Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

RI-I.7013.1.2022 Określenie planowanego kosztu dla zadania Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie

RI-I.7013.1.2022                                                  Uniejów, dnia 14.01.2022 r.

ZAPYTANIE OFEROWE

Dotyczące określenie planowanego kosztu prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie”

Zamawiający:

Gmina Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest określenie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 28.01.2022 r. (w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie, może on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy).

3. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl w terminie do końca dnia 19.01.2022 r. z tematem przysłanej wiadomości: „oferta na określenie planowanego kosztu dla zadania Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie”.

Oferty złożone w innej formie niż wskazana powyżej nie będą brane pod uwagę.

Do oferty należy dołączyć:

- formularz ofertowy wg. załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo.

Zamawiający dopuszcza aby oferta (formularz ofertowy) została przez osobę uprawnioną podpisana własnoręcznie a następnie zeskanowana i aby Zamawiającemu został przesłany jej skan, jak i aby przesłana oferta (formularz ofertowy) podpisana była podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści powinny być parafowane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji.

Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

Komunikacja z Zamawiającym oraz z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. drogą mailową. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: urzad@uniejow.pl.

Zamawiający, dodatkowo, może kontaktować się z wykonawcami ze służbowej poczty elektronicznej pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie z rozszerzeniem @uniejow.pl

4.Kryterium wyboru ofert

Kryterium oceny jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN). Waga kryterium: cena 100 %. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, wynikającą z przyjętego ww. kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

posiadają niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotu zamówienia;

6. Warunki wykluczenia:

Wykonawca nie może być powiązany z Gminą Uniejów, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotu lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

•        uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

•        posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

•        pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

•        pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku ww. powiązań Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści  na stronie internetowej Urzędu Miasta w Uniejowie niezwłocznie po:

-wyborze oferty najkorzystniejszej;

-unieważnieniu postępowania.

Dodatkowo Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania mailem, w związku z powyższym Wykonawca musi w swojej ofercie wskazać adres mailowy do prowadzenia korespondencji. W przeciwnym razie za skutecznie doręczone uznawane będą wiadomości przesłane na adres mailowy z którego przesłana została oferta Wykonawcy.

Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu składania ofert nie będą brane pod uwagę.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

8.Forma płatności

Przelew na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

1) formularz oferty wg załącznika nr 1

2) projekt umowy wg załącznika nr 2

Wszelkich informacji na temat zapytania ofertowego udziela:

Edyta Leśniewska te. 63 288 97 67

 

10. KLAUZULA RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1)- dalej RODO− informujemy, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta w Uniejowie z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

II. Inspektor Ochrony Danych

Ustalono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani się skontaktować

w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: daneosobowe@uniejow.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. I. z dopiskiem

„Dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  polegającego na opracowaniu planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie”, wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo dane osobowe Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie”, sporządzenia wszystkich niezbędnych dokumentów związanych postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz ewentualnych kontroli przez upoważnione instytucje.

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

1.       wywiązania się z obowiązku prawnego,

2.       wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

3.       ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III. celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

VI. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. III., Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.       Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.       Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych;

b) prawo do sprostowania swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Uniejowie, przy czym podanie danych ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 169KB) 2022-01-14 14:55:44 169KB 250 razy
2 zalacznik_nr_1_wzór formularza oferty.docx (DOCX, 15.KB) 2022-01-14 14:58:03 15.KB 237 razy
3 załącznik_nr_2_ wzór_projektu_umowy.docx (DOCX, 19.KB) 2022-01-14 14:58:17 19.KB 353 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 44.KB) 2022-01-20 14:27:10 44.KB 250 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Leśniewska 14-01-2022 14:55:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Leśniewska 14-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Edyta Leśniewska 20-01-2022 14:27:10