Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 21.07.2021r

Uniejów, 21.07.2021r.

Burmistrz Miasta Uniejów

ul. bł. Bogumiła 13

99-210 Uniejów

  1.  

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr LXVIII/438/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 września 2014 r. oraz uchwałą Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 marca 2019 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 28.07.2021 r. do 20.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, pokój nr 15 (dawna biblioteka) w godz. pracy Urzędu, a także na stronie internetowej http://www.uniejow.pl/.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 28.07.2021 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie, ul. Kilińskiego 14, 99-210 Uniejów o godz. 15:00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.09.2021 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

  • w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
  • drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
  • drogą elektroniczną na adres sekretariat@uniejow.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Uniejów.

 

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Uniejów

 

Informuję, że:

1.       Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

2.       Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejowa z siedzibą ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.       Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4.       Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Uniejowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

5.       Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7.       Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8.       Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9.       Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę - wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10.     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - e-mail: daneosobowe@uniejow.pl.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie na II wyłożenie.doc (DOC, 45.00Kb) 2021-07-21 09:40:04 59 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Przytuła 21-07-2021 09:40:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Przytuła 21-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Adam Przytuła 21-07-2021 09:40:04