Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Podsumowanie

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr L/409/2021
Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 września 2021 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń

 

Podsumowanie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń. Podsumowanie zawiera również uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione czynniki, o których mowa w art. 55 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 1. Prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń rozpoczęto w związku z podjęciem uchwały Nr LXVIII/438/2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/256/2016 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/438/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 września 2014 r. oraz uchwałą Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/438/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 września 2014 r.
 2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń został opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).
 3. Na etapie sporządzania projektu miejscowego planu, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wpłynęły wnioski od organów i instytucji. Od osób prywatnych, w ustawowych terminach, wpłynęło łącznie 15 wniosków.
 4. Zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko został przyjęty w opraciu o wytyczne organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w pismach nr WOOŚ.411.225.2014.AJ.1 z dnia 16.12.2014 r. i nr WOOŚ.411.140. 2019.AJa z dnia 11.05.2019 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddębicach w pismach nr PSSE/ZNS/441/7/14 z dnia 15.12.2014 r. i nr PSSE/ZNS/441/9/2019 z dnia 14.05.2019 r.
 5. Procedura opiniowania i uzgadniania projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zakończyła się wydaniem pozytywnej opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismami nr WOOŚ.410.169.2021.AJa z dnia 30.06.2021 r. i nr WPN.610.45.2021.KPi z dnia 02.07.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach zaopiniował projekt miejscowego planu bez uwag pismem PPIS/ZNS/441/3/2021 z dnia 15.06.2021 r.
 6. Podczas dwóch wyłożeń do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostały wniesione łącznie 22 uwagi zawierające 39 postulatów do projektu planu, które zostały rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Uniejów.
 7. Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi, które dotyczyły w/w procedury.
 8. Prognozowanie wpływu ustaleń wynikających z miejscowego planu na środowisko odbywało się jednocześnie i równolegle z pracami nad sporządzeniem projektu miejscowego planu, na każdym jego etapie. Wyniki prognozy przedstawiono w sporządzonym dokumencie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń - Prognoza oddziaływania na środowisko, który został dołączony do projektu miejscowego planu wyłożonego do publicznego wglądu.
 9. Dla przyjętego dokumentu nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego wpływu na środowisko, gdyż nie prognozuje się możliwości wystąpienia takich wpływów.
 10. Przedmiotem opracowanej Prognozy oddziaływania na środowisko była identyfikacja przewidywanych zmian w poszczególnych komponentach środowiska przyrodniczego, jakie mogą nastąpić w związku z wprowadzeniem ustaleń analizowanego planu miejscowego oraz określenie uciążliwości mogących mieć wpływ na warunki życia mieszkańców i użytkowników obszaru objętego planem. Celem prognozy było również przedstawienie szeregu rozwiązań, których respektowanie połączone ze spełnianiem wymagań wynikających z przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego powinno uchronić lokalne środowisko przyrodnicze przed nadmierną degradacją lokalnych ekosystemów. Zwrócono także uwagę na to, iż poprawność stwierdzeń dotyczących oddziaływania na środowisko jest uwarunkowana wypełnieniem wszystkich działań i rozwiązań zapobiegających oraz minimalizujących, czy eliminujących potencjalne negatywne oddziaływania na środowisko.
 11. W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen stwierdzono, iż zaprojektowane w planie funkcje będą miały różnorodny wpływ na poszczególne komponenty środowiska, może on być pozytywny lub negatywny. Znaczna część oddziaływań może mieć charakter skumulowany - będąc wynikiem nałożenia się na siebie różnorodnych czynników, które przyczyniają się do wygenerowania pozytywnego bądź negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Prognozowane niekorzystne zmiany mogą wynikać przede wszystkim ze wzrostu zainwestowania na przedmiotowym obszarze, które stanowi odpowiedź na zwiększającą się atrakcyjność turystyczną tego terenu. Jako możliwe negatywne skutki realizacji ustaleń planu wyróżniono: zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, wzrost uciążliwości akustycznych i pylenia w trakcie prac budowlanych, zanieczyszczenie terenu odpadami wytwarzanymi przez turystów, wzrost poboru wody, ewentualne pogorszenie warunków akustycznych na skutek wzrostu natężenia ruchu kołowego, częściowe przekształcenie krajobrazu. Nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych.
 12. Obszary chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 obejmują w części obszar występujący w granicach opracowania (Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Środkowej Warty - PBL 300002). Nie prognozuje się znacząco niekorzystnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na spójność i integralność tych obszarów. Na etapie sporządzania projektu planu miejscowego rozważano różne warianty rozwiązań przestrzennych. Został wybrany wariant, który jest w największym stopniu zgodny z zapisami zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Uniejów, Projekcie Planu Ochrony Obszarów Natura 2000 PBL 300002 Dolina Środkowej Warty oraz z uwarunkowaniami stanu istniejącego. Realizacja przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego kierunków polityki przestrzennej nie powinna przyczynić się do utraty spójności czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony zaprojektowano lub wyznaczono obszar (nie przewiduje się inwestycji mających negatywne oddziaływanie m.in. na: chronione siedliska i gatunki będące przedmiotem zainteresowania wspólnoty; lokalne warunki ekologiczne; funkcjonujące połączenia i istniejące na danym obszarze związki; fragmentację chronionych siedlisk), a także nie wpłynie niekorzystnie na zachowanie lub odtworzenie występowania we właściwym stanie ochrony wszystkich chronionych w ich ramach gatunków i siedlisk przyrodniczych w całym ich naturalnym zasięgu.

 

 

 

Burmistrza Miasta Uniejów

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Podsumowanie Uniejów.doc (DOC, 48.00Kb) 2021-10-11 09:52:26 263 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Przytuła 11-10-2021 09:52:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Przytuła 11-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Adam Przytuła 11-10-2021 09:52:26