Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Zakup pojemników do zbiórki odpadów

                                                                                                                  Uniejów. 16.11.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

Zamawiający:

Gmina Uniejów
ul. Błogosławionego Bogumiła 13
99-210 Uniejów.

Nazwa realizowanej usługi:

„Zakup pojemników do zbiórki odpadów”

 

 1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa 24 sztuk pojemników do segregacji odpadów o pojemności 1100l.

 1. Zakres świadczonych usług obejmuje:

Zakup oraz dostawę 24 sztuk używanych pojemników na odpady o pojemności 1100l w tym:

- kolor niebieski- 3 sztuki

- kolor zielony 3 sztuki

- kolor żółty- 6 sztuk

- kolor czarny- 12 sztuk

III.  Wymagania techniczne dotyczące pojemników będących przedmiotem zamówienia:

- pojemniki używane powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (pęknięć), dotychczas nienaprawiane, umyte bez śladów zabrudzeń i zdezynfekowane. Powinny posiadać estetyczny wygląd.

- winny posiadać stałą pokrywę osadzoną na dwóch lub czterech zawiasach

- kolorystyka pojemnika jednolita na całym pojemniku, w wariantach opisanych ilościowo

- wyposażenie pojemników w mechanizmy jezdne: 4 kołowy system jezdny z blokada dwóch przednich kół, koła pełne o średnicy min. 200mm osadzone na obrotnicach

- pojemniki o podstawie w przekroju kwadratowym lub prostokątnym z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu

- pojemniki winny charakteryzować się wymaganą odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na  niskie temperatury i chemikalia

- pojemniki przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne i przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową

- pojemniki wyposażone w dwa uchwyty do podnoszenia pokrywy oraz dwa uchwyty do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie go

- wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się użytkownik pojemnika muszą być zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń podczas ich obsługi, zgodnie z normą PN-EN 840

- pojemniki winny być dostarczone bez napisów na frontowej ścianie

- do oferty powinny zostać załączone przykładowe zdjęcia lub rysunki oferowanych pojemników

IV. Wszystkie pojemniki na odpady winny być dostarczone w jedno miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się na terenie Gminy Uniejów.

V. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed terminem złożenia ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
   1. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować następujące kryterium:

Cena – 100 %.

 

   1. Sposób oceny ofert:

                                          najniższa cena łączna spośród złożonych ofert

Cena oferty = 100 x ------------------------------------------------------------ pkt x 100 %

                                      cenę łączną oferty badanej

 

Termin realizacji zamówienia:  do dnia 15.12.2020 r.

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów lub przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl w terminie do dnia 23.11. 2020 r. do godziny 15:00 z dopiskiem na kopercie:

„Zakup pojemników do zbiórki odpadów”

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w przeciągu 5 dni od dnia złożenia ofert.

O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer telefonu kontaktowego oraz adres mailowy należy określić w załączniku nr 1)

Po wyborze oferty do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami w treści niniejszego zapytania.

Wszelkich informacji na temat zapytania ofertowego udziela:

Wioletta Majewska - Tel. 63 288 97 61

 

    Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1 dot. przetwarzania danych związanych  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą  ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl*, telefon 888-259-832*;

        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw i montażu urządzeń zabawowych w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia.

        Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

    Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem         przypadków,   o których        mowa  w art. 18 ust. 2 RODO***;

        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:

            w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu  oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Załączniki:

-  Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy,

- Załącznik nr 2- Projekt umowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 1.6MB) 2020-11-25 15:12:36 1.6MB 384 razy
2 brak ofert.pdf (PDF, 168KB) 2020-11-25 15:14:40 168KB 271 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr1.pdf 2020-11-25 15:11:58 284KB 262 razy
2 Załącznik nr2.pdf 2020-11-25 15:12:10 1.0MB 250 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Jankowski 25-11-2020 15:11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Majewska 16-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Michał Jankowski 25-11-2020 15:14:40