Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Finansowych - Kasjer (KS) w Urzędzie Miasta w Uniejowie

Burmistrz Miasta Uniejów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Finansowych – Kasjer (KS)

 w Urzędzie Miasta w Uniejowie

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. wymiar czasu pracy – 1/2 etatu;
 2. praca przy komputerze;
 3. stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta w Uniejowie przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, wyposażone jest w urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy, praca przy komputerze.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie średnie,
 4. co najmniej dwuletni staż pracy,
 5. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 6. brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7.    nieposzlakowana opinia,
 8. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 

 1. wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktualnych przepisów prawa w tym: ustawy o rachunkowości, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, znajomość gospodarki finansowej jst, dyscypliny finansów publicznych, znajomość zasad księgowości budżetowej i podatkowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej, ustaw podatkowych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatku od towarów i usług i aktów wykonawczych do niej, przepisów dotyczących opłat i podatków lokalnych
 2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z  księgowością/obsługą kasy,
 3.  predyspozycje osobowościowe: kreatywność i samodzielność w działaniu, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu zadań  stanowiska ds. Finansowych – Kasjer (KS) należy:

 1. prowadzenie kasy w Urzędzie Miasta w Uniejowie,
 2. obsługa kasowa Rady Miejskiej i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 3. przyjmowanie i odprowadzanie do banku gotówki z tytułu podatków i opłat oraz innych należności budżetu,
 4. wypisywanie czeków rozrachunkowych i gotówkowych oraz podejmowanie gotówki do kasy,
 5. dokonywanie wypłaty gotówki na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów,
 6. zwracanie do Banku nierozdysponowanej gotówki,
 7. składanie zapotrzebowania na książeczki czeków gotówkowych i rozrachunkowych w Banku prowadzącym rachunki bankowe Gminy oraz przeliczanie ilości blankietów czekowych i potwierdzanie ich odbioru,
 8. bieżące sporządzanie Raportów Kasowych oddzielnie dla każdego rodzaju środków oraz przekazywanie ich wraz z dokumentami przychodowymi i rozchodowymi odpowiedniej komórce księgowości,
 9. terminowe dokonywanie kasowych rozliczeń z tytułu uzyskanych dochodów w wyniku realizacji zadań zleconych,
 10. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania dla potrzeb Urzędu Miasta oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 11. anulowanie mylnie wystawionych wpłat, pokwitowań oraz czeków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 12. prowadzenie rejestru depozytów,
 13. znajomość przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy,
 14. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez Burmistrza lub Skarbnika.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. niezbędne
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej.
 1. dodatkowe
  1. list motywacyjny, CV,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.),
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie na stanowisku związanym z księgowością;
  4. dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm). 

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
   1. termin składania: do dnia  26 czerwca 2020 r.,
   2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór – stanowiska ds. Finansowych – Kasjer (KS)” osobiście w godzinach pracy urzędu lub listownie na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
   3. w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po terminie składania nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 1. Informacje dodatkowe
 1. kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni indywidualnie przez pracownika ds. kadr o terminie, miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego może zostać ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta w Uniejowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta  w Uniejowie
 3. dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (063)28897-52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13,  99-210 Uniejów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@uniejow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c oraz art. 9 ust.2 lit. a. i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2020 poz. 1040 z późn. zm.). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Nowak 12-06-2020 09:11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 12-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Nowak 12-06-2020 09:12:27