Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej (KB-IV) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar - 1 etat)

Uniejów, dnia 08 maja  2020 r.    

 

Burmistrz Miasta Uniejów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. księgowości budżetowej (KB-IV)

 w Urzędzie Miasta w Uniejowie

(wymiar – 1 etat)

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. wymiar czasu pracy – 1 etat;
 2. praca w godzinach: poniedziałek: 900 – 1700, wtorek – piątek 800 – 1600;
 3. praca przy komputerze;
 4. stanowisko pracy jest zlokalizowane na parterze w budynku Urzędu Miasta w Uniejowie przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, wyposażone jest w urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy, praca przy komputerze.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 5. brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6.    nieposzlakowana opinia,
 7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 

 1. wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktualnych przepisów prawa w tym: ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, znajomość gospodarki finansowej jst, dyscypliny finansów publicznych, znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, ustaw podatkowych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 2. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 3. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z  księgowością,
 4.  predyspozycje osobowościowe: kreatywność i samodzielność w działaniu, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. W zakresie płac i spraw osobowych pracowników:
 1. prowadzenie dokumentacji służącej sporządzaniu list płac dla pracowników Urzędu,  Robót publicznych, prac społecznie –użytecznych, funduszu interwencyjnego oraz jednostek OSP, opłaty uzdrowiskowej,
 2. sporządzanie list wypłat i kart wynagrodzeń oraz kart wypłat świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 3.  prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń i list płac w zakresie umów zlecenia oraz umów o dzieło,
 4. wystawianie zaświadczeń  o wysokości zarobków oraz Rp-7 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do ustalenia kapitału początkowego i ustalenia podstawy emerytury;
 1.  W zakresie prowadzonych rozliczeń , ubezpieczeń i diet:
 1. naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, prowadzenie ewidencji, rozliczeń oraz przesyłanie obowiązujących informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,
 2. obliczanie i przekazywanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym terminie, prowadzenie ewidencji, rozliczeń oraz przesyłanie obowiązujących informacji do Urzędu Skarbowego, sporządzanie rozliczeń PIT,
 3. przygotowywanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu  (statystyka),
 4. rozliczanie, sporządzanie deklaracji i wpłaty na  PRFON;
 1. W zakresie gospodarki materiałowej:
 1. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i wyposażenia Urzędu,
 2. podejmowanie czynności związanych z likwidacją środków trwałych,
 3. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 4. rozliczanie inwentaryzacji,
 5. sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji środków trwałych (statystyka);
 1. W zakresie księgowości budżetowej:
 1. prowadzenie księgowości budżetowej w zakresie analityki i syntetyki dla Urzędu Miasta (dochody, wydatki, wydatki inwestycyjne),
 2. prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dla projektów i programów realizowanych ze środków unijnych w zakresie wydatków,
 3. prowadzenie ewidencji zabezpieczeń należytego wykonania umów (lokaty),
 4. sporządzanie sprawozdań budżetowych,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych;
 1. Pozostałe:
 1. prowadzenie rozliczeń w formie bezgotówkowej,
 2. terminowość w odprowadzaniu dochodów stanowiących dochód budżetu państwa,
 3. dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową ,
 4.  znajomość przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy,
 1. przyjmowanie,  rozpatrywanie i ewidencja wniosków o przyznanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 2. prowadzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 3. Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez Burmistrza lub Skarbnika.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. niezbędne
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej.
 1. dodatkowe
  1. list motywacyjny, CV,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.),
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie na stanowisku związanym z księgowością;
  4. dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm). 

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
   1. termin składania: do dnia    26  maja  2020 r.,
   2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór – podinspektor ds. księgowości budżetowej (KB-IV)” osobiście w godzinach pracy urzędu lub listownie na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
   3. w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po terminie składania nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 1. Informacje dodatkowe
 1. kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni indywidualnie przez pracownika ds. kadr o terminie, miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego może zostać ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta w Uniejowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta  w Uniejowie
 3. dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (063)28897-44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13,  99-210 Uniejów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@uniejow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c oraz art. 9 ust.2 lit. a. i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2020 poz. 1040 z późn. zm.). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 12-05-2020 14:38:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 12-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 12-05-2020 14:39:07