Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.37.2019 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"

ZP.271.37.2019 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"

 

ZP.271.37.2019

Ogłoszenie nr 630591-N-2019 z dnia 2019-12-02 r.

 

Gmina Uniejów: Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Uniejowska Akademia kompetencji kluczowych” - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.uniejow.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie złożone osobiście lub przesłane do Zamawiającego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"
Numer referencyjny: ZP.271.37.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych". Towar zakupiony w ramach poszczególnych zadań ma być dostarczony na adresy szkół, których dotyczy (tj. SP Uniejów: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku, ul. Kościelnicka 26-28, 99-210 Uniejów, SP Wielenin: Szkoła Podstawowa im. Płk. Pil. Szczepana Ścibiora, Wielenin 30A, 99-210 Uniejów; SP Wilamów: Szkoła Podstawowa im. im. M. Skłodowskiej-Curie, Wilamów 50, 99-210 Uniejów). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. 3. Oferowane wyroby muszą być zgodne z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej. Zamówienie zostało podzielone na 6 zadań: I. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne / SP Uniejów, II. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne / SP Wielenin, III. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne / SP Wilamów, IV. Zakup materiałów biurowych / SP Uniejów, SP Wielenin i SP Wilamów, V. Zakup mebli / SP Uniejów, SP Wielenin i SP Wilamów, VI. Zakupy dot. wyposażenia pracowni szkolnych w narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnych / SP Uniejów, SP Wielenin i SP Wilamów.II.5) Główny kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

39160000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert: Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (lub jego część) przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają: 1) brak podstaw wykluczenia Wykonawcy, który składa oświadczenie, 2) spełnianie warunków udziału w zakresie, w którym Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale. 5. Dokumenty napisane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza należy dołączyć do oferty. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

70,00

Termin wykonania

20,00

Okres gwarancji

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Poza sytuacjami określonymi w art. 144 Prawa zamówień publicznych zmiana umowy może dotyczyć wymiany niedostępnych elementów na uzgodnione z Zamawiającym pod warunkiem, że łączna wartość dokonanych zmian nie przekroczy 10% ceny umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne / SP Uniejów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Zadanie 1.1. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych (biologii) / SP Uniejów, • Zadanie 1.2. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych (fizyki) / SP Uniejów, • Zadanie 1.3. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych (geografii) / SP Uniejów, • Zadanie 1.4. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych (chemii) / SP Uniejów , • Zadanie 1.5. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych (chemii): 1 komplet szkła, sprzętu i materiałów laboratoryjnych oraz ochronnych / SP Uniejów, • Zadanie 1.6. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych (chemii): zakup podstawowego zestawu odczynników / SP Uniejów, • Zadanie 1.7. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych (chemii): zakup zestawu plansz do nauki chemii / SP Uniejów, • Zadanie 1.8. Zakup wyposażenia do pracowni matematycznej / SP Uniejów, • Zadanie 1.9. Zakup pomocy dydaktycznych do j. angielskiego / SP Uniejów, • Zadanie 1.10. Doposażenie bazy dydaktycznej SP w Uniejowie w pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć wyrównawczych i specjalistycznych / SP Uniejów, Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin wykonania

20,00

Okres gwarancji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie –pokój nr 13 najpóźniej do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00 .Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 o godz. 10:30 w pokoju nr 5 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 5, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych Wykonawców. Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł: „OFERTA w przetargu nieograniczonym na Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"- NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”.Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-200 Uniejów. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: daneosobowe@uniejow.pl

 

Część nr:

2

Nazwa:

Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne / SP Wielenin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Zadanie 2.1. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych / SP Wielenin, • Zadanie 2.2. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z j. angielskiego / SP Wielenin Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin wykonania

20,00

Okres gwarancji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie –pokój nr 13 najpóźniej do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00 .Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 o godz. 10:30 w pokoju nr 5 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 5, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych Wykonawców. Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł: „OFERTA w przetargu nieograniczonym na Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"- NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”.Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-200 Uniejów. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: daneosobowe@uniejow.pl

 

Część nr:

3

Nazwa:

Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne / SP Wilamów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Zadanie 3.1. SP 3: Zakup wyposażenia do pracowni matematycznej / SP Wilamów, • Zadanie 3.2. Zakup pomocy dydaktycznych do j. angielskiego / SP Wilamów, • Zadanie 3.3. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych (geografia) / SP Wilamów, • Zadanie 3.4. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych (pracownia biologiczno-przyrodnicza) / SP Wilamów, • Zadanie 3.5. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych(pracownia fizyczno-chemiczna) / SP Wilamów, • Zadanie 3.6 Wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK / SP Wilamów Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin wykonania

20,00

Okres gwarancji

9,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie –pokój nr 13 najpóźniej do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00 .Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 o godz. 10:30 w pokoju nr 5 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 5, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych Wykonawców. Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł: „OFERTA w przetargu nieograniczonym na Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"- NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”.Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-200 Uniejów. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: daneosobowe@uniejow.pl

 

Część nr:

4

Nazwa:

Zakup materiałów biurowych / SP Uniejów, SP Wielenin i SP Wilamów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Zadanie 4.1. Materiały biurowe do pracowni przedmiotów przyrodniczych (biologii) / SP Uniejów, • Zadanie 4.2. Materiały biurowe do pracowni przedmiotów przyrodniczych (fizyki) / SP Uniejów, • Zadanie 4.3. Materiały biurowe do pracowni matematycznej / SP Uniejów, • Zadanie 4.4. Materiały biurowe do pracowni do j. angielskiego / SP Uniejów, • Zadanie 4.5. Materiały biurowe do zajęć wyrównawczych i specjalistycznych / SP Uniejów, • Zadanie 4.6. Materiały biurowe do pracowni fizycznej i chemicznej / SP Wielenin, • Zadanie 4.7. Materiały biurowe do pracowni przedmiotów przyrodniczych (pracownia fizyczno-chemiczna) / SP Wilamów Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin wykonania

20,00

Okres gwarancji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie –pokój nr 13 najpóźniej do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00 .Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 o godz. 10:30 w pokoju nr 5 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 5, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych Wykonawców. Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł: „OFERTA w przetargu nieograniczonym na Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"- NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”.Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-200 Uniejów. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: daneosobowe@uniejow.pl

 

Część nr:

5

Nazwa:

Zakup mebli / SP Uniejów, SP Wielenin i SP Wilamów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Zadanie 5.1. Zakup mebli do pracowni przedmiotów przyrodniczych (biologii) / SP Uniejów, • Zadanie 5.2. Zakup mebli do pracowni fizycznej / SP Uniejów, • Zadanie 5.3. Zakup mebli do pracowni przedmiotów przyrodniczych / SP Uniejów, • Zadanie 5.4 Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, SP Wielenin, • Zadanie 5.5. Zakup podstawowego wyposażenia do pracowni fizycznej, chemicznej / SP Wielenin, • Zadanie 5.6. Zakup mebli do pracowni przedmiotów przyrodniczych (pracownia fizyczno-chemiczna), / SP Wilamów, • Zadanie 5.7. Zakup mebli do pracowni przedmiotów przyrodniczych w (pracownia fizyczno-chemiczna) / SP Wilamów Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39160000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin wykonania

20,00

Okres gwarancji

9,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie –pokój nr 13 najpóźniej do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00 .Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 o godz. 10:30 w pokoju nr 5 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 5, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych Wykonawców. Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł: „OFERTA w przetargu nieograniczonym na Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"- NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”.Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-200 Uniejów. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: daneosobowe@uniejow.pl

 

Część nr:

6

Nazwa:

Zakupy dot. wyposażenia pracowni szkolne w narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnych / SP Uniejów, SP Wielenin i SP Wilamów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Zadanie 6.1. Zakup pomocy dydaktycznych do j. angielskiego / SP Uniejów, • Zadanie 6.2. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK- interaktywny monitor dotykowy i serwer / SP Uniejów, • Zadanie 6.3. Wyposażenie SP w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK / SP Uniejów, • Zadanie 6.4. Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do zajęć wyrównawczych i specjalistycznych, / SP Uniejów, • Zadanie 6.5. Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć logopedycznych / SP Uniejów • Zadanie 6.6. Wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK / SP Wielenin, • Zadanie 6.7. Zakup wyposażenia do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych / SP Wielenin, • Zadanie 6.8. Wyposażenie SP w Wilamowie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK / SP Wilamów Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

70,00

Termin wykonania

20,00

okres gwarancji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie –pokój nr 13 najpóźniej do dnia 10.12.2019 r. do godz. 10:00 .Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 o godz. 10:30 w pokoju nr 5 Urzędu Miasta w Uniejowie. W przypadku braku możliwości otwarcia ofert w pokoju nr 5, nastąpi ono w innym pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie, o czym komisja przetargowa poinformuje przybyłych Wykonawców. Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób: nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł: „OFERTA w przetargu nieograniczonym na Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"- NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”.Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-200 Uniejów. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: daneosobowe@uniejow.pl

 

Wersja archiwalna przetargu możliwa do wglądu po kliknięciu TUTAJ

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 807KB) 2019-12-31 10:18:37 807KB 321 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ (2).pdf 2019-12-31 10:18:37 750KB 261 razy
2 Załšcznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc 2019-12-31 10:20:15 178KB 239 razy
3 Załšcznik nr 2 - O_wiadczenie Wykonawcy.doc 2019-12-31 10:20:26 125KB 255 razy
4 Załšcznik nr 3 - Informacja o braku przynależno_ci.doc 2019-12-31 10:20:36 123KB 241 razy
5 Załšcznik nr 4 - Wzór umowy.pdf 2019-12-31 10:20:47 460KB 259 razy
6 Załšcznik nr 5 - Szczegółowy opis zamówienia.pdf 2019-12-31 10:21:39 2.1MB 260 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja SIWZ (1).pdf (PDF, 495KB) 2019-12-31 10:18:37 495KB 322 razy
2 modyfikacja SIWZ (2).pdf (PDF, 716KB) 2019-12-31 10:19:15 716KB 332 razy
3 modyfikacja SIWZ.pdf (PDF, 495KB) 2019-12-31 10:19:28 495KB 310 razy
4 pytania i odpowiedzi (1).pdf (PDF, 512KB) 2019-12-31 10:19:45 512KB 458 razy
5 pytania i odpowiedzi.pdf (PDF, 488KB) 2019-12-31 10:20:00 488KB 306 razy
6 zmiana ogłoszenia (1).pdf (PDF, 464KB) 2019-12-31 10:22:09 464KB 319 razy
7 zmiana ogłoszenia (2).pdf (PDF, 473KB) 2019-12-31 10:22:23 473KB 359 razy
8 zmiana ogłoszenia .pdf (PDF, 483KB) 2019-12-31 10:22:37 483KB 324 razy
9 zmiana ogłoszenia.pdf (PDF, 476KB) 2019-12-31 10:22:49 476KB 486 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert (1).pdf (PDF, 445KB) 2019-12-31 10:18:37 445KB 372 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 884KB) 2020-01-08 09:53:10 884KB 490 razy
2 Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania.pdf (PDF, 843KB) 2020-01-08 09:53:49 843KB 476 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Leśniewski 31-12-2019 10:18:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Antczak 02-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Antczak 08-01-2020 09:53:49