Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.32.2020.DT "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów"

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Uniejów

99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13

tel. 63 288 97 40,  faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43

www.uniejow.pl  e-mail: urzad@uniejow.pl

 

 

Nr sprawy: ZP.271.32.2020.DT                                          Uniejów, dnia 5 listopada 2020 r.


Ogłoszenie nr 606868-N-2020 z dnia 2020-11-05 r.

 

Gmina Uniejów: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl, www.bip.uniejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.uniejow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.uniejow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów”
Numer referencyjny: ZP.271.32.2020.DT
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg na terenie Gminy Uniejów Etap III” wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektów i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektów budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją techniczną i inną dokumentacją niezbędną do realizacji zadania. 3.2. Zamawiający informuje, iż wymaga dla każdego zadania (części) sporządzenia odrębnej dokumentacji projektowej. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku do niniejszej SIWZ. 3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi: Część nr: Opis: 1. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiśniowej w Uniejowie” CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej zawierającej w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu niezbędną do realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiśniowej w Uniejowie”. Zakres robót na ulicy Wiśniowej w Uniejowie obejmuje odcinek o długości ok. 515,0 mb, tj. od ul. Dąbskiej do ul. Targowej w Uniejowie. Odcinek drogi przebiega w terenie zwartej zabudowy miasta Uniejów, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz przedszkola miejskiego. W ramach opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ul. Wiśniowej w Uniejowie należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem: - przebudowę nawierzchni jezdni, - przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej ewentualnie ciągu pieszo – jezdnego, - zaprojektowanie odwodnienia drogi, - zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniami roślinności. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi powiatowej w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca. 2. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej w Uniejowie” CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej zawierającej w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu niezbędną do realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej w Uniejowie”. Zakres robót na ulicy Różanej w Uniejowie obejmuje odcinek o długości ok. 172,0 mb, tj. od ul. Wiśniowej do ul. Makowej w Uniejowie. Odcinek drogi przebiega w terenie zwartej zabudowy miasta Uniejów, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz przedszkola miejskiego. W ramach opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ul. Różanej w Uniejowie należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem: - przebudowę nawierzchni jezdni, - przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej ewentualnie ciągu pieszo – jezdnego, - zaprojektowanie odwodnienia drogi. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi powiatowej w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca. 3. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w Uniejowie” CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej zawierającej w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu niezbędną do realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w Uniejowie”. Zakres robót na ulicy Wiejskiej w Uniejowie obejmuje odcinek o długości ok. 131,0 mb, tj. od ul. Różanej do ul. Targowej w Uniejowie. Odcinek drogi przebiega w terenie zwartej zabudowy miasta Uniejów, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. W ramach opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ul. Wiejskiej w Uniejowie należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem: - przebudowę nawierzchni jezdni, - przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej ewentualnie ciągu pieszo – jezdnego, - zaprojektowanie odwodnienia drogi, - zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniem roślinności. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi powiatowej w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca. 4. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej w Uniejowie” CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej zawierającej w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu niezbędną do realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej w Uniejowie”. Zakres robót na ulicy Lipowej w Uniejowie obejmuje odcinek o długości ok. 157,0 mb, tj. od ul. Różanej do ul. Wiśniowej w Uniejowie. Odcinek drogi przebiega w terenie zwartej zabudowy miasta Uniejów, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz bliskiej odległości przedszkola miejskiego. W ramach opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ul. Lipowej w Uniejowie należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem: - przebudowę nawierzchni jezdni (Zamawiający informuje, iż droga po przebudowie ma być drogą jednojezdniową o jednym pasie ruchu), - przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej ewentualnie ciągu pieszo – jezdnego, - zaprojektowanie odwodnienia drogi, - zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniami roślinności. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi powiatowej w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca. 3.5. Dla odcinków dróg określonych we wszystkich zadaniach należy zaprojektować nawierzchnie jak dla ruchu KR-3. 3.6. W projekcie należy zastosować elementy poprawiające bezpieczeństwo i uspokajające ruch typu azyle na przejściach dla pieszych, progi zwalniające, wysepki korygujące tor ruchu pojazdów, aranżacja zieleni przydrożnej w celu wymuszenia zmniejszenia prędkości (w szczególności przed wjazdem do miejscowości) lub inne elementy zaproponowane przez Projektanta i zaakceptowane przez Zamawiającego. 3.7. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w oparciu o wymogi określone w: 3.7.1. Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), 3.7.2. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), 3.7.3. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 3.7.4. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 3.7.5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 3.7.6. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 3.7.7. Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) 3.7.8. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.), 3.7.9. Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) 3.7.10. Innych obowiązujących przepisach i normatywach 3.8. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać pełną dokumentację projektową i kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 3.9. Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne zezwolenia i decyzje administracyjne oraz inne dokumenty wymagane przed uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, operaty wodno – prawne, pozwolenia wodnoprawne jeżeli okażą się wymagane oraz opinii niezbędnych instytucji np. konserwatora zabytków. Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do realizacji zadania na własny koszt. 3.10. Zakres zamówienia obejmuje: 3.10.1. pozyskanie mapy do celów opiniodawczych 3.10.2. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego (część opisowa i rysunkowa) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości min. 6 egzemplarzy, 3.10.3. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, w ilości 6 egzemplarzy. 3.10.4. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości min. 4 egzemplarze. 3.10.5. sporządzenie przedmiarów robót zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w ilości min. 4 egzemplarze. 3.10.6. sporządzenie kosztorysów inwestorskich w układzie specyfikacyjnym - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości min. 4 egzemplarze. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ciągu trzech lat od daty odbioru dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia. 3.10.7. sporządzenie kosztorysów ofertowych („ślepych”) stanowiących podstawę do ustalenia ceny oferty w ilości min. 2 egzemplarze. 3.10.8. opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w ilości min. 6 egzemplarzy. 3.10.9. Wykonanie projektu budowy kanału technologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) 3.10.10. wykonanie projektów z branż dodatkowych (energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej, itp.) ze względu na ewentualną kolizję wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami (jeżeli wystąpi taka potrzeba) w ilości min. 6 egzemplarzy, jeżeli będą konieczne. 3.10.11. uzyskanie warunków technicznych do wykonania projektu budowlanego oraz uzgodnień branżowych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych odrębnymi przepisami, jeżeli będą konieczne. W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną, należy zwrócić się do właściciela sieci z wnioskiem o przebudowę urządzeń na koszt właściciela lub ewentualnej partycypacji w kosztach. Następnie należy zaprojektować przebudowę obiektów oraz urządzeń obcych infrastruktury technicznej znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, kolidujących z projektowaną przebudową drogi; 3.10.12. uzgodnienie lokalizacji zjazdów do nieruchomości z właścicielami działek, jeżeli będą konieczne; 3.10.13. sporządzenie zestawienia drzew oraz zbędnego zakrzewienia przewidzianych do usunięcia w związku z realizacją inwestycji z podaniem ich gatunku, lokalizacji i średnicy w ilości min. 4 egz. dla części nr 1 jeżeli będą konieczne; 3.10.14. inwentaryzację obiektów inżynierskich z informacją, które obiekty inżynierskie wymagają przebudowy i jakie należy zaprojektować, jeżeli będą konieczne; 3.10.15. przygotowanie materiałów i uzyskanie warunków, decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę /jeżeli w postępowaniu o wydanie przedmiotowej decyzji / zezwolenia okażą się konieczne, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także raport oddziaływania na środowisko w przypadku nałożenia obowiązku jego opracowania, przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, operatów wodnoprawnych wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, decyzji, uzgodnień, opinii, w tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, itd., jeżeli będą konieczne; 3.11. Dokumentację projektowo – kosztorysową dodatkowo należy przekazać w 4 egz. w wersji elektronicznej (na nośniku CD, pendrive, itp.) umożliwiającej zgodnie z Prawem zamówień publicznych umieszczenie całej dokumentacji jako załącznika do SIWZ na stronie internetowej i jej pobranie przez Wykonawców. Format wersji elektronicznych: - projekt budowlano-wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu w plikach z rozszerzeniem .pdf, lub .jpeg, a część opisową w formacie .pdf i .doc - 1 egz. zeskanowanego projektu budowlano-wykonawczego oraz projekt organizacji ruchu wraz z uzyskanymi wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, itp., - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach z rozszerzeniem .doc, - kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiary robót w plikach z rozszerzeniem .doc, lub .xls i .pdf 3.12. Zakres opracowań został wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 3.13. W terminie 21 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wstępną koncepcję rozwiązań projektowych. 3.14. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Gminą Uniejów i Powiatem Poddębickim, realizację przedmiotu umowy, w tym rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób odwodnienia, itp. 3.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. 3.16. Wykonawca udzieli rękojmi za wady wynoszącą 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.17. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego w okresie trwania rękojmi, tj. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez dodatkowych roszczeń finansowych. 3.18. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia w ciągu 2 dni roboczych odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją projektową. 3.19. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 3.20. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 3.21. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach eksploatacji: 3.21.1. autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej utworami; 3.21.2. Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych: 3.21.2.1. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 3.21.2.2. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 3.21.2.3. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 3.21.2.4. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 3.21.2.5. wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 3.21.2.6. nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 3.21.2.7. nadawania za pośrednictwem satelity, 3.21.2.8. reemisji, 3.21.2.9. wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 3.21.2.10. wykorzystania w utworach multimedialnych, 3.21.2.11. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 3.21.2.12. wprowadzania zmian, skrótów, 3.21.2.13. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 3.21.2.14. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 3.21.2.15. Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci, 3.21.2.16. rozpowszechniania przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych; 3.21.2.17. możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki; 3.21.2.18. użyczania, najmowania, wprowadzania do obrotu; 3.21.2.19. prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; 3.21.2.20. sporządzania projektów na podstawie utworu; 3.21.2.21. prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu; 3.21.2.22. wykorzystywania do opracowania wniosków o dofinansowanie; 3.21.2.23. przetwarzania, wprowadzania zmian, poprawek i modyfikacji; 3.21.2.24. udostępniania wykonawcom, w tym również wykonanych kopii; 3.21.2.25. wykorzystywania wielokrotnie utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego. 3.22. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym. 3.23. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego. 3.24. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia. 3.25. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 3.26. Dokumentacja projektowa powinna być poprawna pod względem technicznym z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów stosowania rozwiązań technicznych. 3.27. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem zamówienia. 3.28. Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wykonawca wraz z przekazaniem zamawiającemu ostatecznych elementów dokumentacji projektowej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 29, 30, 30a, 30b, 31. 3.29. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 3.30. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) osób wykonujących prace projektowe. 3.31. Miejsce realizacji: teren Gminy Uniejów. 3.32. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia. 3.33. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.34. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.35. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.36. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.37. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.38. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.39. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.40. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.41. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.42. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.43. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski. 3.44. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3.45. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.46. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego. 3.47. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kody CPV: Główny przedmiot: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Dodatkowe przedmioty: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3.48. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.32.2020.DT 3.49. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71322000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 5.1. W terminie 21 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wstępną koncepcję rozwiązań projektowych. 5.1.1. Termin wykonania zamówienia dla części nr 1: 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 5.1.2. Termin wykonania zamówienia dla części nr 2: 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 5.1.3. Termin wykonania zamówienia dla części nr 3: 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 5.1.4. Termin wykonania zamówienia dla części nr 4: 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 5.2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu zamówienia. 5.3. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie przedmiotu umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dostępny następujący zasób na poszczególne części przedmiotu zamówienia: dla części nr 1: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby budowy / przebudowy / rozbudowy drogi publicznej o długości minimum 500 m. 2. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub posiadającą inne tożsame uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadającą zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65) Dla części nr 2, 3 i 4 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby budowy / przebudowy / rozbudowy drogi publicznej o długości minimum 100 m. 2. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane minimum w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności drogowej lub posiadającą inne tożsame uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadającą zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65) 6.3. Zamawiający dopuszcza możliwość okazania się tym samym doświadczeniem dla więcej niż jednej części (zadania) pod warunkiem, iż będzie ono spełniało warunki opisane przez Zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 6.4. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania zamówienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie zamówienia przez wskazaną przez Wykonawcę osobę, Wykonawca będzie mógł zmienić delegowaną osobę do wykonywania zamówienia z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu osobę, która spełnia wymogi określone w SIWZ dla osoby, która będzie miała ją zastąpić. 6.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) spełnianie w/w warunku udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. 6.6. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 6.7. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny oferty dokona przeliczenia waluty na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 6.8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 3.30. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) osób wykonujących prace projektowe. 9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP 9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ. 9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 9.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 9.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.2. SIWZ. 9.7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6.2. SIWZ. 9.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 9.8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 9.8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 9.8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 9.8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 9.9.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 9.9.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. 10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 10.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10.4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku w Formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ponadto Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 Pzp, o których mowa w pkt 7 SIWZ, w tym celu każdy z nich musi złożyć Oświadczenie dotyczące przesyłek wykluczenia z postępowania – stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 11.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2 SIWZ winien spełnić co najmniej jeden z tych Wykonawców. 11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 8.4. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

8.6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że Wykonawca wskaże Formularzu oferty dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, wówczas Zamawiający pobierze go samodzielnie z tej bazy danych (np. https://ems.ms.gov.pl/ lub https://prod.ceidg.gov.pl/). 8.6.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Dokument potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 8.6.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy z Wykonawców z osobna.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 8.6.1.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 8.6.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) oraz niżej wymienione i wypełnione dokumenty: 15.6.1. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 15.6.2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 15.6.3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezębnych zasobów – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 15.6.4. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. W przypadku dołączenia dokumentów lub oświadczeń w języku obcym konieczne jest przedstawienie tłumaczenia dokumentów w języku polskim. 15.8. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 15.9. Do oferty powinien być dołączony dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 15.10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dokumentów dołączonych do oferty Zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania oferty (reprezentowania podmiotu) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia stosownego pełnomocnictwa. 8.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy z Wykonawców z osobna.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena – C

60,00

Doświadczenie projektanta

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
22.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 22.5.1. zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: 22.5.1.1. działania siły wyższej; 22.5.1.2. braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w pierwotnie określonym terminie, ze względu na terminy uzyskiwania uzgodnień, decyzji, opinii, ekspertyz, etc. 22.5.1.3. pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia; 22.5.1.4. konieczności ponowienia uzgodnień lub opiniowania dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia; 22.5.1.5. w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. 22.5.2. zmiany zasad finansowania zamówienia, 22.5.3. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu 22.5.4. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich, 22.5.5. zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach. 22.5.6. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 22.5.7. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 22.5.8. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 22.5.9. zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 22.5.10. warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.) 22.5.11. w przypadku wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu jej realizacji np. w przypadku zaistnienia przerw w realizacji przedmiotu umowy niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy 22.5.12. gdy wystąpiły takie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i na które strony nie miały wpływu, 22.5.13. wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, mieszczących się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski żywiołowej a także wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okoliczności związane z wystąpieniem wskazanych przeszkód miały wpływ na należyte w tym terminowe wykonanie umowy. 22.5.14. a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 22.6. W przypadku określonym w pkt. 22.5.6 i 22.5.7 zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów. 22.7. W przypadkach określonym w pkt. 22.5.6, 22.5.7. i 22.5.8. zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 22.8. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 22.9. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w w pkt. 22.5.6, 22.5.7. i 22.5.8. nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany. 22.10. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 22.11. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 22.12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 22.13. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w ust. 1, w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od daty zdarzenia, uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmian. 22.14. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, w celu zgodnego określania zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-16, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
26.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 26.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl; 26.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl*, 26.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.32.2020.DT. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 26.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 26.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 26.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 26.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 26.2. posiada Pani/Pan: 26.2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 26.2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 26.2.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 26.2.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 26.3. nie przysługuje Pani/Panu: 26.3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 26.3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 26.3.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiśniowej w Uniejowie”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej zawierającej w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu niezbędną do realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiśniowej w Uniejowie”. Zakres robót na ulicy Wiśniowej w Uniejowie obejmuje odcinek o długości ok. 515,0 mb, tj. od ul. Dąbskiej do ul. Targowej w Uniejowie. Odcinek drogi przebiega w terenie zwartej zabudowy miasta Uniejów, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz przedszkola miejskiego. W ramach opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ul. Wiśniowej w Uniejowie należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem: - przebudowę nawierzchni jezdni, - przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej ewentualnie ciągu pieszo – jezdnego, - zaprojektowanie odwodnienia drogi, - zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniami roślinności. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi powiatowej w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca. 3.5. Dla odcinków dróg określonych we wszystkich zadaniach należy zaprojektować nawierzchnie jak dla ruchu KR-3. 3.6. W projekcie należy zastosować elementy poprawiające bezpieczeństwo i uspokajające ruch typu azyle na przejściach dla pieszych, progi zwalniające, wysepki korygujące tor ruchu pojazdów, aranżacja zieleni przydrożnej w celu wymuszenia zmniejszenia prędkości (w szczególności przed wjazdem do miejscowości) lub inne elementy zaproponowane przez Projektanta i zaakceptowane przez Zamawiającego. 3.7. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w oparciu o wymogi określone w: 3.7.1. Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), 3.7.2. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), 3.7.3. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 3.7.4. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 3.7.5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 3.7.6. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 3.7.7. Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) 3.7.8. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.), 3.7.9. Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) 3.7.10. Innych obowiązujących przepisach i normatywach 3.8. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać pełną dokumentację projektową i kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 3.9. Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne zezwolenia i decyzje administracyjne oraz inne dokumenty wymagane przed uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, operaty wodno – prawne, pozwolenia wodnoprawne jeżeli okażą się wymagane oraz opinii niezbędnych instytucji np. konserwatora zabytków. Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do realizacji zadania na własny koszt. 3.10. Zakres zamówienia obejmuje: 3.10.1. pozyskanie mapy do celów opiniodawczych 3.10.2. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego (część opisowa i rysunkowa) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości min. 6 egzemplarzy, 3.10.3. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, w ilości 6 egzemplarzy. 3.10.4. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości min. 4 egzemplarze. 3.10.5. sporządzenie przedmiarów robót zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w ilości min. 4 egzemplarze. 3.10.6. sporządzenie kosztorysów inwestorskich w układzie specyfikacyjnym - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości min. 4 egzemplarze. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ciągu trzech lat od daty odbioru dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia. 3.10.7. sporządzenie kosztorysów ofertowych („ślepych”) stanowiących podstawę do ustalenia ceny oferty w ilości min. 2 egzemplarze. 3.10.8. opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w ilości min. 6 egzemplarzy. 3.10.9. Wykonanie projektu budowy kanału technologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) 3.10.10. wykonanie projektów z branż dodatkowych (energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej, itp.) ze względu na ewentualną kolizję wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami (jeżeli wystąpi taka potrzeba) w ilości min. 6 egzemplarzy, jeżeli będą konieczne. 3.10.11. uzyskanie warunków technicznych do wykonania projektu budowlanego oraz uzgodnień branżowych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych odrębnymi przepisami, jeżeli będą konieczne. W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną, należy zwrócić się do właściciela sieci z wnioskiem o przebudowę urządzeń na koszt właściciela lub ewentualnej partycypacji w kosztach. Następnie należy zaprojektować przebudowę obiektów oraz urządzeń obcych infrastruktury technicznej znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, kolidujących z projektowaną przebudową drogi; 3.10.12. uzgodnienie lokalizacji zjazdów do nieruchomości z właścicielami działek, jeżeli będą konieczne; 3.10.13. sporządzenie zestawienia drzew oraz zbędnego zakrzewienia przewidzianych do usunięcia w związku z realizacją inwestycji z podaniem ich gatunku, lokalizacji i średnicy w ilości min. 4 egz. dla części nr 1 jeżeli będą konieczne; 3.10.14. inwentaryzację obiektów inżynierskich z informacją, które obiekty inżynierskie wymagają przebudowy i jakie należy zaprojektować, jeżeli będą konieczne; 3.10.15. przygotowanie materiałów i uzyskanie warunków, decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę /jeżeli w postępowaniu o wydanie przedmiotowej decyzji / zezwolenia okażą się konieczne, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także raport oddziaływania na środowisko w przypadku nałożenia obowiązku jego opracowania, przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, operatów wodnoprawnych wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, decyzji, uzgodnień, opinii, w tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, itd., jeżeli będą konieczne; 3.11. Dokumentację projektowo – kosztorysową dodatkowo należy przekazać w 4 egz. w wersji elektronicznej (na nośniku CD, pendrive, itp.) umożliwiającej zgodnie z Prawem zamówień publicznych umieszczenie całej dokumentacji jako załącznika do SIWZ na stronie internetowej i jej pobranie przez Wykonawców. Format wersji elektronicznych: - projekt budowlano-wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu w plikach z rozszerzeniem .pdf, lub .jpeg, a część opisową w formacie .pdf i .doc - 1 egz. zeskanowanego projektu budowlano-wykonawczego oraz projekt organizacji ruchu wraz z uzyskanymi wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, itp., - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach z rozszerzeniem .doc, - kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiary robót w plikach z rozszerzeniem .doc, lub .xls i .pdf 3.12. Zakres opracowań został wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 3.13. W terminie 21 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wstępną koncepcję rozwiązań projektowych. 3.14. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Gminą Uniejów i Powiatem Poddębickim, realizację przedmiotu umowy, w tym rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób odwodnienia, itp. 3.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. 3.16. Wykonawca udzieli rękojmi za wady wynoszącą 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.17. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego w okresie trwania rękojmi, tj. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez dodatkowych roszczeń finansowych. 3.18. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia w ciągu 2 dni roboczych odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją projektową. 3.19. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 3.20. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 3.21. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach eksploatacji: 3.21.1. autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej utworami; 3.21.2. Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych: 3.21.2.1. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 3.21.2.2. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 3.21.2.3. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 3.21.2.4. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 3.21.2.5. wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 3.21.2.6. nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 3.21.2.7. nadawania za pośrednictwem satelity, 3.21.2.8. reemisji, 3.21.2.9. wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 3.21.2.10. wykorzystania w utworach multimedialnych, 3.21.2.11. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 3.21.2.12. wprowadzania zmian, skrótów, 3.21.2.13. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 3.21.2.14. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 3.21.2.15. Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci, 3.21.2.16. rozpowszechniania przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych; 3.21.2.17. możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki; 3.21.2.18. użyczania, najmowania, wprowadzania do obrotu; 3.21.2.19. prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; 3.21.2.20. sporządzania projektów na podstawie utworu; 3.21.2.21. prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu; 3.21.2.22. wykorzystywania do opracowania wniosków o dofinansowanie; 3.21.2.23. przetwarzania, wprowadzania zmian, poprawek i modyfikacji; 3.21.2.24. udostępniania wykonawcom, w tym również wykonanych kopii; 3.21.2.25. wykorzystywania wielokrotnie utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego. 3.22. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym. 3.23. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego. 3.24. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia. 3.25. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 3.26. Dokumentacja projektowa powinna być poprawna pod względem technicznym z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów stosowania rozwiązań technicznych. 3.27. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem zamówienia. 3.28. Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wykonawca wraz z przekazaniem zamawiającemu ostatecznych elementów dokumentacji projektowej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 29, 30, 30a, 30b, 31. 3.29. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 3.30. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) osób wykonujących prace projektowe. 3.31. Miejsce realizacji: teren Gminy Uniejów. 3.32. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia. 3.33. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.34. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.35. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.36. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.37. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.38. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.39. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.40. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.41. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.42. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.43. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski. 3.44. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3.45. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.46. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego. 3.47. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kody CPV: Główny przedmiot: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Dodatkowe przedmioty: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3.48. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.32.2020.DT 3.49. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena - C

60,00

doświadczenie projektanta

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9A do SIWZ
 

Część nr:

2

Nazwa:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej w Uniejowie”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej zawierającej w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu niezbędną do realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej w Uniejowie”. Zakres robót na ulicy Różanej w Uniejowie obejmuje odcinek o długości ok. 172,0 mb, tj. od ul. Wiśniowej do ul. Makowej w Uniejowie. Odcinek drogi przebiega w terenie zwartej zabudowy miasta Uniejów, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz przedszkola miejskiego. W ramach opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ul. Różanej w Uniejowie należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem: - przebudowę nawierzchni jezdni, - przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej ewentualnie ciągu pieszo – jezdnego, - zaprojektowanie odwodnienia drogi. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi powiatowej w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca. 3.5. Dla odcinków dróg określonych we wszystkich zadaniach należy zaprojektować nawierzchnie jak dla ruchu KR-3. 3.6. W projekcie należy zastosować elementy poprawiające bezpieczeństwo i uspokajające ruch typu azyle na przejściach dla pieszych, progi zwalniające, wysepki korygujące tor ruchu pojazdów, aranżacja zieleni przydrożnej w celu wymuszenia zmniejszenia prędkości (w szczególności przed wjazdem do miejscowości) lub inne elementy zaproponowane przez Projektanta i zaakceptowane przez Zamawiającego. 3.7. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w oparciu o wymogi określone w: 3.7.1. Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), 3.7.2. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), 3.7.3. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 3.7.4. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 3.7.5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 3.7.6. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 3.7.7. Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) 3.7.8. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.), 3.7.9. Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) 3.7.10. Innych obowiązujących przepisach i normatywach 3.8. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać pełną dokumentację projektową i kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 3.9. Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne zezwolenia i decyzje administracyjne oraz inne dokumenty wymagane przed uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, operaty wodno – prawne, pozwolenia wodnoprawne jeżeli okażą się wymagane oraz opinii niezbędnych instytucji np. konserwatora zabytków. Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do realizacji zadania na własny koszt. 3.10. Zakres zamówienia obejmuje: 3.10.1. pozyskanie mapy do celów opiniodawczych 3.10.2. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego (część opisowa i rysunkowa) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości min. 6 egzemplarzy, 3.10.3. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, w ilości 6 egzemplarzy. 3.10.4. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości min. 4 egzemplarze. 3.10.5. sporządzenie przedmiarów robót zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w ilości min. 4 egzemplarze. 3.10.6. sporządzenie kosztorysów inwestorskich w układzie specyfikacyjnym - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości min. 4 egzemplarze. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ciągu trzech lat od daty odbioru dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia. 3.10.7. sporządzenie kosztorysów ofertowych („ślepych”) stanowiących podstawę do ustalenia ceny oferty w ilości min. 2 egzemplarze. 3.10.8. opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w ilości min. 6 egzemplarzy. 3.10.9. Wykonanie projektu budowy kanału technologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) 3.10.10. wykonanie projektów z branż dodatkowych (energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej, itp.) ze względu na ewentualną kolizję wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami (jeżeli wystąpi taka potrzeba) w ilości min. 6 egzemplarzy, jeżeli będą konieczne. 3.10.11. uzyskanie warunków technicznych do wykonania projektu budowlanego oraz uzgodnień branżowych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych odrębnymi przepisami, jeżeli będą konieczne. W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną, należy zwrócić się do właściciela sieci z wnioskiem o przebudowę urządzeń na koszt właściciela lub ewentualnej partycypacji w kosztach. Następnie należy zaprojektować przebudowę obiektów oraz urządzeń obcych infrastruktury technicznej znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, kolidujących z projektowaną przebudową drogi; 3.10.12. uzgodnienie lokalizacji zjazdów do nieruchomości z właścicielami działek, jeżeli będą konieczne; 3.10.13. sporządzenie zestawienia drzew oraz zbędnego zakrzewienia przewidzianych do usunięcia w związku z realizacją inwestycji z podaniem ich gatunku, lokalizacji i średnicy w ilości min. 4 egz. dla części nr 1 jeżeli będą konieczne; 3.10.14. inwentaryzację obiektów inżynierskich z informacją, które obiekty inżynierskie wymagają przebudowy i jakie należy zaprojektować, jeżeli będą konieczne; 3.10.15. przygotowanie materiałów i uzyskanie warunków, decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę /jeżeli w postępowaniu o wydanie przedmiotowej decyzji / zezwolenia okażą się konieczne, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także raport oddziaływania na środowisko w przypadku nałożenia obowiązku jego opracowania, przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, operatów wodnoprawnych wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, decyzji, uzgodnień, opinii, w tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, itd., jeżeli będą konieczne; 3.11. Dokumentację projektowo – kosztorysową dodatkowo należy przekazać w 4 egz. w wersji elektronicznej (na nośniku CD, pendrive, itp.) umożliwiającej zgodnie z Prawem zamówień publicznych umieszczenie całej dokumentacji jako załącznika do SIWZ na stronie internetowej i jej pobranie przez Wykonawców. Format wersji elektronicznych: - projekt budowlano-wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu w plikach z rozszerzeniem .pdf, lub .jpeg, a część opisową w formacie .pdf i .doc - 1 egz. zeskanowanego projektu budowlano-wykonawczego oraz projekt organizacji ruchu wraz z uzyskanymi wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, itp., - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach z rozszerzeniem .doc, - kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiary robót w plikach z rozszerzeniem .doc, lub .xls i .pdf 3.12. Zakres opracowań został wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 3.13. W terminie 21 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wstępną koncepcję rozwiązań projektowych. 3.14. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Gminą Uniejów i Powiatem Poddębickim, realizację przedmiotu umowy, w tym rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób odwodnienia, itp. 3.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. 3.16. Wykonawca udzieli rękojmi za wady wynoszącą 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.17. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego w okresie trwania rękojmi, tj. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez dodatkowych roszczeń finansowych. 3.18. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia w ciągu 2 dni roboczych odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją projektową. 3.19. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 3.20. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 3.21. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach eksploatacji: 3.21.1. autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej utworami; 3.21.2. Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych: 3.21.2.1. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 3.21.2.2. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 3.21.2.3. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 3.21.2.4. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 3.21.2.5. wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 3.21.2.6. nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 3.21.2.7. nadawania za pośrednictwem satelity, 3.21.2.8. reemisji, 3.21.2.9. wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 3.21.2.10. wykorzystania w utworach multimedialnych, 3.21.2.11. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 3.21.2.12. wprowadzania zmian, skrótów, 3.21.2.13. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 3.21.2.14. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 3.21.2.15. Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci, 3.21.2.16. rozpowszechniania przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych; 3.21.2.17. możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki; 3.21.2.18. użyczania, najmowania, wprowadzania do obrotu; 3.21.2.19. prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; 3.21.2.20. sporządzania projektów na podstawie utworu; 3.21.2.21. prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu; 3.21.2.22. wykorzystywania do opracowania wniosków o dofinansowanie; 3.21.2.23. przetwarzania, wprowadzania zmian, poprawek i modyfikacji; 3.21.2.24. udostępniania wykonawcom, w tym również wykonanych kopii; 3.21.2.25. wykorzystywania wielokrotnie utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego. 3.22. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym. 3.23. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego. 3.24. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia. 3.25. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 3.26. Dokumentacja projektowa powinna być poprawna pod względem technicznym z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów stosowania rozwiązań technicznych. 3.27. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem zamówienia. 3.28. Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wykonawca wraz z przekazaniem zamawiającemu ostatecznych elementów dokumentacji projektowej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 29, 30, 30a, 30b, 31. 3.29. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 3.30. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) osób wykonujących prace projektowe. 3.31. Miejsce realizacji: teren Gminy Uniejów. 3.32. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia. 3.33. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.34. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.35. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.36. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.37. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.38. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.39. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.40. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.41. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.42. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.43. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski. 3.44. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3.45. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.46. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego. 3.47. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kody CPV: Główny przedmiot: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Dodatkowe przedmioty: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3.48. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.32.2020.DT 3.49. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena - C

60,00

doświadczenie projektanta

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 9B do niniejszej SIWZ
 

Część nr:

3

Nazwa:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w Uniejowie”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej zawierającej w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu niezbędną do realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w Uniejowie”. Zakres robót na ulicy Wiejskiej w Uniejowie obejmuje odcinek o długości ok. 131,0 mb, tj. od ul. Różanej do ul. Targowej w Uniejowie. Odcinek drogi przebiega w terenie zwartej zabudowy miasta Uniejów, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. W ramach opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ul. Wiejskiej w Uniejowie należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem: - przebudowę nawierzchni jezdni, - przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej ewentualnie ciągu pieszo – jezdnego, - zaprojektowanie odwodnienia drogi, - zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniem roślinności. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi powiatowej w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca. 3.5. Dla odcinków dróg określonych we wszystkich zadaniach należy zaprojektować nawierzchnie jak dla ruchu KR-3. 3.6. W projekcie należy zastosować elementy poprawiające bezpieczeństwo i uspokajające ruch typu azyle na przejściach dla pieszych, progi zwalniające, wysepki korygujące tor ruchu pojazdów, aranżacja zieleni przydrożnej w celu wymuszenia zmniejszenia prędkości (w szczególności przed wjazdem do miejscowości) lub inne elementy zaproponowane przez Projektanta i zaakceptowane przez Zamawiającego. 3.7. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w oparciu o wymogi określone w: 3.7.1. Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), 3.7.2. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), 3.7.3. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 3.7.4. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 3.7.5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 3.7.6. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 3.7.7. Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) 3.7.8. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.), 3.7.9. Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) 3.7.10. Innych obowiązujących przepisach i normatywach 3.8. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać pełną dokumentację projektową i kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 3.9. Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne zezwolenia i decyzje administracyjne oraz inne dokumenty wymagane przed uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, operaty wodno – prawne, pozwolenia wodnoprawne jeżeli okażą się wymagane oraz opinii niezbędnych instytucji np. konserwatora zabytków. Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do realizacji zadania na własny koszt. 3.10. Zakres zamówienia obejmuje: 3.10.1. pozyskanie mapy do celów opiniodawczych 3.10.2. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego (część opisowa i rysunkowa) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości min. 6 egzemplarzy, 3.10.3. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, w ilości 6 egzemplarzy. 3.10.4. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości min. 4 egzemplarze. 3.10.5. sporządzenie przedmiarów robót zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w ilości min. 4 egzemplarze. 3.10.6. sporządzenie kosztorysów inwestorskich w układzie specyfikacyjnym - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości min. 4 egzemplarze. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ciągu trzech lat od daty odbioru dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia. 3.10.7. sporządzenie kosztorysów ofertowych („ślepych”) stanowiących podstawę do ustalenia ceny oferty w ilości min. 2 egzemplarze. 3.10.8. opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w ilości min. 6 egzemplarzy. 3.10.9. Wykonanie projektu budowy kanału technologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) 3.10.10. wykonanie projektów z branż dodatkowych (energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej, itp.) ze względu na ewentualną kolizję wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami (jeżeli wystąpi taka potrzeba) w ilości min. 6 egzemplarzy, jeżeli będą konieczne. 3.10.11. uzyskanie warunków technicznych do wykonania projektu budowlanego oraz uzgodnień branżowych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych odrębnymi przepisami, jeżeli będą konieczne. W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną, należy zwrócić się do właściciela sieci z wnioskiem o przebudowę urządzeń na koszt właściciela lub ewentualnej partycypacji w kosztach. Następnie należy zaprojektować przebudowę obiektów oraz urządzeń obcych infrastruktury technicznej znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, kolidujących z projektowaną przebudową drogi; 3.10.12. uzgodnienie lokalizacji zjazdów do nieruchomości z właścicielami działek, jeżeli będą konieczne; 3.10.13. sporządzenie zestawienia drzew oraz zbędnego zakrzewienia przewidzianych do usunięcia w związku z realizacją inwestycji z podaniem ich gatunku, lokalizacji i średnicy w ilości min. 4 egz. dla części nr 1 jeżeli będą konieczne; 3.10.14. inwentaryzację obiektów inżynierskich z informacją, które obiekty inżynierskie wymagają przebudowy i jakie należy zaprojektować, jeżeli będą konieczne; 3.10.15. przygotowanie materiałów i uzyskanie warunków, decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę /jeżeli w postępowaniu o wydanie przedmiotowej decyzji / zezwolenia okażą się konieczne, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także raport oddziaływania na środowisko w przypadku nałożenia obowiązku jego opracowania, przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, operatów wodnoprawnych wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, decyzji, uzgodnień, opinii, w tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, itd., jeżeli będą konieczne; 3.11. Dokumentację projektowo – kosztorysową dodatkowo należy przekazać w 4 egz. w wersji elektronicznej (na nośniku CD, pendrive, itp.) umożliwiającej zgodnie z Prawem zamówień publicznych umieszczenie całej dokumentacji jako załącznika do SIWZ na stronie internetowej i jej pobranie przez Wykonawców. Format wersji elektronicznych: - projekt budowlano-wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu w plikach z rozszerzeniem .pdf, lub .jpeg, a część opisową w formacie .pdf i .doc - 1 egz. zeskanowanego projektu budowlano-wykonawczego oraz projekt organizacji ruchu wraz z uzyskanymi wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, itp., - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach z rozszerzeniem .doc, - kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiary robót w plikach z rozszerzeniem .doc, lub .xls i .pdf 3.12. Zakres opracowań został wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 3.13. W terminie 21 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wstępną koncepcję rozwiązań projektowych. 3.14. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Gminą Uniejów i Powiatem Poddębickim, realizację przedmiotu umowy, w tym rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób odwodnienia, itp. 3.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. 3.16. Wykonawca udzieli rękojmi za wady wynoszącą 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.17. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego w okresie trwania rękojmi, tj. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez dodatkowych roszczeń finansowych. 3.18. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia w ciągu 2 dni roboczych odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją projektową. 3.19. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 3.20. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 3.21. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach eksploatacji: 3.21.1. autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej utworami; 3.21.2. Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych: 3.21.2.1. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 3.21.2.2. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 3.21.2.3. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 3.21.2.4. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 3.21.2.5. wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 3.21.2.6. nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 3.21.2.7. nadawania za pośrednictwem satelity, 3.21.2.8. reemisji, 3.21.2.9. wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 3.21.2.10. wykorzystania w utworach multimedialnych, 3.21.2.11. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 3.21.2.12. wprowadzania zmian, skrótów, 3.21.2.13. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 3.21.2.14. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 3.21.2.15. Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci, 3.21.2.16. rozpowszechniania przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych; 3.21.2.17. możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki; 3.21.2.18. użyczania, najmowania, wprowadzania do obrotu; 3.21.2.19. prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; 3.21.2.20. sporządzania projektów na podstawie utworu; 3.21.2.21. prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu; 3.21.2.22. wykorzystywania do opracowania wniosków o dofinansowanie; 3.21.2.23. przetwarzania, wprowadzania zmian, poprawek i modyfikacji; 3.21.2.24. udostępniania wykonawcom, w tym również wykonanych kopii; 3.21.2.25. wykorzystywania wielokrotnie utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego. 3.22. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym. 3.23. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego. 3.24. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia. 3.25. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 3.26. Dokumentacja projektowa powinna być poprawna pod względem technicznym z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów stosowania rozwiązań technicznych. 3.27. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem zamówienia. 3.28. Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wykonawca wraz z przekazaniem zamawiającemu ostatecznych elementów dokumentacji projektowej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 29, 30, 30a, 30b, 31. 3.29. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 3.30. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) osób wykonujących prace projektowe. 3.31. Miejsce realizacji: teren Gminy Uniejów. 3.32. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia. 3.33. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.34. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.35. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.36. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.37. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.38. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.39. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.40. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.41. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.42. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.43. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski. 3.44. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3.45. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.46. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego. 3.47. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kody CPV: Główny przedmiot: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Dodatkowe przedmioty: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3.48. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.32.2020.DT 3.49. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena - C

60,00

doświadczenie projektanta

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 9C do niniejszej SIWZ.
 

Część nr:

4

Nazwa:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej w Uniejowie”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży drogowej zawierającej w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu niezbędną do realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej w Uniejowie”. Zakres robót na ulicy Lipowej w Uniejowie obejmuje odcinek o długości ok. 157,0 mb, tj. od ul. Różanej do ul. Wiśniowej w Uniejowie. Odcinek drogi przebiega w terenie zwartej zabudowy miasta Uniejów, wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz bliskiej odległości przedszkola miejskiego. W ramach opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ul. Lipowej w Uniejowie należy wykonać projekt budowlany i wykonawczy obejmujący swoim zakresem: - przebudowę nawierzchni jezdni (Zamawiający informuje, iż droga po przebudowie ma być drogą jednojezdniową o jednym pasie ruchu), - przebudowę chodnika lub budowę ścieżki rowerowej ewentualnie ciągu pieszo – jezdnego, - zaprojektowanie odwodnienia drogi, - zaprojektowanie pasa zieleni wraz z nasadzeniami roślinności. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi powiatowej w celu potwierdzenia stanu istniejącego oraz możliwości technicznych realizacji inwestycji. Koszty wizji lokalnej miejsca budowy poniesie Wykonawca. 3.5. Dla odcinków dróg określonych we wszystkich zadaniach należy zaprojektować nawierzchnie jak dla ruchu KR-3. 3.6. W projekcie należy zastosować elementy poprawiające bezpieczeństwo i uspokajające ruch typu azyle na przejściach dla pieszych, progi zwalniające, wysepki korygujące tor ruchu pojazdów, aranżacja zieleni przydrożnej w celu wymuszenia zmniejszenia prędkości (w szczególności przed wjazdem do miejscowości) lub inne elementy zaproponowane przez Projektanta i zaakceptowane przez Zamawiającego. 3.7. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w oparciu o wymogi określone w: 3.7.1. Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), 3.7.2. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), 3.7.3. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.), 3.7.4. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 3.7.5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 3.7.6. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), 3.7.7. Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310) 3.7.8. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zm.), 3.7.9. Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) 3.7.10. Innych obowiązujących przepisach i normatywach 3.8. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać pełną dokumentację projektową i kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 3.9. Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne zezwolenia i decyzje administracyjne oraz inne dokumenty wymagane przed uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, operaty wodno – prawne, pozwolenia wodnoprawne jeżeli okażą się wymagane oraz opinii niezbędnych instytucji np. konserwatora zabytków. Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do realizacji zadania na własny koszt. 3.10. Zakres zamówienia obejmuje: 3.10.1. pozyskanie mapy do celów opiniodawczych 3.10.2. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego (część opisowa i rysunkowa) wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości min. 6 egzemplarzy, 3.10.3. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, w ilości 6 egzemplarzy. 3.10.4. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości min. 4 egzemplarze. 3.10.5. sporządzenie przedmiarów robót zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w ilości min. 4 egzemplarze. 3.10.6. sporządzenie kosztorysów inwestorskich w układzie specyfikacyjnym - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości min. 4 egzemplarze. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ciągu trzech lat od daty odbioru dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia. 3.10.7. sporządzenie kosztorysów ofertowych („ślepych”) stanowiących podstawę do ustalenia ceny oferty w ilości min. 2 egzemplarze. 3.10.8. opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w ilości min. 6 egzemplarzy. 3.10.9. Wykonanie projektu budowy kanału technologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 680) 3.10.10. wykonanie projektów z branż dodatkowych (energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, sanitarnej, itp.) ze względu na ewentualną kolizję wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami (jeżeli wystąpi taka potrzeba) w ilości min. 6 egzemplarzy, jeżeli będą konieczne. 3.10.11. uzyskanie warunków technicznych do wykonania projektu budowlanego oraz uzgodnień branżowych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych odrębnymi przepisami, jeżeli będą konieczne. W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną, należy zwrócić się do właściciela sieci z wnioskiem o przebudowę urządzeń na koszt właściciela lub ewentualnej partycypacji w kosztach. Następnie należy zaprojektować przebudowę obiektów oraz urządzeń obcych infrastruktury technicznej znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, kolidujących z projektowaną przebudową drogi; 3.10.12. uzgodnienie lokalizacji zjazdów do nieruchomości z właścicielami działek, jeżeli będą konieczne; 3.10.13. sporządzenie zestawienia drzew oraz zbędnego zakrzewienia przewidzianych do usunięcia w związku z realizacją inwestycji z podaniem ich gatunku, lokalizacji i średnicy w ilości min. 4 egz. dla części nr 1 jeżeli będą konieczne; 3.10.14. inwentaryzację obiektów inżynierskich z informacją, które obiekty inżynierskie wymagają przebudowy i jakie należy zaprojektować, jeżeli będą konieczne; 3.10.15. przygotowanie materiałów i uzyskanie warunków, decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę /jeżeli w postępowaniu o wydanie przedmiotowej decyzji / zezwolenia okażą się konieczne, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a także raport oddziaływania na środowisko w przypadku nałożenia obowiązku jego opracowania, przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, operatów wodnoprawnych wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, decyzji, uzgodnień, opinii, w tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, itd., jeżeli będą konieczne; 3.11. Dokumentację projektowo – kosztorysową dodatkowo należy przekazać w 4 egz. w wersji elektronicznej (na nośniku CD, pendrive, itp.) umożliwiającej zgodnie z Prawem zamówień publicznych umieszczenie całej dokumentacji jako załącznika do SIWZ na stronie internetowej i jej pobranie przez Wykonawców. Format wersji elektronicznych: - projekt budowlano-wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu w plikach z rozszerzeniem .pdf, lub .jpeg, a część opisową w formacie .pdf i .doc - 1 egz. zeskanowanego projektu budowlano-wykonawczego oraz projekt organizacji ruchu wraz z uzyskanymi wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, itp., - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach z rozszerzeniem .doc, - kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiary robót w plikach z rozszerzeniem .doc, lub .xls i .pdf 3.12. Zakres opracowań został wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 3.13. W terminie 21 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wstępną koncepcję rozwiązań projektowych. 3.14. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Gminą Uniejów i Powiatem Poddębickim, realizację przedmiotu umowy, w tym rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób odwodnienia, itp. 3.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą starannością uwzględnić. 3.16. Wykonawca udzieli rękojmi za wady wynoszącą 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.17. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego w okresie trwania rękojmi, tj. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez dodatkowych roszczeń finansowych. 3.18. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia w ciągu 2 dni roboczych odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez wykonawców w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją projektową. 3.19. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 3.20. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 3.21. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu, na następujących polach eksploatacji: 3.21.1. autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej utworami; 3.21.2. Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych: 3.21.2.1. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 3.21.2.2. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 3.21.2.3. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 3.21.2.4. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 3.21.2.5. wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 3.21.2.6. nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 3.21.2.7. nadawania za pośrednictwem satelity, 3.21.2.8. reemisji, 3.21.2.9. wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 3.21.2.10. wykorzystania w utworach multimedialnych, 3.21.2.11. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 3.21.2.12. wprowadzania zmian, skrótów, 3.21.2.13. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 3.21.2.14. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 3.21.2.15. Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot trzeci, 3.21.2.16. rozpowszechniania przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach, na wystawie, w katalogach, wydawnictwach promujących inwestycje lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach internetowych; 3.21.2.17. możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą dowolnej techniki; 3.21.2.18. użyczania, najmowania, wprowadzania do obrotu; 3.21.2.19. prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji; 3.21.2.20. sporządzania projektów na podstawie utworu; 3.21.2.21. prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie utworu; 3.21.2.22. wykorzystywania do opracowania wniosków o dofinansowanie; 3.21.2.23. przetwarzania, wprowadzania zmian, poprawek i modyfikacji; 3.21.2.24. udostępniania wykonawcom, w tym również wykonanych kopii; 3.21.2.25. wykorzystywania wielokrotnie utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego. 3.22. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte w wynagrodzeniu ryczałtowym. 3.23. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego. 3.24. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia. 3.25. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 3.26. Dokumentacja projektowa powinna być poprawna pod względem technicznym z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów stosowania rozwiązań technicznych. 3.27. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z tematem zamówienia. 3.28. Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wykonawca wraz z przekazaniem zamawiającemu ostatecznych elementów dokumentacji projektowej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 29, 30, 30a, 30b, 31. 3.29. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 3.30. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp nie wymaga w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) osób wykonujących prace projektowe. 3.31. Miejsce realizacji: teren Gminy Uniejów. 3.32. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia. 3.33. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.34. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.35. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.36. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.37. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.38. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.39. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.40. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.41. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.42. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.43. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski. 3.44. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3.45. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.46. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego. 3.47. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kody CPV: Główny przedmiot: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Dodatkowe przedmioty: 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 3.48. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.32.2020.DT 3.49. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena - C

60,00

doświadczenie projektanta

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 9D do niniejszej SIWZ.
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu 5.11.2020 r..pdf (PDF, 867KB) 2020-11-05 13:57:20 867KB 287 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ 5.11.2020 r..pdf 2020-11-05 13:57:20 697KB 321 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.rtf 2020-11-05 13:57:56 200KB 270 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.rtf 2020-11-05 13:58:09 80.KB 271 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania .rtf 2020-11-05 13:58:23 96.KB 276 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej .rtf 2020-11-05 13:58:36 82.KB 416 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia .rtf 2020-11-05 13:58:48 83.KB 260 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług .rtf 2020-11-05 13:59:04 85.KB 346 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób .rtf 2020-11-05 13:59:17 85.KB 441 razy
9 Załącznik Nr 8 do SIWZ - projekt umowy.pdf 2020-11-05 13:59:31 507KB 272 razy
10 Załącznik nr 9A do SIWZ - częsć nr 1 ul. Wiśniowa w Uniejowie.pdf 2020-11-05 14:01:18 597KB 296 razy
11 Załącznik nr 9B do SIWZ - częsć nr 2 ul. Różana w Uniejowie.pdf 2020-11-05 14:01:33 587KB 270 razy
12 Załącznik nr 9C do SIWZ - czesć nr 3 - ul. Wiejska w Uniejowie.pdf 2020-11-05 14:01:47 581KB 298 razy
13 Załącznik nr 9D do SIWZ - część nr 4 ul. Lipowa w Uniejowie.pdf 2020-11-05 14:02:11 567KB 268 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 397KB) 2020-11-16 13:03:52 397KB 374 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 1.4MB) 2021-01-08 13:39:52 1.4MB 416 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Tylki 05-11-2020 13:57:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Tylki 05-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Dorota Tylki 08-01-2021 13:39:52