Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Zapytanie ofertowe - Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji.

Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji.

Uniejów, dn.03.08.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 3 sierpnia 2023

 

Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.)

 

I. Nazwa zadania: Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji.

II. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający: Gmina Uniejów

Adres: ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

Adres  e-mail: urzad@uniejow.pl

Strona internetowa zamawiającego: www.uniejow.pl

III. Tryb udzielenia zamówienia:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłączenie na podstawie art. 11 ust. 5.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

2.Postępowanie prowadzone w oparciu o wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.

3.Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: "Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej przez Gminę Uniejów- etap drugi" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem Zamówienia jest: Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji.

2. Kampania promocyjno- informacyjna musi obejmować co najmniej lokalne stacje radiowe o zasięgu co najmniej województw mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko- pomorskiego, śląskiego.

3. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania uzupełnionym propozycjami swojej oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Kod CPV: 92210000-6

W ramach niniejszego zadania:

1.Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 17.08.2023- 25.11.2023 r. do przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji w formie spotów radiowych o długości 20 sekund.

Łączna liczba spotów radiowych w wymienionym okresie: 160 spotów.

Dodatkowa liczba spotów radiowych stanowi kryterium oceny ofert.

Spoty radiowe będą informowały o:

 

 

 

- misji gospodarczej i wizycie studyjnej odbywającej się w Uniejowie w ramach tego samego projektu w terminie 23- 28 sierpnia 2023

- udziale Zamawiającego w targach TT Warsaw w Warszawie w dniach 23- 25 listopada 2023.

2. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 17.08.2023- 25.11.2023 r. do przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji w formie billboardów sponsorskich o długości 8 sekund.

Łączna liczba billboardów sponsorskich w wymienionym okresie: 400 billboardów.

Billboardy sponsorskie będą informowały o:

- misji gospodarczej i wizycie studyjnej odbywającej się w Uniejowie w ramach tego samego projektu w terminie 23- 28 sierpnia 2023

- udziale Zamawiającego w targach TT Warsaw w Warszawie w dniach 23- 25 listopada 2023.

3.  Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 17.08.2023- 25.11.2023 r. do przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji w formie konkursu antenowego dla słuchaczy, który będzie miał za zadanie promować region łódzki i zachęcać do odwiedzenia regionu. Scenariusz konkursu Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 17.08.2023- 25.11.2023 r. do przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji w formie relacji reporterskich z odbywającej się misji gospodarczej i wizyty studyjnej oraz targów TT Warsaw w Warszawie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Liczba relacji reporterskich na antenie radia: 3 o długości min. 60 sekund każda relacja (2 relacje reporterskie podczas misji gospodarczej i wizyty studyjnej oraz jedna relacja podczas wymienionych targów).

5. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 17.08.2023- 25.11.2023 r. do przeprowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji w formie reklamy internetowej na stronach internetowych Wykonawcy jako działania wspierające kampanię w radiu.

W tym czasie na stronach internetowych Wykonawcy umieszczona zostanie 2 x po 7 dni reklama internetowa w formie animowanego pliku graficznego umieszczonego na głównej stronie Wykonawcy na stałe przez okres 7 dni. Wielkość pliku minimum: 1170x 600 px.

 

Treść spotów, billboardów sponsorskich, relacji reporterskich oraz szczegóły dot. konkursu dla słuchaczy i reklamy graficznej zostaną ustalone po podpisaniu umowy.

 

Podstawą do płatności wynagrodzenia Wykonawcy będzie faktyczne zrealizowanie emisji materiałów oraz przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji z przeprowadzonych działań. 

Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią niniejszego zapytania oraz jego załącznikami, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i/lub przeoczeniach.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1.W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych działań, a także dysponują odpowiednim potencjałem

 

technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zdania oraz dysponują odpowiednią sytuacją materialną pozwalającą na realizację niniejszego zadania.

 

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest zasięg kampanii stanowiącej przedmiot opisu zamówienia: kampania dotrze do min. 700 tys. odbiorców.

                                 

Szczegóły dotyczące zasad współpracy na etapie realizacji zadania zawarte zostały w załączniku do niniejszego zapytania - wzorze umowy.

2.W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, spełniający łącznie następujące warunki:

-złożą w terminie wskazanym w dalszej części zapytania ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu

- posiadają koncesję na świadczenie usług radiowych

3. W przypadku wspólnego  ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

4. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5."W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.Wykonawca przygotowuje ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu,

2.Oferta winna obejmować:

1) Formularz oferty - zgodny ze wzorem załączonym do niniejszego zapytania.

2) Dokumenty podmiotowe wykonawcy w szczególności koncesja na świadczenie radiowych usług medialnych w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa.

3) Plan mediowy, z którego jednoznacznie wynikać będą oferowane wartości stanowiące kryterium oceny ofert.

3.Cenę netto i brutto przedmiotu oferty należy podać w PLN,

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,

6.Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

7.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania. Ewentualne zmiany i/lub modyfikacje treści złożonej oferty winny zostać sporządzone w takiej samej formie jak sama oferta, której modyfikacja/zmiana dotyczy.

VII. Rodzaj i opis kryterium którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. cena - 60%

2. jakość kampanii - 40%

2.Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów tj. taka która uzysk największą sumaryczną ilość punktów, uzyskanych łącznie w każdym z poniższych kryteriów:

1.Sposób oceny oferty w zakresie kryterium ceny:

Zamawiający przyzna maksymalne ilości punktów ofercie, która zaoferuje najniższe wartości w odpowiedzi na w/w kryterium. Punkty te zostaną wyliczone ze wzoru:

 

                                          cena minimalna

Cena oferty = 100 x ------------------------------ x  waga kryterium%

                                       cena oferty badanej

 

Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów w 60 punktowej skali ocen.

 

2.Sposób oceny oferty w zakresie kryterium jakość kampanii:

Zamawiający przyzna maksymalne ilości punktów ofercie, która zaoferuje najwyższe wartości w odpowiedzi na w/w podkryteria:

  1. ilosć dodatkowych spotów radiowych ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia:

Ilość spotów zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, tj. 160 spotów- 0 pkt

Ilość spotów ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w liczbie od 161 spotów do 170 spotów- 10 pkt

Ilość spotów ponad te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w liczbie od 171 spotów do 180 spotów- 20 pkt

 

  1. zasięg kampanii stanowiącej opis przedmiotu zamówienia większy niż ten wskazany w opisie przedmiotu zamówienia:

Oferta wykonawcy obejmująca kampanię promocyjno- informacyjną docierającą do ilości odbiorców zgodną z min. podanym w opisie przedmiotu zamówienia, tj. 700 tys. odbiorców-  0 pkt.

Oferta wykonawcy obejmująca kampanię promocyjno- informacyjną docierającą do ilości odbiorców ponad min. wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, tj. od 701 tys. do 800 tys. odbiorców- 10 pkt

Oferta wykonawcy obejmująca kampanię promocyjno- informacyjną docierającą do ilości

odbiorców ponad min. wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, tj. od 801 tys. do 1 mln odbiorców- 20 pkt.

 

 

Łącznie podana przez oferenta jakość kampanii wg w/w kryterium stanowić będzie max. 40 punktów w 40 punktowej skali ocen.

VIII. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie w okresie 17.08.2023- 25.11.2023.

IX. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl lub faxem na nr: (63) 288 81 92

Ewentualnie pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Zamawiającego tj. w  terminie do 11.08.2023 do godz.: 12:00

Oferta złożona w formie papierowej winna być  złożona w zamkniętym opakowaniu z dopiskiem: "oferta na zadanie:  Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji.

Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

X. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Planowane rozstrzygnięte w terminie do 14.08.2023. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faksową lub mailową. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zaproszenie do zawarcia umowy. 

Wszelkich informacji na temat niniejszego zapytania udziela:

Ewelina Szafarz: ewelina.szafarz@uniejow.pl

adres e-mail: urzad@uniejow.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert (z zastrzeżeniem że pytania wpłyną do zamawiającego nie później niż do upływu połowy terminu składania ofert) lub pozostawić je bez rozpatrzenia.

XI Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie okaże się obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 

XII Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów

Adres: ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

  • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, tel. 888-259-832, e-mail: andrzej.olszak@miastoturek.pl

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego  pn. Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji, wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dodatkowo dane osobowe Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania  pn. Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji, sporządzenia wszystkich niezbędnych dokumentów związanych postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz ewentualnych kontroli przez upoważnione instytucje.

Prawo do sprzeciwu

  • W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

1.       wywiązania się z obowiązku prawnego,

2.       wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

3.       ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

 

 

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 349KB) 2023-08-03 18:57:36 349KB 121 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 Formularz_ofertowy.docx 2023-08-03 18:57:36 347KB 129 razy
2 Projekt umowy.pdf 2023-08-03 18:58:07 330KB 126 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 pytania i odpowiedzi z dn. 08.08.2023.pdf (PDF, 78.KB) 2023-08-09 14:58:25 78.KB 115 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 847KB) 2023-08-14 15:19:25 847KB 134 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 03-08-2023 18:57:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Masandro Wszołek 03-08-2023
Ostatnia aktualizacja: Masandro Wszołek 14-08-2023 15:19:25