Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.16.2020.AA: Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021 oraz Świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie w ramach projektu pn. Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych

 

 

ZP. 271.16.2020.AA                                                                                                                                                                                   Uniejów, 2 lipca 2020 r.

 

Ogłoszenie nr 557646-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.
 

Gmina Uniejów: „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021” oraz „Świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie w ramach projektu pn. „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych”
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych” - cześć 2, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl, www.bip.uniejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.uniejow.pl/zamowienia/tryby


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.uniejow.pl/zamowienia/tryby


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, złożone osobiście lub przesłane na adres Zamawiającego
Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021” oraz „Świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie w ramach projektu pn. „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych”
Numer referencyjny: ZP.271.16.2020.AA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 1.1.Część 1 obejmująca zadanie: „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021” a) przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki dla dzieci uczęszczających do przedszkola i szkół na terenie Gminy Uniejów na trasie „z domu” (z przystanków wskazanych przez Zamawiającego dla danej trasy) „do szkoły” i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021, b)przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków publicznych budżetu gminy Uniejów, 1.2.Część 2: obejmująca zadanie: „Świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie w ramach projektu pn. „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych” a) przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie, ul. Kościelnicka 26-28, 99-210 Uniejów na trasie „ze szkoły do domu” wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia w dni wskazane przez Zamawiającego, w roku szkolnym 2020/2021, do dnia 30.11.2020 r. oraz zapewnienie transportu podczas wycieczek realizowanych w ramach projektu, b) przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 2. Dowożeniem objęte są dzieci, które: a) Część 1 - realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie, ul. Kościelnicka 26-28, 99-210 Uniejów, Szkole Podstawowej im. Płk. Pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie, Wielenin Kol. 30 A, 99-210 Uniejów; Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej - Curie w Wilamowie, Wilamów 50, 99-210 Uniejów oraz wychowanie przedszkolne w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, ul. Wiśniowa 9, 99-210 Uniejów; b) Część 2 - realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie i są równocześnie uczestnikami projektu pn. „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych”. 3. Na zamówienie składa się: 3.1. Część 1 - obsługa sześciu tras: Trasa I: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 80 km, Razem dzieci dowożonych: 74, Czepów - Rożniatów - Rożniatów Kol. – Dąbrowa – Stanisławów - Szkoła Podstawowa w Wieleninie - Ostrowsko - Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Przedszkole w Uniejowie, Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 44, Trasa II: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 103 km, Razem dzieci dowożonych : 75, Kuczki – Góry – Skotniki - Szkoła Podstawowa w Wilamowie – Lekaszyn – Brzozówka - Osina - Szkoła Podstawowa w Wilamowie - Czepów - Stanisławów - Szkoła Podstawowa w Wilamowie, Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci : 39, Trasa III: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 104 km, Razem dzieci dowożonych: 105, Biernacice - Felicjanów - Czekaj - Wola Przedmiejska – Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Biernacice – Bronówek - Bronów - Kobylniki – Józefów – Biernacice – Przedszkole - Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 58, Trasa IV: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) - 75 km, Razem dzieci dowożonych: 68, Zieleń– Łęg Baliński - Spycimierz - Zieleń - Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Człopy - Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie , Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 40, Trasa V: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 118 km, Razem dzieci dowożonych : 72, Dominikowice - Gibaszew - Krępa - Lipnica I i II - Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Sempółki - Boczki - Niewiesz – Grocholice – Uniejów, ul. Sienkiewicza - Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 54, Trasa VI: Długość dzienna trasy ( 2 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 45 km, Razem dzieci dowożonych: 50, Brzeziny - Brzeziny Kolonia - Orzeszków - Orzeszków Kol. - Szkoła Podstawowa, w Wieleninie - Wielenin - Kozanki - Zaborów - Szkoła Podstawowa w Wieleninie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 27. 3.2. Zasady realizacji Części 1: a) Wykonywanie przewozów odbywać się będzie na wskazanych przez Wykonawcę trasach. b) Połączenia komunikacyjne na określonej drodze „z domu do szkoły” lub „ze szkoły do domu” muszą być zgodne z harmonogramem dowozów, o którym mowa w pdpkt. p., c) Liczba dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów: 444.d) Wykaz dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr legitymacji – jeżeli została wydana) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2020 r. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian liczby dowożonych uczniów, która jest wielkością szacunkową jak również do zmiany adresów zamieszkania dzieci, a także do wykazu dni nauki szkolnej. Zmiana liczby przewożonych dzieci na danej trasie nie może jednak przekroczyć liczby miejsc siedzących w autokarze, natomiast liczba dni nauki szkolnej nie może być większa niż podana w pdpkt k), z uwzględnieniem pdpkt. w). Różnica w ilości przewożonych dzieci jak również w wykazie dni nauki nie będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie powoduje zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające z przedmiotowego zamówienia. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub poprzez faks. f) Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci będzie realizowane pojazdami sprawnymi technicznie, spełniającymi wymagania określone przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewniającymi kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby zatrudnionej do sprawowania opieki nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym oraz sprawną automatykę wszystkich drzwi. g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania o jakichkolwiek nieprawidłowościach w organizacji przewozu osób poprzez zgłoszenie o takim podejrzeniu do odpowiednich instytucji, tj. Policja, Inspekcja Transportu Drogowego w celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu, który przewozi osoby, jak również stanu trzeźwości czy czasu pracy kierowcy. h) Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci „rano z domu do szkoły” i „po południu ze szkoły do domu”, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, odbioru dzieci od rodziców/opiekunów i przekazanie pod opiekę szkoły, odbioru od nauczycieli ze szkoły i przekazanie pod opiekę rodziców oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu (w tym przeprowadzanie przez jezdnię). i) Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem i były zabierane niezwłocznie po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, zgodnie z opracowanym harmonogramem dowozów. j) Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych – godz. 8.00, powrót dzieci ze szkoły w godz. 12.45 – 16.30 (szczegółowe godziny będzie zawierał harmonogram dowozów). k) Ilość dni nauki szkolnej – z zastrzeżeniem pdpkt. w) w roku szkolnym 2020/2021 wynosi około – 189 (2020: IX-22, X-22, XI-20, XII-17, 2021: I-19, II-10, III-23, IV-18, V-20, VI-18). l) Wykonawca musi dysponować minimum sześcioma pojazdami, posiadającymi taką ilość miejsc siedzących jak określone w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit c) 2 oraz w rozdziale III pkt 3, pdpkt. 3.1 SIWZ. m) Wykonawca musi dysponować osobami: minimum sześciu kierowców i minimum sześciu opiekunów, posiadający uprawnienia zgodnie z pkt. 3.5 pdpt. c) i d). Wykonywanie zamówienia przy udziale pojazdów w liczbie większej niż minimalna wymagana skutkuje obowiązkiem dysponowania większą (odpowiedną do liczby pojazdów) liczbą kierowców i opiekunów. Na każdy pojazd Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej jednego opiekuna. n) Każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi dziećmi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do Wykonawcy. o) W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego w czasie nieprzekraczającym 60 minut (zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od planowanego czasu przyjazdu/odjazdu z danego przystanku wskazanego w harmonogramie dla danej trasy. p) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych. Harmonogram zawiera szczegółowy opis tras przejazdu, a w szczególności: godziny poszczególnych kursów, orientacyjną liczbę realizowanych km pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz liczbę dowożonych dzieci z danej miejscowości. q) Harmonogram dowozów zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą do dnia 11 września br. na podstawie projektu harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły, po ustaleniu tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i przedszkolnych. r) Projekt harmonogramu zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2020 r. s) Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub przedszkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych dzieci na poszczególnych kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający akceptując ewentualne zmiany ma w szczególności na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów dowozu. t) Przybliżona dzienna ilość kilometrów wynosi 525. Długość tras w roku szkolnym 2020/2021 ustalona na dzień sporządzenia niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi około 99 225 km. u) Określona w punkcie 3.2 lit. t) liczba kilometrów ustalona została na podstawie wykonanych przejazdów w roku szkolnym 2019/2020. Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego w roku szkolnym 2020/2021 i dlatego może ona ulec zmianie, jednak nie więcej niż 2% w stosunku do podanej w punkcie 3.2 lit. t) liczby kilometrów. Różnica w ilości kilometrów nie będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie powoduje zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające z przedmiotowego zamówienia. v) Podana liczba km nie uwzględnia dojazdu pojazdów Wykonawcy do miejsca realizacji usług transportowych, tj. do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków końcowych danej trasy do miejsca postoju pojazdu, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich. w) Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych – niezależnych od przewoźnika, odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako przewóz okazjonalny, w przypadku: - odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, - zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, - czasowej zmiany organizacji ruchu, - niekorzystnych warunków atmosferycznych, - innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne. x) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3.3. Część 2 – obsługa trzech tras oraz zapewnienie transportu podczas wycieczki edukacyjnej: A) TRASY, Trasa I: Długość dzienna trasy – 45 km 1) Planowana liczba dzieci dowożonych: 14, 2) Przebieg trasy: Szkoła Podstawowa w Uniejowie Czekaj – Felicjanów – Biernacice – Bronów – Kobylniki – Józefów – Wola Przedmiejska 3) Planowana liczba przewozów: 2 przewozy w tygodniu x 12 tygodni = 24 przewozy, Trasa II: Długość dzienna trasy – 40 km , 1) Planowana liczba dzieci dowożonych: 7, 2) Przebieg trasy: Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Uniejów, ul. Sienkiewicza - Sempółki – Niewiesz – Balin – Lipnica - Krępa, 3) Planowana liczba przewozów: 2 przewozy w tygodniu x 12 tygodni = 24 przewozy, Trasa III: Długość dzienna trasy – 30 km, 1) Planowana liczba dzieci dowożonych: 20, 2) Przebieg trasy: Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Ostrowsko - Zieleń - Spycimierz - Zieleń – Człopy, 3) Planowana liczba przewozów: 2 przewozy w tygodniu x 12 tygodni = 24 przewozy. Planuje się w zajęcia dwa dni w tygodniu, po trzy trasy w każdym z tych dwóch dni. B) WYCIECZKI EDUKACYJNE, W ramach realizacji projektu planowana jest jedna wycieczka edukacyjna dla 45 dzieci w nieprzekraczalnej łącznej liczbie kilometrów: 200 km. 1.3.Zasady realizacji Części 2: a) Zadanie będzie realizowane w okresie od 7 września 2020 roku do 30 listopada 2020 r. przez 12 tygodni w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 ustalone na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U nr 46 poz 432 z późn. zm.), b) Przybliżona dzienna liczba kilometrów do wykonania na 3 trasach wynosi łącznie 115 km. Długość tras w okresie realizowania projektu, ustalona na dzień sporządzenia niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi około 2 760 km (115 km x 2 dni x 12 tygodni). Przybliżona liczba km na zrealizowanie wycieczki wynosi 200 km. Łączna liczba kilometrów w ramach Zadania 2 wynosi 2 960 km. c) Podana liczba km nie uwzględnia odjazdu z przystanków końcowych danej trasy do miejsca postoju pojazdu, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km realizowanych w ramach usługi liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich. d) UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wskazane w SIWZ łączne liczby przejazdów i łączna liczba kilometrów w ramach Części 2 to liczby planowane, zakładane na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Faktyczna liczba przejazdów do wykonania zostanie przekazana Wykonawcy w terminach określonych w niniejszej SIWZ, a rozliczenie realizacji przejazdów nastąpi na podstawie cen jednostkowych za 1 km wg zasad opisanych w niniejszej SIWZ, tj. za faktycznie zrealizowana trasę. e) Koniec zajęć, tj. godzina odwozu, planowana jest na godz. 15:25. f) Szczegółowy harmonogram miesięczny będzie przekazywany wykonawcy w terminie do 15 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie. Harmonogram zawierał będzie szczegółowy wykaz dat i godzin przejazdów. Rozliczenie przejazdów odbywać się będzie 1 raz w miesiącu wg faktycznie wykonanych przewozów z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba km na danej trasie nie może przekroczyć długości danej trasy wskazanej w harmonogramie przejazdów. Podstawą rozliczenia będą dzienne karty przejazdu potwierdzone przez osobę wskazaną przez Zamawiającego do obioru przejazdów i dołączane każdorazowo do miesięcznego zestawienia przejazdów. g) Rozliczenie za zrealizowany wyjazd edukacyjny nastąpi po wykonanej usłudze, na podstawie odrębnej faktury, z uwagi na konieczność rozliczenia zapisanych we wniosku zadań realizowanych w ramach projektu. h) W przypadku pierwszego miesiąca kalendarzowego realizacji zamówienia, jeśli nie będzie możliwe dochowanie terminów o których mowa w pkt. 1.3 f) Zamawiający uzgodni na piśmie z Wykonawcą liczbę dni i termy realizacji zamówienia. i) Przez cały okres wykonywania usługi, dowożenie będzie realizowane pojazdami sprawnymi technicznie, spełniającymi wymagania określone przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewniającymi kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby zatrudnionej do sprawowania opieki nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym oraz sprawną automatykę wszystkich drzwi. j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania o jakichkolwiek nieprawidłowościach w organizacji przewozu osób poprzez zgłoszenie o takim podejrzeniu do odpowiednich instytucji, tj. Policja, Inspekcja Transportu Drogowego w celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu, który przewozi osoby, jak również stanu trzeźwości czy czasu pracy kierowcy, k) każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi dziećmi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do Wykonawcy. 3.4. Postanowienia wspólne dla Części 1 i Części 2: a) Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.). b) Przewóz dzieci odbywać się będzie wyłącznie pojazdami do tego przeznaczonymi, odpowiednio oznakowanymi (art. 57 ustawy Prawo o ruchu drogowym), c) Kierowcy pojazdów muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa tj, w szczególności posiadać ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania określonym pojazdem (art. 6 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o kierujących pojazdami) i ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż. d) Wykonawca zapewni w każdym pojeździe przewożącym dzieci na każdej trasie w każdym dniu realizacji zamówienia opiekę osoby posiadającej uprawnienia do opieki nad dziećmi w ramach przewozów do szkoły zgodnie z zapisami regulacją § 32 Rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Na każdy pojazd Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej jednego opiekuna. e) Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: - dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, - dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie, - inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy (art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym). f) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. g) Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu dokonujący przewozu dzieci na danej trasie. h) Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszelkich informacji, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty, a w szczególności wgląd do bieżącego harmonogramu dowozów i odwozów w roku szkolnym 2019/2020 w Referacie Oświaty na stanowisku podinspektora do spraw oświaty, tel. 63 288 97 83. Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na fakt, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w czasie występowania stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych przez władze publiczne jak i rozwój epidemii, termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zamówienia może ulec zmianie. W związku z powyższym zdarzenia związane ze stanem epidemicznym powstałe po zawarciu Umowy jak np. nowe zarządzenia władz publicznych czy eskalacja epidemii będą oceniane pod kątem ewentualnego występowania zdefiniowanych przesłanek siły wyższej, a tym samym będą warunkować termin realizacji Umowy.


II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak


Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 10% zamówienia podstawowego, w sytuacji, gdy: - konieczne stanie się utworzenie nowej trasy dowozów na podstawie zgłoszeń rodziców na dojazdy dzieci do szkół, - wprowadzenia do planu zajęć szkolnych zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wymagających utworzenia dodatkowych kursów. b) powtórzenie podobnych usług w zamówieniu podstawowym, c) zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-09-01   lub zakończenia: 2021-06-25

II.9) Informacje dodatkowe: 

Z uwagi na fakt, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w czasie występowania stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych przez władze publiczne jak i rozwój epidemii Zamawiający zaznacza, iż termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zamówienia może ulec zmianie. W związku z powyższym zdarzenia związane ze stanem epidemicznym powstałe po zawarciu Umowy jak np. nowe zarządzenia władz publicznych czy eskalacja epidemii będą oceniane pod kątem ewentualnego występowania zdefiniowanych przesłanek siły wyższej, a tym samym będą warunkować termin realizacji Umowy.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.2140 z późn. zm.); Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.

Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa


Określenie warunków: dla Część 1 - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) minimum 2 usługi o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dowożenie dzieci do przedszkoli lub szkół. W przypadku usług wykonywanych (niezakończonych) wykonana już część usługi mieć wskazaną wyżej wymagana wartość. dla Części 2 – Zamawiający nie ustanawia wymagań w odniesieniu do niniejszego warunku Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. c)2 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w celu wykonania zamówienia: w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: dla Części 1: - minimum 6 osobami (kierowcami) posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, prawo jazdy kategorii D, przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i p.poż. mającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w przewozie osób, - minimum 6 osobami do opieki nad dziećmi posiadającymi przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i p.poż. dla Części 2: - minimum 3 osobami (kierowcami) posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do kierowania określonym typem pojazdu, przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i p.poż. mającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie w przewozie osób , - minimum 3 osobami do opieki nad dziećmi posiadającymi przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i p.poż. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. w zakresie potencjału technicznego dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia: dla Części 1: - minimum 6 pojazdami, posiadającymi minimum taką ilość miejsc siedzących jak liczba dzieci przewożonych na konkretnych trasach. Zamawiający, zgodnie z rozdziałem III SIWZ, podaje wymaganą liczbę miejsc: a) dla trasy nr I 44 miejsc siedzących, b) dla trasy nr II 39 miejsc siedzących, c) dla trasy nr III 58 miejsc siedzących, d) dla trasy nr IV 40 miejsc siedzących, e) dla trasy nr V 54 miejsc siedzących, f) dla trasy nr VI 27 miejsc siedzących, dla Części 2: - minimum 3 pojazdami, posiadającymi minimum taką liczbę miejsc siedzących jak liczba dzieci przewożonych na konkretnych trasach. Zamawiający, zgodnie z rozdziałem III SIWZ, podaje wymaganą liczbę miejsc: a) dla trasy nr I 14 miejsc siedzących , b) dla trasy nr II 7 miejsc siedzących, c) dla trasy nr III 20 miejsc siedzących, Każdy pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC, NW oraz dokument potwierdzający stan techniczny – dopuszczenie pojazdu do ruchu. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek określony w rozdz. VI ust. 1 pkt 1 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną), natomiast warunki określone w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 winni spełniać łącznie. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Dla Części 1 i Części 2 - Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – usług, tj. kierowców pojazdów realizujących usługi transportowe na trasach objętych przedmiotem zamówienia oraz osoby do opieki nad dziećmi. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące wskazane wyżej czynności. Osoby, których dotyczy ww. obowiązek będą zatrudnione na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. a) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności zgodnie z punktem d). W wykazie podpisanym przez Wykonawcę wymaga się podpisów pracowników skierowanych do realizacji zadania w określonym zakresie. b) Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie składać pod rygorem odpowiedzialności karnej imienne oświadczenia o spełnieniu wymagań Zamawiającego dotyczące zatrudnienia na postawie umowy o pracę. c) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. d) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do zrealizowania w/w czynności. e) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie a), b), d) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 

1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujący dokumentów: a) w przypadku składania oferty na Część 1 - wykazu usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i określeniem wartości usług, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składają łącznie lub przynajmniej jeden z Wykonawców, ten który wykazuje spełnienie warunku.b) w przypadku składania oferty na Część 1 lub Część 2 - wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. „c” c) 1. winno wynikać z treści wykazu. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składają łącznie lub przynajmniej jeden z Wykonawców, ten który wykazuje spełnianie warunku. C) w przypadku składania oferty na Część 1 lub Część 2 - wykaz sprzętu, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. „c” c) 1. winno wynikać z treści wykazu. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składają łącznie lub przynajmniej jeden z Wykonawców, ten który wykazuje spełnianie warunku.d) w przypadku składania oferty na Część 1 lub Część 2- Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców, tj. ten, który odpowiedzialny będzie za wykonanie zakresu prac, które wymagają posiadania ww. licencji. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

1.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 2) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik nr 2 do SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2 . Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, wraz z: 1) Pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; jeżeli dotyczy, 2) Dokumentami, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; w przypadku pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3) Potwierdzenie wniesienia wadium. 3. W przypadku jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów: zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w oryginale). Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie, natomiast oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy ci mogą złożyć łącznie lub każdy z nich odrębnie. 6. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcy, niebędącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. zdolności techniczne i zawodowe takie jak wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy) – taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. 8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5. Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielnie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców odrębnie. (wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 1. Wadium należy wnieść w wysokości: dla Części 1 - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100), dla Części 2 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 0/100), dla Części 1 i 2 – 5 500 zł (pięć tysięcy pięćset złotych 0/100). 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem wyłącznie na rachunek bankowy Zamawiającego: 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w pkt XIII SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. Wadium należy opatrzyć dopiskiem na przelewie: A) W przypadku złożenia oferty na Część 1: Wadium w postępowaniu: „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021”. B) W przypadku złożenia oferty na Część 2: Wadium w postępowaniu: „Świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie w ramach projektu pn. „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych” C) W przypadku złożenia oferty na Część 1 i 2: Wadium w postępowaniu: „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021” oraz „Świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie w ramach projektu pn. „Uniejowska Akademia kompetencji kluczowych” 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: A) W przypadku złożenia oferty na Część 1: Wadium w postępowaniu: „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021”- nie otwierać przed 10.07.2020 r. godz. 13:30. B) W przypadku złożenia oferty na Część 2: Wadium w postępowaniu: „Świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie w ramach projektu pn. „Uniejowska Akademia kompetencji kluczowych”- nie otwierać przed 10.07.2020 r. godz. 13:30. C) W przypadku złożenia oferty na Część 1 i 2: Wadium w postępowaniu: „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021” oraz „Świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie w ramach projektu pn. „Uniejowska Akademia kompetencji kluczowych” - nie otwierać przed 10.07.2020 r. godz. 13:30. 5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ) c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), d) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt. 5 stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt. 1-4 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 8. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

20,00

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Postanowienia umowy zawarto w Istotnych dla stron postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ (dla części I – załącznik nr 8A, dla części II załącznika nr 8B). Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: a) zmiany zasad finansowania zamówienia, b) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich. c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, d) zmiany sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy. 7. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 8. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: a) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; b) zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę; c) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; d) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; e) wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację wykonania zamówienia; 9. Strony nie są odpowiedzialne za naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy spowodowanych działaniem siły wyższej. 10. Przez siłę wyższą rozumie się powstałe po zawarciu Umowy nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne w stosunku do Strony, które istotnie utrudnia albo uniemożliwia wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z Umowy, a którego wystąpienia z dochowaniem należytej staranności, dana Strona nie mogła przewidzieć ani mu zapobiec. W szczególności dotyczy to nadzwyczajnych i powszechnych zaburzeń życia zbiorowego (np. działania wojenne, powszechne strajki, ataki terrorystyczne), nadzwyczajne działania sił przyrody (np. trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i pandemie, susze), a także zarządzenia władz publicznych wydawane w związku ze zwalczaniem skutków powszechnego zagrożenia życia albo zdrowia publicznego (np. ustawy, uchwały, rozporządzenia czy też innego aktu władzy publicznej czy też samorządowej). 11. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę za pośrednictwem e-mail, najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia siły wyższej dotyczącej danej Strony, a następnie na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia siły wyższej dotyczącej danej Strony. W piśmie tym winien być wskazany przewidywany czasu trwania przeszkody w realizacji obowiązków wynikających z Umowy. 12. Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu danej siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na działanie danej siły wyższej jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 13. W przypadku wystąpienia siły wyższej zgłoszonej przez Stronę, Strony podejmą możliwe działania w celu zminimalizowania jej skutków oraz podejmą negocjacje w przedmiocie możliwego dostosowania realizacji Umowy w warunkach zmienionych działaniem siły wyższej. Negocjacje te nie mogą trwać dłużej niż 30 dni od dnia zgłoszenia występującego stanu siły wyższej przez Stronę, chyba, że Strony uzgodnią na piśmie ich przedłużenie. 14. W przypadku zgłoszonego przez Stronę stanu siły wyższej, który utrzymuje się ponad 30 dni od dnia zgłoszenia występującego stanu siły wyższej przez Stronę oraz gdy upłynął bezskutecznie ustalony okres negocjacji zmian warunków Umowy, każda ze Stron może w terminie 30 dni od tego momentu odstąpić od Umowy ze skutkiem na przyszłość. 15. Strony oświadczają, że w czasie zawierania niniejszej Umowy występuje stan epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2. Stan ten jednak w chwili zawierania Umowy nie stanowi zdefiniowanej w Umowie siły wyższej, przy czym może to ulec zmianie po zawarciu Umowy, a zdarzenia związane z powyższym stanem powstałe po zawarciu Umowy (np. nowe zarządzenia władz publicznych, eskalacja epidemii) będą oceniane pod kątem ewentualnego występowania zdefiniowanych przesłanek siły wyższej." W sytuacji zamknięcia szkół Zamawiający zwolniony będzie z obowiązku zapłaty, w takim zakresie, w jakim Wykonawca nie zrealizuje żadnych kursów. Dotyczy to także sytuacji wystawienia biletów jednorazowych jak i biletów miesięcznych. W przypadku niezrealizowania przewozów w danym miesiącu w części, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty jedynie w części, w jakiej przewozy zostały faktycznie zrealizowane. 16. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. 17. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany. 18. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, w celu zgodnego określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek. 19. Zmiana osobowa listy dowożonych dzieci oraz zmiana harmonogramu w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2,3,4 i 7 umowy następuje w formie pisemnego powiadomienia bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. 20. Zmiana pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług oraz zmiana wykazu osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji zadania następuje w formie pisemnego powiadomienia bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy – po spełnieniu warunków określonych w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego i po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 21. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie: zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, likwidacji firmy Wykonawcy. 22. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi Strony uznaje się za doręczoną. 23. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę; nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 24. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 13:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie – pokój nr 13 najpóźniej do 10.07.2020 r., godz. 13:15. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020 r., godz. 13:30 w pokoju nr 5 Urzędu Miasta,w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 5, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych Wykonawców. 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii a także wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości od 8% do 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, do wniesienia którego Wykonawca będzie zobowiązany, zależna będzie od jej wysokości wskazanej w ofercie Wykonawcy. 2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione przed podpisaniem umowy według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ust 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl; 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan/Pani Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail: daneosobowe@uniejow.pl*; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.16.2020.AA pn. „Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021” oraz „Świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie w ramach projektu pn. „Uniejowska Akademia kompetencji kluczowych”. 4. Prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

„Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym 2020/2021”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i opieki dla dzieci uczęszczających do przedszkola i szkół na terenie Gminy Uniejów na trasie „z domu” (z przystanków wskazanych przez Zamawiającego dla danej trasy) „do szkoły” i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021, b)przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków publicznych budżetu gminy Uniejów, Dowożeniem objęte są dzieci, które: a) Część 1 - realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie, ul. Kościelnicka 26-28, 99-210 Uniejów, Szkole Podstawowej im. Płk. Pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie, Wielenin Kol. 30 A, 99-210 Uniejów; Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej - Curie w Wilamowie, Wilamów 50, 99-210 Uniejów oraz wychowanie przedszkolne w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, ul. Wiśniowa 9, 99-210 Uniejów; Na zamówienie składa się: 3.1. Część 1 - obsługa sześciu tras: Trasa I: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 80 km, Razem dzieci dowożonych: 74, Czepów - Rożniatów - Rożniatów Kol. – Dąbrowa – Stanisławów - Szkoła Podstawowa w Wieleninie - Ostrowsko - Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Przedszkole w Uniejowie, Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 44, Trasa II: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 103 km, Razem dzieci dowożonych : 75 Kuczki – Góry – Skotniki - Szkoła Podstawowa w Wilamowie – Lekaszyn – Brzozówka - Osina - Szkoła Podstawowa w Wilamowie - Czepów - Stanisławów - Szkoła Podstawowa w Wilamowie Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci : 39, Trasa III: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 104 km, Razem dzieci dowożonych: 105, Biernacice - Felicjanów - Czekaj - Wola Przedmiejska – Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Biernacice – Bronówek - Bronów - Kobylniki – Józefów – Biernacice – Przedszkole - Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 58, Trasa IV: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) - 75 km, Razem dzieci dowożonych: 68, Zieleń– Łęg Baliński - Spycimierz - Zieleń - Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Człopy - Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie , Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 40, Trasa V: Długość dzienna trasy ( 3 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 118 km, Razem dzieci dowożonych : 72, Dominikowice - Gibaszew - Krępa - Lipnica I i II - Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Sempółki - Boczki - Niewiesz – Grocholice – Uniejów, ul. Sienkiewicza - Przedszkole w Uniejowie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 54, Trasa VI: Długość dzienna trasy ( 2 kursy: 1 dowóz i 2 odwozy) – 45 km, Razem dzieci dowożonych: 50, Brzeziny - Brzeziny Kolonia - Orzeszków - Orzeszków Kol. - Szkoła Podstawowa w Wieleninie - Wielenin - Kozanki - Zaborów - Szkoła Podstawowa w Wieleninie - Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Pojazd lub pojazdy o łącznej ilości miejsc siedzących dla dzieci: 27. 3.2. Zasady realizacji Części 1: a) Wykonywanie przewozów odbywać się będzie na wskazanych przez Wykonawcę trasach. b) Połączenia komunikacyjne na określonej drodze „z domu do szkoły” lub „ze szkoły do domu” muszą być zgodne z harmonogramem dowozów, o którym mowa w pdpkt. p., c) Liczba dzieci uprawnionych do korzystania z dowozów: 444.d) Wykaz dowożonych dzieci (zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr legitymacji – jeżeli została wydana) zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2020 r. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian liczby dowożonych uczniów, która jest wielkością szacunkową jak również do zmiany adresów zamieszkania dzieci, a także do wykazu dni nauki szkolnej. Zmiana liczby przewożonych dzieci na danej trasie nie może jednak przekroczyć liczby miejsc siedzących w autokarze, natomiast liczba dni nauki szkolnej nie może być większa niż podana w pdpkt k), z uwzględnieniem pdpkt. w). Różnica w ilości przewożonych dzieci jak również w wykazie dni nauki nie będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie powoduje zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające z przedmiotowego zamówienia. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub poprzez faks. f) Przez cały okres wykonywania zamówienia dowożenie dzieci będzie realizowane pojazdami sprawnymi technicznie, spełniającymi wymagania określone przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewniającymi kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby zatrudnionej do sprawowania opieki nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym oraz sprawną automatykę wszystkich drzwi. g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania o jakichkolwiek nieprawidłowościach w organizacji przewozu osób poprzez zgłoszenie o takim podejrzeniu do odpowiednich instytucji, tj. Policja, Inspekcja Transportu Drogowego w celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu, który przewozi osoby, jak również stanu trzeźwości czy czasu pracy kierowcy. h) Na przedmiotową usługę składają się wszystkie czynności oraz związane z tym koszty niezbędne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci „rano z domu do szkoły” i „po południu ze szkoły do domu”, a zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa podczas sprawowanej opieki, odbioru dzieci od rodziców/opiekunów i przekazanie pod opiekę szkoły, odbioru od nauczycieli ze szkoły i przekazanie pod opiekę rodziców oraz pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu (w tym przeprowadzanie przez jezdnię). i) Dzieci powinny być dowiezione do szkoły w takim czasie, aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem i były zabierane niezwłocznie po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania, zgodnie z opracowanym harmonogramem dowozów. j) Przewidywany czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych – godz. 8.00, powrót dzieci ze szkoły w godz. 12.45 – 16.30 (szczegółowe godziny będzie zawierał harmonogram dowozów). k) Ilość dni nauki szkolnej – z zastrzeżeniem pdpkt. w) w roku szkolnym 2020/2021 wynosi około – 189 (2020: IX-22, X-22, XI-20, XII-17, 2021: I-19, II-10, III-23, IV-18, V-20, VI-18). l) Wykonawca musi dysponować minimum sześcioma pojazdami, posiadającymi taką ilość miejsc siedzących jak określone w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit c) 2 oraz w rozdziale III pkt 3, pdpkt. 3.1 SIWZ. m) Wykonawca musi dysponować osobami: minimum sześciu kierowców i minimum sześciu opiekunów, posiadający uprawnienia zgodnie z pkt. 3.5 pdpt. c) i d). Wykonywanie zamówienia przy udziale pojazdów w liczbie większej niż minimalna wymagana skutkuje obowiązkiem dysponowania większą (odpowiedną do liczby pojazdów) liczbą kierowców i opiekunów. Na każdy pojazd Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej jednego opiekuna. n) Każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi dziećmi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do Wykonawcy. o) W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia pojazdu zastępczego w czasie nieprzekraczającym 60 minut (zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) od planowanego czasu przyjazdu/odjazdu z danego przystanku wskazanego w harmonogramie dla danej trasy. p) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się na podstawie harmonogramu dowozów szkolnych. Harmonogram zawiera szczegółowy opis tras przejazdu, a w szczególności: godziny poszczególnych kursów, orientacyjną liczbę realizowanych km pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz liczbę dowożonych dzieci z danej miejscowości. q) Harmonogram dowozów zostanie ustalony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą do dnia 11 września br. na podstawie projektu harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły, po ustaleniu tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych i przedszkolnych. r) Projekt harmonogramu zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31.08.2020 r. s) Harmonogram podlega bieżącej aktualizacji w przypadku stałej zmiany planu zajęć szkolnych lub przedszkolnych, a tym samym zmiany liczby kilometrów, liczby przewożonych dzieci na poszczególnych kursach oraz godzin poszczególnych kursów. Zamawiający akceptując ewentualne zmiany ma w szczególności na uwadze dobro dowożonych dzieci oraz minimalizację kosztów dowozu. t) Przybliżona dzienna ilość kilometrów wynosi 525. Długość tras w roku szkolnym 2020/2021 ustalona na dzień sporządzenia niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi około 99 225 km. u) Określona w punkcie 3.2 lit. t) liczba kilometrów ustalona została na podstawie wykonanych przejazdów w roku szkolnym 2019/2020. Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego w roku szkolnym 2020/2021 i dlatego może ona ulec zmianie, jednak nie więcej niż 2% w stosunku do podanej w punkcie 3.2 lit. t) liczby kilometrów. Różnica w ilości kilometrów nie będzie stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie powoduje zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za świadczone usługi wynikające z przedmiotowego zamówienia. v) Podana liczba km nie uwzględnia dojazdu pojazdów Wykonawcy do miejsca realizacji usług transportowych, tj. do przystanków początkowych i odjazdu z przystanków końcowych danej trasy do miejsca postoju pojazdu, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich. w) Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych – niezależnych od przewoźnika, odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów szkolnych i wykonywanie usługi, jako przewóz okazjonalny, w przypadku: - odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, - zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, - czasowej zmiany organizacji ruchu, - niekorzystnych warunków atmosferycznych, - innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne. x) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.). b) Przewóz dzieci odbywać się będzie wyłącznie pojazdami do tego przeznaczonymi, odpowiednio oznakowanymi (art. 57 ustawy Prawo o ruchu drogowym), c) Kierowcy pojazdów muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa tj, w szczególności posiadać ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania określonym pojazdem (art. 6 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o kierujących pojazdami) i ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż. d) Wykonawca zapewni w każdym pojeździe przewożącym dzieci na każdej trasie w każdym dniu realizacji zamówienia opiekę osoby posiadającej uprawnienia do opieki nad dziećmi w ramach przewozów do szkoły zgodnie z zapisami regulacją § 32 Rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Na każdy pojazd Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej jednego opiekuna. e) Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: - dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, - dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie, - inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy (art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym). f) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. g) Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu dokonujący przewozu dzieci na danej trasie. h) Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszelkich informacji, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty, a w szczególności wgląd do bieżącego harmonogramu dowozów i odwozów w roku szkolnym 2019/2020 w Referacie Oświaty na stanowisku podinspektora do spraw oświaty, tel. 63 288 97 83. Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na fakt, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w czasie występowania stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych przez władze publiczne jak i rozwój epidemii, termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zamówienia może ulec zmianie. W związku z powyższym zdarzenia związane ze stanem epidemicznym powstałe po zawarciu Umowy jak np. nowe zarządzenia władz publicznych czy eskalacja epidemii będą oceniane pod kątem ewentualnego występowania zdefiniowanych przesłanek siły wyższej, a tym samym będą warunkować termin realizacji Umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

20,00

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

„Świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie w ramach projektu pn. „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

a) przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie, ul. Kościelnicka 26-28, 99-210 Uniejów na trasie „ze szkoły do domu” wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia w dni wskazane przez Zamawiającego, w roku szkolnym 2020/2021, do dnia 30.11.2020 r. oraz zapewnienie transportu podczas wycieczek realizowanych w ramach projektu, b) przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Dowożeniem objęte są dzieci, które realizują obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie i są równocześnie uczestnikami projektu pn. „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych”. Na zamówienie składa się obsługa trzech tras oraz zapewnienie transportu podczas wycieczki edukacyjnej: A) TRASY, Trasa I: Długość dzienna trasy – 45 km 1) Planowana liczba dzieci dowożonych: 14, 2) Przebieg trasy: Szkoła Podstawowa w Uniejowie Czekaj – Felicjanów – Biernacice – Bronów – Kobylniki – Józefów – Wola Przedmiejska 3) Planowana liczba przewozów: 2 przewozy w tygodniu x 12 tygodni = 24 przewozy, Trasa II: Długość dzienna trasy – 40 km , 1) Planowana liczba dzieci dowożonych: 7, 2) Przebieg trasy: Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Uniejów, ul. Sienkiewicza - Sempółki – Niewiesz – Balin – Lipnica - Krępa, 3) Planowana liczba przewozów: 2 przewozy w tygodniu x 12 tygodni = 24 przewozy, Trasa III: Długość dzienna trasy – 30 km, 1) Planowana liczba dzieci dowożonych: 20, 2) Przebieg trasy: Szkoła Podstawowa w Uniejowie - Ostrowsko - Zieleń - Spycimierz - Zieleń – Człopy, 3) Planowana liczba przewozów: 2 przewozy w tygodniu x 12 tygodni = 24 przewozy. Planuje się w zajęcia dwa dni w tygodniu, po trzy trasy w każdym z tych dwóch dni. B) WYCIECZKI EDUKACYJNE, W ramach realizacji projektu planowana jest jedna wycieczka edukacyjna dla 45 dzieci w nieprzekraczalnej łącznej liczbie kilometrów: 200 km. 1.3.Zasady realizacji Części 2: a) Zadanie będzie realizowane w okresie od 7 września 2020 roku do 30 listopada 2020 r. przez 12 tygodni w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 ustalone na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U nr 46 poz 432 z późn. zm.), b) Przybliżona dzienna liczba kilometrów do wykonania na 3 trasach wynosi łącznie 115 km. Długość tras w okresie realizowania projektu, ustalona na dzień sporządzenia niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi około 2 760 km (115 km x 2 dni x 12 tygodni). Przybliżona liczba km na zrealizowanie wycieczki wynosi 200 km. Łączna liczba kilometrów w ramach Zadania 2 wynosi 2 960 km. c) Podana liczba km nie uwzględnia odjazdu z przystanków końcowych danej trasy do miejsca postoju pojazdu, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ogólna liczba km realizowanych w ramach usługi liczona zatem jest od momentu zabrania pierwszych pasażerów do momentu wysadzenia ostatnich. d) UWAGA: Zamawiający zastrzega, że wskazane w SIWZ łączne liczby przejazdów i łączna liczba kilometrów w ramach Części 2 to liczby planowane, zakładane na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Faktyczna liczba przejazdów do wykonania zostanie przekazana Wykonawcy w terminach określonych w niniejszej SIWZ, a rozliczenie realizacji przejazdów nastąpi na podstawie cen jednostkowych za 1 km wg zasad opisanych w niniejszej SIWZ, tj. za faktycznie zrealizowana trasę. e) Koniec zajęć, tj. godzina odwozu, planowana jest na godz. 15:25. f) Szczegółowy harmonogram miesięczny będzie przekazywany wykonawcy w terminie do 15 dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego świadczenie usług pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie. Harmonogram zawierał będzie szczegółowy wykaz dat i godzin przejazdów. Rozliczenie przejazdów odbywać się będzie 1 raz w miesiącu wg faktycznie wykonanych przewozów z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba km na danej trasie nie może przekroczyć długości danej trasy wskazanej w harmonogramie przejazdów. Podstawą rozliczenia będą dzienne karty przejazdu potwierdzone przez osobę wskazaną przez Zamawiającego do obioru przejazdów i dołączane każdorazowo do miesięcznego zestawienia przejazdów. g) Rozliczenie za zrealizowany wyjazd edukacyjny nastąpi po wykonanej usłudze, na podstawie odrębnej faktury, z uwagi na konieczność rozliczenia zapisanych we wniosku zadań realizowanych w ramach projektu. h) W przypadku pierwszego miesiąca kalendarzowego realizacji zamówienia, jeśli nie będzie możliwe dochowanie terminów o których mowa w pkt. 1.3 f) Zamawiający uzgodni na piśmie z Wykonawcą liczbę dni i termy realizacji zamówienia. i) Przez cały okres wykonywania usługi, dowożenie będzie realizowane pojazdami sprawnymi technicznie, spełniającymi wymagania określone przepisami prawa o ruchu drogowym, zapewniającymi kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci na danej trasie oraz osoby zatrudnionej do sprawowania opieki nad dziećmi, posiadającymi sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym oraz sprawną automatykę wszystkich drzwi. j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania o jakichkolwiek nieprawidłowościach w organizacji przewozu osób poprzez zgłoszenie o takim podejrzeniu do odpowiednich instytucji, tj. Policja, Inspekcja Transportu Drogowego w celu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu, który przewozi osoby, jak również stanu trzeźwości czy czasu pracy kierowcy, k) każde dziecko musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Nadzór nad przewożonymi dziećmi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa i opieki należy do Wykonawcy. 3.4. Postanowienia wspólne dla Części 1 i Części 2: a) Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.). b) Przewóz dzieci odbywać się będzie wyłącznie pojazdami do tego przeznaczonymi, odpowiednio oznakowanymi (art. 57 ustawy Prawo o ruchu drogowym), c) Kierowcy pojazdów muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa tj, w szczególności posiadać ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania określonym pojazdem (art. 6 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o kierujących pojazdami) i ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż. d) Wykonawca zapewni w każdym pojeździe przewożącym dzieci na każdej trasie w każdym dniu realizacji zamówienia opiekę osoby posiadającej uprawnienia do opieki nad dziećmi w ramach przewozów do szkoły zgodnie z zapisami regulacją § 32 Rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Na każdy pojazd Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej jednego opiekuna. e) Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: - dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem, - dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie, - inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy (art. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym). f) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu dzieci. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy. g) Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą powołaną do sprawowania opieki nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu dokonujący przewozu dzieci na danej trasie. h) Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszelkich informacji, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty, a w szczególności wgląd do bieżącego harmonogramu dowozów i odwozów w roku szkolnym 2019/2020 w Referacie Oświaty na stanowisku podinspektora do spraw oświaty, tel. 63 288 97 83. Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na fakt, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w czasie występowania stanu epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2 oraz z uwagi na wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych przez władze publiczne jak i rozwój epidemii, termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zamówienia może ulec zmianie. W związku z powyższym zdarzenia związane ze stanem epidemicznym powstałe po zawarciu Umowy jak np. nowe zarządzenia władz publicznych czy eskalacja epidemii będą oceniane pod kątem ewentualnego występowania zdefiniowanych przesłanek siły wyższej, a tym samym będą warunkować termin realizacji Umowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-07
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

20,00

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 536KB) 2020-07-02 15:59:49 536KB 324 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2020-07-02 15:59:49 905KB 269 razy
2 Załącznik nr 1 - formularz oferty.rtf 2020-07-02 16:00:14 996KB 261 razy
3 Załącznik nr 2 - oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia.rtf 2020-07-02 16:00:39 4.2MB 245 razy
4 Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. warunków udziału.rtf 2020-07-02 16:01:04 4.2MB 255 razy
5 Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej.rtf 2020-07-02 16:01:55 5.2MB 244 razy
6 Załącznik nr 5 - wzór wykazu usług.rtf 2020-07-02 16:02:26 4.2MB 241 razy
7 Załącznik nr 6 - wzór wykazu sprzętu.rtf 2020-07-02 16:02:51 4.2MB 337 razy
8 Załącznik nr 7 - wzór wykazu osób.rtf 2020-07-02 16:03:16 4.2MB 241 razy
9 Załącznik nr 8A - wzór umowy dla części I.pdf 2020-07-02 16:03:31 473KB 261 razy
10 Załącznik nr 8B - wzór umowy dla części II.pdf 2020-07-02 16:03:49 512KB 242 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 405KB) 2020-07-10 15:00:25 405KB 334 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze.pdf (PDF, 499KB) 2020-07-30 14:23:05 499KB 326 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Antczak 02-07-2020 15:59:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Antczak 02-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Antczak 30-07-2020 14:23:05