Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

OŚ-I.2600.5.2021 Wynajem Bezzałogowego Statku Powietrznego (Dron) z czujnikiem inspekcyjnym pomiaru jakości powietrza wraz z przeprowadzeniem pomiarów

OŚ-I.2600.5.2021                                                                                                                                                                                            Uniejów, dn. 22.11.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące:

 

„Wynajmu Bezzałogowego Statku Powietrznego (Dron) z czujnikiem inspekcyjnym pomiaru jakości powietrza wraz z przeprowadzeniem pomiarów.”

Zakres zamówienia obejmuje wynajem drona, który posiada czujnik inspekcyjny do pomiaru:

-pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 (kluczowych z perspektywy zapisów uchwał antysmogowych),

- substancji pozwalających na wykrycie współspalania odpadów, takich jak: etanol, amoniak, chlorek wodoru, formaldehyd (lub innych substancji wskazanych przez JST).

 

 1. Zamawiający

Gmina Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

Przedmiot zamówienia:

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 2019 z późn. zm.) zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.

 1. Termin realizacji  zamówienia:

- termin realizacji usługi do 30 dni od daty zawarcia umowy.

 1. Kryterium wyboru i odpłatności:

Kryterium wyboru i odpłatności jest najniższa cena za wykonanie zamówienia.

 1. Wykonawca w ofercie powinien podać  cenę jednostkową netto i cenę jednostkową brutto za wykonane usługi- koszty wykonania jednego pomiaru jakości powietrza. Zamawiający oczekuje wykonania od 2 do 4  badań w trakcie realizacji umowy.
 2. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta zawierająca najniższą cenę (jako cenę należy rozumieć kwotę brutto za wykonane w całości zamówienie)

        kryterium – 100% cena

 1. Cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w związku z realizacją zamówienia. Cena nie podlega waloryzacji

Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

 1. Główne  warunki udziału w zapytaniu ofertowym – dokumenty niezbędne:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

K = Cena najniższa brutto/ Cena oferty ocenianej brutto x 100

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi, zobowiązany jest do zagwarantowania wysokiego standardu bezpieczeństwa i należytej ostrożności,

w szczególności przez:

? przygotowanie i przestrzeganie procedury lotu,

? przygotowanie analizy ryzyka i procedur awaryjnych dla wykonywanego lotu,

? weryfikację warunków meteorologicznych w wybranym terminie,

? pozyskanie niezbędnych zezwoleń (o ile są potrzebne) umożliwiających legalne przeprowadzenie lotu, na wybranym obszarze, w wybranym terminie,

? zapewnienie personelu wykwalifikowanego do wykonania lotu.

-Wykonawca prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i ma udokumentowane, np.12-miesięczne doświadczenie w lotach, w tym w zakresie analiz jakości powietrza (minimum udokumentowane 10 lotów).

- Zespół przeprowadzający usługę powinien składać się minimum z: certyfikowanego operatora BSP, posiadającego odpowiednie świadectwo kwalifikacji operatora (np.) od przynajmniej dwóch lat, osoby posiadającej doświadczenie w pilotowaniu i obsługiwaniu systemu oraz analityka odczytującego pomiary.

Wykonawca powinien dysponować BSP dopuszczonym do lotów w UE (a także w Polsce), wyposażonym w urządzenie pomiarowe, umożliwiające wykonanie usługi, posiadającym rekomendację krajowych jednostek naukowych, statutowo zajmujących się jakością powietrza lub instytucji certyfikującej potwierdzającej zdolność przyrządu do wykonania usługi.

-BSP wykorzystywany do lotów powinien zapewnić bezpieczeństwo lotu oraz umożliwiać bezpieczne lądowanie w przypadku awarii.

 1. Płatność za przedmiot zamówienia:

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie 30 dni od daty potwierdzonego złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 1. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

Zaleca się, aby każda strona formularza oferty była parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

Zaleca się ponumerowanie stron.

Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentacji.

Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi
przez Zamawiającego.

Komunikacja z Zamawiającym oraz z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. drogą mailową pod adresem: urzad@uniejow.pl

VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 29.11.2021 do godziny 1000

Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę.

Oferty oraz wszelką korespondencję należy składać w formie elektronicznej
pod rygorem nieważności na adres mailowy: urzad@uniejow.pl w terminie do dnia  29.11.2021  r. do godziny 10:00. W tytule wiadomości należy wpisać: „Wynajem Bezzałogowego Statku Powietrznego (Dron) z czujnikiem inspekcyjnym pomiaru jakości powietrza wraz z przeprowadzeniem pomiarów.”

 Oferty złożone w innej formie niż określona w punkcie powyższym nie będą brane
pod uwagę.

IX. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Anna Pająk-Kowalska - inspektor ds. ochrony środowiska pod numerem telefonu 63 288 97 49.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany lub odwołania warunków postępowania;
 2. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej drogą telefoniczną lub mailową w związku z powyższym Wykonawca w ofercie musi wskazać numer telefonu
i adres mailowy do prowadzenia korespondencji.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane
pod uwagę.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania  i oceny.

Zamawiający odrzuci ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający unieważni postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 1. KLAUZULA RODO

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy
w Uniejowie z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą
w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Ustalono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani się skontaktować
w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: daneosobowe@uniejow.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. I
. z dopiskiem
„Dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie cieć pielęgnacyjnych drzew
oraz wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

 1. wywiązania się z obowiązku prawnego,
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt. III. celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.

 

VI. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. III., Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 1. Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora,
  na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Uniejowie, przy czym podanie danych ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 12.KB) 2021-11-23 12:34:13 12.KB 232 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 Umowa- projekt.docx 2021-11-23 12:34:13 16.KB 223 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 27.KB) 2021-12-03 10:28:15 27.KB 381 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Gawłowski 23-11-2021 12:34:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pająk-Kowalska 22-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Jankowski 03-12-2021 10:28:15