Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

DG.7013.7.6.2024 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn. "Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człopy gm. Uniejów".

DG.7013.7.6.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn. : „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człopy gm. Uniejów”.

Zamawiający:

Gmina Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn.: „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człopy gm. Uniejów”.

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

2. Zakres robót objętych nadzorem inwestorskim:

Zamówienie obejmuje nadzór nad budową  drogi dla pieszych w miejscowości Człopy, gm. Uniejów, o długości 0,998 km o min. szerokości 1,8 m.

Budowa drogi dla pieszych będzie przebiegała przez niemal całą zabudowaną część miejscowości Człopy -  droga gminna publiczna nr 111155E  - wzdłuż krawędzi istniejącej jezdni przy zachowaniu naturalnych spadków podłużnych oraz w nawiązaniu do rzędnych wysokościowych przyległego terenu.

3. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.

4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w szczególności obejmują:

 1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 2. Zweryfikowanie dokumentacji projektowej, sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 3. Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót,
 4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział  w czynnościach odbiorów częściowych, odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 5. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

5. Ponadto Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:

 1. Informowania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej oraz sprawowanie kontroli nad właściwym usunięciem tych wad w terminach umożliwiających zakończenie kontraktu bez opóźnień.
 2. Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
 3. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy;
 4. Składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji na wezwanie Zamawiającego oraz występujących trudności w realizacji budowy, niezwłocznie informowanie o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.
 5. Uczestniczenie przy prowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń
 6. Udział w spotkaniach organizacyjnych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy.
 7. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
 8. Inspektor powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępstwach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Inwestora, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
 9. Zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości.
 10. Żądanie dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przez ich zakrycie.
 11. Wstrzymać roboty, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i wiedzą techniczną.

6. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż min. 1 raz w tygodniu (w godzinach pracy Urzędu Miasta w Uniejowie). Ponadto, na wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie cierpiących zwłoki, Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do stawienia się na terenie budowy niezwłocznie i podjęcia czynności objętych umową. Liczba pobytów inspektora nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. Inspektor nadzoru zobowiązany jest posiadać telefon komórkowy do dyspozycji

7. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

II  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Termin realizacji przedmiotu zamówienia – nadzoru inwestorskiego – data kompletnego zakończenia robót budowlanych – podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia – do 15.06.2024 r., w przypadku przesunięcia planowanego terminu zakończenia robót inspektor sprawował będzie nadzór do ostatecznego terminu zakończenia robot.  Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego zadania – robót budowlanych. W przypadku opóźnienia w zakończeniu robót lub przedłużenia przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych o więcej niż 3 miesiące, za dalszy okres świadczenia usługi (po 15.09.2024 r.) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia inspektora nadzoru poprzez ustalenie dodatkowego wynagrodzenia ryczałtowego netto za 1 przyjazd zespołu inspektorów w wysokości ilorazu ceny ryczałtowej netto i przewidywanej początkowej ilości przyjazdów ustalonej jako 1,25 x ilość tygodni od zawarcia umowy do 15.06.2024 r. Możliwość opóźnienia / przedłużenia terminu zakończenia realizacji robót do 3 miesięcy (bez zmiany / zwiększenia wynagrodzenia) stanowi ryzyko inspektora nadzoru. Wskaźnik 1,25 ma zastosowanie jedynie w celu określenia sposobu ustalenia wysokości kosztu jednego przyjazdu zespołu inspektorów umożliwiającego zwiększenie wynagrodzenia inspektora o którym mowa w niniejszym ustępie.

Inspektor Nadzoru wykonywał będzie swoje obowiązki:

 • W zakresie realizacji zadania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt I- od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych.
 • W zakresie uczestniczenia w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych – w okresie gwarancji przewidzianej na wykonanie zadania;
 • W przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych do 15.09.2024r, Inspektor nadzoru będzie pełnił nadzór a jego wynagrodzenie nie ulegnie zmianie.

Inspektor nadzoru przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące osób, które sprawują funkcje przy realizacji przedmiotu umowy, dla których ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie

3. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl w terminie do końca dnia 26.01.2024 r. z tematem przysłanej wiadomości: „oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn: „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człopy gm. Uniejów”.

Oferty złożone w innej formie niż wskazana powyżej nie będą brane pod uwagę.

Do oferty należy dołączyć:

- formularz ofertowy wg. załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo.

Zamawiający dopuszcza aby oferta (formularz ofertowy) została przez osobę uprawnioną podpisana własnoręcznie a następnie zeskanowana i aby Zamawiającemu został przesłany jej skan, jak i aby przesłana oferta (formularz ofertowy) podpisana była podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści powinny być parafowane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji.

Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

Komunikacja z Zamawiającym oraz z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. drogą mailową. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: urzad@uniejow.pl.

Zamawiający, dodatkowo, może kontaktować się z wykonawcami ze służbowej poczty elektronicznej pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie z rozszerzeniem @uniejow.pl

4.Kryterium wyboru ofert

Kryterium oceny jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN). Waga kryterium: cena 100 %. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, wynikającą z przyjętego ww. kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej oferty i załącznikach do niej oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, usług czy stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie wykonania przedmiotu zamówienia określonego w danym zadaniu.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

posiadają niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotu zamówienia;

6. Warunki wykluczenia:

Wykonawca nie może być powiązany z Gminą Uniejów, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotu lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

•        uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

•        posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

•        pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

•        pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 • nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi wobec którego zachodzą okoliczności opisane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, które uniemożliwiałyby Wykonawcy uzyskanie i realizację zamówienia objętego postępowaniem

W przypadku ww. powiązań Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania mailem lub telefonicznie, w związku z powyższym Wykonawca musi w swojej ofercie wskazać adres mailowy do prowadzenia korespondencji oraz aktualny nr telefonu. W przeciwnym razie za skutecznie doręczone uznawane będą wiadomości przesłane na adres mailowy z którego przesłana została oferta Wykonawcy.

Wykonawca, który zostanie wybrany, będzie poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego.

Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu składania ofert nie będą brane pod uwagę.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

8.Forma płatności

Przelew na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

1) formularz oferty wg załącznika nr 1

2) projekt umowy wg załącznika nr 2

Wszelkich informacji na temat zapytania ofertowego udziela:

Justyna Bródka – Przytuła,  tel. 63 288-97-55.

 

10. KLAUZULA RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1)- dalej RODO− informujemy, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta w Uniejowie z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

II. Inspektor Ochrony Danych

Ustalono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani się skontaktować

w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: daneosobowe@uniejow.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. I. z dopiskiem

„Dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  dla zadania inwestycyjnego pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn: „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człopy gm. Uniejów”., wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo dane osobowe Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania  pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn: „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Człopy gm. Uniejów”., sporządzenia wszystkich niezbędnych dokumentów związanych postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz ewentualnych kontroli przez upoważnione instytucje.

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

1.       wywiązania się z obowiązku prawnego,

2.       wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

3.       ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III. celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

VI. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. III., Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.       Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.       Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych;

b) prawo do sprostowania swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Uniejowie, przy czym podanie danych ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ZAPYTANIE OFERTOWE nadzór na Człopy .pdf (PDF, 306KB) 2024-01-18 10:26:01 306KB 194 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 Formularz ofertowy do nadzoru Człopy.docx 2024-01-18 10:26:01 26.KB 199 razy
2 nadzór inwestorski - projekt umowy.docx 2024-01-18 10:26:23 27.KB 179 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 59.KB) 2024-02-05 14:25:08 59.KB 186 razy
2 zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty.pdf (PDF, 33.KB) 2024-04-12 10:42:21 33.KB 28 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Szafarz 18-01-2024 09:53:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Szafarz 18-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Szafarz 12-04-2024 10:42:21