Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Zapytanie ofertowe - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

                                                                                                                  Uniejów. 16.12.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe
 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

Zamawiający:

Gmina Uniejów
ul. Błogosławionego Bogumiła 13
99-210 Uniejów.

Nazwa realizowanej usługi:

„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami”.

 

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wyłapywaniu, odbiorze, transporcie i utrzymaniu w schronisku wskazanych przez Zamawiającego bezdomnych zwierząt z całego terenu Miasta i Gminy Uniejów oraz zapewnienie im opieki na czas obowiązywania umowy od 01.01.2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Zakres świadczonych usług obejmuje:

- zapewnienie opieki nad 26 bezdomnymi psami oraz 7 kotami z terenu Miasta i Gminy Uniejów (stan na 16.12.2019 r.) odłowionych dotychczas, w tym: ewentualne przewiezienie ich z obecnego schroniska Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Andżelika Barczak, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Psia Ostoja, ul. Szkolna 14, Pieczyska, 98-400 Wieruszów umieszczenie zwierząt w schronisku oraz zapewnienie właściwych warunków bytowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca zapewnia transport w ramach kosztów wykonania umowy. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zwierząt do przejęcia może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z ilości zwierząt przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego zapytania.

- przybycie na miejsce, gdzie znajduje się bezdomne zwierzę lub zwierzęta oraz ich odłowienie (sprzętem do tych celów przeznaczonym, umożliwiającym humanitarne i jak najmniej uciążliwe dla zwierząt wykonywanie tej czynności), a następnie dostarczenie do schroniska.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zlecenia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego,

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał transport na własny koszt środkiem transportu przeznaczonym do realizowania przewozu zwierząt żywych.

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie następowało po zgłoszeniu przez Zamawiającego miejsca przybywania bezdomnego zwierzęcia, opisu zwierzęcia oraz przekazania innych informacji przydatnych do wykonania zadania.

- każdorazowe wyłapanie zwierzęcia i przewiezienie go do schroniska może zostać zrealizowane na zgłoszenie telefoniczne pracownika Urzędu Miasta w Uniejowie lub Policji. W przypadku odłowu psa, który pogryzł człowieka, należy dostarczyć go do wyznaczonego lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji. Obserwacja zwierzęcia w kierunku wścieklizny jest prowadzona na koszt Powiatowego Inspektoratu Weterynarii właściwego ze względu na miejsce odłowienia zwierzęcia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii- Dz.U. z 2018 r., poz. 129). Koszty, które ponosi Wykonawca dotyczą transportu zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę, czyli koszt odłowienia i dostarczenia do właściwej lecznicy, a następnie koszt odbioru z lecznicy.

- Zamawiający nie będzie ponosił kosztów utrzymania zwierząt pochodzących z terenu Miasta i Gminy Uniejów dostarczonych tam na zlecenie innych instytucji czy osób fizycznych.

- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

-w przypadku wyjazdu do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt należy sporządzić notatkę (protokół) zawierającą miejsce i opis zdarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia oraz zakres wykonanych zabiegów;

- usypanie ślepych miotów zwierząt .

- prowadzenie dokładnej ewidencji/wykazu zwierząt pozostających pod opieka, która to ewidencja winna być dołączona każdorazowo do faktury za dany miesiąc tj:

a) ilość zwierząt odłapanych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia, nr chipów, zdjęcie przedstawiające odłapane zwierzę,

b) ilości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji wraz z podaniem nr chipów tych zwierząt, kserokopii umowy adopcyjnej,

 c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku,

d) rodzaj wykonanych zabiegów w ramach opieki weterynaryjnej -sterylizacja, kastracja, dane dotyczące kwarantanny.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej, na której systematycznie będzie umieszczać zdjęcia i dane zwierząt bezdomnych przebywających w schronisku.

- Wykonawca będzie aktywnie poszukiwał osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości na stronie internetowej schroniska.

- Wykonawca w godzinach funkcjonowania schroniska, określonych w regulaminie schroniska, umożliwi osobom fizycznym adopcje przetrzymywanych tam zwierząt bezdomnych. Oddawanie bezdomnych zwierząt do adopcji powinno być dokonywane w wyodrębnionym pomieszczeniu przeznaczonym na ten cel. Po dokonaniu adopcji, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawowania opieki przez nowych właścicieli. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji osób adoptujących zwierzę. Wspomniana dokumentacja powinna zawierać: dane pozwalające na identyfikacje zwierzęcia, imię i nazwisko osoby adoptującej zwierzę, adres, numer telefonu oraz podpis oznaczający zgodę na klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,  z zastrzeżeniem, iż odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli na terenie schroniska w zakresie jakości i zgodności wykonywania usługi przez Wykonawcę z postanowieniami umowy.

O zamiarze i czasie przeprowadzenia kontroli Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, telefonicznie lub faksem. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli  sprawowania opieki nad zwierzętami w niewłaściwy sposób, zostaną one odebrane, a kosztami ewentualnego leczenia zostanie obciążony Wykonawca.

- Wykonawca zapewni:

a) opiekę, polegającą na zapewnieniu zwierzętom: pomieszczeń lub boksów z utwardzoną nawierzchnią oraz legowiskiem (o odpowiedniej powierzchni–zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami), chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się. Wykonawca zobowiązuje się także do systematycznego sprzątania boksów i wybiegów, w tym przeprowadzanie minimum raz w miesiącu zabiegów sanitarnych i dezynfekujących zwierząt, boksów i wybiegów,

b) wyżywienie, polegające na dostarczeniu karmy w odpowiedniej ilości i stałego dostępu do wody zdatnej do picia,

 c) nadzór weterynaryjny, w tym: kontrolę stanu zdrowia, szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym, szczepienia przeciwko wściekliźnie, zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, badania kliniczne, kontrolę płodności (tj. sterylizację i kastrację) oraz profilaktykę i lecznictwo (w tym chirurgia miękka i chirurgia twarda), a także uśpienie ślepego miotu. Dla zwierząt poszkodowanych, chorych lub podejrzanych o chorobę, rokujących nadzieję na wyzdrowienie w przypadkach koniecznych zapewnienie kwarantanny i odpowiedniego leczenia,

d) wyodrębnione pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę oraz wyodrębnione pomieszczenia lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych, zwierząt chorych od zdrowych, obowiązkową separację samic z oseskami od pozostałych zwierząt,

e) zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń zarówno przed ucieczką, jak i przypadkowym okaleczeniem.

f) prowadzenie ewidencji, oznaczanie numerem identyfikacyjnym, prowadzenie dokumentacji fotograficznej i chipowanie przyjmowanych bezdomnych zwierząt.

 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

      1. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować następujące kryterium:

Cena – 100 %.

 

      1. Sposób oceny ofert:

                                          najniższa cena łączna spośród złożonych ofert

Cena oferty = 100 x ------------------------------------------------------------ pkt x 100 %

                                      cenę łączną oferty badanej

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01. 2020 r. do  31.12.2020 r.

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów lub przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl w terminie do dnia 23.12. 2019 r. do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie:

„Opieka nad bezdomnymi zwierzętami”

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- aktualne zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j.),

- aktualna decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 1l marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2018.1967 t.j.),

- aktualne zaświadczenie o wpisie działalności do krajowego rejestru działalności gospodarczej oraz o niezaleganiu z płatnościami podatku z tytułu prowadzonej działalności w Urzędzie Skarbowym.

Oferta niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów zostanie odrzucona.

 

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do 31.12.2019 r. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy należy określić w załączniku nr 1).

Po wyborze oferty do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami w treści niniejszego zapytania.

Wszelkich informacji na temat zapytania ofertowego udziela:

Anna Pająk-Kowalska - Tel. 63 288 97 49

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2- Projekt umowy,

- Załącznik nr 3- Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych,

- Załącznik nr 4-Klauzula informacyjna.

Załączniki do pobrania

Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 245KB) 2019-12-27 14:57:29 245KB 339 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 17-12-2019 10:56:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pająk-Kowalska 17-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 27-12-2019 14:57:29