Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji nowych ofert turystycznych w Gminie Uniejów w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji nowych ofert turystycznych w Gminie Uniejów w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Uniejów, dn.16.11.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz art. 11 ust 4 i 5

I. Nazwa zadania: Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji nowych ofert turystycznych w Gminie Uniejów w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający: Gmina Uniejów

Adres: ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

Adres  e-mail: urzad@uniejow.pl

Strona internetowa zamawiającego: www.uniejow.pl

III. Tryb udzielenia zamówienia:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

2.Postępowanie prowadzone w oparciu o wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.

3.Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części. Każda z części odnosi się do innej oferty turystycznej i ma swój odrębny zakres promocyjno -informacyjny.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ I:

Nazwa projektu: Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej.

 

Zadanie będzie polegać na przeprowadzeniu kampanii promująco-informacyjnej ofertę turystyczną ww. obiektu.

W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie kampanii promująco – informacyjnej mającej na celu przedstawienie walorów nowej oferty turystycznej regionu. Kampania ta będzie miała na celu przedstawienie mieszkańcom Regionu Łódzkiego oraz pozostałym grupom docelowym efektów realizacji projektów oraz korzyści płynących z nowej oferty. Kampania ta będzie w swoim zakresie podkreślać endogeniczny potencjał środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego Funkcjonalnego Obszaru Turystycznego Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury.

 

Elementami niniejszej kampanii będą następujące działania:

1. Kampania telewizyjna obejmująca cykl 20 spotów o dł. min. 20 sekund w telewizji o zasięgu co najmniej regionalnym lub telewizji internetowej;

2. Kampania radiowa obejmująca cykl 30 spotów o dł. min. 20 sekund w radiu o zasięgu co najmniej regionalnym;

3. Kampania prasowa obejmująca cykl 10 ogłoszeń w tytułach prasowych o zasięgu co najmniej regionalnym. Ogłoszenie prasowe ma informować o realizacji, może zawierać elementy graficzne;

4. Kampania internetowa obejmująca cykl 10 banerów internetowych w formie animowanego pliku graficznego. Wielkość pliku minimum: 1170x 600 px.

 

Wszystkie wyżej wymienione elementy kampanii będą oznaczone logotypami informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR. Logotypy zostaną przekazane na etapie podpisania umowy.

 

Kampanię należy przeprowadzić w terminie 25- 30 listopada 2023.

 

CZĘŚĆ II:

 

Nazwa projektu: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów.

 

Zadanie będzie polegać na przeprowadzeniu kampanii promująco-informacyjnej ofertę turystyczną

W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie kampanii promująco – informacyjnej mającej na celu przedstawienie walorów nowej oferty turystycznej regionu. Kampania ta będzie miała na celu przedstawienie mieszkańcom Regionu Łódzkiego oraz pozostałym grupom docelowym efektów realizacji projektów oraz korzyści płynących z nowej oferty. Kampania ta będzie w swoim zakresie podkreślać endogeniczny potencjał środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego Funkcjonalnego Obszaru Turystycznego Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury.

 

Elementami niniejszej kampanii będą następujące działania:

1. Kampania telewizyjna obejmująca cykl 10 spotów o dł. min. 20 sekund, w telewizji o zasięgu co najmniej regionalnym lub telewizji internetowej;

2. Kampania radiowa obejmująca cykl 20 spotów o dł. min. 20 sekund , w radiu o zasięgu co najmniej regionalnym;

3. Kampania prasowa obejmująca cykl 10 ogłoszeń, w tytułach prasowych o zasięgu co najmniej regionalnym. Ogłoszenie prasowe ma informować o realizacji, może zawierać elementy graficzne;

4. Kampania internetowa obejmująca cykl 10 banerów internetowych w formie animowanego pliku graficznego. Wielkość pliku minimum: 1170x 600 px.

Wszystkie wyżej wymienione elementy kampanii będą oznaczone logotypami informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR. Logotypy zostaną przekazane na etapie podpisania umowy.

 

Kampanię należy przeprowadzić w terminie 25- 30 listopada 2023.

 

CZĘSĆ III:

Nazwa projektu: Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie.

W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie kampanii promująco – informacyjnej mającej na celu przedstawienie walorów nowej oferty turystycznej regionu. Kampania ta będzie miała na celu przedstawienie mieszkańcom Regionu Łódzkiego oraz pozostałym grupom docelowym, efektów realizacji projektu oraz korzyści płynących z nowej oferty. Kampania ta będzie w swoim zakresie podkreślać endogeniczny potencjał środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego Funkcjonalnego Obszaru Turystycznego Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury.

 

Elementami niniejszej kampanii będą następujące działania:

1. Kampania radiowa obejmująca cykl 20 spotów o dł. min. 20 sekund, w radiu o zasięgu co najmniej regionalnym;

2. Kampania prasowa obejmująca cykl 10 ogłoszeń, w tytułach prasowych o zasięgu co najmniej regionalnym. Ogłoszenie prasowe ma informować o realizacji, może zawierać elementy graficzne;

 

Wszystkie wyżej wymienione elementy kampanii będą oznaczone logotypami informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR. Logotypy zostaną przekazane na etapie podpisania umowy.

 

Kampanię należy przeprowadzić w terminie 25- 30 listopada 2023.

Zapytanie ofertowe zostało podzielone na części. Składający oferty mogą składać oferty na poszczególne części.

Wykonawca składając oferty w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania uzupełnionym propozycjami swojej oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kod CPV:

79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

92210000-6- Usługi radiowe

92221000-6 Usługi produkcji telewizyjnej

W ramach niniejszego zadania:

1.Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 25- 30 listopada 2023  r. do przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej. Termin realizacji kampanii jest taki sam dla każdej z części.

Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią niniejszego zapytania oraz jego załącznikami, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i/lub przeoczeniach.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1.W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych działań, a także dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zdania oraz dysponują odpowiednią sytuacją materialną pozwalającą na realizację niniejszego zadania.

Szczegóły dotyczące zasad współpracy na etapie realizacji zadania zawarte zostały w załączniku do niniejszego zapytania - wzorze umowy.

2.W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, spełniający łącznie następujące warunki:

-złożą w terminie wskazanym w dalszej części zapytania ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu

3. W przypadku wspólnego  ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

4. Jeden Oferent może złożyć ofertę na każdą z części.

5."W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.Wykonawca przygotowuje ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu,

2.Oferta winna obejmować:

a) Formularz oferty - zgodny ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania.

b) Plan kampanii, z którego jednoznacznie wynikać będą ilości poszczególnych elementów kampanii, w tym ilości dodatkowych spotów radiowych, stanowiących kryterium oferty. 

c) Cenę netto i brutto przedmiotu oferty należy podać w PLN,

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

e) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,

f) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

g) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania. Ewentualne zmiany i/lub modyfikacje treści złożonej oferty winny zostać sporządzone w takiej samej formie jak sama oferta, której modyfikacja/zmiana dotyczy.

VII. Rodzaj i opis kryterium którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:

Dla każdej z części kryterium jest takie samo.

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. cena - 60%

2. ilość dodatkowych spotów ponad te wskazane w zapytaniu ofertowym - 40%

2.Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów tj. taka która uzysk największą sumaryczną ilość punktów, uzyskanych łącznie w każdym z poniższych kryteriów:

1.Sposób oceny oferty w zakresie kryterium ceny:

Zamawiający przyzna maksymalne ilości punktów ofercie, która zaoferuje najniższe wartości w odpowiedzi na w/w kryterium. Punkty te zostaną wyliczone ze wzoru:

 

                                          cena minimalna

Cena oferty = 100 x ------------------------------ x  waga kryterium%

                                       cena oferty badanej

 

Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów w 60 punktowej skali ocen.

 

2.Sposób oceny oferty w zakresie kryterium jakość kampanii:

Zamawiający przyzna maksymalne ilości punktów ofercie, która zaoferuje najwyższe wartości w odpowiedzi na w/w podkryteria:

Ilość dodatkowych spotów radiowych ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ I:

Ilość spotów zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, tj. 30 spotów- 0 pkt

Ilość spotów ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w liczbie od 31 spotów do 35 spotów- 20 pkt

Ilość spotów ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w liczbie od 36 spotów do 40 spotów- 40 pkt

Łącznie podana przez oferenta ilość dodatkowych spotów wg w/w kryterium stanowić będzie max. 40 punktów w 40 punktowej skali ocen.

CZĘŚĆ II:

Ilość spotów zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, tj. 20 spotów- 0 pkt

Ilość spotów ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w liczbie od 21 spotów do 25 spotów- 20 pkt

Ilość spotów ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w liczbie od 26 spotów do 30 spotów- 40 pkt

Łącznie podana przez oferenta ilość dodatkowych spotów wg w/w kryterium stanowić będzie max. 40 punktów w 40 punktowej skali ocen.

CZĘŚĆ III:

Ilość spotów zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, tj. 20 spotów- 0 pkt

Ilość spotów ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w liczbie od 21 spotów do 25 spotów- 20 pkt

Ilość spotów ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w liczbie od 26 spotów do 30 spotów- 40 pkt

 

 

Łącznie podana przez oferenta ilość dodatkowych spotów wg w/w kryterium stanowić będzie max. 40 punktów w 40 punktowej skali ocen.

 

VIII. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie w okresie 25.11.2023- 30.11.2023.

IX. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do 24 listopada do godz. 9.00.

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl  lub w sposób papierowy – na biuro podawcze Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13,99-210 Uniejów

Oferta złożona w formie papierowej winna być  złożona w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem: "oferta na zadanie:  Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji nowych ofert turystycznych w Gminie Uniejów w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

X. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zaproszenie do zawarcia umowy. 

Wszelkich informacji na temat niniejszego zapytania udziela:

Marcin Wegner

adres e-mail: urzad@uniejow.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem że pytania wpłyną do zamawiającego nie później niż do upływu połowy terminu składania ofert) lub pozostawić je bez rozpatrzenia.

XI Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XII Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów

Adres: ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

  • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, tel. 888-259-832, e-mail: andrzej.olszak@miastoturek.pl

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  pn. Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji, wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo dane osobowe Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania  pn. Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji, sporządzenia wszystkich niezbędnych dokumentów związanych postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz ewentualnych kontroli przez upoważnione instytucje.

Prawo do sprzeciwu

  • W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

1.       wywiązania się z obowiązku prawnego,

2.       wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

3.       ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

 

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 643KB) 2023-11-16 13:30:27 643KB 152 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 PROJEKT UMOWY.docx 2023-11-16 13:30:27 353KB 144 razy
2 formularz ofertowy.docx 2023-11-16 13:30:37 349KB 173 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 3.8MB) 2023-11-24 13:35:26 3.8MB 82 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 16-11-2023 13:30:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Masandro Wszołek 16-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 24-11-2023 13:35:26