Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

R.7013.1.20122 - Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych w miejscowościach Kuczki, Skotniki, oraz Zaborów

R.7013.1.20122                                                                        Uniejów, 20.09.2022 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych w miejscowościach Kuczki, Skotniki, oraz Zaborów

 

Zamawiający:
Gmina Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
REGON: 3110119579, NIP: 828-135-67-37

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw
  w miejscowościach Kuczki, Skotniki oraz Zaborów na terenie gminy Uniejów.
 2. Elementy zabawowe placów zabaw jakie objęte są przedmiotem zamówienia:
  1. Plac zabaw przy w miejscowości Kuczki:
   1. Karuzela. Konstrukcja wykonana ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe lub ze stali nierdzewnej. Element obrotowy oparty na konstrukcji złożonej z dwóch łożysk. Podest wykonany z blachy ryflowanej. Siedziska i formatki wykonane z płyty HDPE lub HPL. Elementy złączne ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Konstrukcja urządzenia zakotwiona bezpośrednio w ziemi. Średnica 1,50 m, wysokość 070 m. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw. Ilość jaką Zamawiający przewiduje do montażu: 1 sztuka
   2. Huśtawka wagowa wykonana ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, zamocowana na podporze o takiej samej konstrukcji. Huśtawka
    o długości całkowitej minimum 2,8 m oraz wysokości minimum 0,7 m, mocowana do podłoża na stałe. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw - 1 sztuka,
   3. Bujak na sprężynie malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie. Wysokość co najmniej 80 cm, długość co najmniej 90 cm. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw - 2 sztuki.
  2. Plac zabaw przy budynku OSP w miejscowości Skotniki:
   1. Zestaw zabawowy o konstrukcji (elementach nośnych) wykonanej z drewna bezrdzeniowego składający się ze ślizgu metalowego o wysokości co najmniej 1,10 m oraz wieży z drabinką. Zestaw zabawowy o wysokości co najmniej 2,0 m, szerokości co najmniej 80 cm oraz długości co najmniej 3,5 m. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw – 1 sztuka,
   2. Huśtawka podwójna wahadłowa z siedziskiem płaskim i kubełkowym, siedziska zawieszone na łańcuchach wykonanych ze stali nierdzewnej, elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, huśtawka mocowana do podłoża na stałe. Długość całkowita huśtawki co najmniej 3,50 m, wysokość całkowita: co najmniej 2 m. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw – 1 sztuka,
   3. Huśtawka wagowa wykonana ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, zamocowana na podporze o takiej samej konstrukcji. Huśtawka
    o długości całkowitej minimum 2,8 m oraz wysokości minimum 0,7 m, mocowana do podłoża na stałe. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw - 1 sztuka,
   4. Urządzenie wolnostojące typ „kółko i krzyżyk”. Elementy nośne wykonane z drewna bezrdzeniowego, zamocowane na kotwach stalowych, odizolowane od podłoża. Wysokość co najmniej 1,0 m, długość co najmniej 1,0 m. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw – 1 sztuka.
  3. Plac zabaw przy budynku OSP w miejscowości Zaborów:
   1. Zestaw zabawowy o konstrukcji (elementach nośnych) wykonanej z drewna bezrdzeniowego składający się ze ślizgu metalowego o wysokości co najmniej 1,10 m oraz wieży z drabinką. Zestaw zabawowy o wysokości co najmniej 2,0 m, szerokości co najmniej 80 cm oraz długości co najmniej 3,5 m. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw – 1 sztuka,
   2. Huśtawka podwójna wahadłowa z siedziskiem płaskim i kubełkowym, siedziska zawieszone na łańcuchach wykonanych ze stali nierdzewnej, elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, huśtawka mocowana do podłoża na stałe. Długość całkowita huśtawki co najmniej 3,50 m, wysokość całkowita: co najmniej 2 m. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw – 1 sztuka,
   3. Huśtawka wagowa wykonana ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, zamocowana na podporze o takiej samej konstrukcji. Huśtawka
    o długości całkowitej minimum 2,8 m oraz wysokości minimum 0,7 m, mocowana do podłoża na stałe. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw - 1 sztuka,
   4. Bujak na sprężynie malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie. Wysokość co najmniej 80 cm, długość co najmniej 90 cm. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw - 1 sztuka.
 3. Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie cen za poniższe elementy zabawowe również o konstrukcji z drewna bezrdzeniowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rodzaju konstrukcji poniższych elementów zabawowych:
  1. Huśtawka podwójna wahadłowa z siedziskiem płaskim i kubełkowym. Długość całkowita huśtawki co najmniej 3,50 m, wysokość całkowita: co najmniej 2 m. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw.
  2. Huśtawka wagowa. Huśtawka o długości całkowitej minimum 2,8 m oraz wysokości minimum 0,7 m. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z dostawy i montażu 1 lub 2 elementów zabawowych, które zostały określone dla danej miejscowości.
 5. Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie elementów zabawowych odpowiadających wizualizacjom dołączonym do niniejszego zapytania.
 6. Określone elementy zabawowe będą użytkowane na wolnej przestrzeni przez mieszkańców gminy Uniejów przy obiektach użyteczności publicznej, w związku z czym muszą być dopuszczone do użytkowania w miejscach użyteczności publicznej, wykonane zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176.
 7. Wyżej wymienione sprzęty zabawowe muszą być fabrycznie nowe, bez wad i wolne od ograniczeń i obciążeń prawami osób trzecich, wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów oraz posiadać aktualne atesty, certyfikaty, wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące. Z dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że dane urządzenie jest objęte certyfikatem.
 8. Po stronie Wykonawcy jest udzielenie 2 letniej gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony i zamontowany sprzęt. Początek biegu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się
  z dniem podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 9. Wszystkie koszty dostawy, montażu, uporządkowania terenu, związane z kompletnym wykonaniem przedmiotu zamówienia są po stronie Wykonawcy.
 10. Miejsce wykonania dostawy wraz z montażem:
  1. Plac zabaw przy w miejscowości Kuczki: działka nr ewid. 886/1, obręb Kuczki, gm. Uniejów,
  2. Plac zabaw przy budynku OSP w miejscowości Skotniki: działka nr ewid. 177/1, obręb Skotniki, gm. Uniejów,
  3. Plac zabaw przy budynku OSP w miejscowości Zaborów: działka nr ewid. 77, obręb Zaborów, gm. Uniejów.
 11. Wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 
 12. Zaleca się oferentom dokonanie wizji w terenie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego jeśli zajdzie konieczność doprecyzowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi ryzyko niedoszacowania bądź pominięcia jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia.
 13.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady przedmiotu zamówienia. W przypadku ujawnienia wad w trakcie wykonywania dostawy
  i montażu, jak i w okresie gwarancji i rękojmi za wady udzielonej, w przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 14. Wykonawca w trakcie wykonywania prac montażowych zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu w celu uniemożliwienia dostępu przez osoby nieupoważnione – należy wygrodzić miejsce montażu. W trakcie wykonywania prac Wykonawca umożliwi wstęp przedstawicielom Zamawiającego. Po wykonaniu prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
 15. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia zostanie spisany protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
 16. Dzień zakończenia wszystkich prac jest początkiem okresu gwarancji, na której okres Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady.
 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac określonych przedmiotem zamówienia, do uporządkowania terenu budowy i przekazania do użytkownikowi
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2022 r.
 2. Za dzień zakończenia wszystkich prac uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 1.  Wybór oferty najkorzystniejszej
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować kryterium ceny. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która zawiera najniższą cenę.
 1.  Miejsce, sposób i termin składania ofert, komunikacja z Zamawiającym
  i z Wykonawcami
 1. Komunikacja z Zamawiającym oraz z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. drogą mailową pod adresem: urzad@uniejow.pl.
 2. Oferty oraz wszelką korespondencję należy składać w formie elektronicznej pod rygorem nieważności na adres mailowy: urzad@uniejow.pl w terminie do dnia 27.09.2019 r. do godziny 10:00. W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę wraz
  z montażem urządzeń zabawowych w miejscowościach Kuczki, Skotniki, oraz Zaborów.
 3. Oferty złożone w innej formie niż określonej w punkcie powyższym nie będą brane pod uwagę.
 1. Ogólne warunki umowy
 1. Zostały określone w projekcie umowy dołączonym do niniejszego zapytania
 1.  Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji
 1. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte do dnia 30.09.2022 r. do godziny 15:00.
  O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą mailową.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
 4. Zamawiający unieważni postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1 dot. przetwarzania danych związanych  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą  ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl*, telefon 888-259-832*;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw i montażu urządzeń zabawowych w miejscowościach Człopy, Ostrowsko i Wola Przedmiejska;
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem         przypadków,   o których        mowa  w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
  2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  _________________

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu  oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 240KB) 2022-09-20 14:48:38 240KB 272 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 Formularz oferty.rtf 2022-09-20 14:48:38 110KB 291 razy
2 projekt umowy.rtf 2022-09-20 14:48:49 226KB 182 razy
3 Projekt zagospodarowania działki_Kuczki.docx 2022-09-20 14:49:01 13.KB 171 razy
4 Projekt zagospodarowania Skotniki.docx 2022-09-20 14:49:10 14.KB 302 razy
5 Projekt zagospodarowania Zaborów.docx 2022-09-20 14:49:19 13.KB 310 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 267KB) 2022-09-30 13:43:31 267KB 194 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 20-09-2022 14:48:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Łukasik 20-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 30-09-2022 13:43:31