Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. nr 888, poz. 1682 ze zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Wymagane dokumenty:

 • informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 • załącznika do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 • załącznika do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

 

Informacja o lasach, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób fizycznych złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania, o zmianie miejsca zamieszkania, należy powiadomić organ podatkowy, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta w Uniejowie

ul. Bł. Bogumiła 13 , 99-210 Uniejów

Biuro podawcze, parter, pokój nr 13

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00- 16.00 tel. (63) 288-81-92

Komórka odpowiedzialna za realizację:

 Referat Finansowy, parter, pokój 8

 poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 tel. (63) 288-97-76

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania lasu będącego
w posiadaniu osób fizycznych.

 1.  Procedurę rozpoczyna się od pobrania formularza informacji  dot. podatku,
 1. Wypełniony i podpisany druk należy złożyć w biurze podawczym- pokój nr 13

Podatek leśny płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:  do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Wpłat należy dokonywać na w kasie urzędu, u sołtysa lub na rachunek : 

Aktualny numer konta bankowego do wglądu w dziale - Konto

Czas realizacji sprawy:

 • w ciągu miesiąca,
 • sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu 98-200, Plac Wojewódzki 3, w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Uniejów.

POUCZENIE:

Stosownie do art. 222 Ordynacji Podatkowej odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Wniesienie odwołania od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania (art. 224 § 1 Ordynacji Podatkowej).

Opłaty:

Opłata skarbowa

 • brak opłaty.

 

Informacje dodatkowe:

 Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego, z zastrzeżeniem ust.2, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów, zzastrzeżeniemust.3;
 • posiadaczami samoistnymi lasów;
 • użytkownikami wieczystymi lasów;
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

 

 

Opracował oraz odpowiedzialny

za aktualizację informacji

Anita Skotnicka/Anna Kowalska

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 IL-1.xlsm (XLSM, 147.02Kb) 2020-04-21 13:23:01 319 razy
2 ZIL-1.xlsm (XLSM, 36.21Kb) 2020-04-21 13:23:01 322 razy
3 ZIL-2.xlsm (XLSM, 36.15Kb) 2020-04-21 13:23:01 356 razy
4 ZIL-3.xlsm (XLSM, 52.71Kb) 2020-04-21 13:23:01 336 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 21-04-2020 13:23:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anita Skotnicka 21-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 21-04-2020 13:23:01