Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Zapytanie ofertowe nr FUE.042.5.2021-0010 na dostawę sprzętu multimedialnego i biurowego w ramach projektu "Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów - etap drugi"

 

                                                                                                                                     Uniejów, 15 lipca 2021 r.

FUE.042.5.2021-0010

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

na dostawę sprzętu multimedialnego i biurowego w ramach projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów – etap drugi” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.

 

Zapytanie nie podlega w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1) i zostało przeprowadzone zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

 

 1. Beneficjent (Zamawiający):

Gmina Uniejów

99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13

REGON 3110119579, NIP 828-135-67-37

 

 1. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WŁ 2014-2020:

„Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów – etap drugi”

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Kod CPV

38652110-4

38651600-9

39241000-3

42994230-1

48000000-8

30200000-1

38651000-3

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. kryterium: cena - waga 60%

2. kryterium: gwarancja – waga 40%

 

 1. Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów tj. taka, która uzyska największą sumaryczną ilość punktów, uzyskanych łącznie w każdym z poniższych kryteriów:

1. Sposób oceny oferty w zakresie kryterium ceny:

Zamawiający przyzna maksymalne ilości punktów ofercie, która zaoferuje najniższe wartości
w odpowiedzi na w/w kryterium. Punkty te zostaną wyliczone ze wzoru:

 

cena minimalna

Cena oferty = 100 x ------------------------------ x waga kryterium%

cena oferty badanej

 

Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów w 60 punktowej skali ocen. Podczas oceny złożonej oferty będzie brana pod uwagę łączna cena za wszystkie sprzęty.

 

2. Sposób oceny oferty w zakresie kryterium – gwarancja:

Zamawiający przyjął następujące wartości:

Gwarancja 3 lata – 10 pkt.

Gwarancja 4 lata – 20 pkt.

Gwarancja 5 lat i więcej – 40 pkt.

 

UWAGA: Oferty nieprzewidujące dodatkowej gwarancji wyższej niż 2 lata nie będą rozpatrywane.

 

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać przy zastosowaniu tego kryterium to 40 pkt.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl
i agnieszka.solinska@uniejow.pl w terminie do dnia
22 lipca 2021 r. do godz. 16.00.
W temacie e-maila prosimy o wpisanie informacji: Oferta na sprzęt multimedialny
i biurowy.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się: do dnia 20 sierpnia 2021 r.


 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

 

Osoba do kontaktu w sprawach formalnych zapytania: Agnieszka Solińska (63) 288 97 97,
w sprawach dotyczących specyfikacji technicznej sprzętu Masandro Wszołek (63) 288 97 92 lub Michał Jankowski (63) 288 97 46.

 

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: Ofertę cenową zał. nr 2.

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 1. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 28.07.2021 r.  O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowaniu drogą mailową najpóźniej w dniu 28.07.2021 r.

O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 

 1. Uwagi Zamawiającego do postępowania:
 1. Cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia należy podać w PLN.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania
  w przypadku
 1. gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, lub
 2. zapytanie ofertowe obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą wybór wykonawcy lub zawarcie umowy, lub
 3. bez podania przyczyny

i nie stanowi to podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

 1. Oferta oraz wymagane formularze składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania. Oferta, dla której Zamawiający określił wzór w formie załącznika
  do niniejszego zapytania, winna zostać sporządzona zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
 3. Oferent wskazuje w złożonej przez siebie ofercie kody producenckie proponowanego sprzętu, celem umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego spełniania wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 1 do zapytania.
 4. Ewentualne zmiany i/lub modyfikacje treści złożonej oferty winny zostać sporządzone
  w takiej samej formie jak sama oferta, której modyfikacja/zmiana dotyczy.
 5. W przypadku złożenia w niniejszym zapytaniu ofert o takiej samej cenie, oferenci, którzy złożyli takie same oferty, zostaną wezwani do złożenia w terminie 2 dni roboczych ofert dodatkowych, które nie mogą być wyższe od ofert złożonych w pierwotnym terminie.  
 6. W przypadku, gdy oferta zawiera oczywiste omyłki obliczeniowe Zamawiający wzywa do poprawienia oferty w terminie 2 dni od wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej wykonawcy, który złożył ofertę.
 7. W przypadku wątpliwości co do zaproponowanego przez Oferenta sprzętu lub niezgodności z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania, Zamawiający wzywa Oferenta pocztą elektroniczną do złożenia wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania wezwania do wyjaśnień.
 8. W przypadku konieczności wezwania Oferentów do złożenia wyjaśnień, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
  o 2 dni robocze.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert modyfikować treść zapytania i załączników o czym informuje potencjalnych wykonawców do których skierował zapytanie.
 10. Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytanie ofertowego Zamawiający przedłuża termin  składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach o czym informuje potencjalnych wykonawców do których skierował zapytanie.  Jeśli jest to konieczne Zamawiający może również, w związku z wydłużeniem terminu składania ofert, przesunąć termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego oraz wykonania zamówienia.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert znajdujących się na liście rankingowej, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy.
 12. Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Zamawiającego lub drogą obiegową. Do zawarcia umowy w trybie obiegowym dochodzi poprzez wymianę dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron.
 13. Zmiany umowy której projekt stanowi zał. nr 3 do zapytania mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

 

 1. Zmiana i wycofanie oferty:
 1. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W przypadku:
 1. Wycofania oferty – Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę wycofuje
  i przesyła jej skan na adres poczty elektronicznej Zamawiającego,
 2. Zmiany oferty – oferent składa pisemne oświadczenie o zmianie oferty określając ich rodzaj i zakres, przesyłając skan zmienionej oferty na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
 1. W tytule e-maila należy wpisać „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
 2. Zamawiający podczas oceny ofert nie będzie brał pod uwagę oferty pierwotnej, która została wycofana lub zmieniona.

 

 1. Termin związania z ofertą:
 1. Oferent pozostaje związany ze złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia.
 2. Oferta złożona przez Oferenta w postępowaniu jest nieodwołalna, co oznacza, że po zakończeniu postępowania i otwarciu ofert w okresie związania z ofertą Oferent nie może odwołać ani zmienić oferty.

 

 1. Ogólne warunki umowy:
 1. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru i daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
 2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewidziane będą następujące kary umowne:
 1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

 1. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostaną określone w umowie.

 

 

 1. Klauzula informacyjna (RODO) związana z postepowaniem w drodze zapytania ofertowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z przeprowadzeniem niniejszego postępowania w drodze zapytania ofertowego szczegółowo opisane są na stronie internetowej Gminy Uniejów: https://uniejow.pl/rodo.

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan/Pani Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail: daneosobowe@uniejow.pl, telefon 888-259-832 *; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym FUE.042.5.2021-0010 pn. dostawa sprzętu multimedialnego i biurowego w ramach projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów – etap drugi”; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie ofertowe_FUE.042.5.2021-0010.pdf (PDF, 284KB) 2021-07-15 15:43:25 284KB 229 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 ZAŁ_NR_1_DO_ZAPYTANIA_OFERTOWEGO_SPRZĘT.pdf 2021-07-15 15:43:25 864KB 253 razy
2 Formularz ofertowy_FUE.042.5.2021-0010.rtf 2021-07-15 15:44:02 10.MB 227 razy
3 UMOWA_sprzęt_projekt.doc 2021-07-15 15:44:21 285KB 231 razy
Wynik postępowania
1 PROTOKÓŁ_Z_ZAPYTANIA_FUE.042.5.2021-0010.pdf (PDF, 681KB) 2021-07-27 14:14:02 681KB 255 razy
2 INFORMACJA_O_WYBORZE_OGÓLNA.pdf (PDF, 230KB) 2021-07-27 14:14:27 230KB 220 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Solińska 15-07-2021 15:43:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Solińska 15-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Solińska 27-07-2021 14:14:27