Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Zawiadomienie

Uniejów, dnia 14.10.2020 r.

RI.6733.14.1.2020

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się, że zostało wszczęte, na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Łodzi, z siedzibą przy ul. Targowej 18, 90-042 Łódź,

pełnomocnik: Pan Damian Płoszyński, będący pracownikiem HYDROTECH Damian Płoszyński, z siedzibą przy ul. Parzęczewskiej 57, 99-200 Poddębice postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, na działkach nr ewid. 1252, 1310, 1329/5, 1329/4, 1517, 1356, obręb Uniejów 1, gm. Uniejów, usytuowanych w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej.

 

W związku z powyższym informuje się również, że w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Miasta Uniejów, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów.

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy w toku postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego powyżej doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1.  Strony postępowania wg listy

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

            Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, że będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach z siedzibą w Poddębicach, ul. Łęczycka 16.


I. Administrator danych osobowych

Burmistrz Miasta Uniejów z siedzibą: ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: daneosobowe@uniejow.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Dane przetwarzane będą:
1. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celu pomocy konsumenckiej, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
4. w celach rekrutacji na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że będzie w stanie wykazać, iż przetwarzanie danych osobowych będzie w myśl Rozporządzenia niezbędne m.in. do:

  1. wywiązania się z obowiązku prawnego,
  2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

VI. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt III, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a) Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (nie dotyczy spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji).

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeśli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b) dobrowolne, jeśli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o zebr. mat_14.docx (DOCX, 14.13Kb) 2020-12-01 13:57:11 42 razy
2 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ICP - do stron - kopia.docx (DOCX, 23.26Kb) 2020-10-14 15:17:59 61 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Przytuła 14-10-2020 15:17:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Malwina Marciniak 01-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Dorota Tylki 01-12-2020 13:57:11