Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.29.2020 EL - Spycimierski Gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów

ZP.271.29.2020 EL                                                Uniejów, dnia 16.10.2020 r.

 

Ogłoszenie nr 598423-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.
 

Gmina Uniejów: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU. DZIAŁANIE VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ. PODDZIAŁANIE VI.2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.uniejow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.bip.uniejow.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.uniejow.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

pisemnie złożone osobiście lub przesłane do Zamawiającego

Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów

Numer referencyjny: ZP.271.29.2020 EL

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów”. 3.2. Zamówienie obejmuje budowę budynku muzealno – wystawowo – edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą i techniczną na podstawie dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie realizowana w północnej części działki nr dz.nr 406;obr.22 Spycimierz w powiecie poddębickim. Budynek zaprojektowany jest na planie litery U, jako jednokondygnacyjny (w części z poddaszem użytkowym) z podwyższeniem do dwóch kondygnacji w centralnej części, niepodpiwniczony. 3.3. Zakres inwestycji obejmuje między innymi: 3.3.1. rozbiórkę budynku gospodarczego, ogrodzenia, fontanny, chodników oraz elementów małej architektury kolidujących z inwestycją, 3.3.2. elementy z demontażu budynku gospodarczego nadające się do ponownego wykorzystania , tj. kamień wapienny, z których wykonane są ściany budynku, drewno konstrukcji dachowej, słupów, pokrycie dachu z blachy oraz drzwi należy przekazać Zamawiającemu do ponownego wykorzystania 3.3.3. Elementy z demontażu fontanny (konstrukcja i wyposażenie), kostka granitowa i obrzeża z chodników, kosze na śmieci, które nadają się do ponownego wykorzystania, mają być przekazane Zamawiającemu 3.3.4. Budowę budynku muzealno –wystawowo – edukacyjnego wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wody, wody hydrantowej ppoż, kanalizacji sanitarnej centralnego ogrzewania, wody lodowej, gazu i kotłowni gazowej, instalacji elektrycznych, teletechnicznych; budynek wyposażony ma być w system BMS. 3.3.5. budowę dziedzińca z widownią drewnianą na konstrukcji stalowej 3.3.6. budowę ramp, schodków, ławek i innych elementów małej architektury 3.3.7. budowę ogrodzenia terenu 3.3.8. wykonanie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz nawierzchni utwardzonych 3.3.9. wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu oraz instalacji energetycznych zewnętrznych 3.3.10. usunięcie kolizji kabli energetycznych telekomunikacyjnych i niskoprądowych – przebudowa sieci elektroenergetycznych nN – Energa i oświetlenie uliczne 3.3.11. przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, budowy doziemnej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem podziemnym o poj. 4850 dm3 oraz budowy doziemnej instalacji grzewczo - chłodzącej, 3.3.12. nasadzenia zieleni – przesadzenie drzew kolidujących z inwestycją (przeznaczonych do usunięcia), wycinkę krzewów, nasadzenia kompensacyjne drzew liściastych i iglastych oraz nasadzenia zieleni niskiej w postaci krzewów i roślin płożących zimozielonych przy wykorzystaniu istniejących drzew i krzewów, które zostaną przesadzone przez Wykonawcę. 3.3.13. zagospodarowanie terenu. 3.3.14. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie wyposażenie wbudowane i elementy niezbędne do funkcjonowania obiektu. Wyposażenie ruchome nie jest objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać instalacje, okablowanie niezbędne do funkcjonowania sprzętu multimedialnego określonego w projekcie –Zamawiający publikuje rozmieszczenie urządzeń multimedialnych informacyjnie. 3.3.15. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabudowy meblowej w pokojach biurowych i pracowni, lady recepcyjnej (LD1) wraz z kontenerem podbiurkowym (KP1), zabudowy kuchennej (wraz z zabudowywanymi sprzętami) oraz gablot i tablic informacyjnych. Na etapie realizacji wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego i Projektanta dla oferowanego wyposażenia. 3.3.16. Istniejąca wiata przy budynku gospodarczym na odpady stałe nie jest przeznaczona do wyburzenia i będzie pełnić te same funkcje po zakończeniu realizacji niniejszej inwestycji 3.4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wykopaliskowe badania archeologiczne oraz zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych znak WUOZ-ZA-5161.1269.2019.MISP z dnia 26.03.2020 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie badaniami archeologicznymi przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje. Do przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz wykonania ewentualnych innych obowiązków wynikających z decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zobowiązany jest wykonawca. 3.5. Działka, na której realizowana będzie inwestycja oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków nr 406, obręb 22 Spycimierz, gmina Uniejów. Położona jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, na terenie zabytku archeologicznego AZP 62-45/177, na terenie historycznej części Spycimierza. 3.6. W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.7. W trakcie wykonywania robót budowlanych odbywać się będą narady budowy, podczas których będą uzgadniane wszelkie etapy realizacji zamówienia – tygodniowe harmonogramy robót oraz z uwagi na pełnienie przez autorów dokumentacji projektowej nadzoru autorskiego, będą uzgadniane również wszystkie elementy, które będą wykorzystywane do wbudowania, rodzaje wyposażenia obiektu , lokalizacja elementów stałego wyposażenia, etc. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 3.8.1. ustanowienia kierownika budowy, 3.8.2. prowadzenia dziennika budowy przekazanego przez Zamawiającego 3.8.3. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 3.8.4. uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.8.5. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli okaże się konieczny, 3.8.6. usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3.8.7. zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji, 3.8.8. stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych, 3.8.9. zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, 3.8.10. wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 3.8.11. oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 3.8.12. umieszczenia na budowie informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiającego, 3.8.13. dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych, 3.8.14. uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 3.8.15. zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3.8.16. utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 3.8.17. zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 3.8.18. przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 3.8.19. wywozu i utylizacji odpadów i gruzu, 3.8.20. powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych znalezisk, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem, 3.8.21. wystąpienia do właściwego organu i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wystąpi taka konieczność, 3.8.22. zawiadomienia zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy we właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 3.9. Zamawiający zobligowany jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w związku z czym Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, stwierdzające sporządzenie lub brak sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającą wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopię uprawnień budowlanych, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane w dniu podpisania umowy. 3.10. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do występowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 3.11. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektów. 3.12. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót budowlanych. 3.13. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU. DZIAŁANIE VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ. PODDZIAŁANIE VI.2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ. 3.14. Szczegółowy opis robót zawierają dokumentacje, które zostają dołączone do niniejszej SIWZ. 3.15. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 3.16. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo. 3.17. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 3.18. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 3.19. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w pomocniczym przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3.20. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym oraz uzyskaną w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 3.21. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru robót kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.22. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.23. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.24. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. 3.25. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego. 3.26. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. 3.27. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. 3.28. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.29. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 3.30. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 3.31. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego. 3.32. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.33. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.34. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. 3.35. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.36. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.37. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.38. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.39. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.40. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.41. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.42. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.43. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.44. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski. 3.45. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3.46. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.47. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45212313-3

45100000-8

45223000-6

45261000-4

45400000-1

45331000-6

45332000-3

45333000-0

45231300-8

45231222-7

45111291-4

45310000-3

45312000-7

45314000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2022-02-28


II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Termin zakończenia realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia do dnia 28.02.2022 r. 4.2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4.3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 4.3.1. protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 4.3.2. dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 4.3.3. dziennik budowy; 4.3.4. przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 4.3.5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddębicach, 4.3.6. kosztorys powykonawczy; 4.3.7. niezbędne dokumenty związane z budową; 4.4. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca robót musi posiadać zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddębicach) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 4.5. Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą być sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100). Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 5.5.3.1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie roboty budowlanej w zakresie budowy obiektu użyteczności publicznej wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi oraz teletechnicznymi o kubaturze co najmniej 3000m3 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu oraz wykonanie systemu zarządzania budynkiem BMS dla budynku o kubaturze co najmniej 3000m3. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania realizacji ww. zakresu w ramach jednej roboty, jak i osobne wykazanie się budową budynku i odrębne wykonanie systemu zarzadzania budynkiem BMS. 5.5.3.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, tj.: 5.5.3.2.1. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień - pełniącego funkcję kierownika budowy; 5.5.3.2.2. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień – pełniącego funkcję kierownika robót; 5.5.3.2.3. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień – pełniącego funkcję kierownika robót. 5.5.3.2.4. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień – pełniącego funkcję kierownika robót. 5.5.3.2.5. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 5.5.3.3. Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczeń załączonych do oferty Wykonawcy. 7.16.4. W przypadku żądania przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 7.9.3. rozdziału 7, składa je osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Natomiast w przypadku żądania przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 7.9.1. rozdziału 7, składa je ten Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 5.6. Wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego 5.6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 22a ustawy Pzp. 5.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.6.3. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 5.6.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.6.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.6.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.6.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą. 5.6.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 5.6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.6.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.6.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 5.6.7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 5.6.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdziale V pkt 5.5.2 i pkt 5.5.3. 5.6.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni wykazać, że warunek określony w rozdziale 5. pkt 5.1.1. winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w rozdziale 5. pkt 5.5.2 i pkt 5.5.3. spełniają łącznie. 5.6.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 3.1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 3.2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten nie dotyczy między innymi kierowników budowy/robót, obsługi geodezyjnej, dostawców materiałów budowlanych. 3.3. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 3.4. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. 3.5. Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W wykazie podpisanym przez Wykonawcę wymaga się podpisów pracowników skierowanych do realizacji zadania w określonym zakresie. 3.6. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie składać imienne oświadczenia tych osób, że pozostają w zatrudnieniu na postawie umowy o pracę wraz z określeniem zakresu wykonywanych prac, w terminie 5 dni od wezwania Zamawiającego. Na oświadczeniu tym winien widnieć podpis osoby zatrudnionej potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę. 3.7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 3.8. W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do zrealizowania w/w czynności w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zmiany. 3.9. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o którym mowa w pkt 3.5., uaktualnionego wykazu, o którym mowa pkt 3.8., będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z projektem umowy. 3.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia: 7.9.3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 7.9.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.9.3. 7.9.5. Zamawiający nie żąda powyższych dokumentów od Wykonawcy dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza on powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 7.9.6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 7.9.1.1.1. zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. 7.9.7. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7.9.8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia. 7.9.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 7.9.10. W przypadku dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest wskazać adresy internetowe baz danych gdzie dostępne są oświadczenia lub dokumenty. 7.9.11. Jeżeli oświadczenia i dokumenty są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 7.9.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne. 7.9.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.9.14. Dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ Za zgodność z oryginałem”. 7.9.15. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.9.16. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7.9.17. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.9.18. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 7.9.19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7.17. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 7.17.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale 7 pkt 7.9.3.1. niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 7.17.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.17.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych powyżej. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujący dokumentów: 7.9.1.1.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 7.9.1.2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 5. pkt 5. SIWZ wraz z podaniem ich wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty np. oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wspólnie. 7.9.1.2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wspólnie. 5.6. Wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego 5.6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 22a ustawy Pzp. 5.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.6.3. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 5.6.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.6.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.6.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.6.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą. 5.6.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 5.6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.6.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania 7.1.1. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 7.1.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 7.1.1.2. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3 7.2. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. 7.2.1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę wraz z: 7.2.1.1. Pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; jeżeli dotyczy 7.2.1.2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 7.2.1.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia do oferty (jeśli dotyczy): zobowiązania tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.2.1.4. Kserokopia dowodu wpłaty / wniesienia wadium. 7.3. W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, lub zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom na zdolnościach których polega, na potrzeby realizacji tej części, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuję się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu w częściach B. 7.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.6. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcy, niebędącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania w części C. 7.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.8. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. zdolności techniczne i zawodowe takie jak wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy) – taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. 7.10. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 23) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór – Załącznik nr 6 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium

9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 9.2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 9.3.1. pieniądzu, 9.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.3.3. gwarancjach bankowych, 9.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 9.4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 z dopiskiem Przetarg nieograniczony „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów” nr sprawy: ZP.271.29.2020 EL w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 9.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 9.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 9.7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów” nie otwierać przed 04 listopada 2020 r. godz. 10:30 9.8. Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 9.9. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, stanowiący formę wniesienia wadium, winien spełniać co najmniej następujące wymogi: 9.9.1. ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów; 9.9.2. określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ); 9.9.3. określać termin ważności (wynikający z SIWZ); 9.9.4. być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 9.10. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.11. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9.1. – 9.10. oferta zostanie odrzucona. 9.12. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium, tj. adres banku, numer konta, itp. 9.13. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady - G

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):


Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:


Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:


Wstępny harmonogram postępowania:


Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:


Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Pzp 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności przez Strony umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy 2) zmianie wynagrodzenia 3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia 4) zmianie osób przewidzianych do realizacji zamówienia 3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może wystąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych , które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy 2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnych charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 3) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robót przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji lub przedłużające się poza ustawowo określone terminy, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 5) zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa; 6) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia; 7) działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.); 8) w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. 9) warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.); 10) pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o uzgodnienie, wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty. 4. Zmiana wynagrodzenia może wystąpić w następujących przypadkach: 1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenie robót, lub wprowadzenia robót dodatkowych Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu nośników cenotwórczych wskazanych w kosztorysie. 2) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy 3) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót 4) zmiany wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w pkt 2) 4), 5) i 6) nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany. 5. Zmiana polegająca na sposobie przeprowadzenia robót lub robót dodatkowych , których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w §13 ust 1. niniejszej umowy, nastąpi na zasadach wskazanych w ust. 4. pkt 1) niniejszego paragrafu. 6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 1) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy 2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii ( np. zaprzestania produkcji) Zmiany wskazane w pkt 3 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający nie może ponieść ryzyka zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4. pkt 1) niniejszego paragrafu. 4) zmiany zasad finansowania zamówienia 5) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu lub wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy. 6) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich; 7)wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające; 8) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach; 9) zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy 10) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy, 7. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; 2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 3) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; b) aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny; c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy; d) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 8. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do niniejszej umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego. 9. Zmiana polegająca na zmianie kierownika budowy, następować może na wniosek Wykonawcy za pisemną zgoda zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do umowy. 10. W przypadku, gdy wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1. ustawy pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. ustawy pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca wykaże iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 11. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 12. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w ust. 1. w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany. 13. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 11, w celu zgodnego określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek. 14. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-04, godzina: 10:15,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

12.1. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w Biurze Podawczym (Sekretariacie) Urzędu Miasta w Uniejowie najpóźniej do dnia 04 listopada 2020 r. do godz. 10:15. Jeżeli w tym czasie obowiązywać będzie ograniczenie wejść osób postronnych do Urzędu Miasta w Uniejowie Zamawiający poinformuje o numerach telefonów pod które należy dzwonić w celu wezwania pracownika który odbierze i potwierdzi datę i godzinę wpływu oferty lub wadium. 17.1. Postanowienia umowy zawarto w Istotnych dla stron postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SIWZ. 17.2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania: 17.2.1. termin płatności faktury 30 dni. 17.2.2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Faktury częściowe (przejściowe) mogą być wystawiane nie częściej niż jedna faktura na kwartał. Faktura częściowa może być wystawiona na wartość faktycznie wykonanych robót nie wyższą niż 20% wartości całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ostatnia końcowa faktura częściowa nie może być wystawiona na wartość wykonanych robót większą niż 10% a mniejszą niż 8% wartości całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 22.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 22.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl; 22.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl*, 22.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.29.2020 EL „Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 22.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 22.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 22.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 22.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 22.1.8. posiada Pani/Pan: 22.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 22.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 22.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 22.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 22.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 22.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 22.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 22.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 367KB) 2020-10-16 11:39:06 367KB 318 razy
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30_10_2020.pdf (PDF, 527KB) 2020-10-30 14:24:38 527KB 282 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2020-10-16 11:39:24 880KB 305 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx 2020-10-16 11:39:43 87.KB 365 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx 2020-10-16 11:39:56 72.KB 256 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx 2020-10-16 11:40:06 71.KB 255 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.docx 2020-10-16 11:40:19 69.KB 431 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.docx 2020-10-16 11:40:34 72.KB 260 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależnosci lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej.docx 2020-10-16 11:40:48 74.KB 254 razy
8 załacznik nr 7 Istotne dla stron postanowienia umowy na roboty Spycimierz.docx 2020-10-16 11:45:47 120KB 270 razy
9 zalacznik-8-dokumentacja.zip 2020-10-16 12:38:21 342MB 274 razy
10 zmiana_siwz 30_10_2020.pdf 2020-10-30 14:25:10 577KB 231 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi na pytania 30_10_2020.pdf (PDF, 631KB) 2020-10-30 14:25:32 631KB 374 razy
2 załacznik nr 7 Istotne dla stron postanowienia umowy na roboty Spycimierz_zmieniony_30_10_2020.docx (DOCX, 120KB) 2020-10-30 14:25:48 120KB 321 razy
3 Informacja dotycząca przyjęcia ofert i uczestnictwa w otwarciu ofert ze względu na COVID_19.pdf (PDF, 261KB) 2020-11-02 11:31:54 261KB 273 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 406KB) 2020-11-04 15:14:36 406KB 431 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 475KB) 2020-11-09 14:12:55 475KB 295 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Leśniewska 16-10-2020 11:38:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Leśniewska 16-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Leśniewski 09-11-2020 14:12:55