Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. realizacji inwestycji (RI-V) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar ? 1 etat)

    Załącznik

    do Zarządzenia Nr  113 /2021                                                                                                                                                         Burmistrza Miasta Uniejów

                                                                                               z dnia 7 października 2021 r.

 

 

 

URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE

-------------------------------------------------

99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, tel.: (063) 288-97-40/44

e-mail: urzad@uniejow.pl,   www.uniejow.pl

 

 Uniejów, dnia  7 października 2021 r.    

 

Burmistrz Miasta Uniejów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora ds. realizacji inwestycji (RI-V)

 w Urzędzie Miasta w Uniejowie

(wymiar – 1 etat)

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. wymiar czasu pracy – 1 etat;
 2. praca w godzinach: poniedziałek: 900 – 1700, wtorek – piątek 800 – 1600;
 3. praca przy komputerze;
 4. stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta w Uniejowie przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, wyposażone jest w urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy, praca przy komputerze.
 5. praca związana z wyjazdami na teren realizowanych inwestycji

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 5. brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.   nieposzlakowana opinia,
 7. posiadanie doświadczenia na stanowisku związanym z realizacją inwestycji,
 8. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 

 1. wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, przepisów szczególnych dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych w ramach projektów dofinansowywanych ze środków UE, kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, o drogach publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wiedza techniczna w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego
 2. znajomość zagadnień z zakresu: tworzenia projektów; przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu, programów dotacyjnych Unii Europejskiej,
 3. umiejętność odczytywania i analizowania dokumentacji technicznej i projektowej,
 4. obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych,
 5. ukończone kursy, szkolenia z zakresu realizacji inwestycji,
 6. predyspozycje osobowościowe: kreatywność i samodzielność w działaniu, skrupulatność, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. realizacji inwestycji (RI-V) należy:

 1. wykonywanie prac zmierzających do prawidłowego przygotowania inwestycji, jej realizacji, odbioru, rozliczenia i przekazania do użytku;
 2.  koordynowanie i kontrolowanie prac związanych z wykonaniem inwestycji w imieniu inwestora;
 3. protokólarne przekazywanie placów budowy inwestycji;
 4. przyjmowanie i przekazywanie projektów technicznych;
 5. nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych;
 6. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
 7. weryfikacja kosztorysów;
 8. kompletowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji;
 9. współpraca z projektantami oraz wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym;
 10. sprawdzanie i weryfikacja projektów inwestycyjnych;  
 11. dokonywanie odbioru wykonanych robót;
 12. prowadzenie korespondencji w zakresie inwestycji z różnymi instytucjami;
 13. opracowywanie planów inwestycyjnych na podstawie zgłoszeń ludności;
 14. prowadzenie postępowań administracyjnych i korespondencji w sprawach bieżących;
 15. współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie prowadzonych spraw;
 16. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez Burmistrza lub Sekretarza.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. niezbędne
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wymagane doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.),
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeśli kandydat chce skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 1. dodatkowe
  1. list motywacyjny, CV,
  2. dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

 

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U z 2018 r. poz. 1000). 

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż  6%.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
   1. termin składania: do dnia 29 października  2021 r.,
   2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór – inspektor ds. realizacji inwestycji (RI-V)” osobiście w godzinach pracy urzędu lub listownie na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
   3. w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po terminie składania nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 1. Informacje dodatkowe
 1. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni indywidualnie przez pracownika ds. kadr o terminie, miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (063) 288-97-52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13,  99-210 Uniejów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@uniejow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c oraz art. 9 ust.2 lit. a. i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2021 poz. 1320). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Jankowski 14-10-2021 14:33:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 14-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Jankowski 14-10-2021 14:35:07