Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Podatek rolny od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. nr 333 z późn. zm.)
 • uchwały Rady Miejskiej w Uniejowie Nr XX/141/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 2019 r. poz. 6202 z dnia 25 listopada 2019 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Wymagane dokumenty:

 

 • informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1),

stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

 • załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2),

stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

 • załącznika do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

 O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania, o zmianie miejsca zamieszkania, należy powiadomić organ podatkowy, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Uniejowie

ul. Bł. Bogumiła 13 , 99-210 Uniejów

Biuro podawcze, parter, pokój nr 13

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00- 16.00 tel. (63) 288-81-92

 

Komórka odpowiedzialna za realizację:

Referat Finansowy, parter, pokój nr 8

 poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 tel. (63) 288-97-76

 

Sposób załatwienia sprawy:

 

 • Procedurę rozpoczyna się od pobrania formularza informacji  dot. podatku,
 • Wypełniony i podpisany druk należy złożyć w biurze podawczym - pokój nr 13

 

Podatek rolny płatny jest  w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego w kasie urzędu, u sołtysa lub na rachunek : 

Aktualny numer konta bankowego do wglądu w dziale - Konto

Czas realizacji sprawy:

 • w ciągu miesiąca,
 • sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu 98-200, Plac Wojewódzki 3, w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Uniejów.

POUCZENIE:

Stosownie do art. 222 Ordynacji Podatkowej odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania (art. 224 § 1 Ordynacji Podatkowej). 

Opłaty:

Opłata skarbowa

 • brak opłat

 

Informacje dodatkowe:

Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;
  • posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo

b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 

 

  • dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
  • dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

 

Opracował oraz odpowiedzialny

za aktualizację informacji

 

Anita Skotnicka/Anna Kowalska

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 IR-1.xlsm (XLSM, 161.81Kb) 2020-04-21 13:21:49 313 razy
2 ZIR-1.xlsm (XLSM, 37.51Kb) 2020-04-21 13:21:49 392 razy
3 ZIR-2.xlsm (XLSM, 36.25Kb) 2020-04-21 13:21:49 356 razy
4 ZIR-3.xlsm (XLSM, 53.58Kb) 2020-04-21 13:21:49 304 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 21-04-2020 13:21:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anita Skotnicka 21-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 21-04-2020 13:21:49