Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr OŚW/IV-042.1.2020 - Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w materiały biurowe w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"

ZAPYTANIE OFERTOWE nr OŚW/IV-042.1.2020

z dnia 17 stycznia 2020 r.

 1. Gmina Uniejów ogłasza zapytanie ofertowe na Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w materiały biurowe w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych".

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 4 ust. 8  ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie 11.1.2 Kształcenie ogólne.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Na zamówienie składa się dostawa materiałów biurowych do: Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Szkoły Podstawowej w Wieleninie i Szkoły Podstawowej w Wilamowie, w tym:

 1. Materiały biurowe do pracowni przedmiotów przyrodniczych (biologii) / SP Uniejów
 2. Materiały biurowe do pracowni przedmiotów przyrodniczych (fizyki) / SP Uniejów
 3. Materiały biurowe do pracowni matematycznej / SP Uniejów
 4. Materiały biurowe do pracowni do j. angielskiego / SP Uniejów
 5. Materiały biurowe do zajęć wyrównawczych i specjalistycznych / SP Uniejów
 6. Materiały biurowe do pracowni fizycznej i chemicznej / SP Wielenin
 7. Materiały biurowe do pracowni przedmiotów przyrodniczych (pracownia fizyczno-chemiczna) / SP Wilamów.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Oferowane wyroby muszą być zgodne z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.
 3. Towar zakupiony w ramach zadania ma być dostarczony na adresy szkół których dotyczy
  (tj. SP Uniejów: Szkoła Podstawowa  im. Bohaterów Września 1939 roku, ul. Kościelnicka 26-28, 99-210 Uniejów, SP Wielenin: Szkoła Podstawowa im. Płk. Pil. Szczepana Ścibiora, Wielenin 30A,  99-210 Uniejów; SP Wilamów: Szkoła Podstawowa im. im. M. Skłodowskiej-Curie, Wilamów 50,  99-210 Uniejów).
 4. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
 5. Wymagany okres gwarancji: 2 lata.
 6. Wspólny słownik zamówień (CPV):

30190000-7             Różny sprzęt i artykuły biurowe

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty):

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak  powiązań osobowych lub   kapitałowych z Zamawiającym (Gminą Uniejów),
 2. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 3. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji;
 1. Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający  będzie się kierował przy wyborze oferty:
 • Cena: 100%
 1. Sposób oceny ofert:

      Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (najtańszą) spośród ofert ważnych, spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
 1. Oferty należy umieścić w zamkniętej kopercie i złożyć osobiście w biurze podawczym/sekretariacie Urzędu Miasta w Uniejowie lub przesłać na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów lub przesłać (skan oferty) na adres: urząd@uniejow.pl  w terminie do dnia 24.01.2020 r. do godz. 14:00. Na kopercie/w tytule wiadomości należy napisać: „Oferta na dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w materiały biurowe
  w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych".
 2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 2.1.   Wypełniony formularz ofertowy– załącznik nr 1

 2.2. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika bezpośrednio z rejestru lub ewidencji do którego wpisany jest Wykonawca,

 1. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po wyborze oferenta, nie później jednak niż do dnia 31.01.2020 r. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
 1. Wykonawca, najpóźniej przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:
 1. szczegółowy kosztorys wskazujący wartość każdej z pozycji wskazanej
  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
 2. szczegółowy harmonogram prac określający w jakiej kolejności, w jakim okresie dostarczane będą elementy zamówienia.

Informacja o zasadach przetwarzania danych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan/Pani Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail: daneosobowe@uniejow.pl*;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
  z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług transportowych dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Uniejowie;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 602KB) 2020-01-17 15:32:25 602KB 357 razy
2 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 107KB) 2020-01-17 15:33:10 107KB 302 razy
3 Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 456KB) 2020-01-17 15:33:26 456KB 330 razy
4 Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (PDF, 468KB) 2020-01-17 15:34:07 468KB 593 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 58.KB) 2020-02-10 10:26:06 58.KB 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Antczak 17-01-2020 15:32:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Antczak 17-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Pająk-Kowalska 10-02-2020 10:26:06