Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

ZP.271.17.2020.DT "Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie"

            

Gmina Uniejów

ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

tel. 63 288 97 40,  faks 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43

www.uniejow.pl e-mail: urzad@uniejow.pl

 

ZP.271.17.2020.DT                                                                                                             Uniejów, dnia 8 lipca 2020 r.Ogłoszenie nr 559862-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.

 

Gmina Uniejów: Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów, krajowy numer identyfikacyjny 31101957900000, ul. ul. Błogosławionego Bogumiła  13 , 99-210  Uniejów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 632 888 192, e-mail urzad@uniejow.pl, faks 632 888 192.
Adres strony internetowej (URL): www.uniejow.pl; www.bip.uniejow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.uniejow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.uniejow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie
Numer referencyjny: ZP.271.17.2020.DT
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”. 3.2. Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącego targowiska w Uniejowie o nawierzchni z destruktu pofrezowego, poprzez wydzielenie chodników, miejsc postojowych, dróg manewrowych oraz utwardzonych miejsc handlowych, z zadaszeniami markizami. 3.3. Zakres inwestycji obejmuje między innymi: 3.3.1. wykonanie robót ziemnych: wykonanie nasypów, wykopów oraz korytowania w niezbędnym zakresie, 3.3.2. ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, konstrukcji oraz nawierzchni z kostki betonowej, 3.3.3. wykonanie 3 zjazdów, 3.3.4. ustawienie i montaż kontenera sanitarnego wraz z przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, 3.3.5. ustawienie wiat śmietnikowych, 3.3.6. ustawienie 2 słupów oświetleniowych z oprawami led z zasilaniem fotowoltaicznym (źródła odnawialne), 3.3.7. wykonanie oświetlenia terenu, tj. 4 słupów z zasilaniem z sieci energetycznej, 3.3.8. wykonanie trawników i zieleńców. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie słupy oświetleniowe mają być słupami kompozytowymi o wysokości 9,0 m, z uwagi na istniejącą w okolicy infrastrukturę, do której należy się dowiązać. Ponadto należy dobrać temperaturę barwową opraw oświetleniowych do istniejącej infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej w ul. Dąbskiej w Uniejowie. Zamawiający podaje minimalne wymagania odnośnie latarni oświetleniowych zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi: Oprawa: Obudowa: aluminium Kolor : szaro-srebrny Optyka soczewkowa Żywotność LED (Ta=30°C,L80,B10): >50 000 h Stopień ochrony: IP 66 Odporność: IK08 Zastosowanie: ulice, parkingi Bateria: Bateria: 36Ah/230Wh Moc[W]: 30W Wydajność LED [lm/W]: 160 Strumień LED/ [lm]: 4800 Sprawność oprawy: >0,8 Wsp. Oddawania barw: >70/80 Temp. Barwowa [K]: 3000-5000 Słup: Kompozytowy o wysokości 9,0 m 3.4. Szczegółowy opis robót zawierają: dokumentacja projektowa, pomocniczy przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. 3.5. Działka, na której urządzone jest targowisko oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków nr 33/12 i 33/14, obręb 1 miasto – Uniejów, gmina Uniejów. Jest to teren niezabudowany. Wyjątek stanowią przenośne altany handlowe, które w ramach niniejszego zamówienia należy przetransportować w miejsca wskazane przez Zamawiającego, tj. do: 3.5.1. Brzozówki szt. 1 – orientacyjna ilość km 15, 3.5.2. Czepowa szt. 1 – orientacyjna ilość km 7, 3.5.3. Zaborowa szt. 1 – orientacyjna ilość km 10, 3.5.4. Wielenina Kolonii szt. 1 – orientacyjna ilość km 7, 3.5.5. Skotnik szt. 1 – orientacyjna ilość km 6, 3.5.6. Gór szt. 1 – orientacyjna ilość km 10, 3.5.7. Pęgowa szt. 1 – orientacyjna ilość km 12, 3.5.8. Hipolitowa szt. 1 – orientacyjna ilość km 8, 3.5.9. Lekaszyna szt. 1 – orientacyjna ilość km 15, 3.5.10. Rożniatowa szt. 1 – orientacyjna ilość km 9, 3.5.11. Rożniatowa Kolonii szt. 1 – orientacyjna ilość km 11, 3.5.12. Kozanek Wielkich szt. 1 – orientacyjna ilość km 12, 3.5.13. Dąbrowy szt. 1 – orientacyjna ilość km 8, 3.5.14. Brzezin szt. 1 – orientacyjna ilość km 3, 3.5.15. Kuczki staw szt. 5 – orientacyjna ilość km 6. Zamawiający informuje, że jedna altana ma szerokość 708 cm, wysokość 453 cm + ozdobna drewniana iglica wysokości 48 cm, ciężar ok. 3 tony. Altany muszą być przewiezione w całości, zabezpieczone przed możliwym uszkodzeniem podczas transportu oraz ustawione na blokach betonowych lub odpowiednio równej nawierzchni odizolowanej od podłoża gruntowego we wskazanym miejscu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju powstałe uszkodzenia, a w przypadku ich powstania do ich usunięcia na własny koszt. 3.6. Przedmiotowa nieruchomość, na której zlokalizowane jest targowisko, posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej Nr 473 na odc. ul. Dąbskiej w Uniejowie oraz do drogi powiatowej Nr 3741E ul. Wiśniowej w Uniejowie. W ramach zamówienia należy wykonać zjazdy na ww. drogi, tj. 2 na drogę wojewódzką i jeden na drogę powiatową. 3.7. W ramach przedmiotowego zamówienia należy utwardzić strefę handlu i stoiska handlowe oraz drogi manewrowe, chodniki i miejsca postojowe wewnątrz targowiska. Zamawiający wymaga, aby na: 3.7.1. jezdni manewrowej wykonać kostkę w kolorze szarym, 3.7.2. miejscach postojowych – kostka w kolorze szarym, przy czym miejsca postojowe muszą być oddzielone od siebie kostką koloru grafitowego, 3.7.3. miejsca handlowe – kostka w kolorze piasek pustyni, 3.7.4. chodnik – kostka w kolorze grafit, 3.7.5. zjazdy – kostka w kolorze czerwonym. Przed wbudowaniem materiału odcień koloru kostki należy ustalić z Zamawiającym. 3.8. Cały teren targowiska należy ogrodzić panelowym ogrodzeniem. Na odcinku przylegającym do otaczających teren inwestycji dróg należy wykonać panele na podmurówce. Zamawiający wymaga ogrodzenia panelowego systemowego z trzema przetłoczeniami, z drutu 5 mm o oczkach 50x200 w ocynku ogniowym malowane proszkowo w kolorze RAL 6005. Panel ogrodzeniowy ma mieć wysokość 1730 mm i szerokość 2500 mm. Ogrodzenie ma być osadzone na słupkach stalowych w rozstawie 2,58 m mocowane w fundamencie betonowym [40x40x100cm]. W miejscach, gdzie występuje ogrodzenie na podmurówce pomiędzy słupkami należy zabetonować płytę ogrodzeniową wysokości 250 mm. Furtka ogrodzeniowa winna być ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Rama wykonana z profilu zamkniętego 40x40x3 wypełniona panelem ogrodzeniowym o grubości 5 mm i oczkach 50 x 200mm. Furtka ma mieć szerokość 110x173 cm. Słupki furtki wykonane z profilu 80x80x3. Stopa fundamentowa betonowa 40x40x100cm z betonu B-20. Furtka winna mieć klamkę nierdzewną, zamknięcie na zamek, 3 komplety kluczy. Bramy mają być otwierane automatycznie przesuwne wykonane z kształtownika 60x40mm + poprzeczka 60x40mm + belka dolna 60x60mm + szyna jezdna 80mm, w ocynku ogniowym, wypełnionego panelem ogrodzeniowym z siatki w ocynku ogniowym malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Średnica drutów poziomych i pionowych 5 mm. Wielkość oczek: 50 x 200 mm. Brama o wymiarach 600x173 cm. Słupki bramowe wykonane z profilu 80x80x3 mocowane w fundamencie betonowym [40x40x100cm]. Zamawiający wymaga zamontowania bram automatycznych przesuwanych z siłownikiem. Wykonanie zasilania bram leży w gestii Wykonawcy. 3.9. Zadaszenie nad miejscami handlowymi przewidziano w postaci markiz wolnostojących o wymiarach: długość 5 m, szerokość max wysięgu na obie strony 2,5 m + 2,5 m tj. łącznie 5 m x 5 m = 25 m. kw. Dwuspadowych. Materiał niepalny. Kolor jednolity do ustalenia z zamawiającym. Lambrekiny proste. Markizy zwijane ręcznie. Kaseta z góry w kalenicy kryta systemową obróbką dekarską. Konstrukcja stalowa nóg wg technologii producenta z możliwością demontażu na czas konserwacji. Fundamentowanie markiz pod posadzką targowiska. Gniazda montażowe markiz muszą być umieszczone w oprawach żeliwnych umożliwiających zasłonięcie ich otworu elementem żeliwnym na czas konserwacji. 3.10. Na terenie targowiska należy ustawić kontener sanitarny wraz z przyłączeniem do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. wykonawca opracowując projekt przyłączy zobowiązany jest do uzyskania warunków przyłączeniowych w zakresie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu zaakceptowanego projektu przyłączy przez instytucje, których zgoda jest wymagana, przed wykonaniem przyłączy. Poniżej Zamawiający podaje podstawowe parametry dwukabinowego kontenera WC: - przeszklone drzwi zewnętrzne (850x2000 mm) 2 szt. - drzwi wewnętrzne (625x2000 mm) 2 szt. - uchylne okno z termoizolacyjną szybą (674x574 mm) 2 szt. Instalacje elektryczne: - 220V/50Hz - włącznik 2 szt. - gniazdko 2 szt. - kaloryfer elektryczny 0,5 kW 2 szt. - jarzeniowe oświetlenie sufitowe 1x36 W 2 szt. - gniazdo zewnętrzne CEE Urządzenia sanitarne: - WC z wieszakiem na papier 2 szt. - ceramiczna umywalka z zimną wodą z lusterkiem, półką PCV, mydelniczką, wieszakiem na ręczniki 2 szt. - pisuar 1 szt. - ścianka działowa 1 szt. Przykładowe rysunki dwukabinowego kontenera WC znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania w rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.11. W sąsiedztwie kontenera sanitarnego oraz w części północno - zachodniej terenu inwestycji należy ustawić wiaty śmietnikowe oparte o system modułowy. Wiata śmietnikowa powinna mieć wymiary 482x324 cm. Konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowanej ogniowo i proszkowo malowanej w kolorze RAL 8016. Zadaszenie wykonane z blachy głęboko tłoczonej trapezowej ocynkowanej, grubości 0,5. Wypełnienie boczne z paneli, z blachy ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Drzwi do wyciągania kubłów o poj. 1100 l - 1 szt.. Zamknięcie na zamek, klamka nierdzewna, 3 komplety kluczy. Dach wiaty osłonięty otokiem, w którym zainstalowany jest system odprowadzania wody. Rynna odprowadzająca wodę z dachu: rynny stalowe, ocynkowane, powlekane obustronnie poliuretanem (70µm) w kolorze RAL 8016. Wiata na słupach 80/80/2. Montaż wiaty poprzez wbetonowanie słupów. 3.12. W ramach zamówienia należy wykonać tablice pod regulamin targowiska oraz tablicę z logo PROW o wym. 80x120 wg wytycznych Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 i teren targowiska oznaczyć nazwą „Mój Rynek”. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania 12 miejsc unijnym logo produkcji ekologicznej, którego wzór został określony w załączniku XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2009, str. 1, z późn. zm.). Rozmiar tablicy pod regulamin targowiska 140 cm x 200 cm. Tablice pod regulamin targowiska i z logo PROW mają być jednostronne, wykonane z blachy ocynkowanej, zabezpieczone laminatem UV, osadzone w profilach aluminiowych, trwale mocowane na dwóch słupkach. Części aluminiowe malowane proszkowo. Ponadto Zamawiający załącza projekt regulaminu targowiska. 3.13. Zamawiający wymaga aby w okresie od 28.10.2020 r. do 4.11.2020 r. teren targowiska został uporządkowany, odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych i był dostępny jako parking. W tym czasie zabrania się prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych. 3.14. W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.15. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 3.15.1. ustanowienia kierownika budowy, 3.15.2. prowadzenia dziennika budowy przekazanego przez Zamawiającego 3.15.3. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe, 3.15.4. uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie, 3.15.5. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli okaże się konieczny, 3.15.6. usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 3.15.7. zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji, 3.15.8. stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych, 3.15.9. zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, 3.15.10. wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego, 3.15.11. oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 3.15.12. umieszczenia na budowie informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiającego, 3.15.13. dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych, 3.15.14. uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy, 3.15.15. zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3.15.16. utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji, 3.15.17. zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, 3.15.18. przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych, 3.15.19. wywozu i utylizacji odpadów i gruzu, 3.15.20. powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych znalezisk, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem, 3.15.21. wystąpienia do właściwego organu i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wystąpi taka konieczność, 3.15.22. zawiadomienia zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy we właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu. 3.16. Zamawiający zobligowany jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w związku z czym Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, stwierdzające sporządzenie lub brak sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającą wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopię uprawnień budowlanych, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane w dniu podpisania umowy. 3.17. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do występowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia. 3.18. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektów. 3.19. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót budowlanych. 3.20. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3.21. Szczegółowy opis robót zawierają dokumentacje, które zostają dołączone do niniejszej SIWZ. 3.22. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie. 3.23. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo. 3.24. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. 3.25. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. 3.26. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w pomocniczym przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3.27. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym. 3.28. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru robót kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 3.29. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.30. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 3.31. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. 3.32. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego. 3.33. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia. 3.34. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. 3.35. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.36. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 3.37. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. 3.38. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom: W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego. 3.39. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.40. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.41. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia, i będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 3.42. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych. 3.43. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 3.44. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.45. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.46. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3.47. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4. 3.48. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości. 3.49. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.50. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 3.51. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski. 3.52. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3.53. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.54. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego. 3.55. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień 45 10 00 00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 45 11 27 10 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielnych 45 21 31 40 – 6 Roboty budowlane w zakresie targowisk 45 21 31 42 – 0 Roboty budowlane w zakresie targowisk na wolnym powietrzu 45 21 55 00 – 2 Toalety publiczne 45 23 32 20 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 3.56. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.17.2020.DT 3.57. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45112710-5

45213140-6

45213142-0

45215500-2

45233220-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia, i będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-08-16

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Termin wykonania robót budowlanych określonych przedmiotem zamówienia: do dnia 16.08.2021 r. 4.2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 4.3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót budowlanych, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty: 4.3.1. protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały; 4.3.2. dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; 4.3.3. dziennik budowy; 4.3.4. przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami; 4.3.5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddębicach, 4.3.6. kosztorys powykonawczy; 4.3.7. niezbędne dokumenty związane z budową; 4.4. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca robót musi posiadać zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Poddębicach) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 4.5. Wszystkie dokumenty załączone do zawiadomienia o gotowości do odbioru muszą być sprawdzone i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.5.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 5.5.3.1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 1500 m2 5.5.3.2. Zamawiający dopuszcza wykonanie określonej roboty budowlanej w kilku realizacjach, jednak o łącznej powierzchni co najmniej jak w punkcie 5.5.3.1. 5.5.3.3. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób, tj.: 5.5.3.3.1. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień - pełniącego funkcję kierownika budowy; 5.5.3.3.2. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień – pełniącego funkcję kierownika robót; 5.5.3.3.3. co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień – pełniącego funkcję kierownika robót. 5.5.3.3.4. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane, w art. 12a ustawy Prawo budowlane. Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 5.5.3.4. Wstępna ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczeń załączonych do oferty Wykonawcy. 3.1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 3.2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne, w tym prace operatorów sprzętu związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten nie dotyczy między innymi kierowników budowy/robót, obsługi geodezyjnej, dostawców materiałów budowlanych. 3.3. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 3.4. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. 3.5. Zamawiający wymaga złożenia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy pisemnego oświadczenia (wykazu) osób skierowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określając imię i nazwisko pracownika oraz zakres czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. W wykazie podpisanym przez Wykonawcę wymaga się podpisów pracowników skierowanych do realizacji zadania w określonym zakresie. 3.6. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie składać imienne oświadczenia tych osób, że pozostają w zatrudnieniu na postawie umowy o pracę wraz z określeniem zakresu wykonywanych prac, w terminie 5 dni od wezwania Zamawiającego. Na oświadczeniu tym winien widnieć podpis osoby zatrudnionej potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę. 3.7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 3.8. W przypadku zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do zrealizowania w/w czynności w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania zmiany. 3.9. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o którym mowa w pkt 3.5., uaktualnionego wykazu, o którym mowa pkt 3.8., będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z projektem umowy. 3.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 5.2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5.2.1. Wstępna ocena, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału oraz Oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu zwanego dalej Oświadczeniem – Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 5.2.2. Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia. 5.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia lub Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie, lub Oświadczenia, lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.4. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 5.6. Wykorzystanie potencjału podmiotu trzeciego 5.6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 22a ustawy Pzp. 5.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.6.3. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 5.6.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.6.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.6.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.6.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą. 5.6.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 5.6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.6.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.6.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 5.6.7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 5.6.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdziale V pkt 5.5.3. 5.6.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni wykazać, że warunek określony w rozdziale 5. pkt 5.1.1. winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w rozdziale 5. pkt 5.5.3. spełniają łącznie. 5.6.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 5.6.10. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia: 7.9.3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 7.9.4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.9.3. 7.9.5. Zamawiający nie żąda powyższych dokumentów od Wykonawcy dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza on powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 7.9.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 7.9.10. W przypadku dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest wskazać adresy internetowe baz danych gdzie dostępne są oświadczenia lub dokumenty. 7.9.11. Jeżeli oświadczenia i dokumenty są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 7.9.12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne. 7.9.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.9.14. Dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ Za zgodność z oryginałem”. 7.9.15. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 7.9.16. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7.9.17. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.9.18. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 7.9.19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7.17.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale 7 pkt 7.9.3.1. niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 7.17.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.17.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych powyżej. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujący dokumentów: 7.9.1.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 5. pkt 5. SIWZ wraz z podaniem ich wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty np. oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców 7.9.1.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5. Wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 5.6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 22a ustawy Pzp. 5.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.6.3. Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 5.6.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.6.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.6.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego; 5.6.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi których wskazane zdolności dotyczą. 5.6.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 5.6.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania 7.1.1. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 7.1.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 7.1.1.2. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (zwane dalej Oświadczeniem) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 3 7.2. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. 7.2.1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę wraz z: 7.2.1.1. Pełnomocnictwem do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; jeżeli dotyczy 7.2.1.2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 7.2.1.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia do oferty (jeśli dotyczy): zobowiązania tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.2.1.4. Kserokopia dowodu wpłaty / wniesienia wadium. 7.3. W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących pracownikami wykonawcy, lub zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom na zdolnościach których polega, na potrzeby realizacji tej części, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuję się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu w częściach B. 7.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.6. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcy, niebędącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania w części C. 7.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7.8. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. zdolności techniczne i zawodowe takie jak wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy) – taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia w charakterze podwykonawcy. 7.10. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 23) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (wzór – Załącznik nr 6 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 9.2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych i 00/100). 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 9.3.1. pieniądzu, 9.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.3.3. gwarancjach bankowych, 9.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 9.4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 z dopiskiem Przetarg nieograniczony „Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie” nr sprawy: ZP.271.17.2020.DT w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 9.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 9.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 9.7. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Wadium – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie ” nie otwierać przed 27 lipca 2020 r. godz. 10:30 9.8. Kserokopię dowodu wpłaty / wniesienia wadium proponuje się dołączyć do oferty. 9.9. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, stanowiący formę wniesienia wadium, winien spełniać co najmniej następujące wymogi: 9.9.1. ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów; 9.9.2. określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ); 9.9.3. określać termin ważności (wynikający z SIWZ); 9.9.4. być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 9.10. Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium, jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.11. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt 9.1. – 9.10. oferta zostanie odrzucona. 9.12. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium, tj. adres banku, numer konta, itp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena – C

60,00

Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady - G

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.1. Postanowienia umowy zawarto w Istotnych dla stron postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. 17.2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania: 17.2.1. termin płatności faktury 30 dni. 17.2.2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Faktury częściowe (przejściowe) mogą być wystawiane nie częściej niż jedna faktura na 3 miesiące. Pierwsza faktura częściowa może być wystawiona na koniec stycznia 2021 r. i na wartość faktycznie wykonanych robót nie wyższą niż 30% wartości całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ostatnia końcowa faktura częściowa nie może być wystawiona na wartość wykonanych robót większą niż 10% a mniejszą niż 8% wartości całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 17.2.3. wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 17.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 17.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego. 17.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 17.5.1. zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy, 17.5.2. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu może wystąpić w następujących przypadkach: 17.5.2.1. wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.2. w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na złą organizację robót nie uzasadniają zmiany umowy; 17.5.2.3. wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 17.5.2.4. wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 17.5.2.5. zwłoki w działaniu instytucji opiniujących, uzgadniających oraz wydających decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikający z przepisów prawa; 17.5.2.6. szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia; 17.5.2.7. działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - huragan, powódź, pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.); 17.5.2.8. w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty. 17.5.3. zmiany zasad finansowania zamówienia; 17.5.4. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu lub wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy, 17.5.5. zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót; 17.5.6. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich; 17.5.7. wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające; 17.5.8. zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach; 17.5.9. zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy; 17.5.10. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 17.5.11. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 17.5.12. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 17.5.13. zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 17.5.14. warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.); 17.5.15. pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o uzgodnienie, wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności. 17.5.16. a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 17.5.17. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 17.5.17.1. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie; 17.5.17.2. zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę; 17.5.17.3. usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji; 17.5.17.4. zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji przetargowej, skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 17.5.18. wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: 17.5.18.1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 17.5.18.2. aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny; 17.5.18.3. zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy; 17.5.18.4. zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 17.6. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego lub Wykonawcy. 17.7. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 17.8. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 17.9. Wstrzymanie robót z powodu określonego w pkt. 17.5.2.2. musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. 17.10. W przypadku określonym w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.12 zmiana stawek jest podstawą do zmiany wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów. 17.11. W przypadkach określonym w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.11., 17.5.12 zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne dokumenty. 17.12. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody. 17.13. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w pkt. 17.5.9., 17.5.10, 17.5.11., 17.5.12 nie może być wyższa od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany. 17.14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 17.15. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w pkt. 17.2.3. w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany. Zapis pkt. 17.2.2, 17.5. i 17.6 umowy stosuje się odpowiednio. 17.16. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 17.15. w celu zgodnego określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
22. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1 dot. przetwarzania danych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 22.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 22.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres e-mail: urzad@uniejow.pl; 22.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres e-mail:daneosobowe@uniejow.pl*, 22.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.17.2020.DT. „Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 22.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 22.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 22.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 22.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 22.1.8. posiada Pani/Pan: 22.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 22.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 22.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 22.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 22.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 22.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych 22.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 22.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu 8.07.2020 r..pdf (PDF, 744KB) 2020-07-08 16:50:03 744KB 326 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.07.2020 r..pdf (PDF, 478KB) 2020-07-21 11:37:40 478KB 305 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ 8.07.2020.pdf 2020-07-08 16:50:03 1.0MB 324 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx 2020-07-08 16:50:16 124KB 269 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx 2020-07-08 16:50:26 111KB 283 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx 2020-07-08 16:50:41 111KB 251 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.docx 2020-07-08 16:50:53 109KB 243 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.docx 2020-07-08 16:52:00 109KB 251 razy
7 Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależnosci lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej.docx 2020-07-08 16:52:12 113KB 275 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ - istotne dla stron postanowienia umowy.pdf 2020-07-08 16:52:23 517KB 417 razy
9 Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip 2020-07-08 16:53:33 30.MB 276 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pyt. i odp. 21.07.2020 r..pdf (PDF, 804KB) 2020-07-21 11:37:40 804KB 298 razy
2 uaktualniony przedmiar robót.docx (DOCX, 23.KB) 2020-07-21 11:38:35 23.KB 444 razy
3 21_07_2020_11_40_41_zmiana SIWZ 21.07.2020 r..pdf (PDF, 1.0MB) 2020-07-21 11:40:41 1.0MB 483 razy
4 21_07_2020_11_41_38_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.07.2020 r..pdf (PDF, 478KB) 2020-07-21 11:41:38 478KB 293 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 21_07_2020_11_37_40_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.07.2020 r..pdf (PDF, 478KB) 2020-07-21 11:37:40 478KB 279 razy
2 zmiana SIWZ 21.07.2020 r..pdf (PDF, 1.0MB) 2020-07-21 11:38:35 1.0MB 357 razy
3 21_07_2020_11_40_41_pyt. i odp. 21.07.2020 r..pdf (PDF, 804KB) 2020-07-21 11:40:41 804KB 308 razy
4 21_07_2020_11_41_38_uaktualniony przedmiar robót.docx (DOCX, 23.KB) 2020-07-21 11:41:38 23.KB 289 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 421KB) 2020-07-29 10:23:04 421KB 395 razy
2 29_07_2020_10_23_37_Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależnosci lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej.docx (DOCX, 113KB) 2020-07-29 10:23:37 113KB 285 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 662KB) 2020-08-21 09:58:05 662KB 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Tylki 08-07-2020 16:50:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Tylki 08-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Dorota Tylki 21-08-2020 09:58:05