Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.13.2020.AA - "Remont szatni w Szkole Podstawowej w Uniejowie"

 

URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE

-------------------------------------------------

99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13,   tel./fax: (063) 288-81-92

e-mail: urzad@uniejow.pl, www.uniejow.pl

 

 

ZP.271.13.2020.AA                                                                                                                                                                                                        Uniejów, 23.06.2020 r.Gmina Uniejów: Remont szatni w Szkole Podstawowej w Uniejowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl, www.bip.uniejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.uniejow.pl/zamowienia/tryby


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.uniejow.pl/zamowienia/tryby


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie złożone osobiście lub przesłane na adres Zamawiającego
Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont szatni w Szkole Podstawowej w Uniejowie
Numer referencyjny: ZP.271.13.2020.AA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja pomieszczeń, części zewnętrznej i otoczenia Szkoły Podstawowej w Uniejowie” pn. „Remont szatni w Szkole Podstawowej w Uniejowie”. 2. Zamówienie obejmuje remont szatni w Szkole Podstawowej w Uniejowie im. Bohaterów Września 1939 roku przy ul. Kościelnickiej 26-28, 99 – 210 Uniejów, poprzez demontaż istniejących stalowych boksów, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. 3. Zakres inwestycji zakłada miedzy innymi; 1) Wyburzenia i demontaże w zakresie: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, Wykucie z muru miejsca na belki obniżające nadproże, Demontaż okien i drzwi na ścianie HI oraz okien na ścianie IJ, Demontaż wykładziny podłogowej PCV, Rozebranie schodów betonowych (po skuciu schodów należy sprawdzić nośność gruntu), Częściowe rozebranie podłoża z betonu (sprawdzenie podłoża po skuciu posadzki- do stwierdzenia w czasie trwania budowy), Wykucie z muru podokienników betonowych, Niezbędne otworowania (w zakresie nowych otworów drzwiowych i przejść instalacyjnych), Demontaż istniejących stalowych boksów, Demontaż istniejącego oświetlenia. Szczegółowy zakres podstawowych rozbiórek przedstawiono w części rysunkowej (Załącznik nr 8). 2) Zakres robót w zakresie: Budowa schodów wraz z fundamentem, Wykonanie posadzki betonowej., Wykonanie obudowy ściennej z płyt gipsowo-kartonowych ., Obłożenie słupów okładziną ścienną (płyta wiórowa , laminowana niezapalna), Zabudowanie części otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego., Wykonanie warstwy wygładzającej 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych., Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładziną winylową., Zamontowanie podłogi winylowej., Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej., Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z położeniem ocieplenia i odpowiednim zaizolowaniem stalowego podciągu., Renowacja ściany z kamienia., Montaż balustrad ze stali nierdzewnej., Zmiana lokalizacji grzejników i wymiana na nowe., Uzupełnienie muru przy ościeżnicy., Montaż nowych podokienników., Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem nowych opraw. , Obniżenie nadproża przy drzwiach wejściowych., 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz wszystkie dane techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia znajdują się w dokumentacji dołączonej do niniejszej specyfikacji. 6. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt. 7. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i/lub przeoczeniach. 8. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 9. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i w jego granicach. 10. Jeżeli w SIWZ oraz jej załącznikach wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych tj. takich, w których Wykonawcy mogą zaproponować realizację przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów i technologii o parametrach nie gorszych od podanych przez Zamawiającego. 11. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, przypadku zaoferowania produktów równoważnych do określonych w dokumentacji postępowania, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych produktów wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie produktów równoważnych traktowane będzie jako deklaracja dostarczenia produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej. 12. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory estetyczne (faktura, barwa etc.) oraz posiadające co najmniej takie same parametry techniczne, użytkowe i funkcjonalne co artykuły określone przez Zamawiającego. 13. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 14. Wykonawca udzieli rękojmi za wady wynoszącej minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. UWAGA: Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 15. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) ustanowienia kierownika budowy, 2) dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych, 3) prowadzenia dziennika budowy przekazanego przez Zamawiającego, 4) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 5) uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 6) uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 7) wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 8) oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 9) umieszczenia na budowie informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiającego, 10) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 11) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 12) wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP, 13) zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, 14) zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 15) wywozu i utylizacji odpadów i gruzu, 16) zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu budowy, 16. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę.


II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45214200-2

45410000-4

45420000-7

45430000-0

45440000-3

45450000-6

45310000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-20
 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 20 sierpnia 2020 r., 2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót budowlanych, dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 1) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 2) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 3) dziennik budowy; 4) przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 5) niezbędne dokumenty związane z budową;
4. Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą być sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: a) Wymagane jest przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na remoncie pomieszczenia w budynku użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 45 m2 (w jednym zamówieniu) – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ, b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, tj. Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadającą zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, ze zm.). W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. - Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczeń załączonych do oferty Wykonawcy. 1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 2. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, aby wszystkie prace fizyczne, związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten nie dotyczy między innymi kierowników budowy / robót, dostawców materiałów budowlanych. 3. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 4. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy obowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. 5. Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W wykazie podpisanym przez Wykonawcę wymaga się podpisów pracowników skierowanych do realizacji zadania w określonym zakresie. 6. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie składać imienne oświadczenia tych osób, że pozostają w zatrudnieniu na postawie umowy o pracę wraz z określeniem zakresu wykonywanych prac, w terminie 5 dni od wezwania Zamawiającego. Na oświadczeniu tym winien widnieć podpis osoby zatrudnionej potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę. 7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 8. W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do zrealizowania w/w czynności w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zmiany. 9. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia. 10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o którym mowa w pkt 5, uaktualnionego wykazu, o którym mowa pkt 8., będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z projektem umowy. 11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1) Wstępna ocena, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału oraz Oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu zwanego dalej Oświadczeniem – Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 2) Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia. 3. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia lub Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie, lub Oświadczenia, lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4 Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 6. Wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 22a ustawy Pzp. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. a) Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą. b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą olegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. e) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdziale VI pkt 5 ust.3). f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni wykazać, że warunek określony w rozdziale VI. pkt.1 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w rozdziale VI pkt 5. ust.3 spełniają łącznie. g) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. h) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót określonych w Rozdziale VI pkt. 1 pdp. 2) lit b SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale VI Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców
 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 2) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2. Pozostałe dokumenty, składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę, wraz z: 1) Pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; jeżeli dotyczy 2) Dokumentami, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346. 695, 568 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 2) Potwierdzenie wniesienia wadium/kserokopia dowodu wpłaty 3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia do oferty (jeśli dotyczy): zobowiązania tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy lub zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom na zdolnościach których polega, na potrzeby realizacji tej części, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuję się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcy, niebędącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. zdolności techniczne i zawodowe takie jak wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy) – taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. 8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5. PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia (wzór – Załącznik nr 6 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 3 000,00 zł słownie złotych: trzy tysiące 0/100). 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w pkt XIII SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. Wadium należy opatrzyć dopiskiem na przelewie: Wadium na zadanie: „Remont szatni w Szkole Podstawowej w Uniejowie”, nr sprawy ZP.271.13.2020.AA 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą 7. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – w biurze podawczym / sekretariacie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: Wadium na zadanie: „Remont szatni w Szkole Podstawowej w Uniejowie”, nr sprawy ZP.271.13.2020.AA” - nie otwierać przed 08.07.2020 r. godz. 13:30” 8. Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 9. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów, b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), d) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt. 1-10 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 11. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp. 12. Zamawiający zatrzyma wadium przypadkach określonych w ustawie.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji, na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Postanowienia umowy zawarto w Istotnych dla stron postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji (lub dłuższej zgodnie ze wskazaniem w ofercie). 3. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania: a) termin płatności faktur 30 dni. b) płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy jest w jednej transzy, która następuje po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, c) wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 5. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z treścią Istotnych dla stron postanowień umowy stanowiących załącznik do SIWZ. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7. Cesje zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy nie mogą być przekazywane przez Wykonawcę na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej - aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie, które osiągnie w sposób jak najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel finansowy i gospodarczy. 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy, 2) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających, na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, b) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na złą organizację robót nie uzasadniają zmiany umowy; c) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych wprowadzonych poprzez zmiany w dokumentacji dokonane przez Zamawiającego po dacie podpisania przedmiotowej umowy; d) przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.; które to nie jest zawinione przez Wykonawcę, e) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.); f) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; g) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy 3) zmiany zasad finansowania zamówienia, 4) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót, 5) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich, 6) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające, 7) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach; 8) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 9) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 10) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 11) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 12) zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 13) a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 14) Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: a) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; b) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę; c) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; d) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; e) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny; zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 10. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. 11. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec 12. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 13. Wstrzymanie robót z powodu określonego w pkt. 9 ust. 2 lit. b musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 14. W przypadkach określonych w pkt. 9 ust. 8), 9), 10) 11) zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów. 15. W przypadkach określonym w pkt. pkt. 9 ust. 8), 9), 10) 11) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 16. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 17. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w pkt. 9 ust. 8), 9), 10) 11) nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany. 18. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w pkt. 9 ust. 1. w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany. 19. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 18, w celu zgodnego określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-08, godzina: 13:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie – pokój nr 13 najpóźniej do 08.07.2020 r., godz. 13:15. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2020 r., godz. 13:30 w pokoju nr 4 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 4, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych wykonawców. 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, a także okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie. 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Oferent, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione przed podpisaniem umowy według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan/Pani Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail: daneosobowe@uniejow.pl*; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.13.2020.AA pn. ”Remont szatni w Szkole Podstawowej w Uniejowie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYC

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie .pdf (PDF, 582KB) 2020-06-23 12:52:24 582KB 311 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ .pdf 2020-06-23 12:52:24 1.1MB 359 razy
2 Załącznik nr 1 - formularz oferty.rtf 2020-06-23 12:52:48 165KB 269 razy
3 Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.rtf 2020-06-23 12:53:02 58.KB 400 razy
4 Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków.rtf 2020-06-23 12:53:15 62.KB 267 razy
5 Załącznik nr 4 - wykaz robót.rtf 2020-06-23 12:53:38 59.KB 278 razy
6 Załącznik nr 5 - wykaz osób.rtf 2020-06-23 12:53:53 66.KB 253 razy
7 Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.rtf 2020-06-23 12:54:07 77.KB 267 razy
8 Załącznik nr 7 - Istotne dla stron postanowienia umowy.pdf 2020-06-23 12:54:24 610KB 252 razy
9 Załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa.7z 2020-06-23 12:55:13 13.MB 273 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 491KB) 2020-07-08 14:11:14 491KB 456 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze.pdf (PDF, 425KB) 2020-07-16 11:39:08 425KB 296 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Antczak 23-06-2020 12:52:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Antczak 23-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Antczak 16-07-2020 11:39:08