Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.5.2020.DT Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin - Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów

Nr sprawy: ZP.271.5.2020.DT                                               Uniejów, dnia 28 lutego 2020 r.


Ogłoszenie nr 518070-N-2020 z dnia 2020-02-28 r.

Gmina Uniejów: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów”
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl; www.bip.uniejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.uniejow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.uniejow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów”
Numer referencyjny: ZP.271.5.2020.DT
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów obejmującego obszar ok. 240 ha, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/169/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych dla terenów objętych planem. 3.2. Opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku do niniejszej SIWZ. 3.3. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Gminą Uniejów, realizację przedmiotu umowy. 3.4. Wykonawca udzieli rękojmi za wady wynoszącą 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.5. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 3.6. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach eksploatacji: 3.7. autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej utworami; 3.8. Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych: 3.9. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 3.10. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 3.11. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 3.12. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 3.13. wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 3.14. nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 3.15. nadawania za pośrednictwem satelity, 3.16. reemisji, 3.17. wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 3.18. wykorzystania w utworach multimedialnych, 3.19. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 3.20. wprowadzania zmian, skrótów, 3.21. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 3.22. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 3.23. Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci, 3.24. rozpowszechniania przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych; 3.25. możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki; 3.26. użyczania, najmowania, wprowadzania do obrotu; 3.27. prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; 3.28. sporządzania projektów na podstawie utworu; 3.29. prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu; 3.30. wykorzystywania do opracowania wniosków o dofinansowanie; 3.31. przetwarzania, wprowadzania zmian, poprawek i modyfikacji; 3.32. udostępniania wykonawcom, w tym również wykonanych kopii; 3.33. wykorzystywania wielokrotnie utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego. 3.34. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym. 3.35. Przeniesienie praw autorskich do opracowania nastąpi w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. 3.36. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem zamówienia. 3.37. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) osób wykonujących prace projektowe. 3.38. Miejsce realizacji: teren Gminy Uniejów.

II.5) Główny kod CPV: 71410000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-10

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10 maja 2021 r. z tym, iż a) Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej, analizy stanu istniejącego, syntezy uwarunkowań oraz opracowania ekofizjograficznego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego – 30 dni od daty przekazania materiałów wejściowych przez Zamawiającego b) Sporządzenie koncepcji rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych terenu i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego - 60 dni od przyjęcia materiałów określonych w pkt a) c) Sporządzenie projektu planu i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego - 60 dni od przyjęcia materiałów określonych w pkt b) d) Sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko, sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającego - 30 dni od przyjęcia materiałów określonych w pkt c) e) Uzgodnienie i zaopiniowanie projektu planu i prognozy oddziaływania jego ustaleń na środowisko, wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającego - 60 dni od przyjęcia materiałów określonych w pkt d) f) Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, przeprowadzenie dyskusji publicznej, rozpatrzenie uwag złożonych do projektu planu, wprowadzenie zmian do projektu planu wynikających z uwzględnienia uwag oraz przedłożenie do akceptacji Zamawiającego – 90 dni od przyjęcia materiałów określonych w pkt e) g) Przekazanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami do uchwały, w tym przekazanie dokumentów stworzonych w programie Legislator h) Czynności związane z uchwalaniem planu – w miarę możliwości na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Uniejowie po przekazaniu projektu planu miejscowego przez Wykonawcę. Za zakończenie prac projektowych uważa się datę wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Uniejowie w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa, dla obszaru min. 50 ha w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. 2. posiada osoby zdolne do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: a) minimum 1 osobą o wykształceniu zgodnym z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) z doświadczeniem w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj. sporządził min. 1 miejscowy plan lub zmianę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa, pełniącego funkcję głównego projektanta, koordynatora zespołu, b) minimum 1 osobą, która sporządziła z należytą starannością co najmniej jedno opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do uchwalonego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzonego według procedur i problematyk określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), c) minimum 1 osobą, która sporządziła z należytą starannością co najmniej jedno opracowanie prognozy skutków finansowych do uchwalonego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymaganego ustawą z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293). Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, ze osoba ta będzie posiadała wymagane kwalifikacje i doświadczenie wymagane dla wszystkich członków zespołu. 6.3. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania zamówienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie zamówienia przez wskazaną przez Wykonawcę osobę, Wykonawca będzie mógł zmienić delegowaną osobę do wykonywania zamówienia z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która spełnia wymogi określone w SIWZ dla osoby, która będzie miała ją zastąpić. 6.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) spełnianie w/w warunku udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. 6.5. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 6.7. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) osób wykonujących prace projektowe. 9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach o których mowa w pkt 8.2. SIWZ. 9.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6.2. SIWZ. 9.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 9.9. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 9.10. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 9.11. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 9.12. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9.13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 9.9.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 9.9.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. 10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 10.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10.4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku w Formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ponadto Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 Pzp, o których mowa w pkt 7 SIWZ, w tym celu każdy z nich musi złożyć Oświadczenie dotyczące przesyłek wykluczenia z postępowania – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 11.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2 SIWZ winien spełnić co najmniej jeden z tych Wykonawców. 11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 8.4. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)






 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

8.6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Chyba, że Wykonawca wskaże Formularzu oferty dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, wówczas Zamawiający pobierze go samodzielnie z tej bazy danych (np. https://ems.ms.gov.pl/ lub https://prod.ceidg.gov.pl/). 8.7. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Dokument potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 8.6.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 8.6.1.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 8.6.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezębnych zasobów – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 3. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 15.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory jako załączniki do SIWZ, należy sporządzić zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 15.6. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) oraz niżej wymienione i wypełnione dokumenty: 15.7. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 15.8. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 15.9. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezębnych zasobów – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 15.10. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 15.11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. W przypadku dołączenia dokumentów lub oświadczeń w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów w języku polskim.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
13.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 13.2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych i 00/100). 13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 13.3.1. pieniądzu, 13.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 13.3.3. gwarancjach bankowych, 13.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 13.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 13.4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 z dopiskiem Przetarg nieograniczony „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości : Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów ” nr sprawy: ZP.271.5.2020.DT w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 13.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 13.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 13.7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości : Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów” nie otwierać przed 9 marca 2020 r. godz. 12:30 13.8. Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 13.9. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, stanowiący formę wniesienia wadium, winien spełniać co najmniej następujące wymogi: 13.9.1. ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów; 13.9.2. określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ); 13.9.3. określać termin ważności (wynikający z SIWZ); 13.9.4. być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 13.10. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.11. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9.1. – 9.10. oferta zostanie odrzucona. 13.12. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium, tj. adres banku, numer konta, itp. 13.13. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena – C

60,00

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - ZN

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 22.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności przez Strony umowy. 22.3. Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej ważności formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie będącej adresatem osobiście lub wysłane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na następujący adres: Dla Zamawiającego: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów; Dla Wykonawcy …………………………… 22.4. Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w niniejszym ust. 2, przy czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Strony oświadczają, iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego ewentualnej zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy czym zawiadomienie dokonane pocztą będzie uznane za dokonane 7 dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane faksem będzie uznane za dokonane 24 godziny od daty transmisji, wyłączając jednak soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce. 22.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 22.5.1. zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: 22.5.1.1. działania siły wyższej, 22.5.1.2. pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie opinii, postanowień lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, 22.5.1.3. konieczności ponowienia uzgodnień lub opiniowania projektu planu, 22.5.1.4. konieczności ponowienia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu; 22.5.2. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich, 22.5.3. zmiany zasad finansowania zamówienia, 22.5.4. zmiany wynagrodzenia, gdy podczas realizacji zamówienia konieczne stanie się wprowadzenie zmian w opracowywanym projekcie planu miejscowego, wynikających ze zmiany stanu prawnego lub zmniejszenia albo zwiększenia obszaru objętego projektem planu miejscowego, których nie można było wcześniej przewidzieć i jeżeli te zmiany leżą w interesie publicznym, 22.5.5. zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania przedmiotu umowy w trakcie jego realizacji, o ile Wykonawca wykaże te okoliczności, a zmiana wynikać będzie ze zmiany: 22.5.5.1. stawki podatku od towarów i usług, 22.5.5.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 22.5.5.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 22.5.5.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r., o pracowniczych planach kapitałowych, 22.5.6. zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 22.5.7. warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.) 22.5.8. a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych 22.6. W przypadku określonym w pkt 22.5.5. ppkt 22.5.5.1 i ppkt 22.5.5.2 zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów. 22.7. W przypadkach określonym w pkt 22.5.5. ppkt 22.5.5.1, ppkt 22.5.5.2, ppkt 22.5.5.3. zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 22.8. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 22.9. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w pkt 22.5.5. ppkt 22.5.5.1, ppkt 22.5.5.2, ppkt 22.5.5.3. nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-09, godzina: 12:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
26.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 26.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl; 26.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl*, 26.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.5.2020.DT. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 26.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 26.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 26.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 26.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 26.2. posiada Pani/Pan: 26.2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 26.2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 26.2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 26.2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 26.3. nie przysługuje Pani/Panu: 26.3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 26.3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 26.3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 09 marca 2020 r. o godz. 12.30, pokój nr 4 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 4, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych wykonawców. Oferent, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości od 5 % do 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, zgodnie z wartością zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca udzieli rękojmi za wady wynoszącą 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu 28.02.2020.pdf (PDF, 713KB) 2020-02-28 15:11:21 713KB 425 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ 28.02.2020 r..pdf 2020-02-28 15:11:21 430KB 284 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx 2020-02-28 15:12:04 34.KB 273 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx 2020-02-28 15:12:14 22.KB 264 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx 2020-02-28 15:12:24 22.KB 258 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx 2020-02-28 15:12:34 24.KB 271 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu.docx 2020-02-28 15:12:46 21.KB 362 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu usług.docx 2020-02-28 15:12:59 25.KB 243 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ -Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zadania.docx 2020-02-28 15:13:11 20.KB 248 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia umowy.pdf 2020-02-28 15:13:25 265KB 318 razy
10 Załącznik nr 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf 2020-02-28 15:13:41 382KB 378 razy
11 Załącznik nr 10 do SIWZ - Uchwała Rady Miejskiej w Uniejowie.pdf 2020-02-28 15:13:54 46.KB 247 razy
12 załącznik do uchwały.pdf 2020-02-28 15:14:10 316KB 269 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 375KB) 2020-03-09 14:40:46 375KB 493 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 687KB) 2020-04-06 09:49:04 687KB 326 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Tylki 28-02-2020 15:11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Tylki 28-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Dorota Tylki 06-04-2020 09:49:04