Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.7.2020.ML - Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz ? kształtowanie terenów zielonych

ZP.271.7.2020.ML                                                                          Uniejów, 24.04.2020 r.

 

 

 Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz – kształtowanie terenów zielonych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 534286-N-2020 z dnia 2020-04-24 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl, www.bip.uniejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.uniejow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.uniejow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz – kształtowanie terenów zielonych”
Numer referencyjny: ZP.271.7.2020.ML
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw wraz z rozmieszczeniem w ramach zadania inwestycyjnego „Trasa Bożego Ciała – etap III”. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dostaw wraz z rozmieszczeniem w zakresie zagospodarowania działek przy trasie Bożego Ciała zielenią nawiązującą do tradycyjnych ogrodów wiejskich na podstawie załączonej dokumentacji projektowej i opisem poniżej – dostawa zieleni wraz z wykonaniem nasadzeń, zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje roczną pielęgnacje i podlewanie dostarczonych roślin w ramach udzielonej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. 3.4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działkach w miejscowości Spycimierz, obręb 22 Spycimierz, gm. Uniejów, usytuowany w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z mapami zagospoadrowania terenu A-G załączonych do niniejszej SIWZ. 3.5. UWAGA: Zamawiający informuje, iż z uwagi na zmianę sposobu zagospodarowania północnej części działki nr 498, nasadzenia zaprojektowane na północnej części działki nr 498, tj. teren, gdzie znajduje się obecnie między innymi budynek Szkoły Podstawowej w Spycimierzu, budynek gospodarczy oraz fontanna wraz z alejami pieszymi, ograniczony od strony południowej ogrodzeniem od placu zabaw, należy wykonać na pozostałej części działki, tj. na terenie placu zabaw, południowej części boiska oraz na pozostałych działkach objętych całą inwestycją, tj. w szczególności przy obiektach rzeźbiarsko-architektonicznych szlaku krajobrazowego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym projektu rozmieszczenia nasadzeń – dotyczy dokumentu pn. Zagospodarowanie A. 3.6. Ponadto Zamawiający informuje, iż do dnia 29.05.2020 r. mogą trwać prace budowlane w zakresie wykonania elementów rzeźbiarsko-architektonicznych szlaku krajobrazowego w miejscowości Spycimierz – roboty budowlane, roboty elektryczne oraz prace rzeźbiarskie. Wszyscy Wykonawcy robót w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „Trasa Bożego Ciałą – etap III” zobowiązani są w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego do wzajemnego skoordynowania prac, aby możliwe było ukończenie ich wszystkich w umownych terminach. Zostanie ustalony w tym celu harmonogram prac. 3.7. W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. 3.8. Teren inwestycji jest zlokalizowany w obrębie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 3.9. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. 3.10. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy atrakcji turystycznych. 3.11. Wykonawcy zobowiązani są w szczególności do powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o odkryciu w trakcie prowadzenia prac znalezisk, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem. 3.12. W przypadku wydobycia znalezisk w wyniku prowadzonych prac, po stronie Wykonawcy jest ich opracowanie oraz konserwacja zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.13. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji. 3.14. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3.15. Szczegółowy opis dostaw wraz ze sposobem urządzenia terenów zielenią zawiera dokumentacja, które zostaje dołączona do niniejszej SIWZ. 3.16. Przed przystąpieniem do wyceny dostaw zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 3.17. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo. 3.18. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 3.19. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 3.20. W ramach zamówienia należy wykonać dostawę wraz z urządzeniem terenów zielenią określone w przedmiarze robót oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3.21. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy odbiorze końcowym (w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia) kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.22. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.23. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. 3.25. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie elementy przedmiotu zamówienia w stanie nienaruszonym, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich dokumentów dotyczących elementów przedmiotu zamówienia na każde żądzanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3.26. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. 3.27. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją opisu zamówienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.29. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 3.31. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego. 3.32. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 3.32.1. oznaczenia terenu prowadzonych prac, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 3.32.2. zagospodarowania terenu i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3.32.3. utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 3.32.4. zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 3.32.5. wywozu i utylizacji odpadów i gruzu. 3.33. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3.34. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.35. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.36. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.37. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.38. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.39. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.40. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.41. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.42. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.43. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.44. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.45. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.46. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski. 3.47. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3.48. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.49. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego. 3.50. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień 3.50.1. Kody CPV: 03120000-8 Produkty ogrodnicze i szkółkarskie 3.50.2. 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 3.51. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.7.2020.ML 3.52. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

II.5) Główny kod CPV: 03120000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-05

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia: w terminie do dnia 05.06.2020 r. 4.2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania kompeletnego przedmiotu zamówienia, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji związanej z wykonanymi dostawami i zagospodarowaniem terenu oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4.3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu dostaw i wykonaniu wszystkich prac określonych przedmiotem zamówienia i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 4.3.1. protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały (dokumenty dotyczące zieleni) 4.3.2. dokumentację powykonawczą w zakresie faktycznego zagospodarowania terenów zielonych obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, potwierdzoą przez inspektora nadzoru; 4.3.3. kosztorys powykonawczy; 4.3.4. niezbędne dokumenty związane z wykonywaniem dostaw 4.4. Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą być sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej. 5.6.3.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, tj.: 5.6.3.1.1. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni; W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 5.6.3.2. Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczeń załączonych do oferty Wykonawcy. 3.1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 3.2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne, w tym prace operatorów sprzętu związane z wykonaniem wszystkich prac związanych z rozmieszczeniem dostaw objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten nie dotyczy między innymi dostawców materiałów. 3.3. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 3.4. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. 3.5. Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W wykazie podpisanym przez Wykonawcę wymaga się podpisów pracowników skierowanych do realizacji zadania w określonym zakresie. 3.6. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie składać imienne oświadczenia tych osób, że pozostają w zatrudnieniu na postawie umowy o pracę wraz z określeniem zakresu wykonywanych prac, w terminie 5 dni od wezwania Zamawiającego. Na oświadczeniu tym winien widnieć podpis osoby zatrudnionej potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę. 3.7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 3.8. W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do zrealizowania w/w czynności w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zmiany. 3.9. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o którym mowa w pkt 3.5., uaktualnionego wykazu, o którym mowa pkt 3.8., będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z projektem umowy. 3.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 5.2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5.3. Jeżeli wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 5.3.1. Wstępna ocena, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału oraz Oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu zwanego dalej Oświadczeniem – Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 5.3.2. Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia. 5.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia lub Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie, lub Oświadczenia, lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.5. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 5.7. Wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego 5.7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 22a ustawy Pzp. 5.7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.7.3. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 5.7.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.7.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.7.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.7.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą. 5.7.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 5.7.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.7.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.7.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 5.7.7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 5.7.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdziale V pkt 5.6.3. 5.7.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni wykazać, że warunek określony w rozdziale V. pkt 5.1.1. winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w rozdziale V. pkt 5.6.3. spełniają łącznie. 5.7.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 5.7.10. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia: 7.9.3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 7.9.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.9.3. 7.9.5. Zamawiający nie żąda powyższych dokumentów od Wykonawcy dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza on powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujący dokumentów: 7.9.1.1.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania 7.1.1. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 7.1.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 7.1.1.2. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3 7.2. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. 7.2.1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę wraz z: 7.2.1.1. Pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; jeżeli dotyczy 7.2.1.2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 696 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 7.2.1.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia do oferty (jeśli dotyczy): zobowiązania tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.3. W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, lub zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom na zdolnościach których polega, na potrzeby realizacji tej części, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuję się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu w częściach B. 7.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.6. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcy, niebędącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania w części C. 7.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.8. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. zdolności techniczne i zawodowe takie jak wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy) – taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy 7.1. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 23) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena – C

60,00

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Z

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.1. Postanowienia umowy zawarto w Istotnych dla stron postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 17.2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania: 17.2.1. termin płatności faktury 30 dni. 17.2.2. Płatność jednorazowa zgodnie z zapisami projektu umowy 17.2.3. wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 17.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 17.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego. 17.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 17.5.1. zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy, 17.5.2. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu może wystąpić w następujących przypadkach: 17.5.2.1. wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.2. w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót bądź dostaw, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie robót lub dostaw ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany umowy; 17.5.2.3. wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 17.5.2.4. wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.5. zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa; 17.5.2.6. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia; 17.5.2.7. działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.). Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności wymienionych w pkt 17.5.2. 17.5.3. zmiany zasad finansowania zamówienia; 17.5.4. zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót lub dostaw powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót; 17.5.5. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu zamówienia, spowodowanych działaniem osób trzecich; 17.5.6. wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające; 17.5.7. zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach; 17.5.8. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy; 17.5.9. zmiany wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu; 17.5.10. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 17.5.11. zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 17.5.12. warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.) 17.5.13. w przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 17.6. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 17.6.1. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; 17.6.2. zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę; 17.6.3. usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; 17.6.4. zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 17.6.5. wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: 17.6.5.1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 17.6.5.2. aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny; 17.6.5.3. zaprzestania produkcji materiałów, braku dostępności elementów zieleni, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy; 17.6.5.4. zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 17.7. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego lub Wykonawcy. 17.8. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 17.9. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 17.10. Wstrzymanie robót z powodu określonego pkt 17.5.2.1. musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót lub dostaw ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 17.11. W przypadku określonym pkt 17.5.8. i 17.5.9. zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów. 17.12. W przypadkach określonym w pkt 17.5.8., 17.5.9, 17.5.10 zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 17.13. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 17.14. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w pkt 17.5.8., 17.5.9, 17.5.10 nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany. 17.15. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w niniejszym dziale w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany. 17.16. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 17.16., w celu zgodnego określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-04, godzina: 13:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
11.3.2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/ opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 11.3.3. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na: wykonanie dostaw w zakresie zadania pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz – kształtowanie terenów zielonych”- nie otwierać przed 04.05.2020, godz. 13:30 Oferta do postępowania nr ZP.271.7.2020.ML 11.3.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 12.1. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie – pokój nr 13 najpóźniej do dnia 04.05.2020 r. do godz. 13:15. 12.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom. 12.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 04.05.2020 r. o godz. 13.30, pokój nr 4 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 4, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych wykonawców. 16.1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości od 5% do 10% ceny całkowitej oferty (brutto). 16.4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy, na wykonany przedmiot zamówienia. XXI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1 dot. przetwarzania danych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 21.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 21.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl; 21.1.2 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl*, telefon 888-259-832*; 21.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.7.2020.ML „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Uniejów – kształtowanie terenów zielonych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 21.1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 21.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 21.1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 21.1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 21.1.8 posiada Pani/Pan: 21.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 21.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 21.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 21.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: 21.8.5. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 21.8.6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 21.8.7. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 621KB) 2020-04-24 16:02:51 621KB 322 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZz.docx 2020-04-24 16:02:51 276KB 286 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.rtf 2020-04-24 16:03:09 744KB 265 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - O_wiadczenie dotyczące warunków udziału w postę....rtf 2020-04-24 16:03:26 643KB 274 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z po....rtf 2020-04-24 16:03:54 668KB 315 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania.rtf 2020-04-24 16:04:11 635KB 284 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Lista kapitałowa.docx 2020-04-24 16:04:25 113KB 353 razy
7 istotne dla stron postanowienia umowy.docx 2020-04-24 16:04:40 155KB 279 razy
8 Dokumentacja_nasadzenia.zip 2020-04-24 16:16:12 3.6MB 279 razy
9 dokumentacja_poprawiona_06.05.2020.zip 2020-05-06 15:43:35 1.7MB 416 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 informacja.pdf (PDF, 85.KB) 2020-04-30 12:42:26 85.KB 457 razy
2 Zmiana SIWZ 30.04.2020.pdf (PDF, 150KB) 2020-04-30 13:50:48 150KB 492 razy
3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_30.04.2020.pdf (PDF, 226KB) 2020-04-30 13:51:11 226KB 281 razy
4 04_05_2020_15_30_26_Zmiana SIWZ 04.05.2020.pdf (PDF, 147KB) 2020-05-04 15:30:26 147KB 296 razy
5 04_05_2020_15_30_48_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_04.05.2020.pdf (PDF, 226KB) 2020-05-04 15:30:48 226KB 430 razy
6 odpowiedzi na pytania_06.05.2020.pdf (PDF, 525KB) 2020-05-06 15:44:00 525KB 274 razy
7 06_05_2020_15_45_28_dokumentacja_poprawiona_06.05.2020.zip (ZIP, 1.7MB) 2020-05-06 15:45:28 1.7MB 412 razy
8 Zmiana SIWZ 06.05.2020.pdf (PDF, 166KB) 2020-05-06 15:45:47 166KB 304 razy
9 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_06.05.2020.pdf (PDF, 431KB) 2020-05-06 15:46:04 431KB 300 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 30_04_2020_13_51_34_Zmiana SIWZ 30.04.2020.pdf (PDF, 150KB) 2020-04-30 13:51:34 150KB 311 razy
2 30_04_2020_13_51_54_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_30.04.2020.pdf (PDF, 226KB) 2020-04-30 13:51:54 226KB 279 razy
3 Zmiana SIWZ 04.05.2020.pdf (PDF, 147KB) 2020-05-04 15:29:47 147KB 459 razy
4 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_04.05.2020.pdf (PDF, 226KB) 2020-05-04 15:30:08 226KB 280 razy
5 06_05_2020_15_46_18_Zmiana SIWZ 06.05.2020.pdf (PDF, 166KB) 2020-05-06 15:46:18 166KB 273 razy
6 06_05_2020_15_46_32_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_06.05.2020.pdf (PDF, 431KB) 2020-05-06 15:46:32 431KB 264 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 477KB) 2020-05-13 16:04:40 477KB 323 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 71.KB) 2020-06-08 10:31:21 71.KB 272 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Leśniewski 24-04-2020 16:02:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Leśniewski 24-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Leśniewski 08-06-2020 10:31:21