Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

OŚ-I.2600.1.2020                                                                              Uniejów, dn. 20.01.2020 r.  

 

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska  za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie polegające na wykonaniu: Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Uniejów za okres od 01.01.2017 do 31.12.2018 r., zwanego dalej Raportem (na podstawie art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska) . Raport ma zostać sporządzony na podstawie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Uniejów na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022–2025 wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy  Uniejów na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025” oraz  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021.”

Raport musi zawierać kompleksową analizę stopnia realizacji planowanych zadań w larach 2017 -2018. Przedmiot opracowania powinien zostać sporządzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i odnosić się do treści dokumentów podstawowych tj. wspomnianych programów.

 1. Zakres raportu obejmuje między innymi:

a) główne cele i założenia uchwalonego Programu Ochrony Środowiska;

b) stopień realizacji poszczególnych zadań (z programu);

c) stopień osiągnięcia zakładanych w Programie Ochrony Środowiska celów.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy (w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie, może on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy).

3. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 na adres: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów lub przesłać drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl w terminie do dnia 04.02. 2020 r. do godziny 12:00 z dopiskiem na kopercie: „Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów”.

Do oferty należy dołączyć:

-wypełniony formularz oferty wg. załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia-poświadczenie wykonania w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej dwie usługi polegające na opracowaniu raportu z wykonania programu ochrony środowiska. Wykaz wykonanych usług należy dołączyć do oferty wraz z dowodami, że  zostały wykonane one należycie oraz podaniem nazw i adresu właściwych organów administracji publicznej, w którym został opracowany dokument (protokół odbioru/referencje/opinie).

-wskazanie osoby, która będzie nadzorować realizację zamówienia i uczestniczyć w wykonaniu  zamówienia wraz z informacjami na temat Jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy)

-aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy

4.Kryterium wyboru ofert

Kryterium oceny jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN). Waga kryterium: cena 100 %. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, wynikającą z przyjętego ww. kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
 2. wykonali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej dwieusługi polegające na opracowaniu raportu z wykonania programu ochrony środowiska. Wykaz wykonanych usług należy dołączyć do oferty wraz z dowodami, że  zostały wykonane one należycie oraz podaniem nazw i adresu właściwych organów administracji publicznej, w którym został opracowany dokument (protokół odbioru/referencje/opinie);
 3. osoba nadzorująca zadanie z ramienia Wykonawcy (pracownik Wykonawcy/Wykonawca) musi wykazać, że posada dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na kierunku ochrona środowiska lub kierunku pokrewnym. Wskazane osoby, która będzie nadzorować realizację zamówienia i uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat Jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy) należy dołączyć do oferty.

6. Warunki wykluczenia:

Wykonawca nie może być powiązany z Gminą Uniejów, osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotu lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku ww. powiązań Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

7.Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do 11.02.2020 r. Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści  na stronie internetowej Urzędu Miasta niezwłocznie po:

-wyborze oferty najkorzystniejszej;

-unieważnieniu postępowania.

8.Forma płatności

Przelew na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku treść zmiany zostanie opublikowana w miejscach publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

 

Załączniki:

1) formularz oferty wg załącznika nr 1

2) projekt umowy wg załącznika nr 2

 

Wszelkich informacji na temat zapytania ofertowego udziela:

Anna Pająk-Kowalska - Tel. 63 288 97 49

 

 

 

 1.        KLAUZULA RODO

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1)- dalej RODO− informujemy, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta w Uniejowie z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów,
ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Ustalono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani się skontaktować
w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: daneosobowe@uniejow.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. I
. z dopiskiem
„Dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  polegającego na opracowaniu raportu: Programu Ochrony Środowiska  za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

 1. wywiązania się z obowiązku prawnego,
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III. celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

VI. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. III., Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 1. Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Uniejowie, przy czym podanie danych ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie ofertowe.docx (DOCX, 20.KB) 2020-01-21 14:01:56 20.KB 383 razy
2 załącznik nr 1- projekt umowy.docx (DOCX, 12.KB) 2020-01-21 14:02:14 12.KB 1 raz
3 załącznik nr 2-projekt umowy.docx (DOCX, 17.KB) 2020-01-21 14:02:39 17.KB 406 razy
4 załącznik nr 1- formularz ofertowy.docx (DOCX, 12.KB) 2020-01-21 14:06:46 12.KB 362 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 58.KB) 2020-02-10 13:55:18 58.KB 431 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Pająk-Kowalska 21-01-2020 14:01:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Pająk-Kowalska 20-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 10-02-2020 13:55:18