Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Uniejów, dn. 12 lutego 2024 r.

KOS.533.1.2024

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM  NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

(kadencja 2024 – 2027)

Z uwagi zbyt małą liczbę kandydatów wyłonionych na ławników i zgłoszonych do Sądu Rejonowego w Łasku na kadencję 2024-2027o zachodzi potrzeba przeprowadzenia naboru uzupełniającego (art. 168 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Przy uzupełniających wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217).

Rada Miejska w Uniejowie prowadzi nabór uzupełniający na ławników sądowych w kadencji 2024 – 2027.

 

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu Rada Miejska w Uniejowie powinna wybrać:

 - do orzekania w Sadzie Rejonowym w Łasku w pozostałych sprawach - 1 ławnika.

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zasady i tryb przeprowadzenia przez Radę Miejską w Uniejowie wyborów ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.  217 z późn. zm.)

 1.   Ławnikiem sądowym może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

 1. Ławnikiem  sądowym nie mogą być:

 

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę  postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9.  radni gminy, powiatu i województwa.

 

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

 1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5.  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko);
 6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
 7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w punktach 1) – 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Dokumenty wymienione w pkt 6 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wzór karty zgłoszenia został określony Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 2155).

Zgłoszenia należy dostarczyć do biura podawczego Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów  do dnia 08 marca  2024 r.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po dniu 08 marca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a) Rada Miejska w Uniejowie  – ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów – w zakresie przyjęcia zgłoszeń kandydatów na ławników oraz dokonania ich wyboru.

b) Burmistrz Miasta Uniejów  - ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów - w zakresie obsługi administracyjno-technicznej oraz archiwizacji dokumentów.

2. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Uniejowie  pod adresem daneosobowe@uniejow.pl bądź w siedzibie administratora.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) w związku z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

4. Podanie danych wskazanych w karcie zgłoszenia jest dobrowolne. W przypadku braku ich podania, Państwa kandydatura pozostanie bez rozpatrzenia i wydana zostanie uchwała o pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego biegu w związku z niespełnieniem wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa.

5. Dane osobowe kandydatów na ławników będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie dane osobowe kandydatów wybranych na ławników zostaną przekazane prezesom właściwych sądów.

6. W przypadku pozostałych kandydatów, dane osobowe będą przechowywane przez 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. Po upływie tego terminu, w przypadku braku odbioru kart przez kandydata lub zgłaszającego, dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone przez powołaną komisję doraźną Rady Miejskiej w Koszalinie.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane wybranych ławników w postaci imienia/imion i nazwiska lub dane kandydatów, których zgłoszenia pozostawia się bez dalszego biegu będą, zamieszczone w uchwale Rady Miejskiej w Uniejowie i podlegają publikacji, w związku z tym będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie, co oznacza, że odbiorcą opublikowanych danych mogą być wszystkie osoby korzystające z BIP Urzędu. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane będą podmioty wspierające Administratora – Burmistrza Miasta Uniejów w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług.

8. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratorów: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.

10. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów lub porozumień.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 12-02-2024 16:23:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 12-02-2024
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 28-02-2024 12:29:52