Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.26.2020.DT "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie"

Gmina Uniejów

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

tel. 63 288 97 40,  faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43

www.uniejow.pl e-mail: urzad@uniejow.pl

 

ZP.271.26.2020.DT                      Uniejów, dnia 24 września 2020 r.


Ogłoszenie nr 588809-N-2020 z dnia 2020-09-24 r.

 

Gmina Uniejów: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
na zadaniu „Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl, www.bip.uniejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.uniejow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.uniejow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”
Numer referencyjny: ZP.271.26.2020.DT
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”. 3.2. Zakres prac, nad którymi Wykonawca będzie zobowiązany pełnić nadzór inwestorski, obejmuje przebudowę istniejącego targowiska w Uniejowie o nawierzchni z destruktu pofrezowego, poprzez wydzielenie chodników, miejsc postojowych, dróg manewrowych oraz utwardzonych miejsc handlowych, z zadaszeniami markizami. Zakres inwestycji obejmuje między innymi: 3.2.1. wykonanie robót ziemnych: wykonanie nasypów, wykopów oraz korytowania w niezbędnym zakresie, 3.2.2. ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, konstrukcji oraz nawierzchni z kostki betonowej, 3.2.3. wykonanie 3 zjazdów, 3.2.4. ustawienie i montaż kontenera sanitarnego wraz z przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, 3.2.5. ustawienie wiat śmietnikowych, 3.2.6. ustawienie 2 słupów oświetleniowych z oprawami led z zasilaniem fotowoltaicznym (źródła odnawialne), 3.2.7. wykonanie oświetlenia terenu, tj. 4 słupów z zasilaniem z sieci energetycznej, 3.2.8. wykonanie trawników i zieleńców. 3.3. Działka, na której urządzone jest targowisko oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków nr 33/12 i 33/14, obręb 1 miasto – Uniejów, gmina Uniejów. Jest to teren niezabudowany. Wyjątek stanowią przenośne altany handlowe. Nieruchomość, na której zlokalizowane jest targowisko, posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej Nr 473 na odc. ul. Dąbskiej w Uniejowie oraz do drogi powiatowej Nr 3741E ul. Wiśniowej w Uniejowie. W ramach zamówienia należy wykonać zjazdy na ww. drogi. 3.4. W ramach robót budowlanych należy utwardzić strefę handlu i stoiska handlowe oraz drogi manewrowe, chodniki i miejsca postojowe wewnątrz targowiska. 3.5. Cały teren targowiska należy ogrodzić panelowym ogrodzeniem. Na odcinku przylegającym do otaczających teren inwestycji dróg należy wykonać panele na podmurówce. Furtka ogrodzeniowa winna być ocynkowana i malowana proszkowo. Bramy mają być otwierane automatycznie przesuwne wykonane z kształtownika. Zamawiający wymaga zamontowania bram automatycznych przesuwanych z siłownikiem. Wykonanie zasilania bram leży w gestii Wykonawcy. 3.6. Zadaszenie nad miejscami handlowymi przewidziano w postaci markiz wolnostojących o wymiarach: długość 5 m, szerokość max wysięgu na obie strony 2,5 m + 2,5 m Dwuspadowych 3.7. Na terenie targowiska należy ustawić kontener sanitarny wraz z przyłączeniem do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej. Na wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek wykonania dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. W sąsiedztwie kontenera sanitarnego oraz w części północno - zachodniej terenu inwestycji należy ustawić wiaty śmietnikowe oparte o system modułowy. 3.8. Zamawiający wymaga aby w okresie od 28.10.2020 r. do 4.11.2020 r. teren targowiska został uporządkowany, odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych i był dostępny jako parking. W tym czasie zabrania się prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych. 3.9. Szczegółowy zakres rzeczowy prac, dla których sprawowany ma być nadzór inwestorski zawarty jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 559862-N-2020 z dnia 08.07.2020 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie pod numerem ZP.271.17.2020.DT. W załączeniu Zamawiający dołącza dokumentację projektową przebudowy targowiska. 3.10. Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru - Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, w szczególności obejmuje: 3.10.1. Reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem), przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 3.10.2. Zweryfikowanie dokumentacji projektowej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 3.10.3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbioru gotowych obiektów budowalnych i przekazywanie ich do użytkowania; 3.10.4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 3.11. Ponadto Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do: 3.11.1. Informowania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej oraz sprawowanie kontroli nad właściwym usunięciem tych wad w terminach umożliwiających zakończenie kontraktu bez opóźnień 3.11.2. Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót 3.11.3. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy 3.11.4. Składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji na wezwanie Zamawiającego oraz występujących trudnościach w realizacji budowy, niezwłoczne informowanie o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą 3.11.5. Uczestniczenie przy prowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń 3.11.6. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy 3.11.7. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych 3.11.8. Inspektor powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępstwach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, tj. min. 1 raz w tygodniu w okresie trwania prac budowlanych, oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Inwestora 3.11.9. Zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości 3.11.10. Żądanie dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakrycie 3.11.11. Wstrzymać roboty, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i widzą techniczną. 3.12. Miejsce realizacji: teren miasta Uniejów. 3.13. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3.14. Przed przystąpieniem do wyceny zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 3.15. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 3.16. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.17. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.18. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. 3.19. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego. 3.20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.21. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.22. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.23. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.24. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.25. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.26. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.27. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.28. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.29. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.30. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.31. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.32. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski. 3.33. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3.34. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.35. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego. 3.36. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kod CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 3.37. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.26.2020.DT 3.38. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-08-16

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Nadzór będzie świadczony w okresie od dnia podpisania umowy w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego do zakończenia inwestycji, przez które rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, tj. przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4.2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia określony został do dnia 16.08.2021 r. 4.3. Inspektor Nadzoru wykonywał będzie swoje obowiązki: 4.3.1. od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych. 4.3.2. w zakresie uczestniczenia w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych - w okresie gwarancji przewidzianej na wykonanie zadania. 4.3.3. w przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, Inspektor nadzoru będzie pełnił nadzór do dnia odbioru końcowego a jego wynagrodzenie nie ulegnie zmianie. 4.4. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż min. 1 raz w tygodniu (w godzinach pracy Urzędu). Ponadto, na wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie cierpiących zwłoki, Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do stawienia się na terenie budowy niezwłocznie i podjęcia czynności objętych umową. Liczba pobytów inspektora nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. Inspektor nadzoru zobowiązany jest posiadać telefon komórkowy i samochód do dyspozycji.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.5.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 5.5.3.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, tj.: 5.5.3.1.1. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności drogowej lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy w realizacji co najmniej jednej budowy / robót budowalnych, w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 1500 m2 - pełniącego funkcję koordynatora; 5.5.3.1.2. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień - pełniącego funkcję inspektora nadzoru; 5.5.3.1.3. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień - pełniącego funkcję inspektora nadzoru; 5.5.3.1.4. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 5.5.3.2. Wyżej wymienione osoby pełnić będą funkcję inspektora nadzoru w zakresie robót w swojej specjalności. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku w/w funkcji, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 5.5.3.3. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania zamówienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie zamówienia przez wskazaną przez Wykonawcę osobę, Wykonawca będzie mógł zmienić delegowaną osobę do wykonywania zamówienia z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która spełnia wymogi określone w SIWZ dla osoby, która będzie miała ją zastąpić. 5.5.3.4. Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczeń załączonych do oferty Wykonawcy. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) osób wykonujących nadzór inwestorski.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 5.2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5.2.1. Wstępna ocena, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału oraz Oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu zwanego dalej Oświadczeniem – Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 5.2.2. Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia. 5.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia lub Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie, lub Oświadczenia, lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.4. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 5.6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 22a ustawy Pzp. 5.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.6.3. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 5.6.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.6.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.6.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.6.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą. 5.6.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 5.6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.6.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.6.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 5.6.7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 5.6.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdziale V pkt 5.5.3. 5.6.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni wykazać, że warunek określony w rozdziale 5. pkt 5.1.1. winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w rozdziale 5. pkt 5.5.3. spełniają łącznie. 5.6.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 5.6.10. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujący dokumentów: 7.9.1.1.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 5.6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 22a ustawy Pzp. 5.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.6.3. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 5.6.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.6.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.6.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.6.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą. 5.6.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 5.6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania 7.1.1. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 7.1.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 7.1.1.2. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3 7.2. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. 7.2.1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę wraz z: 7.2.1.1. Pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; jeżeli dotyczy 7.2.1.2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 7.2.1.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia do oferty (jeśli dotyczy): zobowiązania tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.3. W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, lub zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom na zdolnościach których polega, na potrzeby realizacji tej części, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuję się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu w częściach B. 7.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.6. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcy, niebędącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania w części C. 7.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.8. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. zdolności techniczne i zawodowe takie jak wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy) – taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. 7.10. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 23) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena – C

60,00

Doświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) - DI

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie / wzorze umowy, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. 17.2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania: 17.2.1. termin płatności faktury 30 dni. 17.2.2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Wykonawca będzie mógł każdorazowo wystawić fakturę częściową po wystawieniu przez wykonawcę robót budowlanych faktury częściowej za wykonane roboty. Faktury częściowe (przejściowe) mogą być wystawiane nie częściej niż jedna faktura na 3 miesiące. Pierwsza faktura częściowa może być wystawiona na koniec stycznia 2021 r. i na wartość nie wyższą niż 30% wartości całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ostatnia końcowa faktura częściowa nie może być wystawiona na wartość wykonanych robót większą niż 10% a mniejszą niż 8% wartości całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 17.2.3. Faktura częściowa Wykonawcy będzie wystawiana na kwotę wyliczoną jako współczynnik % od wartości wystawionej przez wykonawcę robót faktury częściowej za wykonane roboty. 17.2.4. wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 17.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 17.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego. 17.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 17.5.1. zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy, 17.5.2. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu może wystąpić w następujących przypadkach: 17.5.2.1. wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.2. w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na złą organizację robót nie uzasadniają zmiany umowy; 17.5.2.3. wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 17.5.2.4. wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.5. zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa; 17.5.2.6. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia; 17.5.2.7. działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.); 17.5.2.8. w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty. 17.5.3. zmiany zasad finansowania zamówienia; 17.5.4. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu lub wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy, 17.5.5. zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót; 17.5.6. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich; 17.5.7. wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające; 17.5.8. zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach; 17.5.9. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy; 17.5.10. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 17.5.11. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 17.5.12. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 17.5.13. zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 17.5.14. warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.); 17.5.15. pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o uzgodnienie, wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności. 17.5.16. a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 17.5.17. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 17.5.17.1. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; 17.5.17.2. zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę; 17.5.17.3. usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; 17.5.17.4. zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 17.5.18. wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: 17.5.18.1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 17.5.18.2. aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny; 17.5.18.3. zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy; 17.5.18.4. zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 17.6. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego lub Wykonawcy. 17.7. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 17.8. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 17.9. Wstrzymanie robót z powodu określonego w pkt. 17.5.2.2. musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 17.10. W przypadku określonym w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.12 zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów. 17.11. W przypadkach określonym w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.11., 17.5.12 zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 17.12. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 17.13. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.11., 17.5.12 nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany. 17.14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 17.15. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w pkt. 17.2.3. w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany. Zapis pkt. 17.2.2, 17.5. i 17.6 umowy stosuje się odpowiednio. 17.16. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 17.15. w celu zgodnego określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-05, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
21.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 21.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl; 21.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl*, 21.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.26.2020.DT. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 21.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 21.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 21.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 21.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 21.1.8. posiada Pani/Pan: 21.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 21.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 21.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 21.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 21.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 21.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 21.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 21.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu 24.09.2020 r..pdf (PDF, 725KB) 2020-09-24 09:51:35 725KB 278 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.09.2020..pdf (PDF, 491KB) 2020-09-25 09:53:05 491KB 277 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ 24.09.2020 r..pdf 2020-09-24 09:51:35 707KB 566 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx 2020-09-24 09:52:01 125KB 258 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.rtf 2020-09-24 09:52:15 640KB 267 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx 2020-09-24 09:53:13 111KB 255 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób.rtf 2020-09-24 09:53:28 634KB 280 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależnosci lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej.rtf 2020-09-24 09:54:05 635KB 258 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.pdf 2020-09-24 09:54:20 400KB 273 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip 2020-09-24 09:55:40 29.MB 246 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana siwz 25.09.2020.pdf (PDF, 744KB) 2020-09-25 09:53:05 744KB 295 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 25_09_2020_09_53_05_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.09.2020..pdf (PDF, 491KB) 2020-09-25 09:53:05 491KB 281 razy
2 25_09_2020_09_54_21_zmiana siwz 25.09.2020.pdf (PDF, 744KB) 2020-09-25 09:54:21 744KB 265 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert 6.10.2020 r..pdf (PDF, 388KB) 2020-10-06 11:52:34 388KB 332 razy
2 06_10_2020_11_53_06_Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależnosci lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej.rtf (RTF, 635KB) 2020-10-06 11:53:06 635KB 255 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 818KB) 2020-11-23 15:03:26 818KB 297 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Tylki 24-09-2020 09:51:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Tylki 24-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Edyta Leśniewska 23-11-2020 15:03:26