Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZAPYTANIE OFERTOWE "Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy"

 Uniejów, 15 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 „Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

  1. Zamawiający:

Gmina Uniejów

99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła13

REGON 3110119579, NIP 828-135-67-37

 

  1. Nazwa realizowanej usługi:

„Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”

 

  1. Opis przedmiotu:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Uniejów, oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 02 2020 – 31 01 2021. Zamówieniem niniejszym objęty jest rachunek budżetu Gminy oraz wszystkie rachunki prowadzone przez jednostki podległe budżetowi gminy tj.:

- Urząd Miasta w Uniejowie

- Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej

- Szkoła Podstawowa w Uniejowie

- Szkoła Podstawowa w Wieleninie

- Szkoła Podstawowa w Wilamowie

- Miejskie Przedszkole w Uniejowie

- Energetyka Uniejów

- każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna Gminy,

oraz rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych, specjalnych oraz rachunki związane z obsługą środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej oraz każdorazowo nowo otwarty rachunek, którego konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego, w trakcie obowiązywania umowy.

1. Podstawowe usługi bakowe:

1) Prowadzenie rachunków

2) przelewy w systemie ELIKSIR, SORBNET (krajowe i zagraniczne)

3) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych

4) wydawanie blankietów czekowych,

5) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – środki zdeponowane na rachunkach bankowych zostaną przez Bank oprocentowane, bez względu na wysokość środków na rachunkach a kapitalizacja odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca. Wysokość oprocentowania należy podawać wg stawki WIBID  1 M. wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty oraz miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o stałą marżę banku.

6) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na podstawie odrębnej umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia oferty oraz miesiąc za który naliczane jest oprocentowanie, powiększonej o stałą marżę banku.

2. Podstawowe wymagania dotyczące obsługi bankowej – prowadzenie bez opłat i prowizji obsługi bankowej w zakresie:

1) otwarcie rachunku,

2) realizacja poleceń przelewu - przelewy wewnętrzne (między rachunkami w tym samym banku),

3) przygotowywanie i wydawanie wyciągów bankowych wraz z wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunkach bankowych w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi  bankowej przez gminę,

4) zabezpieczenie dowozu i odbioru gotówki przez bank na żądanie Zamawiającego,

5) likwidacja rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego,

6) udzielanie informacji o saldzie rachunków telefonicznie w przypadku braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi  bankowej przez gminę,

7) wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń,

8) udzielanie poręczeń i pełnomocnictw,

9) przechowywanie depozytów,

10) zapewnienie możliwości elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa /instalacja systemu, obsługa systemu, przeszkolenia pracowników/,

11) potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec roku kalendarzowego oraz na żądanie Zamawiającego,

12) „portfel na pieniądze” (wpłaty zamknięte – obsługa poza kolejnością w bezpiecznej kopercie lub pakiecie, otwarcie koperty przez bank  komisarycznie  i komisaryczne przeliczenie gotówki),

3. Pozostałe wymagania:

Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych na lokatach typu OVERNIGHT, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, zgromadzone odsetki będą przekazywane codziennie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy.

Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym na lokatach tygodniowych, miesięcznych, przyjmowanie lokat następować będzie według odrębnych umów.

W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego  lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Możliwość składania przynajmniej do godziny 15.00 poleceń przelewu do innych banków,
których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej
w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji.     

           
Możliwość dokonywania wpłat  gotówkowych przez Zamawiającego przynajmniej
do godziny 15.00.

Wysokość prowizji i opłat, współczynników określonych w ofercie nie będą ulegały zmianom w trakcie trwania umowy.

Z tytułu wykonywania przez bank innych czynności niż wymienione w ofercie, Bank nie będzie pobierał opłat.

IV. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem znaczenia  tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Cena na którą składają się następujące elementy:

  1. Wysokość miesięcznej prowizji  (wraz z innymi wszelkimi kosztami) za prowadzenie rachunków (od jednego rachunku) - 25 %.
  2. Wysokość prowizji (wraz z innymi wszelkimi kosztami) od wpłat i wypłat gotówkowych (od jednej wpłaty, wypłaty) - 10 %.
  3. Wysokość prowizji (wraz z innymi wszelkimi kosztami) od przelewów krajowych, zagranicznych, ELIKSIR, SORBNET (od jednego przelewu)- 25 %.
  4. Wysokość opłaty (wraz z innymi wszelkimi kosztami) za wydanie blankietu czeków gotówkowych do rachunków (od jednej książeczki czekowej) – 5 %.
  5. Wysokość opłaty za udzielenie rocznego kredytu odnawialnego i jego wykorzystanie – 10 %.

2. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach  - wysokość stałej marży banku - 25 %.

 

VI. Sposób oceny ofert.

1.  Zasada oceny ofert w oparciu o kryteria  wskazane w pkt V ppkt  1 lit. a,b,c,d,e.

 Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt ) ofercie, która zaoferuje najniższą wartość w odpowiedzi na w/w kryterium,  punkty wskazane w w/w kryterium w pozostałych ofertach uzyskają punkty wyliczone ze wzoru:

 

 

x 100 x waga%

K1 =

                                                        wartość najniższa 

                                                             wartość badana

2.  Zasada oceny ofert w oparciu o kryteria  wskazane w pkt V ppkt  2

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt ) ofercie, która zaoferuje najwyższą wartość w odpowiedzi na w/w kryterium,  punkty wskazane w w/w kryterium w pozostałych ofertach uzyskają punkty wyliczone ze wzoru:

 

 

x 100 x waga%

K2 =

wartość badana

                                                      wartość najwyższa      

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą ilość w bilansie kryteriów oceny ofert tj. K= K1a+K1b+K1c+K1d+K1e + K2.

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów lub przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl w terminie do dnia 21.01.2020 r. do godziny 12:00 z dopiskiem:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych Gminy”.

Sporządziła: Arleta Pietrzak

tel. 63 288 97 77

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Załącznik Nr 1.doc (DOC, 56KB) 2020-01-16 13:59:25 56KB 687 razy
2 zapytanie ofertowe.doc (DOC, 56KB) 2020-01-16 14:07:16 56KB 640 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja o złożonych ofertach.pdf (PDF, 558KB) 2020-01-24 11:04:51 558KB 594 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Gawłowski 16-01-2020 13:59:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arleta Pietrzak 16-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 24-01-2020 11:04:51