Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin ? Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 1. dnia 28 października 2020 r.

 

 1.  
 • wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

               

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXIV/169/2019 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 27 grudnia 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów w gminie Uniejów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, w godzinach pracy Urzędu pokój nr 15 (dawna biblioteka), a także na stronie internetowej http://www.bip.uniejow.pl/.

                Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny położone we wsiach Kozanki Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin – Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów.

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
16 listopada 2020 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie,  Kilińskiego 14, 99-210 Uniejów o godz. 16:30.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów (e-mail: sekretariat@uniejow.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14  grudnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Miasta Uniejów.

 

 

Burmistrz Miasta Uniejów

 

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miasta w Uniejowie jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,
 2. Administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów, z siedzibą: ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,
 4. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami),
 7. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę,
 8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Uniejów: e-mail: daneosobowe@uniejow.pl

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie BIP.docx (DOCX, 16.13Kb) 2020-10-28 11:18:13 293 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Przytuła 28-10-2020 11:18:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Przytuła 28-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Adam Przytuła 28-10-2020 11:18:13