Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. informatyki (I-I) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar ? 1 etat)

 Uniejów, dnia  13 kwietnia 2021 r.    

 

Burmistrz Miasta Uniejów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. informatyki (I-I)

 w Urzędzie Miasta w Uniejowie

(wymiar – 1 etat)

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. wymiar czasu pracy – 1 etat;
 2. praca w godzinach: poniedziałek: 900 – 1700, wtorek – piątek 800 – 1600;
 3. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań;
 4. stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta w Uniejowie przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, wyposażone jest w urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy, praca przy komputerze.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

 1. wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 5. brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.   nieposzlakowana opinia,
 7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 

 1. wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego,
 2. znajomość mechanizmów działania oraz bezpieczeństwa urządzeń sieciowych, systemów uwierzytelnień i autoryzacji użytkowników, w tym bardzo dobra znajomość budowy, obsługi sieci informatycznych i zabezpieczeń sieci teleinformatycznych,
 3. znajomość zagadnień z zakresu administracji elektronicznej (podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, ePUAP itp.),
 4. umiejętność zarządzania stroną internetową oraz stroną BIP,
 5. biegła znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych Windows,
 6. biegła znajomość posługiwania się programami biurowymi MS Office ( Word, Excel, Power Point) oraz programami graficznymi Adobe Phostoshop, Corel Draw, Gimp
 7. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, przepisów o ochronie danych osobowych, przepisów o Biuletynie Informacji Publicznej, ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisów o ochronie informacji niejawnych, ustawy o informatyzacji i działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 8. preferowane doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku;
 9. preferowane wykształcenie informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne
 10. predyspozycje osobowościowe: kreatywność i samodzielność w działaniu, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. Informatyki (I) należy:

 1. opracowywanie i nadzór nad realizacją strategii komputeryzacji Urzędu, gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową;
 2. współpraca z  właściwymi  stanowiskami w zakresie serwisu technicznego stron internetowych: www.uniejow.pl, www.bip.uniejow.pl oraz poczty elektronicznej  zewnętrznej  i  wewnętrznej;
 3. nadzór nad opracowaniem, wdrożeniem i eksploatacją zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Urzędem i Miastem  oraz  innych  systemów  informatycznych;
 4. wdrażanie  nowych  technologii  w  tym  przygotowanie koncepcji wdrożenia podpisu elektronicznego;
 5. współpraca z innymi stanowiskami pracy w sprawie przygotowania koncepcji rozwiązań sprzętowo – programowych;
 6. tworzenie nowych i rozwijanie istniejących aplikacji bazodanowych i innych na potrzeby Urzędu;
 7. kontrola realizacji umów związanych z komputeryzacją Urzędu;
 8. administracja serwerami, systemami operacyjnymi, jak też systemami baz danych. Nadawanie uprawnień użytkownikom;
 9. organizacja procesu szkolenia pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pracy z systemami;
 10. rozwijanie informatycznej integracji Urzędu z administracją rządową i samorządową;
 11. zabezpieczanie danych osobowych w systemach informatycznych;
 12. zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;
 13. dokonywanie zamówień publicznych w zakresie powierzonych materiałów;
 14. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez Burmistrza lub Sekretarza.

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 1. niezbędne

 

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;,
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeśli kandydat chce skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 1. dodatkowe

 

  1. list motywacyjny, CV,
  2. dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy;
  3. kserokopie dokumentów dodatkowe kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.),

 

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm). 

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
   1. termin składania: do dnia  23  kwietnia   2021r.,
   2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór – podinspektor ds. informatyki (I-I)” osobiście w godzinach pracy urzędu lub listownie na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
   3. w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po terminie składania nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni indywidualnie przez pracownika ds. kadr o terminie, miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (063)288-97-52

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13,  99-210 Uniejów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@uniejow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c oraz art. 9 ust.2 lit. a. i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2020 poz. 1040 z późn. zm.). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wynikach naboru.pdf (PDF, 39.78Kb) 2021-04-29 13:48:41 404 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 13-04-2021 08:34:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 13-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 29-04-2021 13:48:41