Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Potwierdzenie właściwości leczniczych klimatu na terenie Gminy Uniejów

Wykonanie zadania pn.:

„Potwierdzenie właściwości leczniczych klimatu na terenie Gminy Uniejów”.

Zamawiający Informuje o przedłużeniu składanie ofert do 3 sierpnia 2022 roku do godz. 16:00

Uniejów, dn. 08 lipca 2022 r.  

 

W związku z obowiązkiem opracowania nowego operatu uzdrowiskowego oraz zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1056) Gmina Uniejów zaprasza Państwa do składania oferty na wykonanie zadania pn.: „Potwierdzenie właściwości leczniczych klimatu na terenie Gminy Uniejów”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie opracowania, które będzie zawierało minimum:

  1. Charakterystykę klimatu i bioklimatu Gminy Uniejów na podstawie długoletniej serii danych z najbliższych stacji meteorologicznych,
  2. Ogólną charakterystykę oddziaływania warunków klimatycznych na organizm człowieka,
  3. Ocenę poziomu hałasu z uwzględnieniem obowiązujących norm, na podstawie dwóch serii pomiarowych. Pomiar 24-godzinny w trefie A ochrony uzdrowiskowej, w okresie pełni ulistnienia drzew, w tygodniu oraz w weekend.
  4. Ocenę pól elektromagnetycznych na podstawie pomiaru wykonanego przez wyspecjalizowane laboratorium,
  5. Ocenę stanu aerosanitarnego powietrza na podstawie dostępnych danych ze stacji pomiarowych WIOŚ oraz modelowania WIOŚ.
  6. Wydanie świadectwa potwierdzającego właściwości leczniczych klimatu.

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

2.1. Zamawiający wyznacza termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31 października 2022 roku.

2.2. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie, może on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy).

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
  1. Ofertę prosimy przesłać lub złożyć osobiście na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 na adres:

Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl

w terminie do dnia 29 lipca 2022 roku do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail: Potwierdzenie właściwości leczniczych klimatu na terenie Gminy Uzdrowiskowej Uniejów”.

  1. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną Zamawiający dopuszcza złożenie zeskanowanej oferty podpisanej osobiście przez osobę upoważnioną lub ofert podpisanych podpisem elektronicznym: (zwykłym) podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. Do oferty należy dołączyć:
   1. Wypełniony Formularz Oferty wg. załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia - poświadczenie wykonania w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej dwie usługi polegające na przygotowaniu opracowania oraz wydaniu świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla gminu uzdrowiskowej. Wykaz wykonanych usług należy dołączyć do oferty wraz z informacją, że  zostały wykonane one należycie oraz podaniem nazw i adresu właściwych organów administracji publicznej, w których został opracowany dokument. Wykaz można dołączyć w formie kopii protokołu odbioru/referencji/opinii.
   2. Potwierdzoną kopię wzoru umowy – załącznik nr 2.

 

 1. Kryterium wyboru ofert
  1. Kryterium oceny złożonej oferty jest: cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN).
  2. Waga kryterium: cena 100 proc.
  3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, wynikającą z przyjętego ww. kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

  1. Wyznaczą osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym i złożą oświadczenie o pozostawaniu w kontakcie z osobą wskazaną w umowie po stronie Zamawiającego (spotkania – osobiste lub co najmniej on-line – odpowiednio do potrzeb, kontakty telefoniczne i e-mail – na bieżąco) i na każde żądanie Zamawiającego przekażą informacje – o stanie prac realizowanych w ramach zadania, a także o wszelkich pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach w realizacji zadania, w stosunku do harmonogramu oraz innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zadania,
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia co najmniej określone w pkt 3.3.1;
  3. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie usługi polegające na przygotowaniu opracowania oraz wydaniu świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla gminu uzdrowiskowej. Wykaz wykonanych usług należy dołączyć do oferty wraz z informacją, że  zostały wykonane one należycie oraz podaniem nazw i adresu właściwych organów administracji publicznej, w których został opracowany dokument. Wykaz można dołączyć w formie kopii protokołu odbioru/referencji/opinii.

 

 1. Warunki wykluczenia:

Wykonawca nie może być powiązany z Gminą Uniejów, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotu lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

  1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
   w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
   lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  5. Nie posiadam /posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  6. Nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  7. Nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  8. Nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe.
  9. Nie orzeczono wobec mnie kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci  zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
  10. Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej w dalszej części punktu 11 niniejszego  zapytania ofertowego ustawą wyklucza się:
   1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
  11. Wykluczenie, o którym mowa w punkcie 6.10. niniejszego  zapytania ofertowego następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W przypadku ww. wykluczeń Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści  na stronie internetowej Urzędu Miasta niezwłocznie po:

  1. wyborze oferty najkorzystniejszej,
  2. unieważnieniu postępowania.

 

 1. Forma płatności

Przelew na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
  2. oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
  3. wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  4. postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  5. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
  6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Załączniki:
  1. formularz oferty wg załącznika nr 1
  2. projekt umowy wg załącznika nr 2

 

 

 1. Wszelkich informacji na temat zapytania ofertowego udziela:

Krzysztof Suszek – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzdrowiska. Tel.: 723 694 876; e-mail: krzysztof.suszek@uniejow.pl.

 

 1. KLAUZULA RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1) - dalej RODO − informujemy, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta w Uniejowie z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Ustalono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani się skontaktować w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: daneosobowe@uniejow.pl lub pisemnie na adres Urzędu, wskazany w pkt. I. z dopiskiem: „Dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  polegającego na wykonaniu zadania pn.: „Potwierdzenie właściwości leczniczych klimatu na terenie Gminy Uzdrowiskowej Uniejów” i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

 1. wywiązania się z obowiązku prawnego,
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III. celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 1. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. III., Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 1. Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

 1. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Uniejowie, przy czym podanie danych ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja warunków zamówienia
1 10.06 - Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx 2022-07-15 13:30:52 70.KB 323 razy
2 10.06 - Załącznik nr 2 - projekt umowy.docx 2022-07-15 13:31:05 69.KB 182 razy
3 10.06_-_zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy-1.docx 2022-07-27 14:35:33 53.KB 270 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 15-07-2022 13:30:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Masandro Wszołek 15-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Michał Jankowski 27-07-2022 14:35:33