Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 2023 ROK

 1. Uchwała Nr LXVIII/565/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 400 z dnia 16.01.2023 r.)
 2. Uchwała Nr LXVIII/567/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 997 z dnia 06.02.2023 r.)
 3. Uchwała Nr LXIX/571/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 1374 z dnia 20.02.2023 r.)
 4. Uchwała Nr LXIX/572/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Uniejów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 2067 z dnia 09.03.2023 r.)
 5. Uchwała Nr LXIX/573/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2023 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 2066 z dnia 09.03.2023 r.)
 6. Uchwała Nr LXIX/574/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 2070 z dnia 09.03.2023 r.)
 7. Uchwała Nr LXIX/575/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 2068 z dnia 09.03.2023 r.)
 8. Uchwała Nr LXIX/576/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 16 lutego 2023 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % w celu udzielania pomocy w zakresie dożywiania (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 2069 z dnia 09.03.2023 r.)
 9. Uchwała Nr LXX/588/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 1643 z dnia 24.02.2023 r.)
 10. Uchwała Nr LXXI/594/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 3118 z dnia 17.04.2023 r.)
 11. Uchwała Nr LXXI/595/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 3122 z dnia 17.04.2023 r.)
 12. Uchwała Nr LXXI/596/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 3121 z dnia 17.04.2023 r.)
 13. Uchwała Nr LXXI/597/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 3120 z dnia 17.04.2023 r.)
 14. Uchwała Nr LXXI/599/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  w Gminie Uniejów na rok 2023” (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 3119 z dnia 17.04.2023 r.) – stwierdzono nieważność uchwały
 15. Uchwała Nr LXXIII/609/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  w Gminie Uniejów na rok 2023” (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 4933 z dnia 13.06.2023 r.)
 16. Uchwała Nr LXXIV/618/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 5866 z dnia 14.07.2023 r.)
 17. Uchwała Nr LXXIV/624/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Uniejów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 5865 z dnia 14.07.2023 r.)
 18. Uchwała Nr LXXV/627/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 6426 z dnia 02.08.2023 r.)
 19. Uchwała Nr LXXVI/633/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 września 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie  Gminy Uniejów oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 7397 z dnia 05.09.2023 r.)
 20. Uchwała Nr LXXVI/634/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 7943 z dnia 25.09.2023 r.)
 21. Uchwała Nr LXXVI/635/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 04 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych gruntów 1784/3 i 1785/5 obręb 0001 Uniejów do kategorii dróg gminnych(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 7942 z dnia 25.09.2023 r.)
 22. Uchwała Nr LXXVII/641/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 8404 z dnia 12.10.2023 r.)
 23. Uchwała Nr LXXIX/649/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 9131 z dnia 09.11.2023 r.)
 24. Uchwała Nr LXXIX/650/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 października 2023 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 9130 z dnia 09.11.2023 r.)
 25. Uchwała Nr LXXX/659/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 9730 z dnia 30.11.2023 r.)
 26. Uchwała Nr LXXX/660/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 9727 z dnia 30.11.2023 r.)
 27. Uchwała Nr LXXX/661/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 9726 z dnia 30.11.2023 r.)
 28. Uchwała Nr LXXX/662/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 9728 z dnia 30.11.2023 r.)
 29. Uchwała Nr LXXX/667/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Uniejów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 9729 z dnia 30.11.2023 r.)
 30. Uchwała Nr LXXXI/671/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach  wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 10563 z dnia 18.12.2023 r.)
 31. Uchwała Nr LXXXI/672/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od  opłat, jak również trybu ich pobierania(DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2023 r. poz. 10564 z dnia 30.11.2023 r.)
 32. Uchwała Nr LXXXII/677/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powołania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Uniejów (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2024 r. poz. 333 z dnia 11.01.2024 r.)
 33. Uchwała Nr LXXXII/680/2023 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Uniejów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok (DZ.URZ.WOJ.ŁÓDZ. z 2024 r. poz. 1231 z dnia 12.02.2024 r.)

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 671.pdf (PDF, 70.32Kb) 2024-06-14 12:49:03 5 razy
2 672.pdf (PDF, 113.37Kb) 2024-06-14 12:49:03 4 razy
3 677.pdf (PDF, 39.80Kb) 2024-06-14 12:49:03 4 razy
4 680.pdf (PDF, 360.95Kb) 2024-06-14 12:49:03 4 razy
5 659.pdf (PDF, 267.23Kb) 2023-11-17 14:46:35 269 razy
6 660.pdf (PDF, 311.12Kb) 2023-11-17 14:46:35 321 razy
7 661.pdf (PDF, 87.85Kb) 2023-11-17 14:46:35 96 razy
8 662.pdf (PDF, 32.84Kb) 2023-11-17 14:46:35 263 razy
9 667.pdf (PDF, 367.97Kb) 2023-11-17 14:46:35 91 razy
10 650.pdf (PDF, 46.67Kb) 2023-11-17 14:32:59 272 razy
11 649.pdf (PDF, 56.62Kb) 2023-11-17 14:29:04 91 razy
12 635.pdf (PDF, 67.60Kb) 2023-10-09 11:24:40 252 razy
13 633.pdf (PDF, 67.26Kb) 2023-10-09 11:23:35 111 razy
14 641.pdf (PDF, 44.47Kb) 2023-09-28 14:31:55 104 razy
15 627.pdf (PDF, 56.21Kb) 2023-07-31 12:08:29 133 razy
16 624.pdf (PDF, 108.20Kb) 2023-07-31 11:52:12 125 razy
17 618.pdf (PDF, 171.50Kb) 2023-07-31 11:51:43 137 razy
18 594.pdf (PDF, 260.17Kb) 2023-05-30 10:40:41 150 razy
19 609.pdf (PDF, 317.78Kb) 2023-05-30 10:36:48 324 razy
20 599.pdf (PDF, 452.28Kb) 2023-05-30 10:35:35 142 razy
21 595.pdf (PDF, 48.77Kb) 2023-05-30 10:33:34 147 razy
22 596.pdf (PDF, 41.03Kb) 2023-05-30 10:33:34 151 razy
23 597.pdf (PDF, 49.85Kb) 2023-05-30 10:33:34 144 razy
24 588.pdf (PDF, 159.79Kb) 2023-03-10 15:09:21 167 razy
25 576.pdf (PDF, 29.67Kb) 2023-03-10 15:09:21 164 razy
26 575.pdf (PDF, 27.27Kb) 2023-03-10 15:09:21 166 razy
27 574.pdf (PDF, 29.43Kb) 2023-03-10 15:09:21 333 razy
28 565.pdf (PDF, 41.73Kb) 2023-03-10 15:06:57 173 razy
29 567.pdf (PDF, 50.65Kb) 2023-03-10 15:06:57 162 razy
30 571.pdf (PDF, 446.05Kb) 2023-03-10 15:06:57 173 razy
31 572.pdf (PDF, 34.27Kb) 2023-03-10 15:06:57 159 razy
32 573.pdf (PDF, 225.53Kb) 2023-03-10 15:06:57 167 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 10-03-2023 13:32:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 10-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 14-06-2024 12:49:03