Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia

RI-IV.7013.6.2020                                                                                   Uniejów, 11.09.2020 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy.

 

Zamawiający:
Gmina Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów
REGON: 3110119579, NIP: 828-135-67-37

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury na place zabaw w miejscowościach Felicjanów – dz. nr ewid. 212/1 obręb Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia – dz. nr ewid. 169, obręb Rożniatów-Kolonia na terenie gminy Uniejów.
 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, tj.
  1. Część 1 przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy budynku OSP w miejscowości Felicjanów oraz przy budynku OSP w miejscowości Rożniatów-Kolonia:
  2. Zestaw zabawowy o konstrukcji  wykonanej z drewna klejonego składający się ze ślizgu metalowego wraz z wieżą, drabinki lub ze schodami, części do wspinaczki i ześlizgu oraz kładki linowej.  Zestaw montowany na kotwach stalowych, odizolowany od podłoża. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw – 2 sztuki (po jednej dla każdej miejscowości),
  3. Huśtawka podwójna wahadłowa z siedziskiem płaskim i kubełkowym, siedziska zawieszone na łańcuchach wykonanych ze stali nierdzewnej, elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, huśtawka mocowana do podłoża na stałe. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw – 2 sztuki (po jednej dla każdej miejscowości),
  4. Bujak na sprężynie malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw - 3 sztuki (2 sztuki przy budynku OSP w miejscowości Rożniatów-Kolonia oraz 1 sztuka przy budynku OSP w miejscowości Felicjanów)
  5. Huśtawka wagowa wykonana ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo, zamocowana na podporze o takiej samej konstrukcji. Huśtawka mocowana do podłoża na stałe. Całość wykonana zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia na publiczne place zabaw - 2 sztuki (po jednej dla każdej miejscowości),
  6. Część 2 przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż elementów małej architektury na plac zabaw przy budynku OSP w miejscowości Felicjanów:
  7. Ławka z oparciem o konstrukcji wykonanej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Elementy złączne ocynkowane oraz zabezpieczone nakładkami z tworzywa. Siedzisko oraz oparcie wykonane z desek z drewna bezrdzeniowego impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową. Konstrukcja urządzenia montowana bezpośrednio w gruncie poprzez zabetonowanie – 2 sztuki
  8. Kosz na śmieci wolnostojący/na stałe mocowany do podłoża, wykonany z drewna impregnowanego/metalowy, malowanego lakierobejcą, z wkładem metalowym ocynkowanym, wyjmowanym – 1 sztuka
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub wszystkie części przedmiotu zamówienia. Wykonawcy mogą składać oferty tylko na urządzenia zabawowe, tylko na elementy małej architektury lub obie części razem.
 4. Określone urządzenia zabawowe będą użytkowane na wolnej przestrzeni przez mieszkańców gminy Uniejów przy obiektach użyteczności publicznej, w związku z czym muszą być dopuszczone do użytkowania w miejscach użyteczności publicznej, wykonane zgodnie z normami z grupy PN-EN 1176.
 5. Wyżej wymienione urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury muszą być fabrycznie nowe, bez wad i wolne od ograniczeń i obciążeń prawami osób trzecich, wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów oraz posiadać aktualne atesty, certyfikaty, wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące. Z dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że dane urządzenie jest objęte certyfikatem.
 6. Po stronie Wykonawcy jest udzielenie 2 letniej gwarancji i rękojmi za wady na dostarczone i zamontowane elementy przedmioty zamówienia. Początek biegu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 7. Wszystkie koszty dostawy, montażu, uporządkowania terenu, związane z kompletnym wykonaniem przedmiotu zamówienia są po stronie Wykonawcy.
 8. Miejsce wykonania dostawy wraz z montażem:
  1. Teren przy budynku OSP w miejscowości Felicjanów: działka nr ewid. 212/1, obręb Felicjanów, gm. Uniejów,
  2. Teren przy budynku OSP w miejscowości Rożniatów-Kolonia: działka nr ewid. 169, obręb Rożniatgów-Kolonia, gm. Uniejów,
 9. Wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 
 10. Zaleca się oferentom dokonanie wizji w terenie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego jeśli zajdzie konieczność doprecyzowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi ryzyko niedoszacowania bądź pominięcia jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia.
 11.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady przedmiotu zamówienia. W przypadku ujawnienia wad w trakcie wykonywania dostawy
  i montażu, jak i w okresie gwarancji i rękojmi za wady udzielonej, w przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 12. Wykonawca w trakcie wykonywania prac montażowych zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu w celu uniemożliwienia dostępu przez osoby nieupoważnione – należy wygrodzić miejsce montażu. W trakcie wykonywania prac Wykonawca umożliwi wstęp przedstawicielom Zamawiającego. Po wykonaniu prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
 13. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia zostanie spisany protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
 14. Dzień zakończenia wszystkich prac jest początkiem okresu gwarancji, na której okres Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady.
 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac określonych przedmiotem zamówienia, do uporządkowania terenu budowy i przekazania do użytkownikowi
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2020 r.
 2. Za dzień zakończenia wszystkich prac uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 1.  Wybór oferty najkorzystniejszej
 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować kryterium ceny. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która zawiera najniższą cenę.
 1.  Miejsce, sposób i termin składania ofert, komunikacja z Zamawiającym i z Wykonawcami
 1. Komunikacja z Zamawiającym oraz z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. drogą mailową pod adresem: inwestycje@uniejow.pl.
 2. Oferty oraz wszelką korespondencję należy składać w formie elektronicznej pod rygorem nieważności na adres mailowy: inwestycje@uniejow.pl w terminie do dnia 21.09.2020 r. do godziny 10:00. W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na wykonanie dostaw wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia.
 3. Oferty złożone w innej formie niż określonej w punkcie powyższym nie będą brane pod uwagę.
 1. Ogólne warunki umowy
 1. Zostały określone w projekcie umowy dołączonym do niniejszego zapytania
 1.  Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji
 1. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte do dnia 22.09.2020 r. do godziny 16:00.
  O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą mailową.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
 4. Zamawiający unieważni postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1 dot. przetwarzania danych związanych  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą  ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl;  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl*, telefon 888-259-832*;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostaw i montażu urządzeń zabawowych w miejscowościach Felicjanów oraz Rożniatów-Kolonia.
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem         przypadków,   o których        mowa  w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
  2. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  _________________

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu  oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zapytanie ofertowe.pdf 2020-09-11 14:23:58 319KB 506 razy
2 Formularz oferty.rtf 2020-09-11 14:24:28 98.KB 270 razy
3 projekt umowy.rtf 2020-09-11 14:24:41 224KB 257 razy
4 Projekt zagospodarowania działki_Felicjanów.docx 2020-09-11 14:24:54 17.KB 432 razy
5 Projekt zagospodarowania działki_Rożniatów.docx 2020-09-11 14:25:05 17.KB 344 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 422KB) 2020-09-21 16:36:03 422KB 262 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Leśniewski 11-09-2020 14:23:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Leśniewski 11-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Leśniewski 21-09-2020 16:36:03