Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.14.2020 EL - Zagospodarowanie turystyczne wnętrza parkowego w ramach projektu Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych

ZP.271.14.2020 EL                                                                         Uniejów, dnia 29.06.2020 r.

 

Ogłoszenie nr 555846-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.
 

Gmina Uniejów: Zagospodarowanie turystyczne wnętrza parkowego w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU. DZIAŁANIE VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ. PODDZIAŁANIE VI.2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.

Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.uniejow.pl/zamowienia/tryby


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.uniejow.pl/zamowienia/tryby


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie złożone osobiście lub przesłane do Zamawiającego
Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie turystyczne wnętrza parkowego w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych

Numer referencyjny: ZP.271.14.2020 EL

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych” polegających na Zagospodarowaniu turystycznym wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo – parkowego w Uniejowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Koncepcji programowo - przestrzennej rewaloryzacji głównego wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo - parkowego w Uniejowie”, „Programie Funkcjonalno - Użytkowym rewaloryzacji głównego wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo - parkowego w Uniejowie w ramach projektu: „Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych”. 2. Wykonawca zobowiązany będzie opracować: a) wielobranżowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami (w tym uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; pozwolenia wodnoprawne) b) wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi. 3. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących elementów programu funkcjonalno – użytkowego rewaloryzacji głównego wnętrza parku: a) parter ogrodowy b) scena c) skrzynie na pnącza d) instalacje i sieci elektryczne e) instalacje i sieci sanitarne f) dziedziniec zewnętrzny g) nawierzchnie dróg i placów h) roślinność Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy bulwaru nadrzecznego i pomostów. Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbiórki boiska o nawierzchni bitumicznej wraz z prowadzącą do niego drogą tłuczniową, ogrodzeniem i oświetleniem oraz woliery. Programowym łącznikiem całości zagospodarowania terenu na być audiowizualna atrakcja w formie koncertów muzycznych, których realizacji służyć ma scena z widownią przewidziana w obrębie parteru ogrodowego. Przewiduje się przekazywanie muzyki, za pośrednictwem odpowiedniego systemu nagłośnienia, do wybranych, odległych części parku oraz zintegrowanie jej ze zmiennymi obrazami wodnymi w fontannie starorzeczu i rzece Warcie za pomocą oprogramowania komputerowego. Na istniejących alejkach wykonywana jest podbudowa (prace w ramach zadania Zagospodarowanie terenu Parku Zamkowego w Uniejowie w ramach projektu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”; planowany termin zakończenia prac 30.11.2020 r.). Ponieważ wykonawca zobowiązany będzie wykonać obrzeże betonowe posadowione na betonowej ławie oporowej, konieczne będzie odtworzenie uszkodzonych fragmentów podbudowy, a dopiero następnie wykonanie podsypki piaskowo – cementowej i nawierzchni granitowej jasnożółtej gr. 8/10 cm. Wykonawca zobowiązany będzie również uzupełnić brakującą ziemię przy skarpach alejek parkowych. Dwie wskazane na rysunku alejki należy wykonać do włączenia (skrzyżowania) z alejkami sąsiadującymi. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować zasilanie fontanny zlokalizowanej w parterze ogrodowym z sieci wodociągowej, natomiast dla fontann zlokalizowanych w starorzeczu oraz w rzece należy zaprojektować zasilanie wodą z rzeki. W celu udogodnienia pielęgnacji roślinności głównego wnętrza parkowego przewiduje się budowę na całym jego terenie systemu automatycznego nawadniania. 4. Teren parku został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-481/222 – decyzja z dnia 18.01.1992 r. Wykonawca zobowiązany jest opracować program badań archeologicznych oraz przed przystąpieniem do realizacji robót uzyskać zgodę Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który określi warunki wykopaliskowych badań archeologicznych i nadzoru archeologicznego. Do przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych, zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz wykonania ewentualnych innych obowiązków wynikających z decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zobowiązany jest wykonawca. Przy projektowaniu budowlanym i wykonawczym wszystkich elementów w rejonie starorzecza należy stosować się do merytorycznych i formalnych zaleceń, przedstawionych w opinii dotyczącej projektowanych rozwiązań na terenie Parku Zamkowego w Uniejowie (główne wnętrze parkowe) związanych z doliną rzeki Warty i starorzeczem - pismo ZS-UW/5337/23/13 OU 173pt/13 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 19 sierpnia 2013 r. Na terenie parku zamkowego równolegle mogą być prowadzone roboty związane z m. in. z „Budową infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie (budowa bulwaru) oraz Zagospodarowanie terenu Parku Zamkowego w Uniejowie w ramach projektu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”. Na wykonawcach spoczywać będzie obowiązek wzajemnego skorelowania prac. Dla rewaloryzacji głównego wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo – parkowego w Uniejowie dopuszczalne odstępstwa od określonych parametrów wskazane są w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym projektowanych rozwiązań (na etapie opracowywania dokumentacji) w szczególności projektowanego nagłośnienia, organów oraz fontann. Elementy przedmiotu zamówienia opisano w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ: Załącznik nr 7 Program funkcjonalno – użytkowy rewaloryzacji głównego wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo – parkowego w Uniejowie Załącznik nr 8 Koncepcja programowo – przestrzenna rewaloryzacji głównego wnętrza parkowego zabytkowego zespołu zamkowo – parkowego w Uniejowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA VI REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU. DZIAŁANIE VI.2 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ. PODDZIAŁANIE VI.2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ 5. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w pomocniczym przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, koszty opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu a także wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót. 6. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 7. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym. 8. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. 9. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 10. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 11. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji przetargowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71000000-8

45310000-3

45231300-8

45233200-1

45112711-2

43325000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2021-04-30


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2021 r. 2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż: 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych). Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub złoży pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane minimum w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane minimum w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane minimum w ograniczonym zakresie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej minimum w ograniczonym zakresie - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – pełniącego funkcję kierownika budowy. - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – pełniącego funkcję kierownika robót. - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – pełniącego funkcję kierownika robót. - co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej minimum w ograniczonym zakresie Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunki określone w pkt V .1.2 Wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni wykazać, że warunek określony w pkt V.1. pkt 1) spełnia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną), natomiast warunki określone w pkt .V.1 pkt 2) spełniają łącznie Wykonawca może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. W celu udowodnienia zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zobowiązany jest przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, w tym prac fizycznych i operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Obowiązek ten nie dotyczy między innymi kierowników budowy / robót, obsługi geodezyjnej, dostawców materiałów budowlanych. a) Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności. W wykazie podpisanym przez Wykonawcę wymaga się podpisów pracowników skierowanych do realizacji zadania w określonym zakresie. b) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. c) W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do zrealizowania w/w czynności. d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń określonych w punkcie a) i c) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy. e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego. 7.1.1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych c baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. 570 z późn. zm.). W przypadku dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest wskazać adresy internetowe baz danych gdzie dostępne są oświadczenia lub dokumenty. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu; 4. Dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ Za zgodność z oryginałem” 5.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu : 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit c) Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wspólnie 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 2) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 2. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę 3. W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów: przedstawia zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w formie pisemnej w oryginale). Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. zdolności techniczne i zawodowe takie jak wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy) – taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich, w tym składania oświadczeń woli w ich imieniu. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, lub zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom na zdolnościach których polega, na potrzeby realizacji tej części, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuję się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu w częściach B. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, lub na zasadach określonych w pkt 4 niniejszego rozdziału. 7. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcy, niebędącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania w części C. 8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4. Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 3. lit. b – e należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów - Biuro Podawcze (na parterze), w kopercie oznaczonej w sposób następujący: Wadium – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczne wnętrza parkowego w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych” - nie otwierać przed 15.07.2020 r. godz. 11:30 5. Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 3. lit. b - e muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na całkowity okres związania ofertą (30 dni od ostatecznego terminu składania ofert) dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, na pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Zamawiającego: 14 8557 0009 2005 0200 0130 0001 podając w tytule wpłaty tytuł postępowania 7. W przypadku wnoszenia wadium na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina uznania ww. konta kwotą wadium, co winno nastąpić przed upływem terminu składania ofert. 8. Okoliczności zwrotu wadium i jego zatrzymania określa ustawa. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej


Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):


Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:


Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:


Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:


Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy 2) zmianie wynagrodzenia 3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia 4) zmianie kierownika budowy 7. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może wystąpić w następujących przypadkach: 1)wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych , które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy 2)w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnych charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru; Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 3)wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji lub przedłużające się poza ustawowo określone terminy, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 4)wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 5) wystąpi konieczność ponowienia uzgodnień lub opiniowania dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia. 6) wystąpi zmiana uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowana działaniem osób trzecich. 8. Zmiana wynagrodzenia może wystąpić w następujących przypadkach: 1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenie robót, lub wprowadzenia robót dodatkowych Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu nośników cenotwórczych wskazanych w kosztorysie ofertowym 2) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy lub zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 3) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót 9. Zmiana polegająca na sposobie przeprowadzenia robót lub robót dodatkowych , których wartość nie zmienia wynagrodzenia umownego określonego w §14 ust 1 niniejszej umowy, nastąpi na zasadach wskazanych w ust 4 pkt 1 niniejszego paragrafu. 10. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 1) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy 2)konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii ( np. zaprzestania produkcji) 4) w przypadku zaproponowania rozwiązań projektowych odmiennych od ujętych w programie funkcjonalno – użytkowym a będących z punktu widzenia Zamawiającego korzystnymi i usprawniającymi funkcjonowanie obiektu Zmiany wskazane w pkt 3 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający nie może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznik w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w pkt od 1 do 4 zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust 4 pkt 1 niniejszego paragrafu. 11. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5, i 6 niniejszego paragrafu nastąpi aneksem do niniejszej umowy sporządzonym na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego. 12. Zmiana polegająca na zmianie kierownika budowy, następować może na wniosek Wykonawcy za pisemną zgoda zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastąpi aneksem do umowy 13. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. 14. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-15, godzina: 11:15,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):


Wskazać powody:


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

20.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 20.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl; 20.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl*, telefon 888-259-832*; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.14.2020 EL na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczne wnętrza parkowego w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 20.1.3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 20.1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 20.1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 20.1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 20.1.7. posiada Pani/Pan: 20.1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 20.1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 20.1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 20.1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 20.1.8. nie przysługuje Pani/Panu: 20.1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 20.1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 20.1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 511KB) 2020-06-29 15:26:09 511KB 482 razy
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 335KB) 2020-07-08 14:41:29 335KB 311 razy
3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 09_07_2020.pdf (PDF, 253KB) 2020-07-09 10:52:44 253KB 307 razy
4 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10_07_2020.pdf (PDF, 256KB) 2020-07-10 11:40:53 256KB 308 razy
5 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.07.2020 r..pdf (PDF, 623KB) 2020-07-17 10:25:35 623KB 321 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2020-06-29 15:26:09 812KB 350 razy
2 zalacznik nr 1 do siwz - formularz_oferty.rtf 2020-06-29 15:26:34 153KB 270 razy
3 Załącznik nr 2 do siwz - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.rtf 2020-06-29 15:26:49 70.KB 474 razy
4 Załącznik nr 3 do siwz - oświadczenie dot. warunków udziału.rtf 2020-06-29 15:27:05 77.KB 333 razy
5 Załącznik nr 4 do siwz - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.rtf 2020-06-29 15:27:15 69.KB 538 razy
6 zalacznik nr 5 do siwz - oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej.rtf 2020-06-29 15:27:24 83.KB 477 razy
7 załacznik nr 6 umowa na roboty wzór.docx 2020-06-29 15:27:33 127KB 271 razy
8 załącznik nr 7 PFU.zip 2020-06-29 15:28:18 5.6MB 315 razy
9 załącznik nr 8 koncepcja.zip 2020-06-29 15:32:30 88.MB 351 razy
10 rysunek.pdf 2020-06-29 15:32:55 1.4MB 359 razy
11 warunki przyłaączenia do sieci elektroenergetycznej.pdf (PDF, 0B) 2020-06-29 15:33:05 0B 1 raz
12 wymagania techniczne na podłączenie fontanny do sieci wodociągowej.pdf 2020-06-29 15:33:20 2.0MB 407 razy
13 wypis i wyrys z planu miejscowego.pdf 2020-06-29 15:33:53 10.MB 845 razy
14 29_06_2020_15_42_52_warunki przyłaączenia do sieci elektroenergetycznej.pdf 2020-06-29 15:42:52 339KB 557 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana treści siwz.pdf (PDF, 832KB) 2020-07-08 14:41:57 832KB 439 razy
2 08_07_2020_14_42_29_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 335KB) 2020-07-08 14:42:29 335KB 454 razy
3 wygląd przykładowej ławki.pdf (PDF, 277KB) 2020-07-08 14:43:12 277KB 309 razy
4 odpowiedzi na pytania.pdf (PDF, 797KB) 2020-07-08 14:44:38 797KB 328 razy
5 zmiana_siwz 09_07_2020.pdf (PDF, 662KB) 2020-07-09 10:51:46 662KB 295 razy
6 zmiana_siwz 10_07_2020.pdf (PDF, 767KB) 2020-07-10 11:41:21 767KB 315 razy
7 odpowiedzi na pytania 10_07_2020.pdf (PDF, 236KB) 2020-07-10 11:41:45 236KB 313 razy
8 zmiana SIWZ 17.07.2020 r..pdf (PDF, 802KB) 2020-07-17 10:25:35 802KB 318 razy
9 odpowiedzi na pytania 22_07_2020.pdf (PDF, 565KB) 2020-07-22 09:28:44 565KB 324 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 398KB) 2020-07-28 09:48:37 398KB 431 razy
2 28_07_2020_09_49_01_zalacznik nr 5 do siwz - oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej.rtf (RTF, 83.KB) 2020-07-28 09:49:01 83.KB 266 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 494KB) 2020-08-06 10:18:35 494KB 559 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Masandro Wszołek 29-06-2020 15:26:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Masandro Wszołek 29-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Edyta Leśniewska 06-08-2020 10:18:35