Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Mapa serwisu

Urząd Miasta Uniejów

|--- Dane teleadresowe

|--- Nabory na stanowiska

      |--- Kwestionariusz osobowy i informacje podstawowe na temat naboru

      |--- Nabory - Jednostki organizacyjne gminy Uniejów

      |--- Nabory na wolne stanowiska Urzędu Miasta w Uniejowie

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Finansowych - Kasjer (KS) w Urzędzie Miasta w Uniejowie

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami (GGL) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar - 1 etat)

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej (KB-IV) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar - 1 etat)

            |--- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości podatkowej (KP-III) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar - 1 etat)

|--- Wykaz telefonów

|--- Statut

      |--- Statut Gminy Uniejów

      |--- Herb Miasta Uniejów

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2018 - 2023

Rada Miejska

|--- Komisje Rady Miejskiej

      |--- KADENCJA 2018 - 2023

|--- Głosowania

      |--- Wykaz głosowań rok 2020

      |--- Wykaz głosowań rok 2019

|--- Uchwały

      |--- Uchwały Rady - kadencja 2018-2023

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

|--- Akty Prawa Miejscowego

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

|--- Interpelacje / Wnioski

|--- Transmisje Obrad Rady Miejskiej w Uniejowie

|--- Plan pracy komisji

Organy

|--- Burmistrz

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia Majątkowe złożone w 2020r.

            |--- Jednostki Gminy

            |--- Radni Rady Miejskiej

            |--- Urząd Miasta

Finanse

|--- Budżet

      |--- Zmiany do Budżetu Gminy Uniejów

            |--- Zmiany do budżetu Gminy Uniejów - Rok 2020

      |--- Projekt Budżetu Gminy Uniejów

            |--- 2020 ROK

      |--- Budżet Gminy Uniejów

            |--- Budżet Gminy Uniejów na rok 2020

|--- WPF

      |--- Opinia RIO

      |--- WPF

            |--- WPF - 2020-2040

      |--- Zmiany do WPF

            |--- Zmiany do WPF - Rok 2020

      |--- Projekt WPF

            |--- 2020 ROK

|--- Sprawozdanie

      |--- Sprawozdania opisowe

            |--- 2019 rok

      |--- Sprawozdania budżetowe

            |--- 2020 ROK

                  |--- II KWARTAŁ

                  |--- I KWARTAŁ

            |--- 2019 ROK

                  |--- IV KWARTAŁ

      |--- Sprawozdania finansowe

            |--- ROK 2019

|--- Wykaz ulg

|--- INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM

      |--- 2018 ROK

      |--- 2019 ROK

      |--- 2020

Informacje

|--- Zamówienie publiczne

|--- RODO

      |--- Klauzule informacyjne

            |--- Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

            |--- Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

            |--- Klauzula informacyjna dla pracowników "Urzędu Miasta w Uniejowie"

            |--- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

            |--- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

            |--- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo oaktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

            |--- Klauzula informacyjna dotycząca interesantów "Urzędu Miasta w Uniejowie"

            |--- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Uniejowie

            |--- Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych

      |--- Polityka prywatności

|--- Nieruchomości

      |--- Ogłoszenia o przetargach

            |--- Zarządzenia

      |--- Wykaz Nieruchomości

            |--- Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży przetargowej

            |--- Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia , najmu i użyczenia

            |--- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Uniejów w drodze przetargu na okres powyżej 3 lat

            |--- Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Uniejów

      |--- Komornicy / Sądy / Ogłoszenia

      |--- Ogłoszenia

|--- Raport o stanie gminy

      |--- 2020 rok

|--- Petycje

      |--- 2020 ROK

            |--- Zbiorcza informacja o petycjach złożonych do Rady Miejskiej w Uniejowie w 2019 r

            |--- Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

            |--- Petycja - do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami

            |--- List otwarty do Burmistrza Miasta Uniejów

      |--- 2019 ROK

            |--- Petycja - ruch na ulicy Błogosławionego Bogumiła

            |--- Petycja - adw. Renata Sutor - zmiana przepisów prawa

            |--- Petycja - adw. Renata Sutor - zmiana prawa miejscowego i poparcie petycji dotyczącej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

            |--- Petycja - Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego - dot. płatności bezgotówkowych

|--- Lobbing

      |--- Informacja 2019 rok

|--- Organizacje Pozarządowe

      |--- Rok 2020

            |--- Wyniki otwartego konkursu ofert

            |--- Konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 roku

|--- Wybór Ławników

|--- Wnioski / Formularze

      |--- Działalność gospodarcza

      |--- Ewidencja Ludności

      |--- Realizacja Inwestycji

      |--- Zarządzanie Drogami Gminnymi

      |--- Ochrona środowiska

      |--- Gospodarka Nieruchomościami

            |--- WNIOSEK o udzielenie 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

            |--- Odpis aktu własności ziemi

            |--- Zgłoszenie opłata jednorazowa - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (cele mieszkaniowe)

            |--- Wniosek zalesienie

            |--- Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

            |--- Zaświadczenie rewitalizacja

            |--- Wniosek o dzierżawę nieruchomości

            |--- Stosunek najmu po zmarłym

            |--- Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

            |--- Wykup lokalu przez najemcę w drodze bezprzetargowej

            |--- Sprostowanie oczywistej pomyłki w akcie własności ziemi

            |--- Rozgraniczenie nieruchomości

            |--- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

            |--- Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

            |--- Opiniowanie wstępnego podziału nieruchomości

            |--- Najem, zamiana lokali mieszkalnych

            |--- Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

      |--- Referat Podatkowy

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Pozwolenia wodnoprawne

      |--- Obwieszczenia-usuwanie drzew

      |--- Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

      |--- Terminy polowań zbiorowych

            |--- 2019 ROK

      |--- Terminy polowań indywidualnych

      |--- Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

      |--- Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Uniejów

      |--- Adopcje zwierząt

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

      |--- Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew

      |--- Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o całkowitej mocy farmy do 1 MW zlokalizowanej w m. Czepów, gm. Uniejów, powiat poddębicki.

            |--- Legalizacja urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, tj. studni S-1 w Uniejowie.

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kozanki Wielkie I o mocy do 1 MW na działkach nr 144/6, 145/7, 146, 147, obręb Kozanki Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem.

            |--- Budowa 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub letniskowych wraz z urządzeniami budowlanymi na działce o numerze ewidencyjnym 889/9, obreb 6 Człopy, gm. Uniejów usytuowanej w strefie "B" ochrony uzdrowiskowej.

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej Uniejów II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Czepów, gmina Uniejów, powiat poddębicki, województwo łódzkie.

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej Uniejów I o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wielenin Kolonia, gm. Uniejów, powiat poddębicki, województwo lódzkie

            |--- Budowa obiektu inwentarskiego (kurnika) o obsadzie do 127,64 DJP włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działkach o nr ewid.: 111, 115, 119 obręb Ostrowsko, gm. Uniejów

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej Wielenin II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 2, w obrębie Wielenin w gminie Uniejów

            |--- Budowa farmy fotowoltaicznej Wielenin I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanego ona działce o numerze ewidencyjnym 2, w obrębie Wielenine, w gminie Uniejów

            |--- Przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z rozbudową o część magazynową i socjalno- biurową wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 143/5, 143/10, 143/8, 144/3, w obrębie 0026 Wielenin Kolonia, gm. Uniejów

            |--- Przebudowa drogi powiatowej nr 2530E Świnice Warckie- Wielenin-Orzeszków

|--- Gospodarka Odpadami

      |--- Terminarze wywozu odpadów

|--- Ogłoszenia

      |--- Ogłoszenia dla Mieszkańców

            |--- Decyzja dot. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na terenie gminy Uniejów

|--- Obwieszczenia

      |--- Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

|--- Wybory

      |--- Wybory Prezydenckie - rok 2020

            |--- Postanowienia

            |--- Obwieszczenia

            |--- Informacje

            |--- Uprawnienia Wyborców Niepełnosprawnych

            |--- Głosowanie korespondencyjne

            |--- Zgłoszenia

            |--- Komunikaty

            |--- Zarządzenia Burmistrza

|--- Planowanie przestrzenne

      |--- Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

            |--- Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu

      |--- Wnioski

      |--- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

            |--- ICP 6 - Budowa linii kablowej SN ? 15kV, budowy małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn, budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowy linii kablowej nn ? 0,4kV wraz z przebudową słupów SN i nn, na działkach nr ewid. 246/4, 246/2, 237/2, 333/3, 854, 344, 355/4, 352, 351, 350, 348/2, 347/4, 346, 345, obręb Spycimierz, gm. Uniejów oraz na działkach nr ewid. 278, 207, 206, 205, 134, 133, 130, 129, 126, 125, 122, 121, 118, 117, 114, 113, 115, 99, 109, 208/1, 77, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303/2, 303/1, 302, 319, 301, 300, 299/2, 323, 298/2, 297, 296, 110, obręb Spycimierz Kolonia, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie ?C? ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 7 - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi gminnej nr 111162E łączącej miejscowość Zieleń z miejscowością Spycimierz wraz z przebudową istniejących zjazdów oraz budową oświetlenia, na działkach nr ewid. 372, 1052, obręb Spycimierz, gm. Uniejów oraz na działce nr ewid. 102, obręb Zieleń, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie B i C ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 5 - Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 110/63, na działkach nr ewid. 1797/1, 2666, 1117/4, 1793/10, 2064, 1967, 35, 1738/1, 1733/1, 1732/3, 1732/2, 1729/2, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie B oraz C ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 4 - Budowa drogi dojazdowej o szerokości jezdni 5 m i chodnika szerokości 2 m wraz z infrastrukturą techniczną i instalacyjną oraz urządzeniami budowlanymi do planowanego osiedla mieszkaniowego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 1784/3, 1785/5, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów.

            |--- ICP 3 - Budowy sieci ciepłowniczej oraz budowy sieci wody termalnej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 2079/14, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów, usytuowanej w strefie ?B? ochrony uzdrowiskowej.

            |--- ICP 2 - Budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN oraz przebudowy linii napowietrznej SN, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewid. 201, obręb 0011 Kozanki Wielkie, gm. Uniejów oraz 298/3, obr. 0011 Kozanki Podleśne, gm. Świnice Warckie.

            |--- ICP 1 - Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 2146/41, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów.

      |--- Operat uzdrowiskowy

      |--- Studium

      |--- Plany miejscowe

            |--- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin - Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów

|--- Archiwalny BIP

|--- Informacje w sprawie KORONAWIRUSA

|--- Powszechny Spis Rolny 2020

      |--- Ogłoszenia