Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.8.2020 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno ? komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"

ZP.271.8.2020

 

 Ogłoszenie nr 534889-N-2020 z dnia 2020-04-27 r.
 

Gmina Uniejów: Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych
w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnych

realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.uniejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.uniejow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.uniejow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie złożone osobiście lub przesłane do Zamawiającego.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"
Numer referencyjny: ZP.271.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych". Towar zakupiony w ramach poszczególnych zadań ma być dostarczony na adresy szkół, których dotyczy (tj. SP Uniejów: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku, ul. Kościelnicka 26-28, 99-210 Uniejów, SP Wielenin: Szkoła Podstawowa im. Płk. Pil. Szczepana Ścibiora, Wielenin 30A, 99-210 Uniejów; SP Wilamów: Szkoła Podstawowa im. im. M. Skłodowskiej-Curie, Wilamów 50, 99-210 Uniejów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. Oferowane wyroby muszą być zgodne z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej. Zamówienie podzielone zostało na dwa zadania: I. Zadanie nr 1: Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i językowych w pomoce dydaktyczne / SP Uniejów, SP Wielenin, SP Wilamów, II. Zadanie nr 2: Zakup wyposażenia pracowni szkolnych w narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnych / SP Uniejów, SP Wielenin i SP Wilamów

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert: Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (lub jego część) przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają: 1) brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, który składa oświadczenie, 2) spełnianie warunków udziału w zakresie, w którym Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale. 5. Dokumenty napisane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza należy dołączyć do oferty. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Poza sytuacjami określonymi w art. 144 Prawa zamówień publicznych zmiana umowy może dotyczyć wymiany niedostępnych elementów na uzgodnione z Zamawiającym pod warunkiem, że łączna wartość dokonanych zmian nie przekroczy 10% ceny umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i językowych w pomoce dydaktyczne / SP Uniejów, SP Wielenin, SP Wilamów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Zadanie 1.1. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych (biologii) / SP Uniejów poz. 8 • Zadanie 1.2. Zakup wyposażenia do pracowni matematycznej / SP Uniejów poz. 17 • Zadanie 1.3. Zakup pomocy dydaktycznych do języka angielskiego / SP Uniejów poz. 18, • Zadanie 1.4. Wyposażenie SP w Uniejowie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK / SP Uniejów poz. 20 • Zadanie 1.5. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych / SP Wielenin poz. 22 • Zadanie 1.6. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z języka angielskiego / SP Wielenin poz. 23 • Zadanie 1.7. Zakup wyposażenia do pracowni matematycznej / SP Wilamów poz. 28 • Zadanie 1.8. Wyposażenie SP w Wilamowie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK / SP Wilamów poz. 34. Zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie – pokój nr 13 najpóźniej do dnia 08.05.2020 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2020 r. o godz. 10:30 w pokoju nr 5 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 5, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych Wykonawców. Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł: „OFERTA w przetargu nieograniczonym nr ZP.271.8.2020 na Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych" NIE OTWIERAĆ PRZED 08.05.2020 r.”. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-200 Uniejów. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: daneosobowe@uniejow.pl

Część nr:

2

Nazwa:

Zakup wyposażenia pracowni szkolnych w narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnych / SP Uniejów, SP Wielenin i SP Wilamów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Zadanie 2.1. Wyposażenie SP w Uniejowie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK / SP Uniejów poz. 19 • Zadanie 2.2. Wyposażenie SP w Uniejowie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK/ SP Uniejów poz. 20 • Zadanie 2.3 Wyposażenie SP w Wieleninie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK / SP Wielenin poz. 24 • Zadanie 2.4. Wyposażenie SP w Wilamowie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK / SP Wilamów poz. 34. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie – pokój nr 13 najpóźniej do dnia 08.05.2020 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2020 r. o godz. 10:30 w pokoju nr 5 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 5, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych Wykonawców. Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł: „OFERTA w przetargu nieograniczonym nr ZP.271.8.2020 na Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych" NIE OTWIERAĆ PRZED 08.05.2020 r.”. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-200 Uniejów. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: daneosobowe@uniejow.pl

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 449KB) 2020-04-27 16:19:57 449KB 467 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2020-04-27 16:19:57 735KB 320 razy
2 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.rtf 2020-04-27 16:20:34 3.0MB 456 razy
3 Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.rtf 2020-04-27 16:21:04 1.6MB 399 razy
4 Załącznik nr 3 - Informacja o braku przynależności.rtf 2020-04-27 16:21:30 1.6MB 265 razy
5 Załącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf 2020-04-27 16:21:47 293KB 375 razy
6 Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis zamówienia.pdf 2020-04-27 16:22:04 586KB 351 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 550KB) 2020-05-08 11:47:13 550KB 380 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze i zawiadomienie o unieważnieniu.pdf (PDF, 984KB) 2020-05-22 11:03:40 984KB 407 razy
2 INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE.pdf (PDF, 492KB) 2020-06-03 15:06:04 492KB 465 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Antczak 27-04-2020 16:19:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Antczak 27-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Antczak 03-06-2020 15:06:04