Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Azbest

 

OŚ-I.2600.1.2021 Uniejów, dn. 08.03.2021 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe dot. opracowania: Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych oraz aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Uniejów na lata 2021-2032 wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej.”

 

 

 

 1. Zamawiający

Gmina Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

Przedmiot zamówienia:

 

Etap I

 

Opracowanie dokumentacji (oferty) niezbędnej do otrzymania dotacji w ramach Konkursu Azbest 2021 i przesłanie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii;

Etap II

 1. wykonanie gruntownej inwentaryzacji (aktualizacji danych) wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta i Gminy Uniejów poprzez ich spis z natury w terenie z podziałem na formę prawną posiadaczy tych odpadów (osoby fizyczne, podmioty prawne i inne) wraz z określeniem szacunkowej ilości tych odpadów w m2 oraz stopnia pilności ich usunięcia;

 2. opracowanie warstwy obrysów obiektów, w których stwierdzono wykorzystywanie wyrobów azbestowych, z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego, umożliwiających eksport wyników inwentaryzacji do warstw w formacie *shp, *pdf zasilających Bazę Azbestową, wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi;

 3. aktualizacja Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.pl : wprowadzenie danych, weryfikacja pod kątem zgodności z aktualną inwentaryzacją;

 4. opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Uniejów na lata 2021 - 2032;

 5. wyniki inwentaryzacji dotyczące osób prawnych, wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać wprowadzone do Bazy Azbestowej.

 

Etap III

Opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na realizację zadań wynikających z przedmiotu zapytania.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

 1. Termin realizacji zamówienia:

- termin wykonania usługi do 30.09.202,

 

 1. Kryterium wyboru i odpłatności:

Kryterium wyboru i odpłatności jest najniższa cena za wykonanie zamówienia.

 1. Wykonawca w ofercie powinien podać cenę jednostkową netto i cenę jednostkową brutto za wykonane zamówienie wyszczególniając osobno koszty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w części zamówienia objętej regulaminem konkursu na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii oraz osobno koszty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w części zamówienia nie objętej regulaminem ww. konkursu.

 1. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta zawierająca najniższą cenę (jako cenę należy rozumieć kwotę brutto za wykonane w całości zamówienie)

kryterium - 100% cena

 1. Cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w związku z przygotowaniem opracowania.

Zamawiający uzależnia realizację zamówienia od uzyskania dotacji z Ministerstwa Rozwoju. W przypadku nieprzyznania środków w ramach Konkursu-Azbest 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji etapu II i III niniejszego zadania. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, jeżeli

Zamawiający otrzyma informację o nieprzyznaniu dotacji z Ministerstwa.

 

Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

 

 1. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym - dokumenty niezbędne:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez dostarczenie aktualnego (nie starszego niż 6 m-cy od daty składania ofert) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) .

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie. Do oceny oferty w zakresie w/w kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę oferowaną cenę brutto za realizację danego zadania. W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

 

K = Cena najniższa brutto/ Cena oferty ocenianej brutto x 100

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena

 

 1. Płatność za przedmiot zamówienia:

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze Wykonawcy w terminie 30 dni od daty potwierdzonego złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej na formularzu, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania, w języku polskim. Oferta winna zawierać całość kosztów realizacji zamówienia wraz z wszelkimi narzutami, kosztami materiałów i opłatami dodatkowymi.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

Zaleca się, aby każda strona formularza oferty była parafowana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

Zaleca się ponumerowanie stron.

Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentacji.

Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi
przez Zamawiającego.

Komunikacja z Zamawiającym oraz z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. drogą mailową pod adresem: urzad@uniejow.pl.

 

VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

Termin składania ofert: 16.03.2021 do godziny 1000

Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę.

Oferty oraz wszelką korespondencję należy składać w formie elektronicznej
pod rygorem nieważności na adres mailowy: urzad@uniejow.pl w terminie do dnia 16.03.2021 r. do godziny 10:00. W tytule wiadomości należy wpisać: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (…).”

 

Oferty złożone w innej formie niż określona w punkcie powyższym nie będą brane
pod uwagę.

 

IX. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu jest Anna Pająk-Kowalska - inspektor ds. ochrony środowiska pod numerem telefonu 63 288 97 49.

 

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany lub odwołania warunków postępowania;

 2. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej drogą telefoniczną lub mailową w związku z powyższym Wykonawca w ofercie musi wskazać numer telefonu
i adres mailowy do prowadzenia korespondencji.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane
pod uwagę.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania  i oceny.

Zamawiający odrzuci ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający unieważni postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KLAUZULA RODO

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 ) - dalej RODO ? informujemy, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy
w Uniejowie z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą
w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Ustalono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani się skontaktować
w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: daneosobowe@uniejow.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. I. z dopiskiem
„Dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie cieć pielęgnacyjnych drzew
oraz wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

 1. wywiązania się z obowiązku prawnego,

 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt. III. celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.

 

VI. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. III., Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 1. Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

 2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora,
  na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.

 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Uniejowie, przy czym podanie danych ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Załącznik nr 1.docx (DOCX, 15.KB) 2021-03-10 15:22:14 15.KB 274 razy
Wynik postępowania
1 SKM_C250i21032409110.pdf (PDF, 69.KB) 2021-03-24 09:35:24 69.KB 393 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Jankowski 10-03-2021 15:22:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pająk-Kowalska 10-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Pająk-Kowalska 24-03-2021 09:35:24