Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu działki gminnej w m. Rożniatów Kolonia, gm. Uniejów.

                                                                                                         Uniejów, dnia 18.03.2024 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dot. wyboru wykonawcy usługi pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu działki gminnej w m. Rożniatów Kolonia.”

 

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. dalej zwana „Pzp”) do niniejszego zamówienia klasycznego nie mają zastosowania przepisy tej ustawy, gdyż jego wartość jest mniejsza niż kwota 130.000,00 złotych.

 

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 1. Zamawiający:

Gmina Uniejów

ul. Bł. Bł. Bogumiła 13

99-210 Uniejów

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w zakresie usunięcia, unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu działki gminnej o numerze ewidencyjnym 169, obręb 0019 Rożniatów Kolonia, gm. Uniejów. Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zamawiający zastrzega, że realizacja umowy z Wykonawcą, jest uzależniona od ewentualnego podpisania umowy na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 1. Zakres prac będzie obejmował:
 • zabezpieczenie, transport i przekazanie na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie działki o numerze ewidencyjnym  169, obręb 0019 Rożniatów Kolonia, gm. Uniejów.
 • szacunkowa ilość wyrobów azbestowych podlegających unieszkodliwieniu wynosi
  4,05 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób ogólny (na podstawie danych zaczerpniętych z Bazy Azbestowej).

Koszty inwentaryzacji powierzchni wyrobów zawierających azbest oraz koszty ważenia tych wyrobów ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa:

 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089 z późn. zm.)
 • Ustawą z dnia 24 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.  Dz.U. z 2023 r., poz. 1587);
 • Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680 ze zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 2005 r., 216.1824).

-Wykonawca dokonujący prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wpis do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO) do prowadzenia działalności w tym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587)

-Zamawiający wymaga, by transport odebranych odpadów zawierających azbest był prowadzony specjalistycznym sprzętem zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t. j.  Dz.U. z 2022 r., poz. 2147) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2023.1047).

Wykonawca w ramach proponowanej oferty cenowej winien zapewnić:

a) nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy,

b) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi.

Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni), Wykonawca zobligowany jest dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu i usunięciu wyrobów zawierających azbest, właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Wykonawca zobligowany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu prac uwzględniającego również 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia ww. organom do rozpoczęcia prac na terenie wskazanej nieruchomości.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania oceny prawidłowości wykonywanych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest poprzez możliwą obecność przy odbiorze i ważeniu odpadów zabezpieczonych na terenie wskazanej nieruchomości.

Wykonawca do rozliczenia wykonania zadania przedstawi karty przekazania odpadu z podpisem osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego, informację o wyrobach azbestowych, których wykorzystywanie zostało zakończone oraz oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów azbestowych oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71, poz. 694 ze zm.), zmienione Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ponadto Wykonawca przedstawi kartę przekazania odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów, zawierających datę złożenia odpadów na składowisku, masę, rodzaj odpadów unieszkodliwionych oraz dokumentację fotograficzną nieruchomości w formie elektronicznej, z których usunięto wyroby zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę powyższych rozliczeń, Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace.

 1. Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:
 • musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu ww. odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych. Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest kserokopia aktualnej decyzji.
 • musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych. Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest kserokopia aktualnej decyzji.
 • musi posiadać pracowników przeszkolonych w zakresie pracy z wyrobami zawierającymi azbest (co najmniej 2 osoby). Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest oświadczenie Wykonawcy.
 • musi dysponować odpowiednim sprzętem do bezpiecznego załadunku i transportu wyrobów zawierających azbest (co najmniej 1 środek transportu). Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest oświadczenie Wykonawcy.
 • musi wskazać miejsce składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (kserokopia aktualnej umowy ze wskazanym zakładem na przyjęcie odpadów zawierających azbest lub inny równoważny dokument).
 • musi przedłożyć kopie polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę odpowiadającą co najmniej wartości umowy, poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia na cały okres obowiązywania umowy.
 1. Nazwy i kody stosowane wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
  9065000-8 Usługi usuwania azbestu
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie.

 1. Sposób przygotowania oferty:

- oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

- do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów 

-Wykonawca określi jednostkowe ceny netto w PLN jako całkowity koszt odbioru, transportu i utylizacji odpadów azbestowych, a także cenę na  transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy płyty zawierającej azbest – stałe i jednakowe na wszystkie zlecenia jednostkowe w okresie, na który zostanie zawarta umowa.

-Wykonawca określi również wartość brutto całego zamówienia z podaniem wartości podatku VAT (wyrażony w % i kwocie PLN), która stosowana będzie wyłącznie do porównania ofert.

Termin składania ofert - ofertę z załącznikami należy przesłać z adnotacją Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu działki gminnej w m. Rożniatów Kolonia.”

do dnia 25.03.2024 r.  do godziny 11 00  drogą elektroniczną na adres urzad@uniejow.pl

 1. Kryteria wyboru ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą: Cena ofertowa - 100 %

Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację danego zadania. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

K = Cena najniższa brutto/ Cena oferty ocenianej brutto x 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w ocenie kryterium cena

 

 1. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i  uzyska niższą cenę.  
 1. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
 3. Zamawiający może poprawić w ofercie:
  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  2. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
  4. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
  5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

IX.  Unieważnienie postępowania

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności, gdy:
  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
  2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  3. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
  4. jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, albo w wyniku zmian budżetu zostaną wykorzystane na inny cel.
 2. Mogą wystąpić inne niż ww. okoliczności w wyniku, których postępowanie może zostać unieważnione. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

 

X.   Załączniki do zapytania:

1.Formularz ofertowy -załącznik numer 1

2.Wzór umowy –załącznik numer 2

 

 

Sporządziła: Anna Pająk-Kowalska

Inspektor ds. ochrony środowiska

63 288 97 49

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 331KB) 2024-03-20 12:27:04 331KB 112 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1.docx 2024-03-20 12:27:04 13.KB 124 razy
2 Wzór umowy.docx 2024-03-20 12:27:14 16.KB 119 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 45.KB) 2024-03-29 10:28:21 45.KB 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 20-03-2024 12:27:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pająk-Kowalska 18-03-2024
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 29-03-2024 10:28:21