Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

RI-II 7013.1.2024 Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska w ramach zadania: Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska.

                                                         

RI-II 7013.1.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące „ Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska w ramach zadania: Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska ”.

Zamawiający:

Gmina Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, sprzętu gastronomicznego oraz innego wyposażenia dla Sali OSP w Orzeszkowie,  OSP Woli Przedmiejskiej oraz dla świetlicy Skotniki, realizowana w ramach zadania  Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska.
  2. Dostawa realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego: „Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska”.
  3. Realizacja zamówienia obejmuje zakup, dostawę fabrycznie nowych mebli, sprzętu gastronomicznego oraz innego wyposażenia zgodnie z opisem zawartym w załączniku 5 do SWZ wraz z usługą montażu w następujących obiektach:

a) OSP Wola Przedmiejska

b) OSP Orzeszków

c) Świetlica Skotniki 

  1. Koszt dostawy, rozładunku przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
  2. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, posiadać gwarancje producenta oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich.
  3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: dostawę mebli i wyposażenia wraz z transportem do obiektów:

a) Wniesienie mebli i wyposażenia,

b) montaż mebli i wyposażenia, ustawienie i wypoziomowanie,

c) dostawę urządzeń wraz zapewnieniem instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń.

  1. Szczegółowy zakres robót zawiera załączony do zapytania ofertowego: Szczegółów Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)- załącznik nr 2 do SWZ.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty w załączniku nr 2 zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. Odnośnie wymiarów mebli i urządzeń, Zamawiający nie dopuszcza innych wymiarów od wskazanych w SOPZ. Wymiary mebli oraz wyposażenia kuchennego zostały dostosowane do wielkości istniejących pomieszczeń i wszelkie odstępstwa w wymiarach mebli mogłyby uniemożliwić zrealizowanie dostawy.
  3.  Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w w/w dokumentach, a niezbędne do wykonania ze względu na zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczególności:

a. wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia: pod względem bezpieczeństwa, bhp oraz kradzieży i dewastacji,

b. naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych podczas wykonywania robót,

c. gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania, usuwanie wytworzonych odpadów z miejsc ich powstawania na bieżąco.

  1. Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym i postanowieniami projektu umowy oraz zasadami wiedzy technicznej, zasadami należytej staranności oraz obowiązującymi normami i przepisami.
  3. O terminie dostawy oraz montażu poszczególnych mebli, sprzętów gastronomicznych i innego wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej z 2-dniowym ( 2 dni robocze)wyprzedzeniem. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w godzinach 8:00-15:00 w dni robocze.
  4. Rozwiązania równoważne: Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym – tzn. polegających na zachowaniu przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.
  5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez

•  równoważnych wraz z jego opisem lub normami.  

•  Odbiór dostarczonych mebli, sprzętów gastronomicznych oraz innego wyposażenia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu zgodności dostawy z warunkami zamówienia.

•  Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia i zutylizowania na własny koszt pozostałości po dostawie wraz montażem oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów itp.).

  1. Nazwa i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) w odniesieniu do wszystkich części zamówienia

                   Główny kod CPV:

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

Dodatkowe kody CPV:

39141000-2   Meble i wyposażenie kuchni

39290000-1   Wyposażenie różne

39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

  1. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: nie dotyczy, przedmiotem zamówienia są dostawy.

 

 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez wykonawców o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp; zainteresowanym wykonawcom Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 07.02.2024 r. o godz. 12:00; miejsce rozpoczęcia wizji Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13. Zamawiający nie wymaga aby wykonawca przed złożeniem oferty musiał odbyć wizję lokalną. Zamawiający nie przewiduje sprawdzenia przez wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
  1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl w terminie do końca dnia 09.02.2024r . z tematem przysłanej wiadomości: „oferta na „ Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska w ramach zadania: Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska ”

Oferty złożone w innej formie niż wskazana powyżej nie będą brane pod uwagę.

Do oferty należy dołączyć:

- formularz ofertowy wg. załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- formularz cenowy wg załącznika nr 1.1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- formularz cenowy wg załącznika nr 1.2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- formularz cenowy wg załącznika nr 1.3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo.

Zamawiający dopuszcza aby oferta (formularz ofertowy- załącznik nr 1 oraz formularz cenowy- załącznik nr 1.1, załącznik nr 1.2, załącznik nr 1.3),  została przez osobę uprawnioną podpisana własnoręcznie a następnie zeskanowana i aby Zamawiającemu został przesłany jej skan, jak i aby przesłana oferta (formularz ofertowy- załącznik nr 1 oraz formularz cenowy- załącznik nr 1.1, załącznik nr 1.2, załącznik nr 1.3) podpisana była podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści powinny być parafowane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji.

Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

Komunikacja z Zamawiającym oraz z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. drogą mailową. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: urzad@uniejow.pl.

Zamawiający, dodatkowo, może kontaktować się z wykonawcami ze służbowej poczty elektronicznej pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie z rozszerzeniem @uniejow.pl

 1. Kryterium wyboru ofert
  1. Zamawiający przyjmie do szczegółowego rozpatrywania oferty niepodlegające odrzuceniu.
  2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
  3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie. Pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100% = 100 pkt). Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.
  4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) „Cena” – C

2) okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady - G

 1. Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto Wykonawcy

podanej w Formularzu ofertowym – waga 60% = 60 pkt

Zamawiający w kryterium „Cena” będzie przyznawał punkty według następującego wzoru:

                     

                     cena minimalna

C = 100  ------------------------------  60 %

                  cena oferty badanej

 

W celu oceny ofert, jako cena minimalna, będzie uwzględniona cena oferty z najniższą ceną wśród ofert niepodlegających odrzuceniu. Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów w 100 punktowej skali ocen.

 

 1. Kryterium „Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady” (G) będzie oceniane według następujących zasad:

Zasady oceny ofert w kryterium Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady (waga 40 %) – (przy obowiązkowo wymaganej gwarancji i rękojmi 24 miesiące):

                    

                    okres gwarancji oferty badanej

G = 100 ---------------------------------------------  40%

                  maksymalny okres gwarancji pkt

Podany przez oferenta okres gwarancji, na który Wykonawca przedłuży okres rękojmi za, wady stanowić będzie max. 40 punktów w 100 punktowej skali ocen.

Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji, na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady przewidziana została na 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.

Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady stanowić będą ocenę danej oferty: liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady = liczba punktów oferty. Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym przedłuży termin gwarancji i rękojmi o więcej niż 36 miesięcy, Zamawiający dla przyznania punktacji i oceny oferty uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy termin przedłużenia gwarancji i rękojmi, czyli 36 miesiące.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:

Ko = C + Kg

gdzie:

Ko – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”

Kg – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady

Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

posiadają niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotu zamówienia;

6. Termin realizacji: do 15.03.2024r.

7. Warunki wykluczenia:

Wykonawca nie może być powiązany z Gminą Uniejów, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotu lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

•        uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

•        posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

•        pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

•        pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 • nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi wobec którego zachodzą okoliczności opisane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, które uniemożliwiałyby Wykonawcy uzyskanie i realizację zamówienia objętego postępowaniem

W przypadku ww. powiązań Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania mailem lub telefonicznie, w związku z powyższym Wykonawca musi w swojej ofercie wskazać adres mailowy do prowadzenia korespondencji oraz aktualny nr telefonu. W przeciwnym razie za skutecznie doręczone uznawane będą wiadomości przesłane na adres mailowy z którego przesłana została oferta Wykonawcy.

Wykonawca, który zostanie wybrany, będzie poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego.

Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu składania ofert nie będą brane pod uwagę.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

 1. Forma płatności

Przelew na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

10. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki:

 1. Formularz oferty wg załącznika nr 1.
 2. Formularz cenowy wg załącznika nr 1.1.
 3. Formularz cenowy wg załącznika nr 1.2.
 4. Formularz cenowy wg załącznika nr 1.3
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 2
 6. projekt umowy wg załącznika nr 3.

Wszelkich informacji na temat zapytania ofertowego udziela:

Magdalena Stefańska,  tel. 63 288-97-55.

11. KLAUZULA RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1)- dalej RODO− informujemy, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta w Uniejowie z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

II. Inspektor Ochrony Danych

Ustalono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani się skontaktować

w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: daneosobowe@uniejow.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. I. z dopiskiem

„Dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  dla zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska w ramach zadania: Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska ”wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo dane osobowe Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania  pn. „ Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska w ramach zadania: Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w gminie Uniejów, w miejscowościach: Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska ”., sporządzenia wszystkich niezbędnych dokumentów związanych postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz ewentualnych kontroli przez upoważnione instytucje.

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

1.       wywiązania się z obowiązku prawnego,

2.       wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

3.       ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III. celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

VI. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. III., Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.       Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.       Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych;

b) prawo do sprostowania swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Uniejowie, przy czym podanie danych ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 494KB) 2024-01-31 15:36:59 494KB 118 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.rtf 2024-01-31 15:36:59 855KB 114 razy
2 zalacznik_nr_1.1_formularz_cenowy Orzeszków.docx 2024-01-31 15:37:17 23.KB 79 razy
3 zalacznik_nr 1.2_formularz cenowy Wola przedmiejska.docx 2024-01-31 15:37:30 23.KB 123 razy
4 zalacznik_nr 1.3_formularz cenowy Skotniki.docx 2024-01-31 15:37:45 23.KB 109 razy
5 zalacznik_nr 2 _opis przedmiotu.pdf 2024-01-31 15:37:59 529KB 121 razy
6 załącznik_nr_3_Projekt umowy.pdf 2024-01-31 15:38:13 369KB 107 razy
7 zalacznik_nr 1.1_formularz cenowy Wola Przedmiejska 06.02.2024.docx 2024-02-06 14:34:22 24.KB 82 razy
8 zalacznik_nr_1.2_formularz_cenowy Orzeszków 06.02.2024.docx 2024-02-06 14:34:52 23.KB 87 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 87.KB) 2024-02-22 12:01:03 87.KB 88 razy
2 sprostowanie.pdf (PDF, 43.KB) 2024-03-12 12:29:19 43.KB 25 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewelina Szafarz 31-01-2024 15:36:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewelina Szafarz 31-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Szafarz 12-03-2024 12:29:19