Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Burmistrz Miasta Uniejów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości podatkowej (KP-IV) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar ? 1 etat)

                              Załącznik

                                                                                                                                                                                                           do Zarządzenia Nr 114 /2021

                                                                                                                                                                                     Burmistrza Miasta Uniejów

                                                                                                                                                                    z dnia 07 października 2021 r.

 

URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE

-------------------------------------------------

99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, tel.: (063) 288-97-40/44

e-mail: urzad@uniejow.pl,   www.uniejow.pl

                                     

Uniejów, dnia 07 października  2021 r.    

 

Burmistrz Miasta Uniejów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. księgowości podatkowej (KP-IV)

 w Urzędzie Miasta w Uniejowie

(wymiar – 1 etat)

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. wymiar czasu pracy – 1 etat;
 2. praca przy komputerze;
 3. stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta w Uniejowie przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, wyposażone jest w urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy, praca przy komputerze.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 5. brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.    nieposzlakowana opinia,
 7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 

 1. wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktualnych przepisów prawa w tym: ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, znajomość gospodarki finansowej jst, dyscypliny finansów publicznych, znajomość zasad księgowości budżetowej i podatkowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, ustaw podatkowych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatku od towarów i usług i aktów wykonawczych do niej,
 2. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 3. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z  księgowością podatkową lub vat,
 4.  predyspozycje osobowościowe: kreatywność i samodzielność w działaniu, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu zadań  stanowiska pracy ds. Księgowości Podatkowej (KP-IV)  należy:

 1. wykonywanie czynności wymiarowych, zmiana wymiaru podatku w zakresie podatków od osób fizycznych (podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny) oraz prowadzenie dokumentacji wymiarowej w tym zakresie – Miasto;
 2. wprowadzanie zmian geodezyjnych;
 3. sporządzanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz informacji w tym zakresie;
 4. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalania stawek podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego oraz wzorów deklaracji podatkowych;
 5. pełna ewidencja w zakresie umów cywilnoprawnych, m.in. czynszów, ratalnej sprzedaży składników majątkowych;
 6. windykacja należności z tytułu umów cywilnoprawnych, ratalnej sprzedaży składników majątkowych;
 7. terminowe wystawianie faktur w zakresie podatku VAT;
 8. prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów towarów i usług objętych ustawą o podatku od towarów i usług;
 9. comiesięczne rozliczanie VAT, sporządzanie scentralizowanej deklaracji podatkowej VAT na podstawie deklaracji cząstkowych otrzymanych od jednostek budżetowych;
 10. przyjmowanie,  rozpatrywanie i ewidencja wniosków o przyznanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 11. sporządzanie i wydawanie decyzji i postanowień w sprawach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 12. sporządzanie dokumentacji związanej z zapotrzebowaniem i rozliczaniem dotacji w sprawach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 13. sporządzanie i przekazywanie informacji o należnych dochodach z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej;
 14. przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów z zakresu prowadzonych spraw;
 15. sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu;
 16.  znajomość przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy;
 17.  zastępstwo stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej KP-I, KP-II i KP-III, stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat oraz stanowiska pracy ds. finansowych – kasjer;
 18. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez Burmistrza lub Skarbnika.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. niezbędne
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeśli kandydat chce skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 1. dodatkowe
 1. list motywacyjny, CV,
  1. kserokopie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.),
  2. dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

 

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm). 

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
   1. termin składania: do dnia 05 listopada 2021 r.,
   2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór – podinspektor ds. księgowości podatkowej (KP-IV)” osobiście w godzinach pracy urzędu lub listownie na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
   3. w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po terminie składania nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 1. Informacje dodatkowe
 1. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni indywidualnie przez pracownika ds. kadr o terminie, miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (063) 288-97-52.
 

 

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13,  99-210 Uniejów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@uniejow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c oraz art. 9 ust.2 lit. a. i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Jankowski 18-10-2021 11:47:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 18-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Jankowski 18-10-2021 11:47:28