Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Uniejów, dn. 30 maja 2023 r.

KOS.533.1.2023

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

(kadencja 2024 – 2027)

 

Rada Miejska w Uniejowie prowadzi nabór na ławników sądowych w kadencji 2024 – 2027.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu Rada Miejska w Uniejowie powinna wybrać:

 - do orzekania w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w sprawach z zakresu prawa pracy – 1 ławnika

 - do orzekania w Sadzie Rejonowym w Łasku w sprawach rodzinnych  - 1 ławnika.

 

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zasady i tryb przeprowadzenia przez Radę Miejską w Uniejowie wyborów ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.  217 z późn. zm.)

 

Ostateczny termin przyjmowania „Kart Zgłoszeń” upływa z dniem 30 czerwca 2023 r.

 1.   Ławnikiem sądowym może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ponadto do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 1. Ławnikiem  sądowym nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę  postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gminy:
 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5.  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko);
 6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w punktach 1) – 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Dokumenty wymienione w pkt 6 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia został określony Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 2155).

Zgłoszenia należy dostarczyć do biura podawczego Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów  do dnia 30 czerwca 2023 r.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po dniu 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 karta.DOC (DOC, 63.00Kb) 2023-05-30 09:00:16 148 razy
2 oświadczenie ze nie toczy się postępowanie.doc (DOC, 23.50Kb) 2023-05-30 08:59:12 138 razy
3 oświadczenie dotyczące wladzy rodzicielskiej.doc (DOC, 23.00Kb) 2023-05-30 08:59:12 139 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 30-05-2023 08:59:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 30-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 30-05-2023 09:00:16