Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Zapytanie ofertowe z dnia 12 maja 2022 r. - Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji na antenie radia od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji.

Uniejów, dn. 12 maja 2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12 maja 2022 r.

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nie podlegające postanowieniom USTAWY z 11 września 2019  roku

Prawo zamówień publicznych

(teks jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm. )

 

 1. Nazwa zadania: Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji na antenie radia od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Gmina Uniejów

Adres: ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

Adres e-mail: urzad@uniejow.pl

Strona internetowa zamawiającego: www.uniejow.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość szacunkowa nie przekracza progów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, jednocześnie, ze względu na przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 11 ust. 1  pkt 5) ustawy Pzp stosowanie jej jest wyłączone.
  2. Postępowanie prowadzone w oparciu o wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.
  3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej przez Gminę Uniejów- etap drugi” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem Zamówienia jest: Nabycie kampanii promocyjno- informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów przeznaczonych do emisji na antenie radia od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji.

 

  1. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania uzupełnionym propozycjami swojej oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Kod CPV: 92210000-6 usługi radiowe

3. W ramach niniejszego zadania:

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej kongresu geotermalnego pn. „Międzynarodowy kongres klimatyczny dla samorządowców. Geotermia oraz pozostałe OZE – inwestycje w ochronę klimatu i rozwój gospodarczy”, który odbywa się w Uniejowie w dniach 26- 29 maja 2022, w formie:

a) materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu przygotowanych przez oferenta w formie spotów wyemitowanych w ogólnopolskim radiu w dniach 24.05.2022- 27.05.2022, promujących kongres geotermalny, zagadnienia ochrony klimatu, OZE, przedsiębiorców

z regionu łódzkiego, oraz walory gospodarcze, turystyczne, uzdrowiskowe całego regionu łódzkiego oraz informujących o promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów.

Ilość spotów: 40, Długość spotu: 20 sek.

Podstawą do płatności wynagrodzenia Wykonawcy będzie faktyczne zrealizowanie emisji materiału na antenie radia oraz przekazanie Zamawiającemu nagrań materiałów na płycie DVD w terminie 2 tygodni po emisji w radiu.

Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią niniejszego zapytania oraz jego załącznikami, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i/lub przeoczeniach.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych działań, a także dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zdania oraz dysponują odpowiednią sytuacją materialną pozwalającą na realizację niniejszego zadania. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu.

Szczegóły dotyczące zasad współpracy na etapie realizacji zadania zawarte zostały w załączniku do niniejszego zapytania – wzorze umowy.

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, spełniający łącznie następujące warunki:
 • złożą w terminie wskazanym w dalszej części zapytania ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu;
 • posiadają koncesję na świadczenie usług radiowych. Ze względu na realizację w ramach niniejszego postępowania zadania polegającego na promocji regionu przez Zamawiającego, wymagane jest aby kampania odbywała się na antenie ogólnopolskiego radia. Parametry kampanii powinny być wyliczone na fali 3- miesięcznej (styczeń- marzec 2022) na poziomie zasięgu dziennego nie mniejszego niż 15 % w grupie docelowej określonej jako all 15+.

4. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5. ."W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli."

6. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej poniżej (w dalszej części rozdziału V pkt 6. niniejszego zapytania ofertowego) ustawą z postępowania wyklucza się:

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie o którym mowa w rozdziale V pkt 6. niniejszego zapytania ofertowego następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Wykonawca przygotowuje ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu,
 2. Oferta winna obejmować:
 1. Formularz oferty – zgodny ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania.
 2. Dokumenty podmiotowe wykonawcy w szczególności koncesja na świadczenie usług audiowizualnych oraz koncesja na świadczenie radiowych usług medialnych w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa.
 3. Plan mediowy, z którego jednoznacznie wynikać będą oferowane wartości stanowiące kryterium oceny ofert.

 

 1. Potwierdzenie, że parametry kampanii spełnią oczekiwania Zamawiającego, czyli wyliczenie parametrów kampanii na fali 3- miesięcznej (styczeń- marzec 2022) na poziomie:

- zasięgu dziennego nie mniejszego niż 15 % w grupie docelowej określonej jako all 15+

 1. Cenę netto i brutto przedmiotu oferty należy podać w PLN,
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty, jak i koszty tworzenia artykułów ponosi składający ofertę,

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Zamawiający dopuszcza aby oferta została przez osobę uprawnioną podpisana własnoręcznie a następnie zeskanowana i aby Zamawiającemu został przesłany jej skan, jak i aby przesłana oferta podpisana była podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej oferta winna być podpisana własnoręcznie.

 1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania. Ewentualne zmiany i/lub modyfikacje treści złożonej oferty winny zostać sporządzone w takiej samej formie jak sama oferta, której modyfikacja/zmiana dotyczy.
 1. Rodzaj i opis kryterium którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:

 

  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. cena – 60%

2. dodatkowa ilość spotów wyemitowanych w stacji ogólnopolskiej ponad wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z ppkt a) – 40%

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów tj. taka, która uzyska największą sumaryczną ilość punktów, uzyskanych łącznie w każdym z poniższych kryteriów:

 

   1. Sposób oceny oferty w zakresie kryterium ceny:

Zamawiający przyzna maksymalne ilości punktów ofercie, która zaoferuje najniższe wartości w odpowiedzi na w/w kryterium. Punkty te zostaną wyliczone ze wzoru:

 

                                   cena minimalna

Cena oferty = 100 x ------------------------------ x  waga kryterium%

              cena oferty badanej

 

Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów w 60 punktowej skali ocen.

 

Sposób oceny oferty w zakresie kryterium dodatkowa ilość spotów wyemitowanych w stacji ogólnopolskiej ponad wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający przyzna następujące ilości punktów:

Oferta wykonawcy bez dodatkowych spotów emitowanych w stacji ogólnopolskiej ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – 0 pkt.

Oferta wykonawcy obejmująca 1- 19 dodatkowych spotów emitowanych w stacji ogólnopolskiej (ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia)– 20 pkt.

Oferta wykonawcy obejmująca 20 i więcej dodatkowych spotów emitowanych w stacji ogólnopolskiej (ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia)- 40 pkt.

 

Podana przez oferenta dodatkowa ilość spotów wyemitowanych w stacji ogólnopolskiej z opisu przedmiotu zamówienia stanowić będzie max. 40 punktów w 40 punktowej skali ocen.

 

 1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie w  okresie 24 maja 2022 roku- 27 maja 2022.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Stron postępowania, ze względu na np. techniczne problemy lub wymogi programowe etc. Zmiana taka wymagała będzie uzyskania akceptacji zamawiającego dla proponowanego terminu alternatywnego.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl lub faxem na nr:

(63) 288 81 92.

Ewentualnie pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Zamawiającego tj.:

Urząd Miasta Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13

99-210 Uniejów 

W terminie do dnia 20 maja 2022 do godz. 10.00.

Oferta złożona w formie papierowej winna być złożona w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem: „oferta na zadanie: Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji na antenie radia od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w terminie do dnia 23 maja 2022.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faksową lub mailową. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zaproszenie do zawarcia umowy. 

Wszelkich informacji na temat niniejszego zapytania udziela:

pod nr tel.:, Aleksandra Borowska 63 288 81 92 lub adresem e-mail: urzad@uniejow.pl

Zamawiający, dodatkowo, może kontaktować się z wykonawcami ze służbowej poczty elektronicznej pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie z rozszerzeniem @uniejow.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem, że pytania wpłyną do zamawiającego nie później niż do upływu połowy terminu składania ofert) lub pozostawić je bez rozpatrzenia.

Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku w opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględnione zostaną informacje o zmianach. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzanych zmian.

 

XI Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów

Adres: ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, tel. 888-259-832, e-mail: daneosobowe@uniejow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym.

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 la, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki:

-Formularz oferty

- Wzór umowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12 maja 2022.pdf (PDF, 682KB) 2022-05-12 15:36:20 682KB 199 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 Formularz ofertowy.docx 2022-05-12 15:36:20 48.KB 195 razy
2 Wzór umowy.pdf 2022-05-12 15:36:32 512KB 200 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wybroze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 248KB) 2022-05-23 13:48:55 248KB 206 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 12-05-2022 15:36:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Masandro Wszołek 12-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Michał Jankowski 23-05-2022 13:48:55