Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. realizacji inwestycji (RI-II) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar ? 1 etat)

 

Załącznik

 

do Zarządzenia Nr 76 /2021

Burmistrza Miasta Uniejów

z dnia 15 lipca 2021 r.

 

 

 

0x08 graphic
URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE

-------------------------------------------------

99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, tel./fax: (063) 288-89-44/40

e-mail: urzad@uniejow.pl, www.uniejow.pl

 

Uniejów, dnia 15 lipca 2021 r.

 

Burmistrz Miasta Uniejów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora ds. realizacji inwestycji (RI-II)

w Urzędzie Miasta w Uniejowie

(wymiar - 1 etat)

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy - 1 etat;

 2. praca w godzinach: poniedziałek: 900 - 1700, wtorek - piątek 800 - 1600;

 3. praca przy komputerze;

 4. stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta w Uniejowie przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, wyposażone jest w urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy, praca przy komputerze.

 5. praca związana z wyjazdami na teren realizowanych inwestycji.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie wyższe,

 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 5. brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. posiadanie minimum rocznego doświadczenia w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

 8. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 9. znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy;

 

 1. wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów szczególnych dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych w ramach projektów dofinansowywanych ze środków UE, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, wiedza techniczna w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego,

 2. znajomość zagadnień z zakresu: tworzenia projektów; przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu, programów dotacyjnych Unii Europejskiej,

 3. umiejętność odczytywania i analizowania dokumentacji technicznej i projektowej,

 4. obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych,

 5. preferowane doświadczenie w przeprowadzaniu procedur udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego,

 6. ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych

 7. predyspozycje osobowościowe: kreatywność i samodzielność w działaniu, skrupulatność, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. realizacji inwestycji (RI-II) należy:

 1. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych oraz dyrektywami UE

 2. sporządzanie zawiadomień, informacji, wezwań, wyjaśnień itp. oraz prowadzenie korespondencji z wykonawcami w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

 3. przygotowywanie zawiadomień i informacji do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej;

 4. udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;

 5. udział w przygotowywaniu dokumentacji oraz wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego z zakresu działania obszaru zamówień publicznych;

 6. zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu;

 7. weryfikacja kosztorysów,

 8. kompletowanie dokumentacji dotyczącej przygotowania dokumentów zamówienia

 9. współpraca z projektantami oraz wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym;

 10. sprawdzanie i weryfikacja projektów inwestycyjnych;  

 11. prowadzenie korespondencji w zakresie inwestycji z różnymi instytucjami;

 12. opracowywanie planów inwestycyjnych;

 13. prowadzenie postępowań administracyjnych i korespondencji w sprawach bieżących;

 14. współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie prowadzonych spraw;

 15. uczestnictwo w pracach komisji przetargowej;

 16. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez Burmistrza lub Sekretarza.

 

 1. Wymagane dokumenty

 1. niezbędne

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i wymagany staż pracy,

 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeśli kandydat chce skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 1. dodatkowe

 

  1. list motywacyjny, CV,

  2. dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy;

  3. kserokopie dokumentów dodatkowe kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.),

 

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm).

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

   1. termin składania: do dnia 07 sierpnia 2021 r.,

   2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór - inspektor ds. realizacji inwestycji (RI-II) osobiście w godzinach pracy urzędu lub listownie na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,

   3. w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po terminie składania nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@uniejow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c oraz art. 9 ust.2 lit. a. i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2020 poz. 1040 z późn. zm.). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds realizacji inwestycji.pdf (PDF, 38.04Kb) 2021-08-20 11:07:12 298 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Jankowski 15-07-2021 14:46:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 15-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 20-08-2021 11:07:12