Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Burmistrz Miasta Uniejów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia w Urzędzie Miasta w Uniejowie (OPZ-I) (wymiar ? 1 etat)

 Załącznik

                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr  118 /2021

                                                                                                                                                               Burmistrza Miasta Uniejów

                                                                                                                  z dnia 14 października 2021 r.

 

 

 

URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE

-------------------------------------------------

99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, tel.: (063) 288-97-40/44

e-mail: urzad@uniejow.pl,   www.uniejow.pl

                                     

 

 Uniejów, dnia 14 października 2021 r.    

 

Burmistrz Miasta Uniejów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej i  ochrony zdrowia

 w Urzędzie Miasta w Uniejowie (OPZ-I)

(wymiar – 1 etat)

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. wymiar czasu pracy – 1 etat;
 2. praca w godzinach: poniedziałek: 900 – 1700, wtorek – piątek 800 – 1600;
 3. stanowisko pracy jest zlokalizowane na piętrze w budynku Urzędu Miasta w Uniejowie przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, wyposażone jest w urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy, praca przy komputerze.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

 1. wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 5. brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.    nieposzlakowana opinia,
 7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 

 1. wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zagadnień związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych i ochroną zdrowia;
 2. obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych,
 3. preferowane doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną przeciwpożarową,
 4. predyspozycje osobowościowe: kreatywność i samodzielność w działaniu, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej i  Ochrony Zdrowia (OPZ-I) należy:

 1. nadzór nad:
 1. wykorzystaniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów użytkowanych przez jednostki OSP,
 2. utrzymaniem w stałej i pełnej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego w OSP,
 3. właściwym, zgodnym z obowiązującymi przepisami, użytkowaniem i eksploatacją pojazdów samochodowych, motopomp i innego sprzętu pożarniczego,
 4. bieżącym prowadzeniem przez kierowców – mechaników dokumentacji technicznej użytkowanego sprzętu silnikowego i samochodów pożarniczych,
 5. wykonywaniem obowiązków kierowców – mechaników;
 1. ustalanie potrzeb techniczno-sprzętowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i proponowanie sposobu ich zaspokajania;
 2. ubezpieczenia mienia, sprzętu i ludzi;
 3. rozliczanie zapłaty członkom OSP za udział w akcjach i szkoleniach oraz rozliczanie kosztów funkcjonowania remiz;
 4. stała bieżąca współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Zarządem Powiatowym i Gminnym ZOSP RP oraz  innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy;
 5. współpraca z Komendantem Powiatowym PSP w zakresie realizacji zadań KSRG;
 6. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie zgodnym z zajmowanym stanowiskiem,
 7. udział w projektowaniu budżetu gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej  - funkcjonowania jednostek OSP;
 8. udział w inspekcjach gotowości operacyjno – bojowej jednostek OSP, prowadzonych przez organy inspekcyjne PSP;
 9. bieżąca współpraca ze starostwem oraz komendantem powiatowym PSP w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze gminy;
 10. udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy;
 11. prowadzenie na obszarze gminy działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej;
 12. wykonywanie zadań określonych przepisami szczególnymi w zakresie zapewnienia i przestrzegania warunków przeciwpożarowych w Urzędzie Miasta w Uniejowie;
 13. inicjowanie i koordynowanie działań prozdrowotnych, propagowanie oraz prowadzenie działań promujących zdrowie, prowadzenie działań na rzecz środowisk wspierających zdrowie;
 14.  współdziałanie ze stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami prowadzącymi działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 15. zastępowanie stanowiska ds. obsługi kancelarii ogólnej i pomoc w obsłudze sekretariatu i biura podawczego w Urzędzie Miasta w Uniejowie;
 16. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez Burmistrza lub Sekretarza.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. niezbędne
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeśli kandydat chce skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 1. dodatkowe
 1. list motywacyjny, CV,
  1. kserokopie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.),
  2. dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

 

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm). 

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
   1. termin składania: do dnia 05 listopada 2021 r.,
   2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór – podinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia w Urzędzie Miasta w Uniejowie (OPZ-I)” osobiście w godzinach pracy urzędu lub listownie na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
   3. w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po terminie składania nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 1. Informacje dodatkowe
 1. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni indywidualnie przez pracownika ds. kadr o terminie, miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (063) 288-97-52.

 

 

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13,  99-210 Uniejów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@uniejow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c oraz art. 9 ust.2 lit. a. i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2020 poz. 1320 z późn. zm.). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Jankowski 18-10-2021 11:46:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 18-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Jankowski 18-10-2021 11:46:14