Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz., U. z 2019 r. poz. 1170 t. j. z póź. zm.)
 • Uchwały Rady Miejskiej w Uniejowie Nr XX/139/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2019 roku poz. 6200 z dnia  25 listopada 2019 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

 

 

Wymagane dokumenty:

 • informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 • załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 • załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania, o zmianie miejsca zamieszkania, należy powiadomić organ podatkowy, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

 Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Uniejowie

ul. Bł. Bogumiła 13 , 99-210 Uniejów

Biuro podawcze, parter, pokój nr 13

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 tel. (63) 288-81-92

 

Komórka odpowiedzialna za realizację:

Referat Finansowy, parter, pokój 8

 poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 tel. (63) 288-97-76

 

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Procedurę rozpoczyna się od pobrania formularza informacji  dot. podatku,
 2. Wypełniony i podpisany druk należy złożyć w biurze podawczym, parter, pokój nr 13.

W przypadku osób fizycznych podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Wpłat należy dokonywać w kasie urzędu, u sołtysa lub na rachunek : 

Aktualny numer konta bankowego do wglądu w dziale - Konto

Czas realizacji sprawy:

 • w ciągu miesiąca,
 • sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu 98-200, Plac Wojewódzki 3, w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Uniejów.

POUCZENIE:

Stosownie do art. 222 Ordynacji Podatkowej odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania (art. 224 § 1 Ordynacji Podatkowej).

 

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • brak opłaty

Informacje dodatkowe:

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

   Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości nie podlegają:

 • grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

 

 • dla gruntów – powierzchnia;
 • dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa;
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4–6 – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

      Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

      Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

      W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

 

 

Opracował oraz odpowiedzialny

za aktualizację informacji

Anita Skotnicka/Anna Kowalska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 IN-1.xlsm (XLSM, 166.76Kb) 2020-04-21 13:17:28 473 razy
2 ZIN-1.xlsm (XLSM, 36.77Kb) 2020-04-21 13:17:28 377 razy
3 ZIN-2.xlsm (XLSM, 37.01Kb) 2020-04-21 13:17:28 373 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 21-04-2020 13:17:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anita Skotnicka 21-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 21-04-2020 13:17:28