Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

GGL-I. 7211.1.2022 Zapytanie ofertowe Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych i wydzielenie odrębnych działek dla gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Warta ( ustalenie linii brzegu rzeki Warta na terenie miasta Uniejów ).

GGL-I. 7211.1.2022                                                                          Uniejów, dnia 02.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe

BURMISTRZ   MIASTA   UNIEJÓW

zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych i wydzielenie odrębnych działek dla gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Warta ( ustalenie linii brzegu rzeki Warta na terenie miasta Uniejów ).  

I.  NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Uniejów,   99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13

 

II. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zgodnie
z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.

 

III. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych
i wydzielenie odrębnych działek dla gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Warta, stanowiących z mocy prawa własność Skarbu Państwa i gruntów stanowiących inny użytek niż wody płynące  i wskazanie prawnej granicy  pomiędzy nimi ( ustalenie linii brzegu rzeki Warta na terenie miasta Uniejów) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo Wodne  (Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.).

 

Ustalenie linii brzegu rzeki Warty obustronnie na lewym i prawym brzegu rzeki na terenie miasta Uniejów na odcinku:

od dawnego portu rzecznego w Uniejowie ( dz. nr 1926/4 obręb geodezyjny Uniejów) 

do ujścia strugi Spycimierskiej ( dz. nr 2147 obręb geodezyjny Uniejów ) .  

 

Kilometr początkowy 466+700 odcinka  Kilometr końcowy odcinka 469 + 200

 

Nieruchomości na terenie których ustalana będzie linia brzegu to grunty będące własnością Skarbu Państwa oznaczone jako działki ewidencyjne oznaczone numerami 469 i 2148  położone na terenie obrębu geodezyjnego Uniejów.

 

Ustalenie linii brzegu ma na celu  regulację stanu prawnego gruntów i wydzielenie terenu zajętego pod bulwary nadwarciańskie oraz  pozostałych terenów znajdujących się poza linią brzegu. Na podstawie zamówionych materiałów Zamawiający ma uzyskać w Ministerstwie Infrastruktury decyzję o ustaleniu linii brzegu rzeki która będzie podstawą ujawnienia podziału w rejestrze gruntów i budynków .

 

IV. OPIS ORAZ WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO USTALENIA LINII BRZEGU

1. Sporządzenie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych zgodnie z art. 220 ust. 6 ustawy z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.) obejmującego:

 

 

 • CZĘŚĆ OPISOWĄ (sporządzoną przy współpracy Zamawiającego )
 1. oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu
 2. przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu
 3. ustalenie stanu prawnego  nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu
 4. sposób zagospodarowania gruntów przyległych do projektowanej linii brzegu
 5. projekt wniosku do Ministra Infrastruktury w wersji edytowalnej
 6. inne dane istotne z punktu ustalenia linii brzegu
 • CZEŚĆ KARTOGRAFICZNĄ
 1. zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 albo 1:5000 z wykazaniem projektowanej linii brzegu oraz elementów istotnych dla przyjętego sposobu ustalenia tej linii
 2. mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych w skali, w jakiej jest sporządzony projekt regulacji wód śródlądowych, a w przypadku jej braku - inne dostępne materiały
 3. określenie współrzędnych charakterystycznych dla punktów projektowanej linii brzegu ( zaznaczonych również punktami na mapie )
 • inne materiały i dokumenty według potrzeby nie wymienione w ustawie Prawo Wodne oraz w niniejszym zapytaniu ofertowym które pozwolą Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej w Poddębicach na prawidłową weryfikację i przyjęcie do zasobu wyników ustalenia linii brzegu zgodnie z obowiązującymi przepisami;.
 • Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów do sporządzenia i złożenia wniosku o ustalenie linii brzegowej, projektu  rozgraniczenia gruntów;
 • Dostarczenie Zamawiającemu wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów dla działek nr 469 i 2148  w obrębie geodezyjnym Uniejów;

 

4. Ustalenie linii brzegu oraz dokumentacja rozgraniczenia gruntów winno nastąpić zgodnie z zapisami art. 220  Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  o  Prawo Wodne  (Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.).

5.  Dokumentacja  wymieniona w niniejszym zapytaniu winna  być  sporządzona  w  wersji  papierowej  (6  egz.)  oraz w formie  elektronicznej  (6 egz.)

6. Opracowanie winno być sporządzone przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 lub 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z art. 220 ust. 7 ustawy Prawo Wodne

7. Prace należy wykonać zgodnie ze standardami obowiązującymi w geodezji i obejmującymi w szczególności

 1. Zgłoszenie prac geodezyjnych we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (jeżeli istnieje taka potrzeba, wskazane uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej w Poddębicach)
 2. Pozyskiwanie niezbędnych materiałów i informacji z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (jeżeli istnieje taka potrzeba, wskazane uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej w Poddębicach)
 3. Analizę i ocenę zebranych materiałów
 4. Przeprowadzenie prac terenowych
 5. Aktualizację arkuszy mapy zasadniczej – według potrzeby
 6. Wykonanie właściwego zamówienia 

 

8. Wszystkie wymienione powyżej czynności oraz przygotowywane materiały powinny być uzgodnione z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Poddębicach w celu ustalenia sposobu przyjęcia wyników pracy do zasobu geodezyjnego, w tym wszelkie czynności gwarancyjne dotyczące uzupełnienia dokumentacji na wezwanie Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

5 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

VI. OKRES GWARANCJI:

           Do czasu ujawnienia projektu rozgraniczenia w rejestrze gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Poddębicach. 

 

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Kryterium oceny jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN). Waga kryterium: cena 100 %. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, wynikającą z przyjętego ww. kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 

VIII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

         - określone będą w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego ( zał. nr 2)

 

IX.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać na adres :  Urząd Miasta w Uniejowie,  99-210 Uniejów,
ul. Błogosławionego Bogumiła 13  lub  pocztą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl w terminie do    18 marca 2022  roku.

Oferta winna być złożona w oparciu o formularz oferty stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Uwaga!  Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 25 marca 2022 r.  Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników o wynikach postępowania drogą faxową lub mailową. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, jeżeli cena najtańszej oferty przekraczać będzie kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na zamówienie, postępowanie może zostać unieważnione.  Zamawiający zastrzega sobie także możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu składania ofert nie będą brane pod uwagę. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

 

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Przelew na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

 

XI.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  dot. ZAMÓWIENIA  można uzyskać:

pod  tel. (63) 288 97 68 w godzinach pracy Urzędu

 

XII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

oferty zawierające przedział cenowy będą nieważne.

 

XIII. OGŁOSZENIE JEST ZAMIESZCZONE :

-  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie http://bip.uniejow.pl/, z której oferent może pobrać formularz oferty, bądź pobrać osobiście w Urzędzie Miasta pokój nr 12

 

Załączniki:

1) formularz oferty wg załącznika nr 1

2) projekt umowy wg załącznika nr 2

3) załącznik graficzny

 

XIV. KLAUZULA RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1)- dalej RODO− informujemy, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Miasta w Uniejowie
z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą
w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13.

2. Inspektor Ochrony Danych

Ustalono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pan/Pani się skontaktować

w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: daneosobowe@uniejow.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. I. z dopiskiem

„Dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  polegającego na wykonaniu projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych i wydzielenie odrębnych działek dla gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Warta ( ustalenie linii brzegu rzeki Warta na terenie miasta Uniejów )

4. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

1. wywiązania się z obowiązku prawnego,

2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

3.  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt. III. celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.

6. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. III., Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a. Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

7. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.

8. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do swoich danych;

b) prawo do sprostowania swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Uniejowie, przy czym podanie danych ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 1.4MB) 2022-03-03 08:47:13 1.4MB 415 razy
2 Umowa ustalenie linii brzegu.docx (DOCX, 27.KB) 2022-03-03 08:47:53 27.KB 255 razy
3 formularz ofertowy ustalenie linii brzegu.docx (DOCX, 19.KB) 2022-03-03 08:48:12 19.KB 227 razy
4 załacznik graficzny.pdf (PDF, 9.9MB) 2022-03-03 08:49:01 9.9MB 263 razy
Wynik postępowania
1 protokół z wyboru oferty.pdf (PDF, 269KB) 2022-03-28 09:45:41 269KB 434 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Gawłowski 03-03-2022 08:47:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Gawłowski 03-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Gawłowski 28-03-2022 09:45:41