Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. działalności gospodarczej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (DOCS-I) w Urzędzie Miasta w Uniejowie (wymiar ? 1 etat)

 

Załącznik

 

do Zarządzenia Nr 1 /2021

Burmistrza Miasta Uniejów

z dnia 4 stycznia 2021r.

 

 


URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE

-------------------------------------------------

99-210 Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, tel.: (063) 288-97-44

e-mail: urzad@uniejow.pl, www.uniejow.pl

 

 

Uniejów, dnia 4 stycznia 2021 r.

 

Burmistrz Miasta Uniejów

ogłasza nabór na wolne stanowisko

podinspektor ds. działalności gospodarczej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (DOCS-I)

w Urzędzie Miasta w Uniejowie

(wymiar - 1 etat)

 

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. wymiar czasu pracy - 1 etat;

 2. praca w godzinach: poniedziałek: 900 - 1700, wtorek - piątek 800 - 1600;

 3. stanowisko pracy jest zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta w Uniejowie przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, wyposażone jest w urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy, praca przy komputerze.

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

 1. wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie wyższe,

 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 5. brak prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 8. odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne;

 9. zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne

 10. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

 

 1. wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów z zakresu działalności gospodarczej (w tym m.in. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o usługach turystycznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) oraz regulujących zagadnienia obronności państwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (w tym m.in. ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i aktów wykonawczych do ustawy; ustawy o zarządzaniu kryzysowym), przepisów o ochronie informacji niejawnych

 2. preferowane doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku;

 3. obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych,

 4. umiejętność organizacji i przeprowadzania szkoleń obronnych,

 5. wiedza w zakresie planowania operacyjnego, planowania i przeprowadzania kontroli realizacji zadań obronnych, sprawozdawczości z wykonania zadań obronnych ( w tym umiejętność pracy na mapach, wykonywania prac graficznych);

 6. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego,

 7. predyspozycje osobowościowe: kreatywność i samodzielność w działaniu, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do zakresu zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. działalności gospodarczej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (DOCS-I) należy:

 1. przyjmowanie wniosków CEIDG-1:

 1. o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

 2. o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

 3. o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

 4. o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

 5. o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

 1. przekształcanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

 2. archiwizowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

 3. wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Uniejów do dnia przekazania wpisu do CEIDG, nie później jednak niż do 31.12.2011 r.,

 4. opracowywanie statystyk i raportów dotyczących działalności gospodarczej;

 5. wydawanie licencji na transport drogowy taksówką oraz przewóz regularny i regularny specjalny;

 6. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego polegających w szczególności na zapewnieniu zainteresowanym:

 1. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

 2. urzędowych formularzy wniosków wymaganych ustawą umożliwiających rejestrację spółek jawnych,

 3. dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych;

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych, w szczególności prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencji pól biwakowych;

 2. realizacja zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy wydania, zmiany, wygaszania lub cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) kontrola terminów wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń,

 1. kontrola wykorzystania ustalonego limitu punktów sprzedaży alkoholu,

 2. ustalanie i nadzorowanie opłat (w tym na raty) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

 3. przyjmowanie oświadczeń o obrotach napojami alkoholowymi w poszczególnych punktach,

 4. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

 1. przygotowywanie wspólnie z Miejsko - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, bieżąca koordynacja działań oraz składanie sprawozdań z jego realizacji;

 2. organizowanie pracy i obsługa Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej przy Burmistrzu;

 3. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;

 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym przygotowywanie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;

 1. opracowanie, wdrażanie w życie oraz aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Uniejów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz „Planu obrony cywilnej Miasta i Gminy Uniejów”;

 2. opracowywanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, zapewniającej sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;

 3. gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny;

 4. utrzymywanie w stałej gotowości Gminny zespół zarządzania Kryzysowego, organizowanie posiedzeń i prowadzenie dokumentacji, w tym roczny plan pracy, protokoły posiedzeń, itp.

 5. organizowanie szkoleń oraz koordynowanie przygotowań obronnych komórek organizacyjnych urzędu, samodzielnych stanowisk oraz gminnych formacji obrony cywilnej;

 6. koordynowanie zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki podporządkowane i nadzorowane przez Urząd, przewidziane do realizacji zadań obronnych i OC;

 7. planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;

 8. koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy;

 9. koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem;

 10. prowadzenie rejestracji oraz współudział w organizacji kwalifikacji wojskowej;

 11. opracowywanie decyzji w sprawach: wypłacania świadczeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia; uznawania poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny; uznawanie żołnierza lub poborowego, któremu doręczono kartę powołana za żołnierza samotnego;

 12. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;

 13. współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poddębicach i sąsiednimi gminami w zakresie planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej;

 14. współdziałanie z gminnymi jednostkami straży pożarnej, policji i wojska w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

 15. wykonywanie przedsięwzięć w zakresie dostaw, usług i świadczeń na rzecz obronności, w tym sił zbrojnych oraz w ramach HNS (zobowiązań sojuszniczych - państwa gospodarza);

 16. prowadzenie ewidencji:

 1. aktów normatywnych dotyczących obronności i OC /zarządzenia, wytyczne/,

 2. decyzji Burmistrza podjętych w zakresie obronności i OC,

 3. protokołów przeprowadzonych kontroli;

 1. aktualizowanie dokumentów z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, w tym zawłaszcza:

 1. Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,

 2. Planu obrony cywilnej,

 3. Regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W”,

 4. Dokumentacji „Służby Stałego Dyżuru Burmistrza”,

 5. Planu akcji kurierskiej,

 6. Planu Zarządzania kryzysowego;

 1. realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań realizowanych przez Burmistrza;

 2. przygotowanie, aktualizacja i wdrażanie przepisów w zakresie ewakuacji ludności i mienia i przygotowywanie planów ewakuacji zgodnie z przepisami prawa;

 3. opracowywanie corocznych propozycji budżetowych na cele obronności i obrony cywilnej oraz nadzór nad realizacją budżetu;

 4. zastępowanie pracownika na stanowisku ds. działalności gospodarczej w razie jego nieobecności;

 5. prowadzenie spraw związanych z pełnomocnictwem ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:

 1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie przepisów niejawnych,

 2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

 3. prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych zatrudnionych w jednostce organizacyjnej,

 4. wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 5. wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa,

 6. przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, które łączą się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

 7. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

 8. prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują prace, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę państwową;

 1. wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych oraz zadań powierzonych przez Burmistrza lub Sekretarza.

 

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 1. niezbędne

 

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;,

 2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 5. poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne;

 6. zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne,

 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeśli kandydat chce skorzystać z uprawnień przewidzianych w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 1. dodatkowe

 

  1. list motywacyjny, CV,

  2. dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy;

  3. kserokopie dokumentów dodatkowe kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy itp.),

 

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm).

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

   1. termin składania: do dnia 20 stycznia 2021r.,

   2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór - podinspektor ds. działalności gospodarczej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej osobiście w godzinach pracy urzędu lub listownie na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów,

   3. w przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po terminie składania nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 1. Informacje dodatkowe

 

 1. kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni indywidualnie przez pracownika ds. kadr o terminie, miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

 2. dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (063)288-97-52

 

 

 

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie przy ul. bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@uniejow.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c oraz art. 9 ust.2 lit. a. i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) oraz ustawy 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2020 poz. 1040 z późn. zm.). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Przekazane przez Pana/Panią dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Jankowski 05-01-2021 08:45:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Nowak 05-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Jankowski 05-01-2021 08:46:20