Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Ogłoszenie o wyłożeniu planu

Burmistrz Miasta Uniejów                                                                                                  Uniejów 09.09.2020 r.,

ul. Bł. Bogumiła 13

99-210 Uniejów

  1.  

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) a także w związku z uchwałą  Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/438/2014 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 17.09.2020 r. do 20.10.2020 r.  w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, pokój nr 15 (dawna biblioteka) w godz. pracy Urzędu, a także na stronie internetowej http://www.uniejow.pl/.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 06.10.2020 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie,  Kilińskiego 14, 99-210 Uniejów o godz. 16:30.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2020 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

  • w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
  • drogą pocztową na adres Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
  • drogą elektroniczną na adres sekretariat@uniejow.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Uniejów.

 

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Uniejów

Informuję, że:

1.       Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

2.       Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejowa z siedzibą ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.       Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4.       Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Uniejowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

5.       Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7.       Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8.       Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9.       Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę - wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10.     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: daneosobowe@uniejow.pl.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 09_09_2020_21_22_02_Pismo na I wyłożenie - ogłoszenie BIP.pdf (, 46.88Kb) 2020-09-09 21:22:02 0 razy
2 Pismo na I wyłożenie - ogłoszenie BIP.pdf (PDF, 46.88Kb) 2020-09-09 21:18:45 97 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Przytuła 09-09-2020 21:18:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Przytuła 09-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Adam Przytuła 09-09-2020 21:23:15